Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Yönetimi Etiği Personel Genel Müdürlüğü Ahmet DÜZGÜN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Yönetimi Etiği Personel Genel Müdürlüğü Ahmet DÜZGÜN"— Sunum transkripti:

1 Kamu Yönetimi Etiği Personel Genel Müdürlüğü Ahmet DÜZGÜN
Daire Başkanı

2 ETİK KAVRAMLAR Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimini “Bir insan topluluğunun alışkanlıkları, gelenek ve görenekleri, kültürünün özellikleri” olarak tanımlayabiliriz. Kamu Hizmetinde Etik Davranışları ise, kamu hizmetlerinin toplumun yapısına kültürüne uygun bir şekilde yerine getirilmesi olarak tanımlayabiliriz.

3 ETİK KAVRAMLAR Etik, insanların yapılması gereken şeyleri nasıl yapılması gerektiğine karar verebilmesi için yardımcı olabilecek değerler, ilkeler ve standartlar hakkında rehberdir.

4 ETİK KAVRAMLAR Etik, insanların yargıları ve bu yargılara ulaşma sürecidir. İnsan tutum ve davranışlarının iyi - kötü yada doğru – yanlış yönden değerlendirilmesidir.

5 ETİK KAVRAMLAR Değer, karşımızdaki obje yada kavramlara önem yada belli anlam yüklemektir. Örgütsel ve bireysel değerler olarak ikiye ayrılır.

6 ETİK KAVRAMLAR Etik kod, Belli bir grup yada ülke içindeki insanların nasıl davranmaları gerektiğini gösteren yazılı kurallardır.

7 İlke, Eylemleri yönlendiren temel düşüncedir.
ETİK KAVRAMLAR İlke, Eylemleri yönlendiren temel düşüncedir.

8 ETİK KAVRAMLAR Kural, ilkelere uygun eylem yollarıdır.
Çalışma Kuralları Kişisel Kurallar Görgü Kuralları Mesleki Kurallar

9 Kamu Yönetimi Etiği Kamu Kurumu; Halka hizmet götüren devlet organlarının tümüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, hizmet üreten ve hizmet verenlere de kamu çalışanı denir.

10 Kamu Yönetimi Etiği Kamu yararı, kamu kurum ve kuruluşlarında, elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın ( Kamunun ) yararına kullanılmasıdır.

11 Kamu Yönetimi Etiği Kamu hizmeti; toplumun tümüne sürekli, düzenli ve eşitlik ilkelerine göre kamu kuruluşlarının tüm personeli eliyle götürülen hizmettir.

12 Kamu Yönetimi Etiği Kamu Yönetimini bütün bir toplumun iç içe geçmiş sorunları arasında işleyen yönetsel bir idari yapı olarak tanımlarsak Kamu hizmetini de; güvenlik, eğitim, sağlık, kültür, sanayi, tarım, bayındırlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda, kamu tarafından veya kamu kurumlarının gözetiminde özel girişim tarafından kamuya sağlanan hizmet olarak tanımlayabiliriz.

13 Kamu Yönetimi Etiği Kamuda etkin ve verimli hizmet anlayışına dayanan “etik kamu yönetimi”, “kamu görevlilerinin kamusal işleri yerine getirirken tarafsızlık, nesnellik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde bulundukları makamı kişisel, özel, maddi veya partizan bir kazanç için kullanmaktan çekindikleri bir yönetim anlayışını ifade eder”.

14 Kamu Yönetimi Etiği Etik Dışı Davranışların Nedenleri Bilgisizlik
Dizginlenemeyen Hırs Disiplinsizlik Denetim Eksikliği Yetersiz Eğitim İdeolojik Etkiler Psikiyatrik Bozuklular

15 Türk Kültüründe Etik  Kültürümüzde etikle ilgili düzenlemelere kavramlara aslında tarihimizin her döneminde birçok farklı alanlarda rastlamak mümkündür. Örneğin Selçuklular ve Osmanlılar zamanındaki ahilik (esnaflık) sisteminde kullanılan 124 maddelik Altın Kural’da bir çok etik kural bulunmaktadır.

16 Ahiliğin 124 Altın Kuralından örnekler
Türk Kültüründe Etik Ahilik, işi kutsal, çalışmayı ibadet sayan, karşılıklı işbirliği ve sosyal dayanışmaya dayalı, kaliteyi ve müşteri hizmetini ilke edinmiş, mesleki gelişmeyi sürekli eğitimle pekiştiren bir ahlâk anlayışını temsil eder. Ahiliğin 124 Altın Kuralından örnekler * İyi huylu ve güzel ahlâklı olmak * Öfkesine hakim olmak * İşinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak * İçten, gönülden ve güler yüzlü hizmet vermek * Ahdinde, sözünde vefalı olmak * Başkasının malına hıyanet etmemek * Hizmette ayrım yapmamak * Kötü söz ve hareketlerden sakınmak * Güler yüzlü, tatlı dilli olmak * Sır saklamak * Hataları yüze vurmamak * Hiç kimseyi azarlamamak

17 Kamu Yönetimi Etiği Eğitim Çalışmaları
Ülkemizde; saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetmek gibi etik ilkelerin kamu personelleri tarafından uygulanmasını sağlamak ve yolsuzluğun önlemesi amacı ile 22/05/2004 tarihinde 5176 sayılı kanun ile “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmuştur. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kurulmasından sonra 13/05/2005 tarihinde “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

18 Kamu Yönetimi Etiği Eğitim Çalışmaları
Söz konusu yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilen “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilir.” hükmü çerçevesinde tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde, Avrupa Birliği ve Konseyi ile birlikte yürütülen ‘’ Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi’’ konulu bir eğitim çalışması başlatılmıştır.

19 Kamu Yönetimi Etiği Eğitim Çalışmaları
Eğitimin Amacı Her düzeydeki kamu çalışanlarına, Etik Davranış İlkelerin anlatılması, benimsetilmesi, uygulatılması ve alışkanlık haline getirilmesi sağlanarak; - Toplumun, devlete olan inancını, güvenini sarsan ve devleti mali açıdan da büyük kayıplara uğratan; yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık gibi etik dışı davranışların asgariye indirilmesini sağlamak. - Kamu hizmetinden yararlananlara saygı, güven nezaket gibi etik ilkeler içinde daha kaliteli bir hizmet verilebilmesini sağlamak. - Kamu görevlilerinde Etik İlkeler konusunda farkındalık oluşturmak.

20 Kamu Yönetimi Etiği Türk Kamu Yönetiminde etik kültürünün yerleştirilebilmesi ve etik dışı faaliyetlerin engellenebilmesi için saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri en önemli koşullardır.

21 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
Etik Davranış İlkeleri ‘nden bazı örnekler * Halka hizmet bilinci *Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı * Çıkar çatışmasından kaçınma *Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı * Amaç ve misyona bağlılık * Savurganlıktan kaçınma * Dürüstlük ve tarafsızlık * Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık * Saygınlık ve güven * Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu * Nezaket ve saygı * Eski kamu görevlileriyle ilişkiler * Yetkili makamlara bildirim * Mal bildiriminde bulunma

22 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Kamu Yönetimi Etiği Personel Genel Müdürlüğü Ahmet DÜZGÜN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları