Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU NÜKLEER TIP TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU NÜKLEER TIP TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011"— Sunum transkripti:

1 OLGU NÜKLEER TIP TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011
Dr. Fuat Dede, Marmara Üniversitesi

2 Olgu 1 58 y. K Öksürük, kilo kaybı, hemoptizi FM: taşipne & taşikardi dışında N. PA AC grafisi sağ hiler belirginleşme V/P sintigrafisi: sağ alt lobda “mismatch” P defekti  antikoagülasyon Sağ hiler bulgu için MR ve PET çekilmiş P V P V/P : Normal, Ancak test öncesi PE olasılığı yüksek, tedavi başlarım Anormal, PE ile uyumlu, antikoagülasyona başlarım, ileri incelemeye gerek yok Anormal, antikoagülan başlar ım ancak ileri inceleme şart Anormal, pnömoni, antibyoterapi başlarım, ancak ileri inceleme şart

3 Olgu 1 MR & FDG PET: PE ile uyumlu, yeni birşey katmadı
Akciğerde enfeksiyon/malignite ayrımı yapılamayan fokal hipermetabolizma İntravasküler fokal hipermetabolizma

4 Olgu 1 Bulgular Perfüzyon : Sağ akciğerde - özellikle alt lobda – azalmış perfüzyon Ventilasyon: N MR: Sağ hiler alanda, sağ pulmoner arter bifurkasyonda, dolum defektine neden olan kötü sınırlı kitle , periferal embolik hastalık YOK PET: kitlede hipermetabolizma Ayırıcı Tanı V/P “mismatch” en sık nedeni PE, ancak Pulmoner Arter de obstrüksiyona neden olan herhangi bir şey de buna neden olabilir Bronkojenik Ca, Lenfoma, Metastatik Hast. Sarkomlar, Anevrizma, Sarkoid, Granülomatöz Hast. Ancak: sağ hiler kitlenin hipermetabolik tabiatı PE’ için tipik değildir Tanı : Sağ torakotomi + sağ pnömonektomi  Pulm. Art. Sarkomu V P

5 Postobstrüktif pnömoni + KHDAK tanısı alıyor Sırt ağrısı +
Olgu 2 74 y E (sigara +) Hemoptizi Postobstrüktif pnömoni + KHDAK tanısı alıyor Sırt ağrısı + İlk evreleme amaçlı PET/BT isteniyor

6 Olgu 2 FDG PET/BT görüntülerine göre, iskelet bulgularını en iyi açıklayan hangisidir. Multiple travmatik kırık Multiple metabolik olarak aktif kemik metastazları Karakterize edilemez ama muhtemelen dejeneratif değişiklikler Kemik iliği sitimülasyonu

7 Olgu 2 Devam..... Kemik ağrıları dayanılmaz: Plan:
Stronsiyum 89 ile tedavi 1 Hft. sonra Kemik Sintigrafisi

8 Olgu 2 PET ve Kemik Sint. görüntülerine göre, iskelet bulgularını en iyi açıklayan hangisidir. Kemik Sint. görünümü beklenen bir sonuçtur çünkü; FDG-PET osteoblastik kemik met. saptamada çok daha hassastır. PET ile Kemik Sint. arasındaki bu uyumsuzluk, öncelikle benign hadiseleri akla getirmektedir FDG-PET, henüz kemik yanıtın oluşmadığı, metabolik olarak aktif erken dönem kemik iliği metastazlarını gösterir. Kemik Sint., akciğer kanserinin kemik metastazını göstermede çoğunlukla hassas değildir

9 Kemik Met  Kemik Sint? PET?
Sens. /Spes.  FDG-PET/BT > Kemik Sint. Fark: farklı tutulum mekanizmaları osteoblastik vs osteolitik (sklerotik vs litik) FDG PET/BT  ↑ glukoz metabolisması Erken kemik hastalığını gösterebilmesi Litik ve mikst met.‘de iyi Kemik Sint.  ↑ met çevresindeki “remodeling” (daha geç oluşur) Sklerotik met.’de daha iyi PET en iyi yöntem Ek inceleme gereksiz

10 Olgu 3 21 y E, Rekürren bronşit
PA AC grafisi : Sol supra hiler, mediastinal kitle? MR: 4 X 4.5 X 3.5 cm kitle PET: kitlede hafif-orta derecede hipermetabolizma (SUVmaks: 2.9)

11 PET’e göre: kitlenin malignite olasılığı nedir?
Olgu 3 PET’e göre: kitlenin malignite olasılığı nedir? Büyük olasılıkla malign Muhtemelen malign Belirsiz Muhtemelen benign Büyük olasılıkla benign

12 Mediastinal kitle cerrahi olarak çıkartıldı: Patoloji:
Olgu 3 Mediastinal kitle cerrahi olarak çıkartıldı: Patoloji: Düşük-grade lenfoma Teratom Anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi Myelom Schwanoma

13 Anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi
Olgu 3 SONUÇ: Anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi (Castleman's disease) Nadir ancak benign lenfoproliferatif hastalık Etyo? Genellikle Torasik yerleşimli FDG afinitesi değişken

14 Olgu 4 70 y E Prostat Ca, guatr (TFT normal), mediastende, zamanla büyüyen, tiroid glandından ayrı, 57 x 31 mm kitle, PET/BT: metabolik karakterizasyon ve Bx’e klavuzluk amacıyla yapıldı

15 Olgu 4

16 Tiroid bulgusu için en uygun yorum hangisidir ?
Olgu 4 Tiroid bulgusu için en uygun yorum hangisidir ? Toksik MNG Graves hastalığı, tiroid sintigrafisi önerilir Tiroiddeki fokal FDG tutulumu düşük dansiteli alanlar ile uyumlu, ileri değerlendirme önerilir Tiroiddeki tutulumlar prostat Ca. met ile uyumlu

17 Olgu 4

18 Tiroidde fokal FDG tutulumu  %30 malign
Olgu 4 Tiroidde fokal FDG tutulumu  %30 malign Sağ lobdan İİAB Papiller tiroid ca

19 Olgu 4 Tiroid Sint. ve PET’e göre mediastinal kitle için en doğru olan hangisidir ? Timik karsinom Ektopik tiroid KD-Tiroid Ca met Struma ovarii

20 Olgu 5 Hikaye Primer hiperparatiroidi li olguda servikal girişimle PT adenom şüphesi ile 1 tane PT glandı çıkartıldı. Postop yüksek Ca düzeyi sebat ediyor Tc-99m MIBI (Sestamibi): Boyunda: erken ve geç dönemde bulgu YOK Mediastende: ektopik adenom ile uyumlu fokal tutulum: CT: süperior mediastenin anterior kısmında 1 cm nodül Cerrahi: PT adenomu ERKEN GEÇ

21 Olgu 6 Swyer-James Mcleod Sendromu
34 y E: dispne ve göğüs ağrısı Hikaye: çocukluk döneminde geçirilmiş multiple ASYE Swyer-James Mcleod Sendromu “Match” V/P defekti A; eski grafi B ve C; yeni görüntülemeler

22 Olgu 7 32 y K, 31 yıldır tırnak ve dudak siyanoz, ARA, 22 y beyin abse drenajı ↓O2 satürasyonu, polisitemi MAA tüm vücut tarama Pulmoner Anjio: Sol AC üst lob 2 AVM


"OLGU NÜKLEER TIP TÜRK TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları