Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EK ÖDEME USUL VE ESASLARI SUNUMUNA HOŞGELDİNİZ

3 SUNUM PLANI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TANITIMI,
EK ÖDEMELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER, EK ÖDEME SÜRECİNİN TANITIMI, DÖNER SERMAYE VE BAP BİRİMİN AYRIMI.

4 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine göre tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ve Osmangazi Vergi dairesine mükellef kayıtları yapılarak tarihinde faaliyete başlamıştır.

5 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYET ALANI
İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:  a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek, kurslar açmak, 

6 b) Danışmanlık, deney, model deneyleri, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tetkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporları düzenlemek, c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere iş ve hizmet üretmek , elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak, ç) Kimyasal, biyolojik ve benzeri test ve analizler yapmak ve bunlarla ilgili araştırma ve uygulamalar yürütmek, d) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın hizmetlerini yerine getirme.

7 YÖNETİM ORGANI Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur. Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kurulacak Yürütme Kuruluna devredebilir.

8 YÜRÜTME KURULU Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

9 HARCAMA YETKİLİSİ 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Döner sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Harcama Yetkilisi Rektör Prof.Dr. Ali SÜRMEN dir.

10 GELİR GİDER GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince İşletme Müdürü İsmail AVCI Gelir ve Gider Gerçekleştirme Görevlisidir.

11 MUHASEBE YETKİLİSİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Döner Sermayenin Muhasebe Hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Muhasebe Yetkilisi görevi T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Bursa Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Müdiresi Mediha ÖZCAN tarafından yürütülmektedir.

12 EK ÖDEMELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Döner Sermaye  İşletme  gelirinden yapılacak ek ödemenin hesaplanmasında, 18/02/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete, de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve esaslara İlişkin Yönetmelik'in 5.Maddesine Göre düzenlenmiştir. 

13 EK ÖDEME DAĞITIM PAYLARI
ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİM KURULUNUN 22/03/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA 2547 SAYILI KANUNUN 58.MADDESİ VE ADI GEÇEN YÖNETMELİĞİN 5. MADDESİ GEREĞİNCE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN TAHSİL EDİLEN TUTARLARIN DAĞITIM ORANLARI  BELİRLENMİŞTİR. 

14

15 EK ÖDEME DAĞITIM PAYLARINDA
EK ÖDEME DAĞITIM PAYLARI BELİRLENEN PROJELERDE %64 YADA %79 ORANINDA PAY ALAN PROJE SAHİPLERİNDEN BU BELİRLENEN ORANDAKİ TUTAR ÜZERİNDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MATRAHINA GÖRE GELİR VERİGİSİ VE TARİFESİ YILLIK BELİRLENEN DAMGA VERGİSİ KESİLİR.

16 EK ÖDEMELER SÜRECİ Üniversitemiz öğretim elemanlarının faaliyet alanları kapsamında (Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Madde-5) kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere talepleri doğrultusunda  yapacakları döner sermaye işleri (proje, kurs, seminer, analiz, danışmanlık vs..) öncesinde bağlı bulundukları birim yetkilisinin onayına müteakip, Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına sunulması gerekmektedir.

17 YAPILMAK İSTENEN PROJE BİR SEFERE MAHSUS EK ÖDEMEYE AİT İSE PROJENİN ONAYLANMASI İÇİN İLGİLİ FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, YAPILMAK İSTENEN PROJEDE EK ÖDEME DEVAMLILIK ARZ EDECEK İSE ÜNİVERİTE YÖNETİM KURULUNUN ONAYINDAN GEÇMEKTEDİR.

18 İlgili Üniversite yada Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülen projesinin onayına müteakip projenin ek ödeme süreci başlamış olacaktır. Ek Ödeme yapılabilmesi için ilgili projeden faydalanmak istenen Kurum/Firmaya Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz tarafından fatura düzenlenilerek ve ilgili Kurum/Firmaya gönderilir.

19 İlgili Kurum/Firma, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına Faturada belirtilen tutarı yatırmasına müteakip Proje Sahibi Öğretim Elemanının bulunduğu Fakülte veya Yüksek Okulu DÖNER SERMAYE ÜCRET DAĞITIM LİSTESİ Düzenleyerek Bu Ödemenin yapılması için Dekan/Yüksek Okulu Müdürü onayına Müteakip Rektörlük Oluruna sunulur.

20

21 Bundan sonraki süreçte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tahakkuk ve Ödemeler Birimi Ek Ödeme Bordrosu ve Ödeme Emri Belgesi Düzenleyip Ödeme Yapılmak üzere BURSA DEFTARDARLIĞI 1 NOLU SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE teslim edilir. Saymanlık Müdürlüğü ödemeyi ilgili kişinin banka hesabına yapar.

22 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAP BİRİMİ FARKI
Bilimsel Araştırma Proje Birim Sanayi ile işbirliği içinde olup TÜBİTAK, KOSGEP, SAN-TEZ gibi Kurumlarla ortaklaşa projeler yürütmeyi hedeflemektedir. Kabul gören projelerin takibi, hizmet/mal satın alması ve proje yürütücü ödemelerini bu kurumların mali desteği ile yapmaktadır.

23 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ise Üniversitemiz ile diğer Kurum/Firmalar arasında yapılacak proje ve danışmanlık çalışmalarında ilgili firma ve proje sahibi arasındaki ek ödeme ve hizmet/mal satın alma vb. faaliyetleri ile ilgili işlemleri yapmaktadır.

24 SUNUMA KATILIMIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları