Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
Teftiş Kurulu Müfettişlerince Düzenlenecek Raporlarda Uygulanacak Usul ve Esaslar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul, Eylül 2009.

2 1- RAPOR ÇEŞİTLERİ (Teftiş Kurulu “Yeni” Yönetmeliği 54. maddesi )
Müfettiş çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göre: Teftiş Raporu İnceleme Raporu Genel Durum ve Performans Raporu Soruşturma Raporu Ön İnceleme Raporu Araştırma Raporu İnceleme ve Araştırma Raporu Tevdi Raporu Tazmin Raporu Personel Denetleme Raporu, Ön Çalışma Raporu, düzenleyerek tespit ederler

3 2- RAPOR KAPAKLARI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Sayı : Müfettiş : .... RAPORU İNCELEME KONUSU ONAYIN (Valilikten gelenler) GÖREV EMRİNİN Tarih : Numarası : RAPORUN Tarihi : Verildiği Yer ve Makam : Bilgi için: (....) Gereği İçin: (….) Eklerinin Adedi: (...) sırada (...) parça evraktan ibarettir. (Bu kısma inceleme konusu çok kısa ve özlü yazılmalıdır.) İ L G İ L İ N İ N ADI ve SOYADI: GÖREVİ: UYGULANACAK İŞLEM: ………………… ……… ………………………… Bu işten dolayı başka Rapor düzenlenmiş ise, haklarında inceleme ve soruşturma yapılanların görevleri Ad ve Soyadları : Düzenlenen Raporun Tarihi : Numarası : Verildiği Yer ve Makam :

4 3- ARAŞTIRMA RAPORU Araştırma Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir; (1) sayılı Kanun’a göre yetkili merci tarafından yapılacak işleme esas teşkil etmek üzere bu Kanun ya da 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre verilen araştırma ve/veya incelemelerde doğrudan Valilik Makamı onayı ve Kurul Başkanının görev emri uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile bağlı kuruluşlarda ve Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde bulunan ilçe belediyelerinin uygulamaları hakkında Araştırma Raporu düzenlenir. (2) Müfettiş tarafından hazırlanan bu raporlardan; bir örneği dizi pusulasına bağlı ekleriyle beraber, iki örneği de eksiz olarak toplam üç örneği Valilik Makamına gönderilmesi için eksiz bir örneği de Teftiş Kurulu arşivinde muhafaza edilmesi amacıyla toplam dört örnek Kurul Başkanlığına sunulur. (3) İnceleme Raporuna bağlanması gerekli görülmeyen konularda Araştırma Raporu düzenlenmesi esastır.

5 BAŞLANGIÇ : İstanbul Valiliği’nin ... tarihli, sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ... tarihli, sayılı görev emri üzerine ... yapılan inceleme ve araştırma sonucunda ... Belediye Başkanı .... ve diğer belediye görevlileri hakkında bu Araştırma Raporu düzenlenmiştir. (Ek: 1,..) MUHBİR ve MÜŞTEKİ : İDDİA : OLAY YERİ ve TARİHİ : HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILANLAR : KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU ve NEDENLERİ: (Varsa) ARAŞTIRMA KONUSU : İNCELEME ve TAHLİL : SONUÇ : adı geçenler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Ön İnceleme yaptırılma(ma)sı gerektiği, Kanaat ve sonucuna varılmıştır. Tarafımdan dizi pusulasına bağlı (...) sırada kayıtlı, (...) parça evraktan ibaret toplam (4) örnek olarak düzenlenen bu Araştırma Raporu, (1) örneği ekleri ile birlikte (1) örneği eksiz olmak üzere (2) örneği gereği için Valilik Makamına takdim edilmesi için, eksiz (1) örneği de arşivde muhafaza edilmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur /.../2009 (Adı soyadı) Büyükşehir Belediye Müfettişi

6 4- İNCELEME RAPORU İnceleme Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir; a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile bunların değiştirilmesi gereken hükümleri hakkındaki görüş ve tekliflerin, b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların, c) Başkanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin, d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülüp görülmediği, yapılacak işlem ve görüşlerin, bildirilmesi amacıyla düzenlenir. (2) Başkan ya da Başkanın yetkilendirmesi halinde Genel Sekreterin Onayı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile bağlı kuruluşlar ve belediye iştiraklerine ilişkin belli konu ya da iddialar hakkında müfettişler tarafından yapılan inceleme araştırma sonucu İnceleme Raporuna bağlanır. Müfettiş tarafından hazırlanan bu raporlardan; bir örneği dizi pusulasına bağlı ekleriyle beraber, bir örneği de eksiz olmak üzere iki örneği ilgili birime gönderilmesi için, eksiz bir örneği de Teftiş Kurulu arşivinde muhafaza edilmesi amacıyla toplam üç örnek Kurul Başkanlığına sunulur.

7 İNCELEME RAPORU(Valilik)
BAŞLANGIÇ : İstanbul Valiliği’nin ... tarihli, sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ... tarihli, sayılı görev emri üzerin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda ... Belediye Başkanı .... ve diğer belediye görevlileri hakkında bu İnceleme Raporu düzenlenmiştir. (Ek: 1,..) MUHBİR ve MÜŞTEKİ : İDDİA : OLAY YERİ ve TARİHİ : HAKKINDA İNCELEME YAPILAN(LAR) : KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU ve NEDENLERİ : (Varsa) İNCELEME KONUSU : İNCELEME ve TAHLİL : SONUÇ : adı geçenler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Ön İnceleme yaptırılma(ma)sı gerektiği, Kanaat ve sonucuna varılmıştır. Tarafımdan dizi pusulasına bağlı (...) sırada kayıtlı, (...) parça evraktan ibaret toplam (4) örnek olarak düzenlenen bu İnceleme Raporu, (1) örneği ekleri ile birlikte (1) örneği eksiz olmak üzere (2) örneği gereği için Valilik Makamına takdim edilmesi için, eksiz (1) örneği de arşivde muhafaza edilmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur /.../2009 (Adı soyadı) Büyükşehir Belediye Müfettişi

8 5- İNCELEME RAPORU (İBB)
BAŞLANGIÇ : Başkanlık Makamı’nın (...) tarihli, (...)sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığının(...) tarihli, (...) sayılı görev emri üzerine (...) yapılan inceleme ve araştırma sonucunda (...) Daire Başkanı, (....) Müdürü, (...) Müdür Yardımcısı (varsa) ve diğer belediye görevlileri hakkında bu İnceleme Raporu düzenlenmiştir. (Ek: 1,..) MUHBİR ve MÜŞTEKİ : İDDİA : OLAY YERİ ve TARİHİ : HAKKINDA İNCELEME YAPILANLAR : KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU ve NEDENLERİ: (Varsa) İNCELEME KONUSU : İNCELEME ve TAHLİL :

9 SONUÇ : 1) Adli Açıdan : Failin fiili bakımından cezai müeyyide gerektirebilecek bir memur suçu tespit edilmesi halinde; Sorumlu memurlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre izin vermeye yetkili merciden Ön İnceleme (yaptırılması), talebinde bulunulması, 2) Disiplin Açısından : Failin fiili bakımından disiplin cezası gerektirebilecek bir hal, işlem ya da eylem tespit edilmesi halinde; İlgili memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 125.nci maddesi çerçevesinde Başkanlık Makamından soruşturma izni talep edilmesi, 3) İdari Açıdan : Varsa bu kısma ilgili personel hakkında önerilen yer değişikliği yada benzer tedbirler ile yine tespit edilmesi halinde idari işlem ve eylemlere ilişkin talimatlandırmalar yazılmalıdır. 4) Mali Açıdan : ( Bu kısma mali hususlara ilişkin varsa tespit ve öneriler yazılmalıdır. ) (Herhangi bir suç veya suç niteliği taşıyabilecek unsura rastlanılmaması halinde raporun Başkanlık Makamınca hıfz edilmesi gerektiği, belirtilmemelidir.) Kanaat ve sonucuna varılmıştır. Tarafımdan dizi pusulasına bağlı (...) sırada kayıtlı, (...) parça evraktan ibaret toplam (2) örnek olarak düzenlenen bu İnceleme Raporu, (1) örneği ekleri ile birlikte (1) örneği eksiz olmak üzere gereği için Başkanlık Makamına takdim edilmek üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur /.../2009 (Adı soyadı) Büyükşehir Belediye Müfettişi

10 6- SORUŞTURMA RAPORU Soruşturma Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir; (1) Soruşturma Raporları; teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi personelin disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak Başkan’ın onayı üzerine düzenlenir. (2) Soruşturmanın bitiminde düzenlenmesi gereken bu raporların asıllarıyla intikal ettirilecek birimler de dikkate alınarak hazırlanacak yeter sayıdaki suretleri, raporu hazırlayan müfettiş ya da müfettişler tarafından soruşturma onayı ile birlikte dizi pusulasına bağlanmış ekleriyle beraber Kurul Başkanlığına sunulur. BAŞLANGIÇ : Başkanlık Makamı’nın (...) tarihli, (...)sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığının(... ) tarihli, (...) sayılı görev emri üzerine (...) yapılan inceleme ve araştırma sonucunda (...) Daire Başkanı, (....) Müdürü, (...) Müdür Yardımcısı (varsa) ve diğer belediye görevlileri hakkında bu Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. (Ek: 1,..) MUHBİR ve MÜŞTEKİ : İDDİA : OLAY YERİ ve TARİHİ : HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN(LAR) : KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU ve NEDENLERİ : (Varsa) İNCELEME KONUSU : HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN(LAR)IN İFADELERİ : İNCELEME ve TAHLİL :

11 SONUÇ : Failin eyleminin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/ A-B-C-D-E maddesinde tadat olunan disiplin cezalarından birine tekabül ettiğinin tespit edilmesi halinde, eylemin bu fıkralarda sayılan hangi fiile karşılık geldiği de açık bir şekilde belirtilerek, cezanın mahiyetine göre dosyanın ilgili disiplin amirine, disiplin kurulu ya da Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilmesi hususu ifade edilmelidir. (Herhangi bir suç veya suç niteliği taşıyabilecek unsura rastlanılmaması halinde raporun Başkanlık Makamınca hıfz edilmesi gerektiği, kanaati belirtilmemelidir.) Kanaat ve sonucuna varılmıştır. Tarafımdan dizi pusulasına bağlı (...) sırada kayıtlı, (...) parça evraktan ibaret toplam (3) örnek olarak düzenlenen bu Soruşturma Raporu, (1) örneği ekleri ile birlikte (1) örneği eksiz olmak üzere (2) örneği gereği için Başkanlık Makamına takdim edilmek üzere, (1) örneği de arşivde muhafaza edilmesi bakımından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur /.../2009 (Adı soyadı) Büyükşehir Belediye Müfettişi

12 7- ÖN İNCELEME RAPORU Ön İnceleme Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir; (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yapılan incelemenin sonuçları ön inceleme raporuna bağlanır. a) Ön İnceleme Raporu; 4483 sayılı Kanun kapsamına giren kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri suçlarla ilgili olarak soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararına esas olmak üzere düzenlenen raporlardır. b) Müfettiş, ön inceleme raporlarında tahkik konularını ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılması gerektiğini açık ve izahatlı bir şekilde belirtir. Suçun tespit edilememesi halinde ise soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir. c) Müfettiş, ön incelemeyi bitirdikten sonra, 4483 sayılı Kanunda düzenlenen sure içerisinde raporunu tamamlayıp gerekli mercilere iletilmek üzere Kurul Başkanlığına sunar. d) Müfettiş tarafından dört nüsha olarak hazırlanan raporlardan; hakkında ön inceleme yapılan kamu görevlileriyle ilgili izin vermeye yetkili merciin Vali olması durumunda, bir örneği dizi pusulasına bağlı ekleriyle beraber, iki örneği de eksiz olarak toplam üç nüsha Valilik Makamına gönderilmesi için, eksiz bir örneği de Teftiş Kurulu arşivinde muhafaza edilmek üzere, hakkında ön inceleme yapılan kamu görevlileriyle ilgili izin vermeye yetkili merciin Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe kaymakamı olması durumunda ise; bir örneği dizi pusulasına bağlı ekleriyle beraber, bir örneği eksiz olarak iki örnek gereği için yetkili ilçe kaymakamlığına, eksiz bir örneği de bilgi amacıyla Valilik Makamı’na gönderilmesi için, eksiz bir örneği de yine Teftiş Kurulu arşivinde muhafaza edilmek üzere Kurul Başkanlığına sunulur. (2) Yetkili mercie gönderilecek ekli raporlara eklerinin asıllarının konulması esastır. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise rapor, müfettiş tarafından doğrudan kanunen karar vermeye yetkili makama tevdi edilir. Raporun bir nüshası Kurul Başkanlığı arşivinde bir nüshası da müfettişin özel arşivinde muhafaza edilir.

13 BAŞLANGIÇ : İstanbul Valiliği’nin ... tarihli, sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ... tarihli, sayılı görev emri üzerine ... yapılan inceleme ve araştırma sonucunda ... Belediye Başkanı .... ve diğer belediye görevlileri hakkında bu Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir. (Ek: 1,..) MUHBİR ve MÜŞTEKİ : ÖĞRENME TARİHİ : İDDİA : OLAY YERİ ve TARİHİ : HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILAN(LAR) : KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU ve NEDENLERİ : (Varsa) İNCELEME KONUSU : HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLARIN İFADELERİ : İNCELEME ve TAHLİL : SONUÇ : adı geçenler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni verilme(me)si gerektiği, Kanaat ve sonucuna varılmıştır. Tarafımdan Dizi Pusulasına bağlı (...) sırada kayıtlı, (...) parça evraktan ibaret toplam (4) örnek olarak düzenlenen bu Ön İnceleme Raporu, (1) örneği ekleri ile birlikte (1) örneği eksiz olmak üzere (2) örneği gereği için Valilik Makamına takdim edilmesi için[1], eksiz (1) örneği de arşivde muhafaza edilmek amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur /.../2009 (Adı soyadı) Büyükşehir Belediye Müfettişi [1] (Hakkında ön inceleme yapılan görevlilere ilişkin izin vermeye yetkili merciin Kaymakam olması halinde) Ön İnceleme Raporu, (1) örneği ekleri ile birlikte, (1) örneği eksiz olmak üzere gereği için yetkili İlçe Kaymakamlığı’na, eksiz (1) örneği bilgi açısından Valilik Makamı’na takdim edilmesi için, eksiz (1) örneği de arşivde muhafaza edilmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur.

14 8- TEVDİ RAPORU Tevdi Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir; a) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme, araştırma ya da inceleme sırasında iddia konusunun İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiğinin anlaşılması ya da iddiaların bu belediyelere ilişkin hususlar olmakla beraber belediye görevlileri hakkında bu kanuna göre izin vermeye yetkili makam İçişleri Bakanı olması durumunda düzenlenen rapor, incelemeyi yaptırmaya veya karar vermeye yetkili mercie iletilmek üzere Kurul Başkanlığına sunulur. b) Türk Ceza Kanunu’na veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemler ile 3628 sayılı kanun kapsamında işlem gerektiren eylemlerle ilgili olarak dört adet olarak düzenlenir. (2) Tevdi Raporunun asıl bir sureti dizi pusulasına bağlanmış ekleriyle beraber, müfettiş tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. (3) Şayet (a) bendinde belirtilen durum söz konusuysa 4483 sayılı Kanuna göre izin vermeye yetkili mercie intikal ettirilmek üzere tanzim edilen ekli raporla beraber eksiz bir örneği de bilgi için Valilik Makamına gönderilmesi amacıyla Kurul Başkanlığına sunulur. Bu raporun bir örneği müfettiş tarafından özel arşivinde muhafaza edilir. Bir örneği de Kurul Başkanlığı Büro Şefliğinde muhafaza edilir.

15 BAŞLANGIÇ : (...)’nin ... tarihli, sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ... tarihli, sayılı görev emri üzerine ... yapılan inceleme ve araştırma sonucunda ... Belediye Başkanı .... ve diğer belediye görevlileri hakkında bu Tevdi Raporu düzenlenmiştir. (Ek: 1,..) MUHBİR ve MÜŞTEKİ : (Bu bölüme, varsa muhbir ya da şikayetçinin açık kimliği ve adresi yoksa Kamu Hukuku (KH) yazılmalıdır ) İDDİA KONUSU : (Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikayetçiden gelen iddia yazılmalıdır.) HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKENLER : (Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi halinde) HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILMASI GEREKENLER : (Cumhuriyet Başsavcılığı dışında kalan mercilere gönderilmesi halinde) OLAY TARİHİ ve YERİ : İNCELEME KONUSU :

16 TAHLİL ve SONUÇ : (...), adı geçenler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’un (...) maddesine göre izin vermeye yetkili mercinin (...) olması nedeniyle, ( ya da duruma göre) (...) (gerek) hakkında inceleme veya araştırma yürütülen kamu görevlilerinin yargılama usulü bakımından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmamaları, (gerekse) iddia konusu suçun genel hükümler çerçevesinde kovuşturulması zorunlu olduğu hallerde, Raporun (...)’na tevdi edilmesi gerektiği, Kanaat ve sonucuna varılmıştır. Tarafımdan dizi pusulasına bağlı (...) sırada kayıtlı, (...) parça evraktan ibaret toplam (3) örnek olarak düzenlenen bu Tevdi Raporu, (1) örneği ekleri ile birlikte, (1) örneği eksiz olmak üzere (2) örneği gereği için (...)’na tevdi edilmesi için, eksiz (1) örneği de arşivde muhafaza edilmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur /.../2009 (Adı soyadı) Büyükşehir Belediye Müfettişi

17 9- TAZMİN RAPORU Tazmin Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir; (1) Devlete ve kişilere, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından verilen zararlarla Borçlar Kanunu hükümlerine göre oluşan zararların belirlenmesi halinde zararın kimlerden tazmin edileceğine ilişkin ayrıntılarla görüş ve kanaatin yetkili mercie intikali amacıyla hazırlanır. (2) Tazmin Raporlarında tazmine neden olan fiil ve bu fillerin faillerinin yanı sıra tazmine esas olan tutarın hukuksal dayanaklarıyla ve ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması zorunludur. (3) Tazmin Raporunun dizi pusulasına bağlanmış ekleriyle beraber asıl bir örneği ve bir örneği de eksiz olmak üzere iki örneği ilgili/yetkili birim ya da mercilere iletilmek üzere, eksiz bir örneği de Kurul Başkanlığı Büro Şefliğinde muhafaza edilmesi için müfettiş tarafından toplam üç örnek Kurul Başkanlığı’na sunulur. Ayrıca bu raporun bir örneği de müfettiş tarafından özel arşivinde muhafaza edilir.

18 10- RAPOR BÖLÜMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

19 BAŞLANGIÇ : Bu bölüme, raporun hazırlanmasına dayanak teşkil eden makam/merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır. Hakkında rapor hazırlanan görevlilerin; Görev yaptıkları kurum belirtilmelidir. Görev ve ünvanları (önceki ve mevcut durum) yazılmalıdır. Görev onay yazısında belirtilen kişilerin hepsini kapsamalıdır.

20 MUHBİR ve MÜŞTEKİ : Bu bölüme, varsa muhbir ya da şikayetçinin açık kimliği ve adresi yoksa Kamu Hukuku (KH) yazılmalıdır. Raporun herhangi bir kısmında muhbir ya da müşteki ismi zikredildiğinde; a) Muhbirin şikayet konusunu ilgili mercie bildirimde bulunan, ancak şikayet konusuyla bir ilgisi bulunmayan, menfaat ya da başka saiklerle taraf olmayan, b) Müştekinin ise bildirimde bulunduğu konuyla doğrudan ilişkisinin bulunduğu ve taraf olduğu, ayırımı göz önünde bulundurulmalıdır.

21 İDDİA : Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikayetçiden gelen iddia yazılmalıdır. İddia aynen yazılabilir İddia yazılırken esasına zarar vermeyecek şekilde özetlenebilir. İddianın bir A-4 kağıdı sayfasını aşması durumlarında şikayet dilekçesinin tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle iddianın ekli evrakta yer aldığı ifade edilebilir.

22 OLAY YERİ ve TARİHİ : Bu bölüme, olayın vuku bulduğu yerin ait olduğu ilçe ve bağlı oluğu şehir ismi yazılır. Genellikle bilinen yerlerin ayrıca adresinin yazılması gerekmez. Ortada birden fazla fiil ve eylemin bulunduğu durumlarda her birine ait yer ve tarih ayrı ayrı olarak belirtilir. Süregelen durumlarda tarih aralığı yıl bazında yazılır.Örnek: yılları

23 HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILANLAR :
Bu bölüme, raporun hazırlanmasına dayanak teşkil eden makam/merci tarafından verilen onay veya görev emrinde adı geçen kamu görevlilerinin; Görev yaptıkları kurum Görev ve unvanları (önceki ve mevcut durum) ayrışımı yapılarak görev onay yazısında belirtilen kişilerin hepsini kapsayacak şekilde yazılır. Birden fazla kurum (belediye) görevlisinin bulunması halinde her kurum görevlisi ayrı olarak aşama sıralı ifade edilir.

24 KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU ve NEDENLERİ :
Bu bölüm raporun ana çerçevesine ait değildir. Varsa bu bölüm dahil edilir. Görev, yetki ve kanuni zorunluluk nedeniyle görev yürütülemeyecek konu ve kişiler raporun bu bölümüne gerekçeleriyle birlikte belirtilir. Kapsam dışı bırakılan konu artık raporun herhangi bir bölümünde yer almaz ve anılmaz. Kapsam dışı bırakılıp bırakılamayacağı hususu, raporun hazırlanmasına dayanak teşkil eden makam/merci tarafından verilen onay veya görev emrindeki durumlar göz önünde bulundurulur.

25 ARAŞTIRMA KONUSU : Bu bölüme, raporun hazırlanmasına dayanak teşkil eden makam/merci tarafından verilen onay veya görev emri kapsamında yer alan iddialarla sınırlı olmak üzere konu belirtilir.

26 İNCELEME ve TAHLİL : Raporlarda şekil, dizayn, redaksiyon, mühürleme ve diğer formatlama işlemlerinin temiz ve titizlikle yapılması, rapor bölüm başlıklarının numaralandırılmaması esas olmakla birlikte, numaralandırılması halinde ise Roma Rakamının kullanılması, yine rapor bölüm başlıklarının koyu siyah renkte büyük harflerle altı çizili olmasına dikkat edilmesi, genel olarak raporlarda 12 punto ile Times New Roman yazı tipinin tercih edilmesi, yazışma kurallarına azami dikkatin gösterilmesi, Görev ve onay emrine ilişkin makamlara ait yazıların her bölümde zikredilmesi yerine sadece "BAŞLANGIÇ :" kısmında belirtilmesi, burada ayrıca raporun hazırlanmasına dayanak teşkil eden makam/merci tarafından verilen onay veya görev emriyle ilgili evrak detayı yazılmamalıdır. Bunun yerine iddiayı içerecek şekilde aşağıdaki paragraf giriş cümlesi olarak kullanılabilir.

27 Başlangıç bölümünde yer alan onay ve görevlendirme emri uyarınca müfettişliğimce dosya münderecatındaki evrak kapsamında …. Belediyesinden 2009/57215 İhale Kayıt Numaralı …….. İnşaatı İşi İhalesiyle ilgili bilgi-belge temin edilmek suretiyle, mezkur iddiaya zemin teşkil eden işlem ve olaylar aşağıya çıkarılmıştır. sayılı kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin dikkate alınması, Bilirkişi görevlendirmesinin sadece 4483 sayılı kanuna göre yürütülen Ön İnceleme konusu ile sınırlı olmasına dikkat edilmesi, Ön İnceleme dışındaki konularda, özel ihtisas gerektiren hususlarda, bilirkişi görevlendirmesi yerine öncelikle teknik eleman görevlendirmesi yoluna gidilmesi,

28 Tanık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif gibi konularda 5271 sayılı C.M.K.'nun ncü maddeleri hükümlerinin göz önünde bulundurulması, İfade, ifadeye çağırma ve savunma hususlarında bu kanunun maddelerindeki hükümlere uyulması, Hakkında Ön İnceleme yapılanlara 5271 sayılı C.M.K'nun başta 147. maddesinde belirtilenler olmak üzere haklarının hatırlatılması, 4483 sayılı kanun kapsamında düzenlenecek Ön İnceleme ve Tevdi Raporlarının,

29 "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulanması ile ilgili Olarak içişleri Bakanlığınca Yürütülecek işlemlere İlişkin Yönerge" nin yer aldığı kitapçığın, sayfa 20 (örnek No: 1) ve sayfa 21 (örnek No: 2)'de yer alan formata uygun düzenlenmesi, bu formatın (gerek bulunmayan bölümleri hariç) bu kanun hükümlerine esas teşkil etmek üzere tanzim olunacak araştırma ve inceleme raporları için de kullanılması, Ön İnceleme ve disiplin soruşturmalarında mutlaka usulüne uygun olarak ifade/beyan alınması, ancak çok zorunlu haller dışında, araştırma ve incelemelerde, hakkında şikayet olunanların ifade veya beyanına başvurulmaması, zaruri durumlarda da, özellikle haklarında İçişleri Bakanının izin vermeye yetkili merci olması nedeniyle İlçe Belediye Başkanları ve Meclis üyeleriyle ilgili, iddia konuları hakkında, bilgi ve belge istemine matuf ilgili belediye tüzel kişiliğinden yazı ile bilgi edinme yoluna gidilmesi,

30 sayılı kanuna göre öğrenme tarihi izin vermeye yetkili merciin onay tarihi olduğundan. Kurulumuz müfettişlerine İstanbul Valiliğinden gelen ön inceleme görevlerinde Valilik Makam onayı tarihinin yasada belirtilen 30 günlük sürenin başlangıç tarihi olduğu dikkate alınarak, ön incelemelerde izin vermeye yetkili merciin karar verme süresine esas olmak üzere raporun süre bitiminden 5 gün önce anılan makama intikal ettirilecek şekilde hazırlanması, 4483 sayılı yasaya göre yapılacak işleme esas olmak üzere yapılan inceleme ve araştırmaların onay emrinde ön görülen sürede bitirilmesine özen gösterilmesi,

31 4483 sayılı kanuna göre yürütülen görevlerde konunun Ön İnceleme Raporu olarak tanzim edilmesi halinde, bu kanunun öngördüğü durum, hal ve hükümler dışında herhangi bir konuya dair işlem tesis ve talebinde bulunulmaması, özellikle disiplin işlemleri ile idari açıdan yapılacak talimatlandırma önerilerinin farklı raporlarda değerlendirilmesi, zira; 4483 sayılı yasa ile 657 sayılı yasadaki hükümler tamamen farklı bir usul, disiplin, sistematik ve esaslar içerdiğinden, adli, idari ve disiplin açısından başta karar mercileri ve hıfz işlemleri için onay makamı olmak üzere usul ve esaslar tamamen farklı prosedüre tabidir. Uygulamada bu hususlara riayet edilmesi,

32 4483 sayılı kanun kapsamında yürütülen görevlerde bu yasanın 3 ncü maddesinde belirtilen izin vermeye yetkili mercilerin mutlaka göz önünde bulundurulması, 3.maddenin son fıkrası "ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir." hükmü uyarınca bu tür durumlarda sonucun birlikte değerlendirilmesi, ancak bu hususun aynı yargılama usulüne tabi olanlar için geçerli olduğu, farklı yargılama usullerine tabi olanların aynı fiile iştirakleri halinde bu madde hükmü işletilemeyeceğinden, konunun tefrik edilerek yetkili mercilere intikalinin sağlanması, örneğin; Belediyemiz bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı kuruluş kanunundaki özel bir hüküm gereğince sadece Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri 4483 sayılı kanun hükümlerine diğer memurlar ise genel hükümlere tabidirler. Genel Müdür yada Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer bazı memurların birlikte aynı fiil ya da suça iştirakleri halinde adı geçen madde hükmü işletilemeyeceğinden, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri için anılan yasa gereğince haklarında izin vermeye yetkili mercinin Vali olması nedeniyle işlem talebinin bu doğrultuda yapılması, diğer memurlara ilişkin olarak ise dosyadan tefrik edilerek genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere hazırlanacak Tevdi Raporunun Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulması,

33 2- Büyük bir kısmı cürüm haline dönüştürülerek Yeni Türk Ceza Kanununda korunmakla beraber, ilke olarak kabahatlerin Yeni Türk Ceza Kanunundan çıkarılıp, yargılama kurallarını da içerecek biçimde Almanya'daki Düzene Aykırılıklar Yasasına benzer bir yasa konusu yapılarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu olarak TBMM'nde kabul edilmiştir. Adli ve idari mevzuat bakımından yeni ve önemli bir gelişme olan bu kanun yaptırım olarak sadece idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi usulünü benimsemiştir. Belediye birim ve çalışanları açısından yakından ilgili olan bu kanun, uygulamada özellikle Zabıta birimi ve memurlarınca sıkça başvurulması durumunda kalınacağından, Kabahatler Kanununun getirdiği usul ve esasların bilinmesi ve gelişmelerin yakından takip edilmesi,

34 Tüm kanunlar gibi, ceza kanunları da yürürlüğe girdikten sonraki eylem ve işlemlere uygulanır. Ancak, ceza kanunları bakımından geçerli olan lehe ait ceza hükümlerinin uygulanma kuralı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda da kabul edilmiştir. Buna göre, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır (md.7) sayılı "Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"un 9.maddesi (3).fıkrasında "Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir." denilmek suretiyle bu kural güçlendirilmiştir. Uygulamada bu hususa dikkat edilmesi,

35 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda da yer alan hukukun temel ilkelerinden;
-Kanunilik ilkesi, -Belirlilik ilkesi, -Aleyhe Kanunun geçmişe yürümemesi ilkesi, -Kıyas yasağı, -İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ihdas edilememesi, -Kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi, -Suç ve cezanın orantılı olması, -Eşitlik ilkesi, -Suç ve cezanın şahsiliği ilkesi, -Cezai müeyyidelere gerçek kişilerin muhatap olacağı,

36 -Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi (md. 4)
-Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi (md. 4). (Yalnız bu maddenin ikinci fıkrası "ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz" hükmü yer alıyorsa da, yeni ceza kanununun manevi unsur konusundaki temel anlayışına göre fiilin haksızlık muhtevasını bilen veya bilecek durumda olan bir kimsenin bu hatadan yararlanması söz konusu olamaz, örneğin, hiç kimse ırza geçmenin, adam öldürmenin, dolandırmanın serbest olduğunu söyleyemez. Buna karşılık, bir yabancının Türkiye'de uyuşturucu içmenin yasak olduğunu bilmesi beklenemez; ayrıca onun tamamen bize özgü bir kuralı bilebilmesi de beklenemez. Bu bağlamda (md. 4/2)'nin son derece sınırlı surette uygulama alanı bulabileceği kuşkusuzdur.)

37 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ceza bakımından temel kanun olarak değerlendirildiğinden, bu kanuna aykırı ceza hükümleri ihtiva eden kanun hükümlerinin uygulanamayacağı kuralına dikkat edilmesi, Suçu kanıtlanıp sübut bulmadan kimsenin suçlu ilan edilemeyeceği prensibi uyarınca raporlarda sanık, suçlu, ...suçunu işleyen, yada benzer kesin hüküm belirten kavram ve ifadelerin kullanılmaması, bu tür ifadeler yerine görevin nevine göre; şikayet edilen(ler), hakkında araştırma/ön inceleme/ön inceleme/soruşturma yapılan(lar), ...suçu işlediği iddia edilen(ler), ...suçu atfedilen(ler), yada benzer ifade tarzının kullanılması, Yine bu kanunda cezanın kaldırılmasını öngören hükümlerin dikkate alınması, Örneğin: - Kanunun hükmü ve amirin emri: Bu konuda önceki ceza kanunu bakımından önemli bir değişiklik olmamıştır. (Ancak 657 sayılı yasanın 11.nci maddesindeki kanunsuz emirle ilgili hükümler saklıdır.)

38 - Meşru savunma ve zorunluluk hali: Gerek kendisine, gerekse başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen,gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez (md.25/1). Ayrıca (md.25/2) ve (md.27)"de bu doğrultudaki hükümler yer almaktadır. (Her ne kadar bu hususların takdiri hakimin kararma bağlı ise de, uygulamada tespit ve disiplin hükümlerine etkisi bakımından dikkate alınması.) - Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası: Ceza sorumluluğuna tesir eden bu haller 765 sayılı TCK'nda bulunmayıp mevcut yürürlükteki ceza kanunumuzda yerini almıştır. Hakkını kullanan kişiye ceza verilmez. Hekimlik mesleğinin icrası veya boks müsabakası düşünülebilir (md.26).

39 - Sınırın aşılması: Bu hususun gerçekleşmesi halinde cezanın 1/6 ile 1/3 oranlarında indirimi sözkonusu olabilecektir. - Cebir, şiddet,korkutma, tehdit ve haksız tahrik: (Md.28) - Hata, suça teşebbüs: (Md.30,35) - Gönüllü vazgeçme: (Md.36) Yürürlük tarihi bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun istinası olup, kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren 184.madde hükümlerinin yapı/inşaatlara başlama tarihi ve faaliyetin devam edip etmediğine göre bu maddenin maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşip, gerçekleşmediği dikkate alınarak, bu husustaki talep ve tekliflerin yapılması,

40 3- Görev onayında belirtilen konuların dışına çıkılmaması, mevzuat açısından bildirim zorunluluğu bulunan ve bildirilmediği takdirde suç konusu olabilecek durumlarda bildirimin Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla yapılması, (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu "suçu bildirmeme" yi artık herkes bakımından suç olarak düzenlemiştir. Zira; bu suç 765 sayılı Türk Ceza Kanununda sadece kamu görevlileri ve sağlık mensupları tarafından işlenebilecek bir suç olarak yer almaktaydı. Yeni kanunun 279.maddesinde "kamu görevlisinin", 280.maddesinde ise "sağlık meslek mensuplarının suçu bildirmemesi" suçuna ilave olarak 278.madde ile herkes bakımından geçerli olan, yani herkesin faili olabileceği "suçu bildirmeme suçu" eklenmiştir.)

41 4- Alınan ifadelere sadece Raporun; “HAKKINDA İNCELEME/ARAŞTIRMA YAPILANLARIN İFADELERİ :" bölümünde yer verilmesi, diğer bölümlerde gerekli ve zorunlu kısa atıflar dışında tekrar bahsedilmemesi, 5- Raporlarda birlik ve yeknesaklığın sağlanması bakımından, varılan kanaat ve sonuca göre, araştırma ve inceleme raporlarında, ".... hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre Ön İnceleme yaptırılma(ma)sı, gerektiği, Ön İnceleme Raporunda ise, "….soruşturma izni verilme(me)si, gerektiği," şeklinde ifadenin kullanılması,

42 6- Müşterek görevlendirmelerde kıdemli Müfettişin koordinatörlüğünde inceleme, araştırma, soruşturma, teftiş ya da denetim görevinin yürütülmesi, yazışmaların kıdemli Müfettiş imzasıyla yapılması, ara ve nihai raporlarda ise görevli tüm müfettişler tarafından raporun bitimini müteakip imzalanması, iki müfettişin görevli olduğu durumlarda, kıdemli müfettiş adının sayfanın sağında olacak şekilde yazılması, ikiden fazla müfettişin görevlendirilmeleri durumunda ise en kıdemli müfettiş en solda olacak şekilde kıdem sırasına göre diğer müfettiş adlarının da soldan sağa devam edecek şekilde sıralanması, raporlara ait sayfa alt kısmında bulunan boşluğun belirtilen sıralamaya uygun bir şekilde görevli tüm müfettişler tarafından parafe edilmesi,

43 7- Bütün raporların mutlaka müfettişlere ait mühürleriyle mühürlenmesi gerektiğinden,
- Rapor kapağında mührün müfettişe ait tarih ve sayının yazılı olduğu yeri ortalayacak şekilde kullanılması, - Diğer sayfalarda ise sayfanın üst tarafında rapor adının yazılı olduğu kısım ortalanacak şekilde mühürlenmesi, - Raporun son sayfasında ise müfettiş adının yazılı olduğu kısmın ortalanarak mühürlenmesi, -Dizi pusulasında yine müfettiş adının bulunduğu kısmın mühürlenmesi, - Birden fazla müfettişin görevli olduğu raporlarda yine yukarıda belirtilen usuller çerçevesinde sadece kıdemli müfettiş mührünün kullanılması, dizi pusulasında da bu usulün geçerli olması, - Yazışmalarda kesinlikle mührün kullanılmaması, sadece (1) örneği bulunan, yada ihtiyaca göre aslı görülen evrakın kopya suretinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" kaşesi basıldıktan sonra ilgili Müfettiş mührünün kullanılması,

44 8- Görev onaylarında belirtilen sürelere mutlaka uyulması ancak süre uzatımının zaruri olduğu durumlarda gerekçeleri belirtilmek suretiyle süre bitiminden önce talepte bulunulması, 9- Rapor sonucunda her halükarda varılan kanaat ve sonucun mevzuat, uygulama ya da diğer faktörlerden kaynaklanan neden ve gerekçelerinin ayrıntılı olarak belirtilmesi, fiil ve fail arasındaki illiyet bağının somut olarak ortaya konulması, 10- Raporlarda muğlak ifadelerin kullanılmaması, önerilen ya da talep edilen işlem ile varılan kanaat ve sonucun farklı anlamlara gelmeyecek şekilde açık olması, gereksiz tekrarlardan kaçınılması,

45 11- İnceleme ve araştırma neticesinde disiplin suçu olabileceği değerlendirilen durumlarda. Başkanlık Makamından soruşturma onayı alınması gerekeceğinden, hazırlanacak bir İnceleme Raporu, ara rapor ya da acil ve zorunlu durumlarda sadece bir yazı ile talepte bulunulması, 12- Zamanaşımına ilişkin düzenlemelere dikkat edilmesi, özellikle 657 sayılı yasanın 127 nci maddesinde belirtilen, yerine göre ( 1 ), ( 6 ) ay ve ( 2 ) yıllık sürelere dikkat edilmesi, teklif edilen disiplin cezasına göre, cezayı takdir etmeye yetkili disiplin amiri ya da kurulların bağlı olduğu karar ve itiraz sürelerinin dikkate alınması,

46 13- Disiplin soruşturmalarında, fail-fiil ilişkisi kurulurken, eylemin 657 sayılı kanunun 125.maddesinde sayılan suçlardan hangisine tekabül ettiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve suça karşılık gelen disiplin cezasının önerilmesi, 14- Aynı kanunun Disiplin Cezalarının Çeşitlen ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller başlıklı 125.nci maddesinde ifade edilen disiplin fiil ve cezalarının bitimini müteakip yer alan hükümlerden memurun leh ve aleyhinde olabilecek tüm hususların mutlaka vurgulanması, Örneğin: Hakkında soruşturma yapılan failin, fiil ve halleri açısından tekerrür halinin bulunup bulunmadığı, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için aynı uygulanması gereken bir derece hafif olan ceza teklifinin belirtilmesi, bir alt ceza teklifinin mümkün olmadığı kanısına varılması halinde gerekçelerinin açıklanması,

47 15- Müfettiş raporlarında iddia konuları hakkında varılan sonuç nihai bir karar olmayıp, yalnız bir tespit ve tekliften ibaret olduğu için, nihai kararı mevzuatına göre farklı merciler karara bağlayacağından, müfettiş tarafından kesin ve bağlayıcı ifadeler kullanılması yerine, sadece varılan sonuç ve kanaatin ifade edilmesi, 16- Hakkında araştırma, inceleme, ön inceleme ya da soruşturma yapılanların leh ve aleyhinde olabilecek tüm bilgi, belge ve diğer materyal ile ifade ve beyanların değerlendirilmesi, olaylarda teşebbüs, kast, kar, zarar gibi hususlar bulunup, bulunmadığına göre tüm unsurların maddi ve manevi açıdan ortaya konularak konu münakaşa edildikten sonra sonuca varılması,

48 17- Araştırma, inceleme, ön inceleme görevinin tebliğ edilmesinden sonra, öncelikle aynı konularda daha önce düzenlenmiş raporların bulunması halinde, (esasa tesir edecek ek bilgi ve belgenin varlığı ile yeni iddia ve durumlar dışında) mükerrer olmaması bakımından, bu hususlar belirtilerek raporun hemen tekemmül ettirilmesi, yeniden bir araştırma ve inceleme yapılmaması, Ayrıca ölüm, cezanın ertelenmesi ya da kaldırılması, af ve zamanaşımı gibi hususların bulunup bulunmadığının da öncelikle tespit edilmesi, sayılı yasa kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacak bildirimlerde özellikle yeterli bilgi ve belgeler toplanmak suretiyle, ilgililerin ifade/beyanı alınmaksızın Teftiş Kurulu Başkanlığınca tevdinin yapılması için talepte bulunulması,

49 19- Tazmin Raporlarında da belirtilen usullere uyulması, zararın kimden nereden hangi mevzuattan kaynaklandığı, kimlerden yasal faizi de dikkate alınarak nasıl ve ne kadar tahsil edilmesi gerektiği belirtildikten sonra öncelikle zararın "Devlete, Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde ilgililerden tahsil edilmek üzere, kişi borcunun yükleniciye yapılan fazla ödemeden kaynaklanması halinde, varsa yükleniciye ait Hakediş, ya da Kesin Hesabından tahsil edilmesi yoluna gidilmesi, bu hususların mümkün olmaması halinde. Borçlar Kanunu gereğince haklarında genel hükümlere göre dava açılması için raporun Hukuk Müşavirliğine gönderilmesinin talep edilmesi, (Sayıştaya karşı sorumlu olanların sorumlulukları hakkında 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri saklıdır.)

50 20- Dosyanın başka bir müfettişe devredilmesi zarureti hasıl olduğunda, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde bu konudaki usul ve esasların yer aldığı 15 nci madde hükümlerine mutlaka uyulması, 21- Birden fazla müfettişin görev yaptığı konularda görüş ayrılığı oluşması halinde, - İki Müfettişin görevli oldukları hallerde kıdemli Müfettişin görüşü yazılıp, yukarıda anlatılan usul ve esaslar çerçevesinde, dosya tekemmül ettirilip imzalandıktan sonra, konuya muhalefet eden müfettiş, imzaların bulunduğu yerin allında yer alan sayfa boşluğuna "AYRIŞIK OY :" ibaresini yazarak, raporun hangi bölümlerine niçin muhalefet ettiğinin gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde ifade ettikten sonra imzalaması, -İkiden fazla müfettişin görev yaptığı durumlarda çoğunluğun görüşü rapor yazıldıktan sonra, yukarıdaki usul çerçevesinde farklı görüş belirten ya da belirtenler, ayrışık oylarını aynı şekilde ayrı ayrı rapora yazılması,

51 22- Yürütülen görevlerin ehemmiyetinden kaynaklanan gizlilik durumuna riayet edilmesi, hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapılanlara karşı hoşgörülü, ön yargısız, tarafsız davranılması ifade ve beyan alma durumlarında da kendilerine karşı şeffaf ve uygun bir ortam sağlanarak, kanundan kaynaklanan tüm haklarının kullanılması için hatırlatmada bulunulması, 23- Bütün işlemlerde yazışma esas olmakla beraber durumun gereği ve önemine göre diğer iletişim araçları da kullanılabileceğinden, bu hususun ihtiyaç ve aciliyetine binaen müfettiş tarafından takdir edilmesi, 24- Talimatlandırılması istenen hususlarla ilgili mevzuatta herhangi bir düzenlemenin bulunmaması ve önerilen hususların da mer'i mevzuata aykırı olmamasına dikkat edilmesi,

52 25- İşçi personelin, adli suçlar bakımından genel hükümlere tabi oldukları, disiplin hükümleri açısından ise özelde varsa belediye başkanlığı ile karşılıklı imzalanan sözleşme ya da genel olarak uygulanan Toplu İş Sözleşmelerinde bu tür suç ve cezalara müteallik hükümler çerçevesinde öngörülen müeyyidenin tespit edilerek, ifası cihetiyle karar mercii olması nedeniyle İşçi Personel Disiplin Kuruluna intikalinin sağlanması için Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bu prosedür muvacehesinde sunulması, 26- Bilgi, belge istemli yazışmalar ile ilgililerin ifade yada beyan için davet yazılarında görev ve onay emrinin ait olduğu makam, tarih ve sayısının belirtilmesi,

53 27- Birden fazla iddia konusunun bulunması halinde;
-İnceleme Konusu–I , İnceleme ve Tahlil–I ve Sonuç-I ; -İnceleme Konusu–II , İnceleme ve Tahlil–II ve Sonuç-II ; -İnceleme Konusu–III , İnceleme ve Tahlil–III ve Sonuç-III ; başka iddia konuları da var ise, bu şekilde tadata devam edildikten sonra raporun, Genel Sonuç bölümüne geçilmesi, Raporların genel sonucunun daha önceki sonuçları bir araya getirilmesinden ibaret olduğu hususuna uyulması,

54 SONUÇ : Bu bölümde, gereksiz tekrar ve ayrıntılı bilgilerden sakınmak suretiyle kısaca konu ya da iddia belirtilerek varsa takip edilen metod zikredilerek giriş cümlesi seçilir. Örneğin; İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından …… tarihinde açık ihale usulü ile yapılan, "…. Havzası Atıksu ve Yağmursuyu Müteferrik Kanal İnşaatı İşi" ihalesine ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu’nun … tarihli ve … sayılı kararında yer alan; 13/08/2009 tarihli ve 2007/UY.Z-2767 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerine dair iddiaların incelenmesi neticesinde;

55 PRATİK BİLGİLER 1- Mevzuatın zamanında takip edilerek, bilgilerin mutlaka güncelleştirilmesinin sağlanması, - Google’nin hafızasında olanı araştırın ama Google bilgisiyle amel etmeyin, 2- Mükerrerlikten sakınınız. 3- Kesin hüküm ya da yargı ifade eden kelime ve cümlelerin kullanılmaması.

56 4- Hakkında rapor hazırlanan görevlilerin isim unvan ve kurumlarına ait bilgilerin kontrol edilmesi,
5- Fail- fiil bağlantısı kurularak somut bir şekilde eylem ve gerektirdiği cezanın tahlil edilerek teklifte bulunulması, 6- Varsa aykırılık ya da eksikliğin somut olarak mevzuatın hangi madde ya da bendinde yer aldığı ve bu aykırılık sonucunda meydana gelen durumun maddi ve manevi unsuru da dikkate alınarak tartışılmasını müteakip vurgulanması, Mer’i mevzuat ibaresinin ancak uygulamanın daha önceki tarihlerde yürürlükteki mevzuata göre uygunluğu/uygunsuzluğu söz konusu ise kullanılması, Yasal mevzuat ibaresinin kullanılmaması,

57 7- Kullanılacak bilgilerin yer alan evrakın tarama cihazı yoluyla kopya edilmemesi,
8- Güncel ve herkes tarafından anlaşılabilen dilin kullanılması, 9- Gerekirse dipnot kullanılması; - Akademik araştırma tekniklerini uygulanması 10- Redaksiyonun kontrol edilmesi; -Yazım ve imla kurallarına dikkat edin, 11- Empati kurulması - Mesaj kaygılı olun, 12- Hukuki ve fiili durumun göz önünde bulundurulması, - Muhakeme edin

58 13- Tarafsızlığın korunması,
-Dürüst, samimi ve şeffaf olun 14- Olayda rol alınmaması, - Hakem de olmayın, Hakim de; konuya hakim olun -Oyunu saha sınırlarında tutun, -Minderden taşmayın, -Topu da taca atmayın. 15- Hukuki ve teknik terminolojinin kullanılması, 16- Muğlak ibareler kullanılmaması 17- Metodoloji ve usulün belirtilmesi, 18- Kısaltmaların tanımlanması,

59 19- Yirmi sayfayı aşan raporlarda “İÇİNDEKİLER” bölümünün eklenmesi,
20- Dil bilgisi kurallarına riayet edilmesi, 21- Cümlelerin kısa ve net ifade edilmesi, 22- Yargılayıcı, itham edici, hakaretamiz ifade ve davranışlarda kesinlikle bulunulmaması, 23- Önyargıda bulunulmaması, - Hüküm vermeyin,

60 24- Bilgi istemli yazılarda talebin net ifade edilmesi ve hukuki gerekçelerinin de istenmesi,
25- Şüphenin kişiselleştirilmemesi, 26- Eleştirel yaklaşımdan uzak durulması, 27- Masuniyet ilkesine riayet edilmesi, 28- Teknolojik imkanlardan yararlanın -Kesin, kopyalayın iz bırakmayın, -Yedekleyin, -Kontrol ve teyit edin,

61 29- Bu bölümde artık, “-dığı”, “-diği”, “-mesi”, “-ması” gibi cümleler kullanılmaması.
30- İstişareden çekinmeyin, ima etmeyin, yüzleşin! 31- Kalıpçı olmayın, seçenek sunun, 32- “İnceleme ve Tahlil” bölümünü aynen “Sonuç” bölümüne taşımayın; -Sadeleştirin, -Kısaltın, -Tırnakları kesin, -Sahip olun, -Biraz dinlendirin,

62 SON 33- Konuyla ilgili ana, ikincil ve bağlı mevzuatını belirleyin,
34- Her dosyanın bir hikayesi olduğu gerçeğini göz ardı etmeyiniz. 35-Tespitlerinizi olgunlaştırın, 36- Kanaatinizi kişiselleştirmeyin, paylaşıma açın, 37- Yenileyin, yeniden okuyun, 38- Yoruldunuz biraz dinlenin (virgül), 39- Nokta koymayı da unutmayınız! SON


"RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları