Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadere ve kazaya iman www.imanilmihali.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadere ve kazaya iman www.imanilmihali.com."— Sunum transkripti:

1 Kadere ve kazaya iman

2 Kader; Allah'ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, niteliklerini ve özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi demektir. Kaza; Allah'ın ezelde takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince takdir ettiği şekilde onları yaratması demektir. Kadere ve kazaya iman

3 Başka bir ifade ile kader; Allah'ın kanunları, ölçüleri, kaza ise işlerin o kanun ve ölçülere göre meydana gelmesidir. Her şeyi yaratıp takdir eden Yüce Allah'tır. Çünkü O'ndan başka yaratıcı yoktur. Allah olmuş ve olacak ne varsa hepsini bilir. Zamanı gelince bildikleri ve dilediği şeyler Allah'ın bilgisi ve müsaadesi dahilinde hayata geçiyor. O'nun takdiri dışında hiçbir şey ortaya çıkamaz. Kadere ve kazaya iman

4 Kaza ve kader denilince Allah'ın "Tekvin" "İlim" ve "İrade" sıfatları akla gelmelidir.
Allah Teala biliyor ve yaratıyor. Kadere ve kazaya iman

5 Allah insanı yaratmış, ona akıl, irade ve güç vermiştir
Allah insanı yaratmış, ona akıl, irade ve güç vermiştir. İnsanın aklıyla ve iradesiyle iyi olanı seçmesi ve kötü olandan sakınması gerekir. İnsanın bu irade ve seçme gücüne "İrade-i Cüziyye" denir. Bu istek ve irademizi iyilik veya kötülükten hangi tarafa yönlendirirsek Allah'ta o istediğimizi yaratır. Kadere ve kazaya iman

6 Yaptığımız işleri yapmadan önce de yaptıktan sonra da kadere isnat edemeyiz.
Biz irade ve isteğimizi o yöne sarf etmek suretiyle Allah'ın takdirinin bu şekilde tecelli etmesine sebep olduğumuzdan dolayı sorumlu oluruz. Kadere ve kazaya iman

7 Bizim yapacağımız işleri Cenab-ı Hakk önceden bilir
Bizim yapacağımız işleri Cenab-ı Hakk önceden bilir. Yani bizim kendi irademizle yaptığımız işleri Cenab-ı Hakk sınırsız ilmiyle önceden bilip takdir ediyor. Yoksa o bildiği için biz yapmak zorunda kalmıyoruz. Esasen bizimle ilgili olarak ne takdir ettiğini de bilmiyoruz. Bir şeyi yapmaya veya yapmamaya karar verirken hiçbir baskı altında kalmadan sadece kendi hür irademizle karar veriyoruz. Kadere ve kazaya iman

8 Kadere iman eden kimse sabırlı olur
Kadere iman eden kimse sabırlı olur. Elinde olmayan sebeplerle karşılaştığı felaket ve musibetler karşısında bunalıma düşmez. Bu Allah'ın takdiridir der ve sabreder. Kendi hatası yüzünden başına gelenlerden ise pişman olur ve yanlış tutum ve davranışlarından vazgeçerek Allah'a sığınır. O'ndan yardım ister, bağışlanma diler ve ümitsizliğe düşmez. Kadere ve kazaya iman

9 Kadere ve kazaya iman Tevekkül;
İnsanın Allah'a itimat etmesi ve O'na bağlanmasıdır. Bu insan için ruhi bir güçtür. İnsanı yaratan ve pek çok nimet veren Allah'tır. İnsan her işinde O'na güvenmek ve kendisine düşeni yaptıktan sonra neticeyi beklemek durumundadır.  Kadere ve kazaya iman

10 Tevekkül insanın kendisini ihmal etmesi ve çalışmayı bırakarak "Nasıl olsa Allah rızkımı verecektir" demek değildir.‘ Deveyi sağlam bağlayıp sonra Allah'a tevekkül etmek' doğrusudur. Her tedbiri alıp Allah'a tevekkül eden başarısız olunca üzülmez, teselli bulur. Bu inanca sahip olmayan kimse ise her işte tereddüt eder ve hiçbir şeye başlayamaz. Kadere ve kazaya iman

11 Kadere ve kazaya iman Çalışmanın önemi;
Allah her canlının rızkını vereceğini va'detmiş ve bu rızkın elde edilmesi içinde sebepler yaratmıştır. Bu sebeplere yapışmak ve Allah'ın takdir ettiği rızkı arayıp bulmak insanın görevidir. Allah rızkını, arayana ve çalışana verir.  Kadere ve kazaya iman

12 Kaza ve kadere güvenip te çalışmayı bırakmak ve gerekli olan tedbiri almamak doğru olmadığı gibi sebeplere sarılmayı , çareler aramayı tevekküle engel saymak ta doğru değildir. "Çalışmak bizden vermek Allah'tan" sözü kadere imanın tam manasını ifade eder. Esasen insana çalıştığının karşılığı vardır. Kadere ve kazaya iman

13 Rızık; Allah'ın canlılara yiyip içmek ve hayatlarını devam ettirmek için verdiği şeylerdir. Rızkı yaratan da veren de yalnız Allah'tır. İnsan rızkını hangi yoldan isterse Allah ona o yoldan verir. Ancak helal olmayan yollara saparsa günah işlemiş olur. Çünkü Allah rızık ararken helal ve meşru yolların kullanılmasını emrediyor. Herkes kendi rızkını yer. Hiç kimse başkasının rızkını yiyemeyeceği gibi başkaları da o insanın rızkını yiyemez. Kadere ve kazaya iman

14 Ecel; Allah yarattığı her canlı için belli bir yaşam süresi koymuştur
Ecel; Allah yarattığı her canlı için belli bir yaşam süresi koymuştur. Bu sürenin yani ömrün sonuna ecel denir. Ecel gelince ölüm kaçınılmaz olarak gelir. Bir dakika sonraya bile kalmaz. Yaratan ve yaşatan Allah olduğu gibi, öldüren de yani ölümü yaratan da O'dur. O'ndan başka yaratıcı ve öldürücü yoktur. Ecel birdir. Öldürülmüş olan veya kazayla ölende eceliyle ölmüş demektir. Sadece şekilleri farklıdır. Kadere ve kazaya iman

15 Bu âlemde var olan her şey bir kaderin sonucudur.
Kader vücuda gelecek varlığın projesidir. Kader sonsuz kudret ilmiyle hayata geçer yani kaza edilmiş olur. Allah her şeyin kaderini sonsuz ilmiyle tayin eder, sonsuz kudretiyle de kaza eder. Kadere ve kazaya iman

16 Kader ve kaza Allah’tandır deyince her şeyin, her halini takdir edenin de, vücuda getirenin de Allah olduğunu söyleriz. Bazen sadece kader desek te kader ve kazayı aynı anlamda kastederiz. Kadere ve kazaya iman

17 İlahi kader bir varlığı yaratırken ölçü ve düzen vermekle kalmaz, diğer varlıklarla ilişkilerini de düzenler. Bir şey varsa kader de vardır demektir. Kadere ve kazaya iman

18 Kadere ve kazaya iman EZELİYET;
Allah’a mahsus bir sıfattır. “Başlangıcı olmamak” demektir. Zamanın başı değil, dışında olmak demektir. Allah zaman ve mekândan münezzehtir. Her zaman her yerdedir. Geçmişi, geleceği birden görür. Allah kullarının işlediklerini de işleyeceklerini de bilir. Kadere ve kazaya iman

19 Kulun niyeti ve tercihi fiili yaratacak gücü var kılamaz
Kulun niyeti ve tercihi fiili yaratacak gücü var kılamaz. Oku atan Allah’tır. Ama kulun niyet ve teşebbüsü olmasa ok atılamaz. Kulun niyeti ile teşebbüs, Allah’a ait yaratma ile birleşir ve ok atılır. Başka deyişle; kulun iradesi ile Allah’ın iradesi örtüşürse fiil gerçekleşir. Kulun tercih hakkı, (cüz’i iradesi) seçme gücünün neticesidir. Yüce Allah iradesini insanın tercihine tabi kılarsa “Sen hangi sonucu istersen onu yaratacağım” der. Kadere ve kazaya iman

20 Kulun tercihi yaratma gücü yoksa da sorumluluğu vardır
Kulun tercihi yaratma gücü yoksa da sorumluluğu vardır. İnsanın özgür iradesi sorumluluğu hatırlatır, kötülükten alıkoyar, Allah’ın iradesi ise insana kulluğunu bildirir. Allah kulun fiillerini, akıbetlerini bilir yoksa Allah bildiği için kul o işleri yapıyor demek değildir. Kadere ve kazaya iman

21 Kadere ve kazaya iman Allah kula iki yol açar; yolun sonunu bildirir.
Özgür iradesiyle baş başa bırakır. Yanlış yoldakilere tövbe yani dönüş kapısını açık tutar. Kul tercihlerini kullanır ömrünü bitirir, işine göre ceza veya mükâfat görür. Kadere ve kazaya iman

22 Allah’ın ilmi olmuş ve olacağın hepsini bilmek şeklindedir
Allah’ın ilmi olmuş ve olacağın hepsini bilmek şeklindedir. Bu yüzden Allah iradesi kulun tercihini etkileyen ve onu belli akıbete zorlayan bir unsur değildir. Allah imanı dilediğine verir demek kul tercihi yok demek değildir. Allah’ın iradesi tabi ki esastır ama Allah o hidayeti veya imanı bazı huy ve davranışlar sonucu verir. (İman edene , Allah rızası gözetene, Allah’a yönelenlere vs..) Kadere ve kazaya iman

23 Zalimleri, kafirleri, imandan sonra inkara dönenleri ayetlere inanmayanları, çok yalancı ve çok nankörleri, çok yalancıları da saptırır. Hidayette sapıklıkta Allah emriyledir ama kulun iradesi sonucudur. (Allah sonucu bildiğinden iradesini o akıbet istikametinde kullanır, herkese hakkını verir.) Sonuçta kulun iradesini kullanmış olması sonucu bileğinin gücüyle kazandığı anlamına gelmez, bu doğrudan Allah’ın dilemesine ve lütfuna bağlıdır. Kadere ve kazaya iman

24 Azanlar Allah’a zarar vermez, onlar saptırılmayı ister, Allah’ta onları saptırır. Hayır ve şerrin bir arada yaratılmasındaki bu güzellik sınavın gereğidir. Hayır da şer de Allah’tandır. Bir kısım işleri de Allah hiçbir kula tercih hakkı tanımaksızın takdir eder ve yaratır. Kimini de sadece kulun iradesine bırakır. (İsteyen iman etsin isteyen iman etmesin der) Kadere ve kazaya iman

25 Kadere ve kazaya iman İnsanın doğası, toplumla ilişkileri karmaşıktır.
Dolayısıyla kendi kaderi başkasının kaderi ile iç içedir. Onların tercihlerinden de kendi başına pek çok şey gelir. Bu karışık ağı, çözüp Allah’ın kaderi nasıl belirlediğini anlamak insanüstüdür. Kadere ve kazaya iman

26 Toplumsal meselelerin her birinin ferdi yönü vardır
Toplumsal meselelerin her birinin ferdi yönü vardır. İlahi kader işte bu ferdi yönleri bir arada planlar, herkese ayrı planlama yapar. Kader bu şekilde yaşanırken kişiyi cezalandırma, ödüllendirme, duaya cevap verme gibi nice hikmetlerde araya girer. Allah’a bunlar zor gelmez. Fakat kul bunu idrak edemediğinden kendini bazen tanrı yerine kor, her şeye muktedirmiş görür. Bize düşen kadere kul tarafından bakmak, gereğini yapmaktır. Şart basittir; tedbir ve tevekkül. Kadere ve kazaya iman

27 Bu sır kavranırsa insan hayırlı işlere teşebbüs eder, ama bu teşebbüsün dua gücünde olduğunu da unutmaz. Teşebbüsün sonucunu Rabbinden bekler. Rabbinin hükmünü görür, boyun eğer. Keşke demez, hayıflanmaz. Sorumluluğunu bilir, halini düzeltir, eriştiği nimette Rabbinin lütfunu görür, şükreder. Kadere ve kazaya iman

28 Dünya fanidir, herkes bilir ama çok azı hatırda tutar
Dünya fanidir, herkes bilir ama çok azı hatırda tutar. Ölüm bize yaklaştıkça biz bu dünyaya daha çok sarılarak ondan uzaklaşırız. Ölüm dost yüzünü göstermek ister, biz onu düşman belleriz. Ölümle barışık yaşasak hayatın tadı yerine gelir. Biz kaçtıkça dünya yaşanmaz bir hal alır. Bu dünyanın bir parçasını birkaç günlüğüne ele alabilmek için insanlar bir biriyle çekişir. Kadere ve kazaya iman

29 Ebedi hayat için bizden bu dünya istenseydi o bile az kalırdı.
Bizden istenen sadece imandır. Ki bu hayatın mutluluğunun altın anahtarıdır. Dünya nimetleri varsın gitsin, çünkü onlar fani, onları gönderen bakidir. Gidecek bir fani dünya gelecek on baki dünyadır. İman ahireti kazandırmakla kalmaz bu dünyamızı da hoş, kolay, güzel yaşatır. Kadere ve kazaya iman

30 Eğer ebedi âlemde gözümüzü açtığımızda ayağımıza gelmiş bu fırsatı kaçırmış olduğumuzu görürsek üzülmez miyiz? Bu pişmanlığı ne telafi edebilir? Bu hayatın en büyük gayesi sağlam imanı elde etmek, sapasağlam korumaktır. Kadere ve kazaya iman

31 Bu “Allah birdir” demek kadar basit görülebilir ama bu iş özel ve sürekli bir çaba ister.
Ama iman için gösterilecek çaba ebedi âlemdeki ödülün kokusunu da taşır. İman korunur ve geliştirilirse dünya huzuru da beraberinde gelir. Kadere ve kazaya iman

32 Kadere ve kazaya iman “Herkesin tek davası varsa o iman davasıdır.
İnsan için bu alemde "iman varsa her şey hoş, iman yoksa her şey boştur.” Kadere ve kazaya iman

33 "Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim
"Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir." (Mü'min 40/60) Kadere ve kazaya iman


"Kadere ve kazaya iman www.imanilmihali.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları