Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*Hülya ÖZKAN **Yasemin AKBAL ERGÜN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*Hülya ÖZKAN **Yasemin AKBAL ERGÜN"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL BİR HASTANEDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN KOÇLUK YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ
*Hülya ÖZKAN **Yasemin AKBAL ERGÜN * Uzman Hemşire, Memorial Hastanesi Supervisor Hemşiresi ** Yard.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GİRİŞ: Günümüzde gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe çalışan hemşireler ne kadar iyi eğitim alsalar da işe uyumlarında, performans ve kariyer geliştirme süreçlerinde yanlarında onlara destek olacak ve rehberlik yapacak birine ihtiyaç duymaktadırlar. Koçluk belirlenen bir hedef doğrultusunda bir kişiye yönlendirerek veya yönlendirmeden verdiğimiz destek sürecidir. AMAÇ: Bu çalışma özel bir hastanede çalışan yönetici hemşirelerin koçluk yaklaşımlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Hastane yönetiminden gerekli izinler alındıktan sonra Aralık 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında 29 yönetici hemşire ve 164 hemşirenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Bilgi formu ve Koçluk Yaklaşımları Ölçeği’nden’ oluşan veri toplama aracı, araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra uygulanmıştır. Ölçek oluşturma aşamasında uzman görüşleri alınmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizi için Reliability analizi uygulayarak Cronbach alpha katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilmesinde, istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova testi ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Tukey HDS testi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis test ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde ve iki grup değerlendirmelerinde Mann Whitney U test kullanılmıştır. Parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test kullanılmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER: Yönetici hemşirelerin yaş, mesleki deneyim yılı, mesleği isteyerek seçme, çocuk durumuna göre koçluk ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Hemşirelerin medeni durumu, kurumda koçluk yapılması, yöneticilerin aldığı koçluk eğitiminin etkili olması, yöneticilerin aldığı eğitimin koçluk ölçeği yönünden değişim yaratması durumu ve yöneticisinin koçluk özelliği taşıdığına inanmasına göre koçluk ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Yönetici hemşireler kendi koçluk ölçeğini yüksek düzeyde algılarken, hemşireler yönetici hemşirelerinin koçluk ölçeğini orta düzeyde algılamış olup, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen bilgiler ışığında; yönetici hemşirelerin koçluk ölçeği bilgilerini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilecek, örgütsel ve yönetsel düzenlemelerle ilgili aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir; Üst yönetimin ve kurumun örgütsel yapısının yönetici hemşirelerin koçluk bilgilerini geliştirmeye yönelik düzenli eğitim programlarının yapılması yönünden destekleyici olması, Yönetici hemşirelerin bilgi ve koçluk özelliklerini geliştirmeye yönelik olarak düzenli hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, Yönetici hemşirelerin koçluk özelliklerinin daha etkin olması için kurum dışındaki koçluk ile ilgili aktivitelere ve programlara katılımının desteklenmesi. Anahtar Sözcükler: Koç, koçluk, yönetici hemşirelerin koçluk ölçeği.


"*Hülya ÖZKAN **Yasemin AKBAL ERGÜN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları