Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK ETİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK ETİĞİ."— Sunum transkripti:

1 MESLEK ETİĞİ

2 BİRLİKTE İŞLEYECEĞİMİZ KONULAR
Etik Nedir? Tanımı Gelişim Süreci Kuralları Etik Sistemler Etik Toplum İlişkisi Etik Değerlere Uygun Davranma ve Sonuçları Etik Sorgulama Toplumsal Yozlaşma

3 BİRLİKTE İŞLEYECEĞİMİZ KONULAR
Günlük Yaşantıda Etik-Etik Toplum İlişkisi Meslek Etiği nedir? Profesyonellik Tarafsızlık İlkesi. Etik-Ahlak Kavramlarının İlişkisi Başarı İçin, İşyerinde İletişim Günlük Yaşamda Kurallara Uymada Etik Vatandaş İlişkilerinde İletişim Kuralları

4 Etik Nedir? Etik kelimesi, köken olarak; Yunan dilinde “karekter” anlamını içeren “ethos” kelimesinden türetilmiştir.

5 Etik; bireylerin toplumda ve birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkiler sonucu ortaya çıkan, ahlaki görevler ve zorunluluklarla ilgili olarak; neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğuna ilişkin değerleri araştıran ve bunlarla ilgilenen bir disiplin dalına denmektedir.

6 Ahlak üzerine düşünür, konuşur, inceler...
Genel olarak ETİĞE, bireylerin birbirlerine karşı davranış kurallarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen davranış ilkeleri de diyebiliriz. Etik, ahlak üretmez. Ahlak üzerine düşünür, konuşur, inceler... Etik, daha çok bireyin görev yapmış olduğu alanla ilgili olarak görevinde uyması gereken kural ve ilkelerle ilgilenme söz konusudur.

7 KAVRAMLARININ İLİŞKİSİ
ETİK-AHLAK KAVRAMLARININ İLİŞKİSİ Ahlak ve Etiğin ortak tarafı; bireylerin birbirlerine karşı davranış kurallarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen davranış ilkelerini içermesidir.

8 Ahlak ; kelime olarak; insanın doğuştan getirdiği yada sonradan kazandığı bir takım tutum ve davranışlar, bireyin özel yaşamında uyması beklenen toplum içerisindeki kurallar, bireyde huy olarak bilinen nitelik, iyi ve güzel özellikler şeklinde tanımlamaktadır. Etik kavramı, günlük bir çok söylemlerde de genel olarak ahlak veya ahlakilik kavramları ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

9 Ahlak; kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğruları, yanlışları; bunlara uygun olarak nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyar. Ahlak, toplumda kabul görmüş yazılı olmayan kuralları içerir. Etik kurallarının belirli bir alana yönelik yazılı kuralları içermesi beklenir.

10 Etik kavramının ahlaktan farklı olduğunu düşünenler, ayrıca onun ahlaka kıyasla daha evrensel olduğu görüşünü ortaya atmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre ahlakın, toplumdan topluma hatta aynı ülke içerisindeki yöreden yöreye değiştiği ve göreceli değerleri içerdiği; etiğin ise, bütün toplumlar için geçerli evrensel gerçekleri kapsadığı şeklinde ifade edilmektedir.

11 Günlük Yaşantıda Etik Etik ilkelere göre davranmak veya etik dışı bir çok davranışı kullanmak bireyin en yakın olarak kendisinden başlamaktadır. Birey kendisine karşı ne kadar etik davrandığını sorgularken aynı zamanda; evli ise eşine, eğer çocuğu var ise çocuğuna karşı veya kendi yakınlarına karşı etik ilkeleri kullanmakla her an karşı karşıyadır.

12 Bireyin yaşantısında özellikle etik dışı bir kısım ilkeler, günlük yaşantının bir parçası olmuştur.
Örneğin; pazarcı esnafının yapılan bir alışverişte 1 kg domatesin içerisine 2 adet çürümüş olanını atması, doktorların özel muayenelerinde bireylere gösterdiği yakın ilgi ve alakaları devlet hastanelerinde göstermemeleri, belediyelerin normal seçim zamanında bölgelerine yaptıkları hizmetleri olağan durumlarda devam ettirmemeleri, süper market veya bakkallarda son kullanım tarihi geçmiş tüketim mallarının reyonlarda bulunması ve taksicilerin güzergahı uzatmaları vb. gibi.

13 Meslek Etiği: Meslek etiği ise;
bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu, meslek üyelerini belirli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünlüğü olarak tanımlanabilmektedir

14 Hipokrat yemininin doktorları sınırlaması,
Her meslek kendi meslek etiğini üretir ve bu etik kodlar, bu mesleği seçenleri sınırlar.

15 Meslek Etiği Herhangi bir mesleğe ilişkin olarak oluşturup, geliştirdiği; Mesleklerin görevleri esnasında belirli bir şekilde davranmaya zorlayan, Kamu hizmetlerinin sunulması esnasında kişisel eğilimleri sınırlayan, Yetersiz ve ilkesiz olduğu belirlenen meslek üyelerini, eğiten yada meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan kendi mesleğine ilişkin ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir.

16 Meslek etiği, Etik değerler bağlamında yalnızca vatandaşla olan davranışlarını incelememektedir.
Meslek etiğinin çerçevesi, vatandaşla olan ilişkileri ve buna etken olan diğer davranışları da kapsamına almaktadır. Yani meslek etiği, meslek içi (eş düzey ve ast-üst) ilişkilerini, mevzuat ve yasal düzenlemelerdeki ve güvenlik hizmeti üretme esnasındaki ilişkilerin, tümünü kapsamaktadır.

17 MESLEK ETİĞİ

18 Türkiye’de Meslek Etiği Çalışmaları
Türkiye’de etik çalışmalarının tarihçesi 3-5 yıl ile sınırlı değildir. Türkiye’de uzun yıllar önce yapılmış çalışmalar incelendiğinde ‘etik’ kelimesine rastlanmasa da ‘meslek ahlakı’ ve ‘meslek terbiyesi’ gibi ifadeler ile meslek etiğine ilişkin çalışmaların yapıldığı görülmektedir.

19 Profesyonellik Profesyonellik, meslek etiğiyle doğrudan ilişkili bir kavram olmakla birlikte meslek etiğinin de birincil koşuludur. Profesyonellik; bir malı veya hizmeti, o mesleğin gerektirdiği makul bir süre eğitim aldıktan sonra para karşılığında kurallara uygun olarak yapan kişiye profesyonel, onun ortaya koyduğu meslek uygulamalarına da ‘profesyonellik’ denir.

20 Kendinize yapılmasını istemediğiniz
bir hareketi başkasına yapmayın.

21 Size nasıl davranılmasını istiyorsanız
sizde başkalarına öyle davranın.

22 çuvaldızı başkasına batır.
İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. Atasözü

23 ‘Burada, efendiye karşı beyefendice, dayıya karşı kabadayıca davranılır’
sözünün eski zamanlarda kaldığı/kalması gerektiği bir dönemde, kamu görevlisinin hizmet sunduğu vatandaşa karşı nasıl davranması gerektiği belirlidir. Bu davranış şeklini, o esnada hizmet sunulan vatandaş belirlemez. Profesyonelliğin gereklerinden birisi de vatandaşa karşı sorumluluktur.

24 Meslek etiğinin bir diğer boyutunu Halkla ilişkileri oluşturmaktadır.
Halkla ilişkilerinin özünde karşılıklı güven yatmaktadır. Etik dışı davranışların egemen olduğu durumlarda ise karşılıklı güvenden söz etmek olanaksızdır.

25 “Ne ekersen onu biçersin.”
Kamu görevlisinin vatandaşa etik açıdan doğru davranması, ancak Kamu görevlilerinin birbirlerine etik açıdan doğru davranmasına bağlıdır. “Ne ekersen onu biçersin.” Atasözü

26 "İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır." Konfüçyüs

27 Tahrik Etmemek Meslek etiğinin ilgi alanına, Meslek mensubunun vatandaşı tahrik etmemesi ve tahrike kapılmaması da girmektedir. Polisin vatandaşı tahrik etmemesi ‘bilgi’ ile doğru orantılıdır. Karakol mıntıkasında polisin vatandaşı tahrik etmemesi için öncelikle o bölgenin sosyo-kültürel yapısını iyi bilmesi gerekmektedir.

28 Tahrike Kapılmamak Tahrike kapılmamak ise yine hem meslek etiğiyle hem de profesyonellikle ilişkilidir.

29 Hesaba Çekilebilir Olmak
Halka karşı sorumluluğun yanında aynı zamanda hesaba çekilebilir olma yaklaşımları, yine demokratik kamu hizmetine/profesyonelliğe geçişte önemli bir basamak teşkil etmektedir.

30 Tarafsızlık İlkesi Meslek etiğinde ‘tarafsızlık’ ilkesinin iki farklı açıdan incelenmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, meslek içi ilişkilerde tarafsızlık ilkesidir. Meslek içi ilişkilerde tarafsızlık ilkesinin çiğnendiği kurumlarda, müşteriye/vatandaşa karşı da tarafsızlık ilkesinin çiğnendiği görülecektir.

31 Tarafsızlık İlkesi Tarafsızlık ilkesinin incelenmesinde ikinci bölüm ise, vatandaşa karşı tarafsız olmaktır. Tarafsızlık ilkesinin çiğnenmesi, Türk toplumunun genelinde görülen yaygın bir hastalıktır. Din, mezhep, ideoloji, hemşericilik gibi hususlarda kayırmacılık her an görülmektedir.

32 Ast – Üst İlişkileri Türk kamu yönetiminde ast-üst ilişkileri, yada amir-memur ilişkileri, daha çok bir mevzuat konusu olarak ele alınmakta, iş ilişkilerinin sosyal ve psikolojik yönleri üzerinde durulmamaktadır. Ast - üst ilişkilerinin en önemli öğesini, grup üyeleri ile aynı dili konuşabilmek ve ortak paylaşılan alanlarını arttırmak oluşturmalıdır.

33 3 X 1 SÜRESİZ EMPATİ BİR İNSANIN, * KENDİSİNİ KARŞISINDAKİ İNSANIN
YERİNE KOYARAK, * ONUN DUYGULARINI VE DÜŞÜNCELERİNİ DOĞRU OLARAK ANLAMASI, * VE İLETMESİ SÜRECİDİR. 3 X 1 SÜRESİZ

34 EMPATİ Empati kuracak kişi, kendisini karşısındaki kişinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız gereklidir. Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşısındaki kişiye iletilmesi davranışıdır.

35 Herkesi bulunduğu konumda kabul etmek gerekir.
Herkesin farklı bir bakışı açısı vardır. Zengin Fakir Köylü Şehirli Erkek Bayan Amir Memur Genç Yaşlı Herkesi bulunduğu konumda kabul etmek gerekir.

36

37

38

39

40 Genç kız mı ihtiyar kadın mı

41 Genç kız mı ihtiyar kadın mı

42

43

44

45

46

47 Bu resme bakınca ne görüyorsunuz?

48 Bu resimde Kadın At Aslan Yaşlı adam Kurt Neredeler?:

49 Burada kaç tane saklı obje var?
Ayı Aslan Kartal Kurt Baba Kadın

50 Bu resimdeki 9 tane gizli objeyi bulabildiniz mi?

51 Hayalet mezara bakıyor... Gördünüz mü?

52

53

54 BURADA KAÇ KARE GÖRÜYORSUNUZ

55

56 A B

57 Eş Düzey İlişkiler Gerek memurlarının gerekse yöneticilerinin kendi aralarındaki ilişkilerdeki davranışlarında oldukça duyarlı olmalıdırlar. Özellikle bir mesleğin üyeleri olarak, her an izleniyormuşçasına davranış ve tutumlarına özen göstermelidirler. Kamu görevlisi devleti ve otoriteyi temsil etmesi sebebiyle, kendi aralarında yapacakları her olumsuz davranış, devletin ve otoritenin değerini vatandaş önünde düşürmeye yol açmaktadır.

58 Yönetimde Uyulması Beklenen Etik İlkeler
1. Adalet 2. Eşitlik 3. Dürüstlük ve Doğruluk 4. Tarafsızlık 5. Sorumluluk 6. İnsan Hakları 7. Bağlılık 8. Hukukun Üstünlüğü 9. Sevgi 10.Hoşgörü 11. Laiklik 12. Saygı 13. Tutumluluk 14. Demokrasi 15. Olumlu İnsan İlişkileri 16. Açıklık 17. Hak ve Özgürlük 18. Emeğin Hakkını Verme 19. Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme

59 Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
1. Ayrımcılık 2. Kayırma 3. Rüşvet 4. Yıldırma-Korkutma 5. İhmal 6. Sömürü (İstismar) 7. Bencillik 8. Yolsuzluk 9. İşkence (Eziyet) 10. Yaranma-Dalkavukluk 11. Şiddet-Baskı-Saldırganlık 12. İş İlişkilerine Politika Karıştırma 13. Hakaret ve Küfür 14. Bedensel ve Cinsel Taciz 15. Kötü Alışkanlıklar 16. Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı 17. Dedikodu 18. Zimmet 19. Yobazlık-Bağnazlık

60 ÖNEMLİ NOKTALAR

61 Bir yere gidilirken mutlaka izin alınmalı ve dönüşten de mutlaka bilgi verilmelidir.
Çalışmış olduğunuz mekanlar temiz ve düzenli olmalıdır. Kılık kıyafet yakışır şekilde olmalı, ayakkabı boyası ve günlük sakal taşına dikkat edilmelidir. Yapılması için bir iş söylendiğinde, neticesinden olumlu olsun olumsuz olsun bilgi verilmelidir. Biriminiz dışında iş harici boş dolaşılmamalıdır. Aksi takdirde sizin ve biriminiz hakkında “işleri yok boş boş geziyorlar” diye düşünürler.

62 Mesai saatlerine uymada azami dikkat edilmelidir
Mesai saatlerine uymada azami dikkat edilmelidir. Avrupalı bir düşünürün; ”Ben başarılarımı işime ve randevularıma dakika önce gitmeme borçluyum” sözü unutulmamalıdır. Diğer birimlerin personelleriyle sürtüşmeye girilmemeli, konu birim amirlerine intikal ettirilmelidir. Toplantı için bir araya gelindiğinde mutlaka telefon kapatılmalıdır. Makama evrak için gidildiğinde veya bir konu için çağrıldığında da yine telefon kapalı tutulmalıdır.

63 Amirinizin bilmesi gereken herhangi bir olay olduğunda veya yeni bir şeyler öğrendiğinizde amirinizi bilgilendirmelisiniz. Bilgiler veya yazışmalar makama hiyararşik yapı takip edilerek aktarılmalıdır. Şahsınıza ait bir ajandanız olmalıdır.Toplantılar için veya önemli konularda not tutmanız için faydalı olacaktır. Biriminiz dışından birimizle ilgili bir istek geldiğinde amirinizin bilgisi dahilinde gereği yapılmalıdır. Görevlerde, maçlarda veya benzeri uygulamalarda sigara içilmemeli, kuruyemiş yenmemeli, sakız çiğnenmemelidir. Borçlanma alışkanlık haline getirilmemelidir.

64 Denetlemelerde veya üstler birimleri ziyaret ettiğinde mutlaka tekmil verilmelidir.
Devletin araç ve gereçleri özel işlerde kullanılmamalıdır. Basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi yada demeç verilmemelidir. Bir sorun veya problem amire intikal ettirilirken alternatif çözümlerle birlikte aktarılmalıdır.

65 Sır tutun ve başkaları hakkında kesinlikle arkasından konuşmayın
Sır tutun ve başkaları hakkında kesinlikle arkasından konuşmayın. Dedikodu yapmayın. Yanınızda biri var ve telefonunuz çalıyor, açmanız gereken bir telefon ise izin isteyerek, bir kenara çekilerek konuşmalısınız. İzin almadan hiç kimsenin cep telefon numarasını bir başka kişiye vermeyin. Her birimde başarılı kişiler hemen göze çarpar. Bu kişilerin hangi kriterler dahilinde başarılı olduklarını ve başarı yöntemlerini gözlemleyin. Başarılarına katkı sağlayan unsurları objektif bir şekilde tespit etmeye çalışın.

66 Zamanında yapılmayan iş, yapılmamış iştir.
Amirinizin özelliklerini inceleyip öğreniniz ve onlara uymaya çalışınız. Hata ve yanlış yaptığınız takdirde özür dileyiniz. Özür dilemek, insanı küçültmez, aksine yüceltir. Unutmayınız ki kusursuz insan yoktur. Başkalarının akıl ve tecrübesinden faydalanınız. Yaptığınız işi daha iyi bilen varsa onların görüşlerini alınız. Akıllı insan, başkasının aklından faydalanan insandır. Amirinizin karakteri, özellikleri üzerinde hiç kimseyle dedikodu etmeyiniz. Ondan ve onun gibilerden hoşlanmıyorsanız, bunu sadece kendinize saklayınız.

67 Telefon açtığınızda önce kendinizi tanıtmakla söze başlayın
Telefon açtığınızda önce kendinizi tanıtmakla söze başlayın. Telefonu kim açtıysa önce onun kapatması gerektiğini unutmayın. Ancak, üstünüzle telefonda görüşürken, üstünüz ahizeyi kapatmadan önce telefonu kapatmayın. Çağrılara, toplantılara ve randevulara daima saat ve dakikasında gidin. Yöneticiniz "buyurun oturun" demeden oturmayın veya oturmanız gerekiyorsa "Müsaadenizle efendim" diyerek oturun. Otururken amiriniz veya üstleriniz karşısında bacak bacak üstüne atmayın. Üstünüz yöneticiniz size "hoş geldiniz" veya "gülü güle" derken toka etmek için elini uzatmıyorsa, önceden elinizi uzatmayın. Amirinizi aşarak bir üst makama gitmeyin.

68 Yöneticinize daima saygıyla ve unvanıyla hitap edin.
İçeri girerken ceketinizin düğmeli olmasına dikkat edin. Amirinizle mümkün mertebe “ben” ve “benim” le başlayan cümlelerle konuşarak kendinizi ön plana çıkartmayın. Arz edeceğiniz mevzuda; amirinizin yapacağı itirazlarla, sana yönelteceği soruları önceden tahmin edin ve bunları ikna edici bir tarzda cevaplandırmak için hazırlıklı olun. Amirinizin, senin vermen gereken malumatı başkasından işitmesi, sizin önce puan kaybetmenize sonrada yerinizi kaybetmenize neden olabileceğini unutmayın.

69 Meselelerinizi amirinizin üzgün, yorgun ve aşırı neşeli olduğu zamanlarda arz etmeyin. Uygun zaman kadar, uygun zemin de çok önemlidir. Amirinizle aranızda ilk yanında çalışmaya başladığınız günkü terbiye, nezaket ve mesafeyi koruyun. Samimiyetle laubaliliğin farklı şeyler olduğunu unutmayın. Amirinize, senin için “ne dalkavuk adam, beni enayi yerine koyuyor” dedirtecek ölçüsüz methiyeler dizmekten kaçının. İcap ettiğinde hakikatleri söyleyin. (Ama söylemesini bilerek.) Amirinize senin ve işin hakkında başka bazı kaynaklardan da bilgi gittiğini unutmayın.

70 İlgisiz kişilerin yanında birimle ilgili sıkıntılar konuşulmamalı.
Problemler çözüm olabilecek kişilerle paylaşılmalı Toplantılara zamanında gelinmeli Toplantının konusuna göre hazırlık yapılarak gelinmeli. Mesai saatlerine dikkat edilmeli. Zaman belirtilen işlerde mutlaka zamana dikkat edilmeli. Şahsi işlere öncelik verilerek diğer işleri geri plana atarak diğer personelin motivasyonu kırılmamalı.

71 Çalışılan birimde hatalarını ve güzel çalışmaları gören ve bunları tüm gerçekleriyle söyleyebilecek gerçek dost bulmalı. Makam aracına makam sahibi binip gidecekse o anda yakın bulunuluyorsa otonun sağ arka tarafında durarak selamlama yapılmalı ve araç ayrılınca ayrılmalı. Yapılan güzel çalışmalar başka şubeler yapsa da üst kısımdakilerle paylaşılmalı. Bir problem veya sıkıntı varsa, çözüm için tüm yollar denenmiş ve hala sonuç alınamamışsa o zaman üst makamlar yardım için devreye sokulmalı. Yapılan işler zamanında yapılıp bağlı olunan makam zamanında bilgilendirilmeli.

72 Çalışılan birimde başarılı ve sevilen kişilerin özellikleri örnek alınmalı, başarısız ve sevilmeyenlerin özelliklerinin de tersi örnek alınıp benimsenmeli. Yeni bir birime gidildiğinde oradaki tecrübeli kişilerle konuşulmalı.

73 Yapılan işlerin sonucunda olumsuzluklar varsa not edilmeli ve bir daha o tür olumsuzluklar tekrarlanmamalı. Çalışılacak olan birimin yönetmelikleri ve teftiş rehberi incelenmeli, öncelikle onlar yapılmalı sonrasında ise ekstra ilaveler ve yenilikler getirilmeli.

74 Yapılan işler fotoğraflanacak cinsten ise öncesi ve sonrası fotoğraflanmalı.
Kendi birimimizin yapması gereken iş ve işlemler başka birileri tarafından söylenmeden yapılmalı. Başka birimin veya kişinin yapmış olduğu iş, kendimiz yapmış gibi üstlenip satış yapılmamalı.

75 Periyodik iş takip çizelgeleri çıkartılmalı ve işler ona göre takip edilmeli.
Çalışılan birimle ilgili yasal mevzuat (Kanun. Tüzük, Yönetmelik, Genelge) ve teftiş rehberi hem dosyalanmalı hem de bilgisayar ortamında bulunmalı. Yeni bir birimde göreve başlandığında odada kolonya-çikilota bulundurulmalı. Yeni göreve başlandığında çiçek gönderenler ve ziyaret edenler not alınmalı ve iadei ziyaret yapılmalı. Hoş geldine gelmeyenler gün geçtikten sonra ziyaret edilmeli ve tanışılmalı. Hemşericilik yapılmamalı.

76 Birimde yanlış yapılan iş ve işlemler varsa, mevzuatlardaki yasal dayanaklarla birlikte ilgili kişiler usulüne uygun bir şekilde bilgilendirilmeli. İstenilen hususlar ile ilgili örnek olunmalı, yapılabilecekler söylenmeli, söylenenler yapılmalı. Amir ve üstlerin yanında, bacak bacak üstüne atma, tesbih sallama, elleri pantolon veya mont cebine sokma gibi hareketlerden kaçınmalı.

77 İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI
Göz Teması: İletişim kurmanın en önemli faktörlerinden birisi göz temasıdır. Karşıdaki kişi veya kişileri rahatsız etmeden göz teması sağlanmalıdır. Göz teması sağlanmayan ilişkilerde etkileşim negatif olacaktır. Birimimize veya bir emniyet kurumuna hizmet almak amacıyla veya şikayet için gelen bir vatandaşla göz temasımız yoksa vatandaş değer verilmediğini düşünerek iç dünyasında polise karşı antipati doğuracaktır.

78 İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI Yüz İfadesi: Yüz ifadelerindeki küçük mimik hareketler etkileşimi pozitif yönde veya negatif yönde etkilemektedir. En önemli yüz ifadesi vatandaşa gösterilen bir tebessüm olup vatandaşla olan iletişimimizi iyi yönde etkileyecektir. Bilinmelidir ki tebessüm bir dostluğun ve güvenin ifadesidir.

79 İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI Baş Hareketleri: Mağdur bir vatandaş şikayetlerini anlatırken bu vatandaşımızı dinleyen Kamu görevlisinin başını hafif öne arkaya sallayarak ‘Ben sizin derdinizi anlıyorum, sizi dinliyorum’ imajı karşı tarafa vererek pozitif bir etki yapılabilir veya tersi bir durumda söz konusu olabilir. Mağdur bir vatandaşın şikayetlerini anlatırken dinleyen kamu görevlisinin hiçbir beden dili hareketi göstermemesi iletişimi negatif yönde etkileyecektir.

80 İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI Jestler: Hizmet veren bir kuruluş olduğu için hep dinleyen taraftır. Vatandaşı dinleyen elleri cebinde veya bacak bacak üstüne atma gibi dikkat çekici jestler iletişimi kötü yönde etkileyecektir. Doğrusu kamu görevlisinin eli cebinde olsa bile vatandaş karşısına geldiğinde ellerini cebinden çıkarması vatandaş üzerinde değer verildiği hissini uyandırarak iletişimi pozitif yönde etkileyecektir.

81 İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI Duruş: Bir emniyet birimine gelen vatandaşı dinleyen polis ayakta eğri veya yamuk bir şekilde vatandaşı dinliyor ise, bu etkileşimi negatif etkileyecektir. Bozuk duruş sergileyen polis vatandaş geldiğinde ayakta ise dimdik pozisyona geçerek kendi durumunu düzelttiğinde vatandaş üzerinde kendisine değer verildiğini hissettirir. Vatandaşı dinleyen polis sandalyenin ucunda veya sandalyede yamuk vaziyette oturuyorsa hemen durumunu düzeltmeli sandalyeyi dolduracak şekilde oturarak veya kendisine çeki düzen vererek etkili dinleme pozisyonuna geçmelidir.

82 İstanbul’da yapılan bir Çalışmada, güvenlik alanları ile
İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI İstanbul’da yapılan bir Çalışmada, güvenlik alanları ile ilgili mesafelerin; 100–250 cm 25–100 cm 250–..... cm 0–25 cm MAHREM ALAN KİŞİSEL ALAN SOSYAL ALAN GENEL ALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

83 İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI
Yöneliş: Yöneliş dendiğinde vücudun tamamen karşı tarafa yönelmesi hatta ayakkabıların uçlarının da aynı şekilde karşıyı gösterecek biçimde olması anlaşılmaktadır. Ayakta vatandaşı dinleyen kamu görevlisi vücudunu ve ayaklarını derdini anlatan vatandaşa doğru yönelterek ‘Ben size önem veriyorum, değer veriyorum’ duygusunu vermiş olmaktadır. Şayet vatandaşın derdini dinleyen kamu görevlisi karşısında birden fazla vatandaş varsa, kamu görevlisi bir kişi üzerinde yönelmemelidir. Bütün dinleyenlere karşı eşit mesafede hepsini kapsayacak şekilde durmalıdır. Aksi taktirde bir kişiye yönelen meslek mensubu diğer vatandaşlar üzerinde kendilerine değer verilmediği hissine kapılarak iletişimi negatif yönde etkileyebilir.

84 İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI
Dış Görünüş: İmaj ilk otuz saniyede oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, dış görünüş otuz saniye içerinde karşı tarafın beyninde olumlu veya olumsuz bir mesaj oluşmaktadır. Bilinmelidir ki kendinize gösterdiğiniz özen kendinize verdiğiniz değerdir. Siz ne kadar değerliyseniz üzerinizdeki kılık-kıyafet, saç, sakal, tırnak gibi unsurlardan belli olmaktadır. Meşhur bir düşünürün sözü ‘Elbiselerle karşılanırsınız, düşüncelerinizle uğurlanırsınız.’ ‘Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yoktu, ne elbiseler gördüm içinde insan yoktu.’ Bu bağlamda vatandaşı dinleyen kamu görevlisi elbisesi ütüsüz, ayakkabıları boyasız veya bakımsız ise etkileşimi negatif yönde etkileyecektir.

85 İLİŞKİLERDE İLETİŞİM KURALLARI Konuşmanın Sözel Özellikleri: İnsanlar üzerinde en etkili konuşma sitili hafif alçak ses ve yavaş konuşmadır. Sözel konuşmada özellikle dikkat etmesi gereken konu, yorum yaparken vatandaş üzerinde kötü etki bırakacak yorumdan kaçınmasıdır. ‘Bu kanundan bir şey olmaz, bundan bir şey çıkmaz, boşuna uğraşıyorsun’ gibi yorumlar vatandaşlar üzerinde negatif etki yaratır.(Müracaata gelen resim tablosu çalınmış bir ressama ‘Bir şey olmaz, bir daha çizersin’ gibi.)

86 SONUÇ OLARAK MESLEK ETİĞİ
Meslek Etiğini işlevsel kılmanın en önemli şartı, sadece etik eğitiminin yada etik ilkelerin oluşturulmasının yeterli olmayacağıdır. Meslek etiği çalışmalarında kurum ve bireyler bir bütün olarak ele alınmalı, sadece vatandaşla ilişkileri incelenmemelidir.


"MESLEK ETİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları