Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PREF İ NANSMAN. PREF İ NANSMAN NED İ R? Bir ön finansman kredisidir Genellikle mali durumu zayıf olan ihracatcının malı ihracata hazırlama için açılır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PREF İ NANSMAN. PREF İ NANSMAN NED İ R? Bir ön finansman kredisidir Genellikle mali durumu zayıf olan ihracatcının malı ihracata hazırlama için açılır."— Sunum transkripti:

1 PREF İ NANSMAN

2 PREF İ NANSMAN NED İ R? Bir ön finansman kredisidir Genellikle mali durumu zayıf olan ihracatcının malı ihracata hazırlama için açılır. Bir tür avans biçimindedir. 18 ay vadeli kredilerdir.

3 NASIL TEM İ N ED İ L İ R? İ hracatçılar,ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri yapanlar tarafından BORÇLU sıfatıyla YURT DIŞINDAN temin edilir. Prefinansman kredisi olarak getirilen dövizlerin do ğ rudan alışları yaptırabilece ğ i gibi lehtar dışına açılacak bir döviz tevdiat hesabına veya seçici bir döviz hesabına da alınabilir.

4 PREF İ NANSMAN KRED İ S İ N İ N KULLANIMI Firmalar bu krediler ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılır. Dahilde işleme izin belgesi veya vergi, resim ve harç istisnası belgeli alınmış olması gerekir. İ hracatın finansmanın için sa ğ lanan prefinansman kredilerinde ise bu belgeler aranmayacaktır. Yurt dışından sa ğ lanan prefinansman kredileri yukarıda belirtilen belgeler kapsamında kullanılmadı ğ ı takdirde bu krediler İ ŞLETME KRED İ S İ olarak kabul edilecek Bu krediler havale şeklinde getirlecektir. ……

5 Mal veya hizmet ihracının gerçekleşmemesi halinde uygulanacak müeyyideler bakımından vade başlangıcı Türk lirasına hiç çevrilmese veya kısım kısım çevrilse dahi lehtar adına açılan hesaba alacak kaydedildi ğ i tarih ; hesaba alınmaksızın tamamının do ğ rudan alışlının yapılması halinde ise DÖV İ Z ALIM BELGES İ tarihidir. ……

6 Prefinansmanın alışında dü ğ zenelenen DÖV İ Z ALIM BELGES İ üzerinde ; - Prefinansmanın kimin adına geldi ğ i. - Prefinansmanın süresini belirtir. - Alışı yapılan tutarın prefinansman oldu ğ u ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında kullanılaca ğ ı.

7 PREF İ NANSMAN KRED İ LER İ N İ N VADES İ Prefinansman kredisinin süresi en fazla 18 aydır. Ancak dahilde isleme izin belgesiyle vergi,resim ve harç istisnası belgeli kapsamında olmayan gemi inşa ve ihracının finansmanı ve di ğ er faaliyetlerin için kullanılarak kredilerde 24 aydır.

8 PREF İ NANSMAN KRED İ LER İ N İ N DEVR İ Amirin onayı alınacaktır Devir; prefinansman kredisi döviz tevdiat hesabına alınmışsa hesaba alındı ğ ı tarihten, döviz alım belgesine ba ğ lşanmışsa,düzenlendi ğ i tarihten itibaren prefinansman kredisinin süresi içinde gerçekleştirilecektir İ hracat yapılmamışsa TAMAMININ,yapılmışsa bakiyesinin başka bir ihracatçı firmaya devredilmesi bir kereye mahsus olmak üzere mümkündür. Prefinansman kredisini devralan başka birisine devredemez.

9 AKTARIM Prefinansmanın kredilerinin geldi ğ i banka nezdinde kullanımı yapılmadan tamamının başka bir bankaya aktarımı mümkündür. Söz konusu kredilerin tamamının aktarımı halinde, ihracat taahhüdü ve mali yükümlülüklerin takibi bakımından vade başlangıcı, prefinansman kredisinin Türkiye’de yerleşik bir aracı banka tarafından geçici hesaba alınır.

10 PREF İ NASMAN KRED İ LER İ N İ N ÖDENMES İ (KAPATILMASI) Prefinansman kredilerinin ihracat için sa ğ landıysa kredi vadesinde yapılan ihracattan yine aynı sürede elde edilmiş bedellerle kapatılması gerekir.

11 PREF İ NANSMANIN MAHSUP SURET İ YLE ÖDENMES İ a) İ HRACAT BEDELLER İ İ LE MAHSUP ED İ LMEK SURET İ YLE ÖDENMES İ - Bir ülkeden sa ğ lanan prefinansman kredisi, herhangi bir ülkeye yapılacak ihracattan sa ğ lanan dövizlerle bedeli Türk Liraları ihracatçıya ödenmeksizin mahsup suretiyle ödenebilecektir. -Mahsup işlemlerinin, prefinansman kredisinin kullanım süresi ve ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günlük yurda getirilme süresi içerisinde yapılması şarttır. -mahsup yapılırken prefinansman kredisinin alıcı sırasında düzenlenen döviz alım belgesinin firma ve banka nüshasına prefinansman kredisinin mahsuben ödenmesinde düzenlenen döviz alım ve satım belgeleri ile gümrük beyannamelerinin tarih,sayı ve tutarları yazılacak ve mahsuben kapatıldı ğ ına dair not konulacaktır.

12 b- Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme: Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı için sa ğ lanan prefinansman kredisi, herhangi bir ülkeye yapılacak döviz kazandırıcı işlemlerden sa ğ lanan dövizlerle kredi süresi içerisinde mahsup edilmek suretiyle ödenebilecektir. Mahsup işleminde işlemin yapıldı ğ ı tarihteki banka döviz alış kurlarından Döviz Alım ve Döviz Satım Belgesi düzenlencektir.

13 2- Prefinansman Kredisinin İ hracat, Belge Kapsamındaki İ hracat Sayılan Satış ve Teslimler İ le Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İ lişkin Bedellerle Tasfiyesi: Prefinansman kredisinin süresi içerisinde gerçekleştirilmiş ve bedellerinin de, kredi süresi içerisinde alışları yapılmış ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet bedelleri ile tevsiki suretiyle tasfiye edilmesinde, İ hracatı Teşvik Mevzuatında yeralan taahhütlerin aranması yeterlidir. Prefinansman kredisinin geri ödemesine aracılık eden banka ile prefinansman dövizine ilişkin Döviz Alım Belgesini düzenleyen banka farklı ise kapatmayı yapan banka, döviz alışını yapan bankaya, nezdindeki Döviz Alım Belgesinin banka nüshasına gerekli notu koyması için yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Bildirimi alan banka, nezdindeki Döviz Alım Belgesine gerekli notu koyacak, e ğ er mükerrer kredi geri ödemesi varsa durumu kapatmayı yapan bankaya bildirecektir. Prefinansman kredilerinin ihracat sayılan satış ve teslimler veya döviz kazandırıcı faaliyetlerden sa ğ lanan belgelerle kapatılmaz ise vade sonunda prefinansman kredisi sözleşme sartlarına göre Türk lirası ile kapatılacaktır.

14 SORU 2.SORU:PREF İ NANSMAN ALIŞINDA DÜZENLENEN DÖV İ Z ALIM BELGES İ ÜZER İ NDE NELER BEL İ RT İ L İ R?


"PREF İ NANSMAN. PREF İ NANSMAN NED İ R? Bir ön finansman kredisidir Genellikle mali durumu zayıf olan ihracatcının malı ihracata hazırlama için açılır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları