Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.6 Bölüm 35 IFRS for SMEs’e Geçiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.6 Bölüm 35 IFRS for SMEs’e Geçiş."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.6 Bölüm 35 IFRS for SMEs’e Geçiş

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 35 – İlk Uygulama (İU) Üzerlerinde “IFRS for SMEs ile uyumlu olduğunun açık ve koşulsuz olarak belirtildiği” ilk finansal tablolar setinde aşağıdaki ifade yer almalıdır: “...KOBİ’ler için Uluslararası Muhasebe Standardı ile uyumlu...” 3

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Bölüm 35 – İlk uygulamanın türleri Aşağıdaki düzenlemelerden geçiş yapılabilir: –Yerel GKGMİ –Tam set IFRS’ler –Veya geçmişte hiç Genel Amaçlı Finansal Tablo yayımlamamış olabilir. Geçiş tarihi, sunum yapılan ilk dönemin başlangıcıdır

5 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 35 – İki önemli adım İU raporlama döneminin sonunda IFRS for SMEs’e dayanan muhasebe politikalarının seçimi: –Bu PowerPoint sunumunda 31 Aralık 2012 tarihi varsayılacaktır 5

6 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 35 – İki önemli adım Bu politikaların uygulanmasında en az iki yıla ilişkin finansal tabloların hazırlanması –Zorunlu: IFRS for SMEs’e göre hazırlanan 2012 ve 2011 finansal tabloları –1/1/11 tarihindeki bilançonun hazırlanmasına gerek yoktur –Seçimlik: IFRS for SMEs’e göre hazırlanan 2011 yılından önceki finansal tabloların sunumu 6

7 © 2011 IFRS Foundation KOBİ’lere ilişkin önemli sadeleştirmeler –Bir veya daha fazla önceki dönem kalemlerinin düzeltilmesi mümkün değilse, IFRS for SMEs bir istisna getirmektedir. Ancak, karşılaştırılabilir olmayan bilgilere ilişkin açıklama yapılması gerekmektedir 7 Bölüm 35 – İki önemli adım

8 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 35 – Başlangıçta uygulanacak politikaların seçimi Muhasebe politikalarının seçimine ilişkin kriterler [10.4 paragrafından] –İhtiyaca uygunluk –Güvenilirlik Muhasebe politikalarının çoğunun belirlenmesi belirli koşullara bağlıdır – “ihtiyari seçim” değildir –Ancak bazıları tamamen “ihtiyari seçim” nitelendirilmelidir 8

9 © 2011 IFRS Foundation Koşullara bağlı muhasebe politikası seçimine ilişkin birkaç örnek aşağıda yer almaktadır: –Tamamlanma yüzdesi yöntemine karşılık geri kazanılabilir maliyet yöntemi –Amortisman yöntemi –Stoklar için spesifik belirleme veya FIFO yöntemi –Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylara ilişkin olarak finansal tablolarda düzeltmelerin yapılıp yapılmayacağı –Yabancı para çevrimlerinde uygulanacak geçerli para birimi 9 Bölüm 35 – Başlangıçta uygulanacak politikaların seçimi

10 © 2011 IFRS Foundation Diğer taraftan, IFRS for SMEs koşullara bağlı olmayan bazı politikaların seçimine izin vermektedir: –İlk uygulayıcılar seçmek zorunda –Seçim yapıldıktan sonra politika seçiminde bir değişiklik olduğunda Bölüm 10 hükümleri uygulanmalı. –Politika seçimine ilişkin örnekler – sonraki 3 slayt 10 Bölüm 35 – Başlangıçta uygulanacak politikaların seçimi

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Bölüm 35 – Muhasebe politikası seçimleri IFRS for SMEs’de izin verilen muhasebe politikası seçimleri (sayfa 1/3) –Tek bir kapsamlı gelir tablosu. Alternatif olarak, ayrı bir gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu –Birleştirilmiş gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu (işletmenin koşulları sağlaması halinde izin verilir)

12 © 2011 IFRS Foundation 12 IFRS for SMEs’de izin verilen muhasebe politikası seçimleri (sayfa 2/3): –İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları için direkt veya endirekt yöntem –İştiraklerde ve iş ortaklıklarındaki yatırımların; maliyeti üzerinden, özkaynak yöntemine göre ya da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçülmesi –Tüm aktüeryal kazanç/kayıpların kâr veya zararda ya da Diğer Kapsamlı Gelirde raporlanması (ertelemelere izin verilmemekte) Bölüm 35 – Muhasebe politikası seçimleri

13 © 2011 IFRS Foundation 13 IFRS for SMEs’de izin verilen muhasebe politikası seçimleri (sayfa 3/3): –Şirketlerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklardaki yatırımların maliyeti üzerinden veya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak muhasebeleştirilmesi Bu seçim listesi tam set IFRS’lere kıyasla sınırlıdır Bölüm 35 – Muhasebe politikası seçimleri

14 © 2011 IFRS Foundation 14 IFRS for SMEs’de bulunmayan, ancak tam set IFRS’lerin izin verdiği politika seçimlerine ilişkin örnekler –MDV’lerin ve maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlemesi –Yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçümü –İş ortaklıklarında oransal konsolidasyon –Devlet teşvikleri – bir kaç yöntem –Aktüeryal kazaç/kayıplar: Koridor yaklaşımı Devamı... Bölüm 35 – Muhasebe politikası seçimleri

15 © 2011 IFRS Foundation 15 IFRS for SMEs’de bulunmayan ancak tam set IFRS’lerin izin verdiği politika seçimleri: –Finansal araçlar –gerçeğe uygun değer seçeneği –satılmaya hazır seçeneği –vadeye kadar elde tutulan –makro seviyede finansal riskten korunma –bağlı düzeltme kayıtları –yeniden sınıflandırma Bölüm 35 – Muhasebe politikası seçimleri

16 © 2011 IFRS Foundation 16 Bölüm 35 – Düzeltme türleri IFRS for SMEs’in İU’sında, yerel GKGMİ’nden veya tam set IFRS’lerden IFRS for SMEs’e geçişteki düzeltmeler potansiyel olarak bulunmaktadır: 1.Bazı eski varlıkların ve borçların finansal durum tablosu dışı bırakılması 2.Bazı yeni varlık ve borçların muhasebeleştirilmesi 3.Yeniden sınıflandırmalar 4.Ölçümdeki değişimler

17 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler 1. Bazı eski varlıkların ve borçların finansal durum tablosu dışı bırakılması. Örnekler: –Araştırma, borçlanma, eğitim, faaliyet öncesi veya reklam giderlerinin aktifleştirilmemesi –Yedek akçelere, gelecekteki zararlara ve yeniden yapılandırmaların çoğuna ilişkin borçların tahakkuk ettirilmemesi 17

18 © 2011 IFRS Foundation 2. Bazı yeni varlık ve borçların muhasebeleştirilmesi. Örnekler: –Türev ürünler ve saklı türev ürünler –Tanımlanmış emeklilik fayda planları, emeklilik sağlık sigortası ve hayat sigortası, işten çıkarma tazminatları, tahakkuk eden ücretli izinlere ilişkin yükümlülükler –Plana ‘gereğinden fazla kaynak akışı gerçekleşmiş’ olması durumunda, işveren, bir emeklilik varlığına sahip olur devamı … 18 Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler

19 © 2011 IFRS Foundation 2. Bazı yeni varlık ve borçların muhasebeleştirilmesi (örneklerin devamı): –Ertelenmiş vergi varlığı ve borcu –Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler, dava, hizmetten çekme, çevre ve garantilere ilişkin karşılıklar (borçlar) 19 Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler

20 © 2011 IFRS Foundation 3. Yeniden sınıflandırmalar. Örnekler: –Bilanço tarihinden sonra dağıtılması ilan edilen temettüler borç değildir –Hazine bonoları bir varlık değildir –Birlikte edinilen arsa ve binalar ayrı değerlendirilir. –Borç ile özkaynak arasındaki farklar: –Zorunlu olarak geri alınabilen imtiyazlı hisse senetleri ve satılabilir finansal araçlar bir borçtur –Azınlık payları özkaynaklarda yer alır devamı… 20 Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler

21 © 2011 IFRS Foundation 3. Yeniden sınıflandırmalar. Örneklerin devamı: –İU tarihinde halen bulunması halinde dönüştürülebilir borcun özkaynak bileşeni –Konsolidasyonun kapsamı –Bazı netleştirmeler –Durdurulan faaliyetlerin gelir tablosunda nasıl sunulacağı 21 Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler

22 © 2011 IFRS Foundation 4. Ölçümdeki değişimler : –İU tarihindeki tüm muhasebeleştirilmiş varlıklar ve borçlara IFRS for SMEs’de yer alan ölçüm ilkeleri uygulanmalıdır –Daha fazla gerçeğe uygun ölçümü –Daha fazla bugünkü değer –Sonraki iki slayttaki bazı örnekler 22 Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler

23 © 2011 IFRS Foundation 4. Ölçümdeki değişimler – yerel GKGMİ’nden olabilecek farklılıklara ilişkin örnekler: –Hisse bazlı ödemeler –İşletme birleşmelerindeki kontrol gücü bulunmayan paylar –IFRS for SMEs’in izin vermediği LIFO yöntemi –Defter değerlerinin piyasa değerlerine indirilmesinin iptali zorunludur. –Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarar yansıtılan bazı tarımsal varlıklar –Geçmiş hizmet maliyetinin hemen muhasebeleştirilmesi gerekir 23 Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler

24 © 2011 IFRS Foundation 4. Ölçümdeki değişimler – yerel GKGMİ’nden farklılıklara ilişkin örnekler: –Bağlı ortaklığın muhasebe politikalarıyla uyum sağlama zorunluluğu –Oransal konsolidasyonun olmayışı –Karşılıklar için beklenen değer –Bazı finansal araçların gerçeğe uygun değeri 24 Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler

25 © 2011 IFRS Foundation İU’da önceki yerel GKGMİ’nden IFRS for SMEs’e geçişte gerekli olan düzeltmeler: –IFRS for SMEs ile uyumlu açılış bilançosu tarihinde doğrudan dağıtılmamış kârlarda (veya uygun olması halinde başka bir özkaynak kategorisinde) muhasebeleştirilmeli 25 Bölüm 35 – Gerekli olan düzeltmeler

26 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 35 – Yeniden düzenlemeye ilişkin istisnalar IFRS for SMEs’in uygulanması sırasında, karşılaştırmalı bilgilerin yeniden düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin bazı istisnalar bulunmaktadır: –Bazı istisnalar isteğe bağlıdır –Bazı istisnalar zorunludur 26

27 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 35 –İsteğe bağlı istisnalar İşletme Birleşmeleri: –Önceki GKGMİ’nden gelen bilgiler korunabilir. Yeniden düzenlenmesine gerek yoktur: –Şerefiyenin başlangıçtaki ölçümü –Özkaynak kayıtlarından silinen şerefiye –Edinilen varlık ve borçların defter değerleri –Ancak, işletme, herhangi bir ilk uygulama tarihine kadar giderek eski bileşimleri yeniden düzenlemeyi seçebilir –Açılış bilançosunda şerefiye değer düşüklüğü testine tabi tutulmalıdır. 27

28 © 2011 IFRS Foundation Maddi duran varlıklar: –1/1/2011’deki gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçebilir. Bu değer gelecekteki ‘tahmini maliyet’ olur –Ayrıca, önceki GKGMİ uyarınca belirlenen yeniden değerlemeler 1/1/2011 tarihindeki ‘tahmini maliyet’ olabilir –Her iki durumda da işletme, maliyet- amortisman-değer düşüklüğü modelini 1/1/2011 tarihinden itibaren uygular 28 Bölüm 35 –İsteğe bağlı istisnalar

29 © 2011 IFRS Foundation Kümülatif çevrim farkı düzeltmeleri: –Önceki GKGMİ uyarınca özkaynakta gösterilen herhangi bir ertelenmiş değer 1 Ocak 2011’de silinebilir (dağıtılmamış kârların düzeltilmesi) – yeni bir başlangıç –Silinmesi durumunda, yabancı ülkedeki faaliyetlerini gelecekte elden çıkarması sonucu oluşan kazanç veya kayıp sadece 1 Ocak 2011’den sonra ortaya çıkan çevrim düzeltmelerini yansıtır 29 Bölüm 35 –İsteğe bağlı istisnalar

30 © 2011 IFRS Foundation 1 Ocak 2011’den önce itfa edilmiş dönüştürülebilir borca ilişkin ‘ayırma muhasebesi’ –Özkaynak bileşenini ayırmaya gerek yoktur 1 Ocak 2011’den önce duyurulan hisse bazlı ödemelere ilişkin olarak IFRS for SMEs’in uygulanmasına gerek yoktur 30 Bölüm 35 –İsteğe bağlı istisnalar

31 © 2011 IFRS Foundation Tam maliyet yöntemine göre ölçülen petrol ve doğalgaz varlıkları –Petrol ve doğalgaz varlıkları için IFRS for SMEs’in geriye dönük uygulanması zorunlu değildir. Önceki GKGMİ uyarınca belirlenen defter değeri = ‘tahmini maliyet’ Bir anlaşmanın bir kiralama işlemi içerip içermediğinin belirlenmesi –Anlaşmanın başladığı tarih yerine İU tarihindeki olaylar temel alınabilir 31 Bölüm 35 –İsteğe bağlı istisnalar

32 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 3, genel olarak finansal tablolardaki ve dipnotlardaki tüm tutarlara ilişkin karşılaştırmalı bilgilerin sunulmasını zorunlu tutar –İU’da karşılaştırmalı açıklama yapmak mümkün değilse, 35.11 paragrafı bir muafiyet getirmektedir –Fakat söz konusu sunumda gösterilmeyenler açıklanmalıdır 32 Bölüm 35 –İsteğe bağlı istisnalar

33 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 35 – Zorunlu istisnalar Finansal varlıkların / borçların finansal durum tablosu dışı bırakılması: –Yeni bilgiye dayanarak geçmiş dönemlerde yapılan finansal durum tablosu dışı bırakmalar, ‘geri alınması’ Finansal riskten korunma muhasebesi –Önceki GKGMİ uyarınca finansal riskten korunma olarak işleme tabi tutulmaması halinde 1 Ocak 2011’den önceki finansal riskten korunmalar için yeni bir finansal riskten korunma olmamalı Tahminler –Bir hata olmadığı sürece önceki tahminler değiştirilmez 33

34 © 2011 IFRS Foundation Durdurulan faaliyetler: –Önceki GKGMİ uyarınca raporlananlar, değiştirilmez. Kontrol gücü olmayan payların (KGOP) ölçümü –KGOP ile ana ortaklığın sahipleri arasında kâr veya zararın ve toplam kapsamlı gelirin dağıtımında IFRS for SMEs’e geçiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak uygulanmalıdır –İlk dönemler yeniden düzenlenmez 34 Bölüm 35 – Zorunlu istisnalar

35 © 2011 IFRS Foundation 35 Bölüm 35 – Uygulamanın etkisi KOBİ’nin IFRS for SMEs’e geçmesi halinde gelir ve özkaynak üzerinde beklenen etkisi nedir? –KOBİ’nin uyguladığı mevcut GKGMİ’ne bağlı –Şimdi IFRS’lere yakın mı? Çok mu uzak? –Ertelenmiş vergi, emeklilik faydaları, karşılıklar, değer düşüklükleri gibi kalemler tahakkuk etmiş mi? –Sermaye kiralamaları? Türev ürünler? –Konsolidasyon? Nakit akış tablosu? –Ve uygulamanın kalitesi. –Hangi seçeneği seçtiğine bağlı


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.6 Bölüm 35 IFRS for SMEs’e Geçiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları