Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU BAŞIKLARI KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU BAŞIKLARI KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?"— Sunum transkripti:

1

2 KONU BAŞIKLARI KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?
ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR? DÖRT BÜYÜK KUTSAL KİTAP KUTSAL KİTAPLARA İMAN, İMANIN ŞARTLARINDANDIR KUR’AN’IN DİNİ HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ KUTSAL KİTAPLARDAN ÖĞÜTLER

3 KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?
2 DERS SAATİ KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR? Allah tarafından vahiyle peygamberlere ulaştırılan, insanların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gerekli olan herşeyin bulunduğu kitaplara İlahi kitap/Kutsal Kitap /Semavi Kitap denir.

4 Kutsal Kitaplar; İmanın şartlarından üçüncüsüdür.
Bir müslüman ; Allah’ın gönderdiği bütün kitaplara inanmakla yükümlüdür, onların arasında ayrım yapmaksızın inanır. Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar,…..(Bakara Suresi 213.Ayet)

5 Yüce Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
Doğruyu ve yanlışı , Allah’ı ve O’na kulluğu, Ahiret hayatını, Cennet ve Cehennemi Allah’a, kendimize, insanlara ve diğer varlıklara karşı sorumluluklarımızı öğretmek için. Vahiy: Allah’ın Emir ve buyruklarını peygamberlere ulaştırmasına denir.

6 Yüce Allah, insanları en güzel şekilde dünyayı, içindekileri , göğü ve sayısız nimetleri onların hizmetine vermiştir; Ancak insanları başıboş bırakmamış, onların yaratılış gayesini, görev ve sorumluluklarını onlara bildirmek için kutsal kitaplar ve peygamberler göndermiştir.

7 Kur’an’dan Önceki Arapların Durumu Hakkında Neler Biliyoruz?
Puta tapma İnsanları köleleştirme Kız çocukları diri diri toprağa gömmek Zulüm,haksızlık, tefecilik, vb. Her türlü kötülük vardı.

8 ALLAH’A İNANMAK NE GÜZEL
Alla insanlığa kitaplar indirdi Hakkı hakikati onlarla bildirdi Dürüstlüğü adaleti hep sevdirdi Allah’a inanmak, güvenmek ne güzel Boş inanç ve hurafeden uzak durduk Böylece nice zincirlerden kurtulduk Bilinçlendikçe sesimizi duyurduk Allah’a inanmak, güvenmek ne güzel! Turgut Çiftçi

9 İlahi Kitaplara İnanırız
Kendinden önce gelen Tevrat'i dogrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nûr bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. (Maide 46) Süphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranişlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. (İsa 6)

10 Kutsal Kitapların Kaynağı Birdir.
Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), Isa'ya, Eyyûb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebûr'u verdik. (Nisa 163)

11 Aşağıdaki kavramları biliyor muyuz?
Nebi:……………………………………………….…………… Rasül:………………………………………………………………………………….…… İlahi Kitap: ……………………… ……………………….. …………….. Cehalet:…………………………………………………………………………….. Suhuf:…………………………………………………………………………………..

12 Kutsal kitapları hacim bakımından ikiye ayırıyoruz;
2 Ders Saati Kutsal kitapları hacim bakımından ikiye ayırıyoruz; 1. Suhuf (sahifeler) 2. Kitaplar(Büyük Kitaplar)

13 Peygamberlere ne kadar suhuf gönderildiğini öğrenelim…
İlk Kutsal Kitaplar/Suhuf) 1.Hz. Adem (a.s)’a 10 suhuf (Sayfa) 2.Hz. Şit (a.s)’a suhuf (Sayfa) 3.Hz. İdris (a.s)’a suhuf (Sayfa) 4.Hz. İbrahim (as)’a 10 suhuf (Sayfa)

14 Düşünelim ve Cevaplayalım
İlk olarak Hz. Adem’e 10 sahifenin inmesi ne anlam ifade ediyor? …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

15 Büyük Kitaplar Kitabın Adı Peygamberin Adı Dinin Adı Tevrat
Hz. Musa(a.s) Yahudilik/Musevilik Zebur Hz. Davut (a.s.) Yahudilik İncil Hz. İsa /a.s.) Hıristiyanlık Kur’a-ı Kerim Hz. Muhammed(s.a.s.) Müslümanlık

16 Kitab-ı Mukaddes Kitabı Mukaddes (Tevrat, Zebur ve İncil)

17 Tevrat Tevrat, Yüce Allah’ın Hz. Musa (as) aracılığı ile Yahudilere gönderdiği ilahi kitaptır. Zebur ile birlikte “Ahd-i Atik” olarak kabul edilir. Tevrat’ın ayetleri Musa (as) zamanında yazılmamıştır Musa (as) vefat ettikten sonra bazı din adamları hatırlayabildikleri Tevrat ayetlerini yazmaya çalışmışlardır.

18 Tevrat’ın Bölümleri A- Tekvin B- Çıkış C- Levliler D- Sayılar
E- Tesniye Tevrat’ın dili ibranicedir Tevrat Rulo halinde

19 Zebur Zebur, Yüce Allah’ın Hz. Davut (as)’a gönderdiği ilahi kitabın adıdır. Bu kitap, İsrail oğulları’na gönderilmiştir. Orijinal metni bulunmamaktadır. Günümüzde Zebur, Tevrat’ın sonunda “Mezmurlar” adı ile yer almaktadır. İçerisinde ağırlıklı olarak Kutsal öğüt ve ilahiler bulunmaktdır

20 2 Ders Saati İncil İncil, Yüce Allah’ın Hz. İsa (as) aracılığı ile gönderdiği ilahi kitaptır Başlangıçta Yahudilere gönderilmiştir Yahudiler benimsemedikleri için Hıristiyanlar sahiplenmişlerdir. İndirildiği zaman yazıya geçirilme- diğinden orijinal İncil nüshası mevcut değildir.

21 En eski İncil nüshası, M.S. II. yüzyılın ortaların yazılmıştır.
İndirildiği zaman Kur’an gibi yazılıp ezberlenmediğinden İncil ayetleri tamamen doğru tespit edilememiştir. Tevhit(Allah’ın varlığı) ile ilgili ayetler, zamanın hükümdarları tarafından yasaklanmış yerine teslis inancını (üçleme) vurgulayan ayetler yazılmıştır.

22 Teslis Hıristiyanlıkta "Baba, Oğul, Kutsal Ruh" üçlemesidir.
Hıristiyan inancına göre Tanrı üç ko- numda tecelli etmiştir. Hz. İsa Tanrının oğludur. Aynı zamanda İsa'dır. Tanrının insan suretinde ortaya çıkma- sı; bu üç varlık birbirinden bağımsız, farklı varlıklar değildir. Üçü de birin içinde olan değerdir. Bu inanç onları KAFİR yapmıştır.

23 Günümüzdeki İnciller Hz. İsa (as) ve havariler Yahudi oldukları halde en eski İncil nüshası Yunanca yazılmıştır. Bu da İncil’in İsa (as)’dan çok sonra yazıldığını göstermektedir. Günümüzde Hıristiyan dünyasının kabul ettiği dört İncil mevcuttur: Matta Markos Luka Yuhanna

24 Arkadaşlar Unutmayalım!...
Kur’an dışında bütün kitaplar günümüze ulaşamadan kaybolmuştur. Elimizdekiler de insanların yıllar sonra yazdıkları nüshalardır.

25

26 Kur’an-ı Kerim; 610 yılında Hira mağrasında, peygamber efendimiz 40 yaşında iken, Ramazan ayının 27’sinde Kadir gecesi Mekke’de inmeye başlamıştır. Kur’an, 13 Mekke ve 10 Medine olmak üzere 23 yılda tamamlanmıştır.

27 KUR’AN-I KERİM Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın insanlara gönderdiği son ilahi kitaptır. Kur’an ayetleri indirildiğinde yazıya geçirilmiş, aynı zamanda ezberlenmiştir. Kur’an Allah’ın kelamıdır. Kur’an okumak büyük ibadetlerdendir.

28

29

30 İlk İnen Ayetler(Alak Suresinin İlk Beş Ayeti)

31 İlk sure Fatiha Suresi son sure Nas suresidir.
1. Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla, 2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi (olan) Allah'a mahsustur. 3. O, Rahmândır ve Rahîmdir. 4. Cezâ gününün sâhibidir. 5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 6. Bize doğru yolu göster. 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gâzâba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

32 Kur’an’da Son Sure Nas Suresidir.
Nâs Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım, 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) ilahına; 4- 'Sincice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden. 5- Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar); 6- Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her sinsi vesveseci Allah'a sığınırım).

33 Kur’an’da En Kısa Kevser Suresidir.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1- Şüphesiz, biz sana Kevser'i verdik. 2- Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3- Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.

34 Kur’an’da En Uzun Sure Bakara Suresidir 286 Ayet

35 Kur’an-ı Kerim Bu kitaptır her insana için dışın öğreten
Gökte,yerde, tende, canda bir yaratan sediren Bu kitaptır her kişiye benlik veren, yol açan İnsanların sergisine armağanlar astıran Bu kitaptır yürekleri iyilikle besleyen “El bağına girme!” diyen, dost yarasın bağlatan Bu kitaptır akıllara her şeyi sordurtan “Düşün, sonra inan!” diyen, doğru yollar gösteren M. Emin YURDAKUL

36 Kur’an-ı Kerim’in Genel Özellikleri
Kur’an Allah’ın kelamıdır. Ona hiçbir insan sözü karışmamıştır. Son ilahi kitaptır, Kuran’dan sonra ilahi kitap gelmeyecektir. Kur’an’ın hiçbir ayeti kesinlik kazanmış bilimsel gerçeklerle çelişmemektedir. Kur’an-ı Kerim’in içerdiği hükümler her devirde yaşanabilir özelliğe sahiptir.

37 Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir.
Okumak en büyük ibadetlerdendir Anlamı, yazılışı ve iç düzeni ile değişmeden günümüze kadar ulaşan canlı bir mucizedir. “Gerçekten bu Kur'an da en doğru yola iletir ve iyi işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir ecir olduğunu müjdeler.” (İsra-9)

38 Peygamber Efendimiz; Kur’an’ı, İlk inmeye başladığı andan itibaren Okuma-yazma bilen müslümanlara(vahiy Katipleri) yazdırdı. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir Kur’an ayetlerini toplattırarak kitap haline(mushaf) getirdi. Hz. Osman döneminde çoğaltılarak çeşitli islam merkezlerine dağıtıldı.

39 Kur’an ayetleri yazılmakla kalmamış, bir yandan da ezberlenmiş, ezber geleneği aralıksız günümüze kadar devam etmiştir. Kur’an okunması ve kendisiyle meşgul olunması ibadet olan bir kitaptır. Kur’an’ın hiçbir ayeti değişmemiş hiçbir şekilde de değiştirilemeyecektir.

40 “Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğreteninizdir.”(hadis)

41 Kur’an-ı Kerim Niçin Arapça olarak indirilmiştir? ……………………………………………………
Düşünelim?... Kur’an-ı Kerim Niçin Arapça olarak indirilmiştir? …………………………………………………… …………………………………………….

42 1 Ders Saati Asr Suresi ve Anlamı

43

44 Asra(zamana) yemin olsun ki, insanoğlu zarardadır.
Zamanın değeri vurgulanıyor İki şey vardır, İnsanların çoğu Onun değerini Bilmezler: Sıhhat & boş vakit (Hadis)

45 Ancak; inananlar, salih Amel(güzel işler) yapanlar,

46 Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç.

47 ÇÖZELİM!...

48 Cevap

49 ÖZ DEĞERLENDİRME İlahi Kitap ve Vahiy kavramlarının anlamlarını söylerim İncil, Tevrat ve Kur’an-ı Kerim’in ortak özelliğini bilirim Niçin vahiy gönderilmiştir sorusuna cevap verebilirim Kur’an’ın iç düzeni hakkında bilgim var Kur’an-ı kerim’in özelliklerini sayabilirim Asr Suresini anlamıyla beraber okurum Zaman, Sabır ve Salih amel kavramlarının anlamını söylerim

50 Arkadaşlar görsel olarak bu şekilde ve daha kaliteli slaytlar hazırlayabilirim ama özellikle konu, soru mesaj etkinlik. Görsel resimler vb. bulmak zaman alıyor. Eğer bu konuda destek görebilirsem daha farklı slaytlar oluaşabilir. Dökumanlarımızı ime gönderirseniz destek vermiş olursunuz.


"KONU BAŞIKLARI KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları