Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kitaplara iman www.imanilmihali.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kitaplara iman www.imanilmihali.com."— Sunum transkripti:

1 Kitaplara iman

2 Allah kitaplarını peygamberlerine vahiy yoluyla indirmiştir. 
Vahiy; gizli ve süratli söz, işaret ve ilham manalarındadır. Dini terim olarak vahiy; Allah'ın peygamberlerine dilediğini özel bir şekilde bildirmesidir. Kitaplara iman

3 Kitaplara iman Vahiy Kuran-ı Kerim'de söylenen şekliyle üç çeşittir.
*İlk anlamda Allah dilediği şeyi, dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çok çabuk bir şekilde yerleştirir. Buna "Gizli vahiy" denir. *İkinci anlamda peygamberin perde arkasından duyduğu sözlerdir.  *Üçüncü anlamda Melek Cebrail(as)'in peygamberlere getirdiği vahiydir. Vahyin en yüksek derecesi budur. Kitaplara iman

4 İlahi Kitaplar ve sayfalar; Allah yarattığı insana dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak yolları, peygamberleri aracılığıyla göstermiştir. Peygamberlerde aldıkları vahiyleri aynen tebliğ etmişlerdir. Peygamberlere gelen kitaplardan bazıları birkaç sahifeden ibarettir. Bunlara sahifeler anlamına gelen "Suhuf", diğerlerine "Dört Büyük Kitap" denir. Kitaplara iman

5 Kitaplara iman Sayfalar; Adem (as): 10 sahife, Şit (as): 50 sahife,
İdris (as):30 sahife, İbrahim (as): 10 sahife indirilmiştir. Bugün bu sahifelerden hiçbiri mevcut değildir. Kitaplara iman

6 Kitaplara iman Büyük Kitaplar; Davud (as): Zebur, Musa (as): Tevrat,
İsa (as): İncil, Muhammed (sav): Kitabımız Kuran-ı Kerim. Kitaplara iman

7 Tevrat (Ahd-i Atik); Bugün elde bulunan Tevratın Musa (as) Peygambere nazil olan Tevrat ile birebir aynı olduğu söylenemez. Sonradan değişik kimselerce yazılmış, ilave ve çıkartmalar yapılmış, bazı kısımları saklanmış ve kitap haline getirilmiştir. Çünkü Musa (as) Peygamberden sonra İsrailoğulları savaşlarla parçalanmış, uzun yıllar esir hayatı yaşamışlardır.  Kitaplara iman

8 Ayrıca Süleyman (as) peygamberden sonraki Yahudi hükümdarların çoğu Hz
Ayrıca Süleyman (as) peygamberden sonraki Yahudi hükümdarların çoğu Hz. Musa'nın dinini terk etmişti. Bu yüzden Tevrat'ın asıl nüshası korunamamış, kaybolmuştur. Milattan yaklaşık 622 yıl evvel Azra adındaki bir kahin kendisinin yazdığı bir kitabı Tevrat diye ortaya koymuştur. Kitaplara iman

9 İşte bugün Yahudilerin elinde bulunan ve "Ahd-i Atik" adını taşıyan kitabın durumu budur. Bu kitabın ilahi kitap olarak kabul edilmesi bu nedenle mümkün değildir. Tevrat'ın İbranice, Yunanca ve Samirice olmak üzere üç nüshası bulunmakta bunlar da birbirini tutmamaktadır. Esasen Kuran-ı Kerim'de Tevrat'ın değiştirildiğini bildirmektedir. Kitaplara iman

10 Kitaplara iman İncil (Ahd-i cedid);
İncilin de Tevrat gibi asıl ve sahih bir nüshası yoktur. Bugün Hıristiyanların elinde bulunan "Ahd-i Cedid"ler Hz. İsa'ya Allah tarafından gönderilen İncil değildir.Hz. İsa'dan çok sonra değişik kimselerce yazılmış kitaplardır. Halen kabul ettikleri dört ayrı İncil nüshası birbirini tutmamakta, birinde bulunan bahisler diğerinde yer almamaktadır. Kitaplara iman

11 Luka, Matta, Yuhanna ve Markos isimli şahısların yazdığı İncil vardır.
Bu İnciller Milattan sonra 325 yılında İznik'te toplanan bir ruhani meclis tarafından seçilen İncillerdir. Diğer inciller yakılarak yok edilmiş sadece bu dört tanesi bırakılmıştır. Kitaplara iman

12 Kitaplara iman Kuran-ı Kerim;
Kuran-ı kerim Allah'tan Peygamberimize indirildiği gibi korunmuş ve ondan da bize tevatür yoluyla gelmiştir. Bugün insanoğlunun elinde mevcut yegane semavi kitap Kuran-ı Kerim'dir ve kıyamete kadar da değişikliğe uğramadan devam edecektir.  Kitaplara iman

13 Biz müslümanlar Zebur, Tevrat ve İncil'in Allah tarafından indirildiğine iman ederiz ancak bugün elde bulunan kitapların bu haliyle birer kutsal kitap olduklarını kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar zarar görmüş veya tahrif edilmişlerdir.  Kitaplara iman

14 Kuran-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren itinayla ezberlenmiş, kayıt altına alınarak Peygamberimiz tarafından Allah emirleri doğrultusunda sıralanmış, kendisinin vefatından hemen sonra derlenmiş, tek elden çoğaltılarak bugüne kadar değişmeden muhafaza edilebilmiştir. İncil ve Tevrat birer kavme gelmişken Kur‘an tüm insanlığa ve sonsuz kadar son kitap olarak gelmiştir. Kitaplara iman

15 Kitaplara iman Kuran-ı Kerim'in Özellikleri;
1. Kur'an, Peygamberimize vahyedilmiştir. (Kuran-ı Kerim, Allah tarafından Peygamberimize Arapça lisanı le indirilmiş bir kitaptır. Allah kelamıdır.) 2. Tevatür yoluyla nakledilmiştir. (Tevatür "yalan üzerine birleşmeleri sayıca mümkün olmayan bir topluluğun bir bilgiyi aktarması" demektir.) Kitaplara iman

16 Kitaplara iman Kuran-ı Kerim'in Özellikleri;
3. Kur'an, mushaf halinde yazılmıştır.(Kur'an sure sure, ayet ayet nazil olmuştur. İnen ayetler ezberlenmiş ve yazılmıştır. Yazılanlar daha sonra birleştirilerek mushaf haline getirilmiştir.) 4. Kur'an'ın manası gibi lafzı da ilahidir.(Kur'an her yönüyle mucizedir. Allah sözüdür. İlahidir. Bu itibarla hiç kimsenin onun benzerini ortaya koyması mümkün değildir. ) Kitaplara iman

17 Kitaplara iman KUR’AN MUCİZELERİ;
*Kur’an sayesinde bir nesil karanlıktayken çok geçmeden aydınlığa çıkmıştır. *Peygamberi başlı başına mucizedir. *Tek harfinin değişmeden bugüne kadar gelmesi mucizedir. *İnsan ve toplum üzerindeki etkisi mucizedir. Kitaplara iman

18 Kitaplara iman KUR’AN MUCİZELERİ;
*Yüzyıllardır milyarlarca kişinin okuması mucizedir. *O kadar çok ve sık okunduğu halde sıkmaması mucizedir. *Her okunuşta veya âlimlerce her gün yeni bir manasının keşfedilmesi mucizedir. *Gürültüye dayanamayan hastalar ölüm döşeğindekiler O’nunla huzur bulur, Kitaplara iman

19 Kitaplara iman KUR’AN MUCİZELERİ; *Sultanlar adaleti O’ndan öğrenir,
*Hak dostları Allah’ın muhabbetine giden yolu onda bulur, *Liderler fazilet dersini O’ndan alır, *Alimler O’ndan ilim öğrenir, *Hastalar maddi/manevi şifayı O’nda bulur, Kitaplara iman

20 Kitaplara iman KUR’AN MUCİZELERİ; *Ölü kalpler O’nunla dirilir,
*Teselli arayan gönüller müjdeyi O’nda bulur, *Herkes hem de eşit şekilde (Hükümdarla köle aynı anda aynı safta) alır dersini, aynı anda okur. Kimse mahrum kalmaz herkes okur, öğrenir. *Üzerine milyonlarca kitap yazılması da bir mucizedir. *Ayet ve sureleri arasında çelişki olmaması da Kur’an’ın bir diğer mucizesiydi. Kitaplara iman

21 Kitaplara iman Kur’an tek seferde değil 23 senede peyderpey indirildi.
Bu bir öğretim ve eğitim süreciydi. Bu sürecin bir tarafında Alemlerin Rabbi, diğer tarafında O’nun emirlerine gönülden bağlı insanlar vardı. İnsanlar O’nu okumayı, yaşamayı ve korumayı gaye bildi. Kitaplara iman

22 Kur’an önce doğru bir imanın esaslarını sapasağlam yerleştirdi
Kur’an önce doğru bir imanın esaslarını sapasağlam yerleştirdi. Eski kitapları tasdik etti, onların insanlarca yapılan tahriflerini, yanlışlarını düzeltti. Allah’ın tek ve ortaksız olduğunu anlattı. Allah’ın noksan sıfatlardan, acz’den uzak ve Yüce olduğunu, benzeri olmadığını anlattı. Kitaplara iman

23 Kur’an güzel ahlak esaslarını da birer birer yerleştirdi.
Kötü huy ve gelenekleri söküp attı. Kısa öğütlerle kıssalarla güncel olaylara inen ayetlerle nazariden (teoriden) çıkıp fiiliyata geçiyor, gönüllü insanlarla dünyaya meydan okuyacak güç halini alıyordu. Kitaplara iman

24 Kur’an kavme değil tüm insanlığa, hem de kıyamete kadar yaşayacak insanlığa hitap etti. Daha Kur’an’ın indirilişi tamamlanmadan binlerce insan topluca Müslüman oldu. Ayetlerin yerini Hz. Peygamberimiz (s.a.v) tek tek kendisi gösterdi. Sahabilere Kur’an’ı öğretirken de aynı metin, aynı kelimelerle fakat farklı okunuşlarda (kıraat) öğretti. Bu kıraatler 10 farklı şekilde bize kadar ulaştı. Kitaplara iman

25 Kur’an on dört asır sonra harfi değişmeden, milyarlarca dile ulaşıyor, yaşanılan asır için yazılmış gibi hep canlı kalıyor. Her gün bir manası anlaşılıyor. Bu manada Kur’an her gün insanlığa inmeye devam ediyor. Her şey yıpranıp eskirken o hep taze kalıyor. Kitaplara iman

26 Kur’an eşsizdir. Okumanın bir yöntemi vardır. Roman gibi okunmaz
Kur’an eşsizdir. Okumanın bir yöntemi vardır. Roman gibi okunmaz. Açıklama tarzı ve üslubu kendisine hastır, uzmanlık ister. Kur’an’ı okumak ve anlamak her mümine farzdır. Bu anlamda en az bir kere anlayabileceği dilde okumak gerekir. Hele namazda ettiğimiz duaların ve sarf ettiğimiz sözlerin mutlaka kendi dilimiz ile manasını en açık şekilde bilmek durumundayız. Kitaplara iman

27 Bu dinin bizlere ulaşmasında ve Kur’an’ın anlaşılmasında sahabenin özel yeri vardır. Allah hepsinden razı olsun. Onlar kaderleri gereği, Hz. Peygamber ile yaşamış, Kur’an’ın inişine tanık olmuş, Hz. Peygamberden yansıyan her şey onlarca topluma intikal ettirilmiştir. Kur’an’ın korunması da bize sağlam ulaşması da onların duyarlılıkları sayesindedir.  Kitaplara iman

28 Hadisler ışığında Kur’an anlaşılması kolaylaşır. Çünkü Hz
Hadisler ışığında Kur’an anlaşılması kolaylaşır. Çünkü Hz. Peygamber Kur’an’ı hem yaşamış, hem anlatmıştır. Ancak en büyük İslam kaynağı Kur’an’dır çünkü doğrudan ve değişmemiş Allah kelamıdır. Hadisler muhkem ve müteşabih dediğimiz (açık ve kapalı mana taşıyan) ayetleri açıklayan doğru bilgilerdir. Kitaplara iman

29 Kul İslam’ı Kur’an’dan öğrenir. Anlamadığı yerde hadislere danışır.
Çünkü Allah kullarının kendisine ve Peygamberine tabi olup iman etmesini emretmiş, İslam’dan ve Kur’an’dan başka yol arayanların sonunun gaflet olduğunu bildirmiştir. Bu anlamda hadislerin güvenilirliği, Kur’an’a uygun olmalarıyla doğru orantılıdır. Kitaplara iman

30 Yüce Allah tüm insanlığa; Müslüman olmayı nasip etmiş, bize kendi kelamını (Kur’an’ı Kerim’i) sevgili Peygamberi vasıtasıyla göndermiş ve sonsuza kadar İslam’ın yaşayacağı müjdesini vermiştir. Diğer dine mensup olanların yapması gereken de bir an önce İslam’a girmek ve yanlış-değiştirilmiş yollardan kurtulmaktır. Kitaplara iman

31 Allah’ın dini muhakkak değişmez ama değişen, saklanan, tahrip ve tahrif edilen ayetler ile yaşayan diğer semavi dinler artık Yüce Allah’ın gönderdiği din değildir. İslam ise değişmeden korunan Kur’an ile sabit, doğru, son din olarak dimdik ayakta durabilmeyi başarmıştır. Kitaplara iman

32 Çünkü Allah emir, yasak ve öğütlerini Kur’an ile tamamlamış ve kıyamete kadar başkaca Peygamber ve kitap bahşetmeyeceğini de bildirmiştir. Mü’mine düşen Kur’an’ı okumak ve anlamaktır. Okumamak nasıl büyük günahsa, anlamadan okumak ta o kadar günahtır. En azından Peygambere ve Kur’an’a haksızlıktır. Kitaplara iman

33 Kitaplara iman Çünkü Kur’an okunmak ve anlaşılmak ister.
Ayetlerde yer alan kıssalar, emirler, yasaklar, öğüt ve tembihler kullar okusun, anlasın ve kendisine çeki düzen versin diyedir. Bu yüzden Kur’an’ın mealini en az bir kere okumak tüm mü’minlere farzdır. Kitaplara iman

34 Bizler, diğer dinlerin, peygamberlerin ve kutsal kitapların Yüce Allah’tan gönderildiğine iman ederiz çünkü Yüce Allah Kur’an’da bize öyle bildirmiştir. Ama yine Yüce Allah diğer Peygamberlerin tam anlaşılamadığını, hatta öldürüldüğünü, kitapların tahrif edildiğini ve dinlerin insan eliyle değiştirildiğini de bildirmiştir. Bu yüzden sadece İslam’a ve Kur’an’a uyarız. Kitaplara iman

35 Kur’an’da adı geçen ve geçmeyen tüm Peygamberlerin sahife ve kitapları Hak’tır.
Peygamberlerin sünnetleri Hak’tır. Ancak sahih olan, sabit, asıl ve sonsuz olan İslam’dır, Kur’an’dır, Peygamberimizdir. Kitaplara iman

36 Kitaplara iman Yüce Allah bizleri; Kur’an’dan, İslam’dan,
Peygamberimizin yolundan yoksun bırakmasın. Allah bizleri imanlı yaşatıp, imanlı öldürsün. Kitaplara iman


"Kitaplara iman www.imanilmihali.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları