Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı  İSG 503 İş Güvenliği ve Mevzuatlar ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

2 HAZIRLAYANLAR 400513013 DUYGU YÖRENÇ 400513014 NURETTİN OLCAY
FATİH YÖRENÇ HAMİT SİNA BOZKAYA

3 TAKDİM KONULARI 28550 Sayılı Ulusal İSG Konseyi Yönetmeliği
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21.maddesi İSG ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme 25393 sayılı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi

4 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)Konseyinin kuruluş amacını oluşumunu görevlerini çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

5 Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İSG Kanununun 21 inci maddesine 16/3/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/3/2004 tarihli ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İSG ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.

6 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konsey, Kurul ve Koordinasyon Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi MADDE 21 (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur.

7 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesi
Konsey, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: a) Bakanlık İSG Genel Müdürü Çalışma Genel Müdürü İş Teftiş Kurulu Başkanı SGK Başkanlığından bir genel müdür.

8 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesi
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Çevre ve Şehircilik Enerji ve Tabii Kaynaklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Millî Eğitim Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür.

9 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesi
c) YÖK Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı.

10 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesi
İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, TOBB TESK Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.

11 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesi
d) İhtiyaç duyulması hâlinde İSG Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, İSG konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci. (3) İkinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.

12 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesi
(4) Konseyin sekretaryası, İSG Genel Müdürlüğünce yürütülür. (5) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz. (6) Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

13 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
BÖLÜM I KAPSAM VE TANIMLAR MADDE 1 Bu Sözleşme, bütün ekonomik faaliyet kollarına uygulanır. Sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası’nın 22 inci maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vereceği ilk uygulama raporunda,

14 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
2 inci fıkrası gereği, uygulama alanı dışında tutulan her bir ekonomik faaliyet kolunu, kapsam dışında tutulma nedenleri verilerek bu kollarda çalışanların yeterli şekilde korunması için alınan önlemler tanımlanarak bir liste halinde verecek daha sonraki raporlarda uygulama kapsamının genişletilmesi yolunda kaydedilmiş gelişmeleri belirtecektir.

15 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 2 ·         Bu Sözleşme, kapsanan ekonomik faaliyet kollarında çalışan bütün işçilere uygulanır. ·         Bu sözleşmeyi onaylayan Üye, mümkün olan en erken safhada, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danıştıktan sonra, uygulanmasında özel güçlüklerin bulunduğu sınırlı işçi kategorilerini kısmen veya tamamen bu Sözleşmenin uygulanması dışında tutabilir.

16 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
BÖLÜM II ULUSAL POLİTİKA İLKELERİ MADDE 4         Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.

17 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.

18 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 5 Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika, İSG ve çalışma ortamını etkiledikleri ölçüde, aşağıdaki esas eylem alanlarını dikkate alacaktır: a.İşin maddi unsurlarının (işyerleri, çalışma ortamı, araçlar, makine ve teçhizat, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etkenler, çalışma yöntemlerinin) tasarımı, test edilmesi, seçimi, ikamesi, montajı, düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı;

19 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
b.İşin maddi unsurları ile işi yapan veya nezaret eden kişiler arasındaki ilişkiler ve makine teçhizat, çalışma süresi, işin düzenlenmesi ve iş usullerinin işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uyarlanması;

20 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
c.Yeterli sağlık ve güvenlik düzeyine ulaşılması amacıyla bütün çalışanların ileri düzeyde eğitimini, kalifiyesini ve motivasyonunu kapsayan eğitimi; d.  Çalışma grubu ve işletme düzeylerinde ve ulusal düzeyi de kapsayan uygun diğer bütün düzeylerde haberleşme ve işbirliği; e.Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya uygun olan eylemlerinde, işçilerin ve temsilcilerinin disiplin cezalarına karşı korunması;

21 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 7 İSG ve çalışma ortamı ile ilgili durum; sorunların tespiti, bunların çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla, ya topyekun, ya da belirli alanlar itibariyle belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.

22 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
BÖLÜM III ULUSAL DÜZEYDE EYLEM MADDE 8 Her üye, yasa veya yönetmelik çıkarmak suretiyle veya ulusal şartlarına ve uygulamasına uygun diğer bir yöntemle, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danışarak, Sözleşmenin 4 üncü maddesine(Politika) etkinlik kazandırmak için gerekli önlemleri alacaktır.

23 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 9  İSG ve çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması uygun ve yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır. Yürütme sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir. MADDE 10 Yasal yükümlülüklere uymalarına yardım amacıyla, işverenler ve işçiler için yol gösterici tedbirler alınacaktır.

24 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 11 Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya etkinlik kazandırmak amacıyla, yetkili makam veya makamlar aşağıdaki işlevlerin aşamalı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaklardır:

25 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
Tehlikelerin niteliği ve derecesinin Gerektirdiği yerlerde işyerlerinin tasarımı, inşası ve düzenlenmesi İşte kullanılan teknik donanımın güvenliği konularının belirlenmesi; Maruz kalınması yetkili makam veya makamların kontrolü veya iznine bağlanacak veya yasaklanacak, sınırlandırılacak maddelerin, etkenlerin ve çalışma usullerinin belirlenmesi

26 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
Birden fazla madde veya etkenlere aynı anda maruz kalınmasından ortaya çıkan sağlık tehlikelerinin göz önüne alınması;   İş kazaları ve meslek hastalıklarının, işverenlerce, uygun olduğu durumlarda, sigorta şirketlerince veya doğrudan ilgili diğer kişilerce bildirilmesi usullerinin oluşturulması ve uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerinin yıllık olarak hazırlanması;

27 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
İş kazaları ile meslek hastalıkları ve diğer sağlığa aykırı durumların iş sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıktığı ve ciddiyet arz ettiği hallerde soruşturma yapılması; Sözleşmenin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politika uyarınca alınılan önlemler ve işin icrası sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıkan diğer sağlığa aykırı durumlar dahil, iş kazaları, meslek hastalıkları veya diğer sağlık sorunları ile ilgili bilgilerin yıllık yayımı

28 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 12 İşte kullanılacak makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, üreten, ithal eden sağlayan veya transfer edenlerin aşağıdaki hususları sağlamaları konusunda, ulusal hukuk ve uygulamaya uygun olarak önlemler alınacaktır. Makine, teçhizat ve maddelerin, doğru bir şekilde kullanıldığında, kullananların İSG için tehlike içermediğine kanaat getirmeleri;

29 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
Makine ve teçhizatın doğru bir şekilde montajı ve kullanımı, maddelerin doğru kullanımı, makine ve teçhizatın arz ettiği tehlikeler ve kimyasal maddeler ve fiziksel ve biyolojik etkenler ve ürünlerin tehlikeli özellikleri ile bu tehlikelerin nasıl bertaraf edileceğine dair bilgileri içeren talimatları hazırlamaları;

30

31 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 13 Sağlığı ve hayatı için ciddi ve yakında vaki olmasından korktuğu tehlike nedeniyle, haklı bir gerekçeyle, işinden uzaklaşan bir işçi, işinden uzaklaşması nedeniyle olabilecek uygunsuz sonuçlara karşı ulusal koşullar ve uygulama uygun bir şekilde korunacaktır.

32 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 14 Ulusal koşullar ve uygulamaya uygun bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin sorunlara yönelik yüksek teknik, tıbbi ve mesleki eğitimini de kapsayan, tüm çalışanların eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde tüm seviyelerde eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için önlemler alınacaktır.

33 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 15 Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika ve uygulama önlemlerinin tutarlılığını sağlamak amacıyla, her Üye, mümkün olan en erken safhada, en fazla temsil yeteneğine haiz işçi ve işveren kuruluşları veya uygun diğer kurumlara danıştıktan sonra, bu Sözleşmenin II. veya III. Bölümlerini uygulamakla görevli çeşitli makamlar ve kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması için ulusal şart ve uygulamaya uygun düzenlemeleri yapacaktır

34 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
BÖLÜM IV İŞLETME DÜZEYİNDE EYLEM MADDE 16 Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki işyerleri, makine, teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık bakımından riskli olmamasını sağlamaları istenecektir.

35 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
    İşverenlerden, gerektiğinde, kaza riskinin veya sağlık üzerindeki ters etkilerin imkanlar ölçüsünde önlenmesi için, uygun koruyucu elbise ve donanımı sağlamaları istenecektir.

36 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 17 İki veya daha fazla işletmenin aynı işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hallerde, söz konusu işletmeler, bu Sözleşmenin gereklerini yerine getirmek için işbirliği yapacaklardır. MADDE 18 İşverenlerden, gerektiğinde, yeterli ilk yardım düzenlemelerine de kapsayan kazalar ve olağanüstü durumlarla ilgili önlemleri sağlamaları istenecektir.

37 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 19 Aşağıda belirtilen hususların sağlanması için işletme düzeyinde düzenlemeler olacaktır a.    İşletmedeki işçi temsilcilerinin, İSG alanında işverenle işbirliği yapmaları, b.      İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla bu bilgilerin istişare edilmesi; c.      İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi,

38 İSG VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
MADDE 20 İşletmedeki işçiler ve veya temsilcileri ile yönetim arasındaki işbirliği, bu Sözleşmenin maddeleri uyarınca alınacak örgütsel ve diğer önlemlerin asli unsuru olacaktır. MADDE 21 İSG ne ilişkin önlemler, işçilere herhangi bir mali yük getirmeyecektir

39 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
Tanımlar MADDE 3 a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB), b) Başkan: Ulusal İSG Konseyi Başkanı, c) Konsey: Ulusal İSG Konseyi, ç) Müsteşar: ÇSGB Müsteşarı

40 İKİNCİ BÖLÜM Konseyin kuruluş amacı
MADDE 4 (1) Konsey, ülke genelinde İSG ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur.

41 Konseyin kuruluş amacı
Çalışma hayatının İSG ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve Güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İSG alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar

42 Konseyin oluşumu MADDE-5: 6331 sayılı İSG Kanununun 21 inci maddesinde de belirtildiği gibi anlatılmıştır.

43 Konseyin görevleri MADDE-6: (1) Konseyin görevleri şunlardır: a) Ulusal İSG politika ve stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek, b) İSG konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İSG Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek,

44 Konseyin görevleri c) Çalışanların ve işverenlerin İSG ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile İSG kültürünün oluşturulması konusunda görüş bildirmek, ç) İSG konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek, d) Ülke çapında yapılacak İSG alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek,

45 Konseyin görevleri e) Gerekli görülmesi durumunda çalışma grupları kurmak ve üyelerini belirlemek, f) İSG konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek, Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon,bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak, g) İSG nin izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak,

46 Konseyin görevleri ğ) Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, Konsey toplantılarında alınan her türlü karar ve düzenlemenin ve İSG mevzuatının uygulanmasını izlemek, görüş ve önerilerde bulunmak, h) Her yıl Mart ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait kurum faaliyet raporunu Konsey sekretaryasına iletmek.

47 Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 7 a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak, b) Konseyin toplanma tarihi ve yerine karar vermek, c) Üyeler tarafından gönderilen gündem önerilerini dikkate alarak Konsey gündemini onaylamak, ç) Konseyin görüşleri doğrultusunda, çalışma gruplarında yer alacak üyeleri ve başkanlarını belirlemek,

48 Başkanın görev ve yetkileri
d) Konseyin ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, e) Konseyde alınan kararları Bakana sunmak, f) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

49 Konsey sekretaryası MADDE 8 – (1) Konseyin sekretaryası,İSG Genel Müdürlüğünce yürütülür. (2) Sekretaryanın görevleri şunlardır: a) Toplantı tarihini, yerini ve gündemini içeren davet yazılarını hazırlamak ve Konsey üyelerine bildirmek, b) Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek

50 Konsey sekretaryası c) Konsey ve çalışma gruplarının toplantıları için gerekli organizasyon ve koordinasyonu sağlamak, ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak, d) Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak, e) Çalışma grupları üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarının ilerlemesini ve faaliyetlerini izlemek.

51 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konseyin Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 9 (1) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. (2) Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır.

52 Konseyin Çalışma Usul ve Esasları
(3) Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilirler. Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet edilebilir (4) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en az bir ay önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

53 Konseyin Çalışma Usul ve Esasları
(5) Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, gündem maddesi önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey sekretaryasına yazılı olarak bildirirler. (6) Konsey üyeleri ve Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler, İSG alanında ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak Konsey sekretaryasına bildirebilir.

54 Gündem MADDE 10 – (1) Konseyin toplantı gündemi; Konsey üyelerinden, çalışma gruplarından veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda İSG Genel Müdürlüğünün teklifi ve Konsey Başkanının onayı ile belirlenir.

55 Karar alma MADDE 11 (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Konsey üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz. 2) Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır Tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir.

56 Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun bulunması halinde kurulur. Çalışma grubunun üyeleri ve başkanı Konsey Başkanı tarafından belirlenir.

57 Çalışma grupları ve görevleri
(2) Çalışma grubu üyesi olarak; Konsey üyeleri, uzmanlık alanlarına göre üniversite, sivil toplum kuruluşları, özel sektör,kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri belirlenebilir. Ayrıca Konsey üyesi, çalışma grubu çalışmalarında yer almak üzere, kendi kurumundan konuyla ilgili başka bir temsilciyi görevlendirebilir.

58 Çalışma grupları ve görevleri
(3) Çalışma grupları, Konsey tarafından karar verilen çalışma konusu ve süresi ile ilgili çalışma planını hazırlayarak sekretaryaya gönderir. (4) Çalışma grubu, yürüttüğü çalışmalar hakkındaki bilgileri, yıllık olağan toplantı tarihinden onbeş gün önce sekretaryaya iletir. (5) Çalışma grupları çalışmalarını tamamladıktan sonra, çalışma grubu Başkanı sekretaryaya yazılı olarak sonuç raporunu gönderir ve ilk Konsey toplantısında raporunu sunar.

59 Konsey faaliyetlerinin desteklenmesi
(1) Konsey faaliyet ve çalışmaları, Genel Müdürlükçe, 5/3/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen Kurula teklif edilecek projelerin kabul edilen kısmıyla desteklenir.

60 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi uyarınca işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve çalışma esaslarını belirlemektir

61 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi
Ücret kesme cezası MADDE 38. İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

62 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi
Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere ÇSGB hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği ÇSG Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır.

63 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsam Madde 2 —İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların nerelere ve ne kadar verileceği hakkında karar vermeye yetkili kurulun, kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

64 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Tanımlar Madde 4 a) Bakanlık : ÇSGB, b) Bakan : ÇSGB c) Kurul : Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca teşekkül eden kurulu,

65 Madde 5 —Kurul, Bakanın Başkanlığında;
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik d) Ceza Parası : İşverenin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplerle işçi ücretlerinden ceza olarak yaptığı kesintileri, İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kurulun Teşekkülü Madde 5 —Kurul, Bakanın Başkanlığında; a) Müsteşar veya görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı,

66 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik b) Çalışma Genel Müdürü İSG Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanından veya yerlerine vekalet edenlerden, c) En fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki işçi temsilcisinden, d) En fazla üyeye sahip işveren konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki işveren temsilcisinden,teşekkül eder. Bakanın toplantıya katılmaması halinde kurula, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder.

67 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Kurulun Toplanması Madde 6 —Kurul, yardıma ilişkin projeleri incelemek ve karar vermek üzere her yıl Ocak ayında toplanır. Bakan, gerekli görmesi halinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurulun nerede, hangi gün ve saatte toplanacağı Bakanlıkça kurul üyelerine toplantıdan en az onbeş gün önce duyurulur.

68 Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler Madde 9 —Toplanan ceza paraları, işçilerin; a) Mesleki eğitimleri, b) İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri, c) Sosyal hizmetleri, için kullanılır. Ayrıca, eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanır

69 Yardımdan Faydalanacak Kuruluşlar Madde 10
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Yardımdan Faydalanacak Kuruluşlar Madde 10 a) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu uyarınca kurulmuş bulunan sendika ve konfederasyonlara, b) İşçilerin mesleki eğitimi veya İSG konularında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına, c) İşçilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına yardım niteliğinde verilir

70 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Yardım İsteğinde Usul Madde 11 —Yardım isteğinde bulunan teşekkül ve kuruluşlar, bu yardımların kullanılacağı eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yapılan plan, proje ve programlarını, Kurulun Ocak ayındaki toplantısı ile ilgili istekleri için, en geç bir önceki yılın 30 Kasım tarihine kadar Bakanlıkta olacak şekilde göndermek veya vermek zorundadırlar.

71 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Kurul, ancak uygun bulduğu plan, proje ve programların gerçekleşmesi için yardım kararı verir. Kararların alınmasında; plan, proje ve programların amacı, gerçekleşme süresi ve faydalanacak işçi sayısı göz önünde tutulur.

72 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
Yürütme MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

73 KAYNAKLAR 5 Şubat 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 16/3/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/3/2004 tarihli ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)Anayasası 5/3/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik tarih ve 4857 sayılı ‘’İş Kanunu’’ 2821 sayılı Sendikalar Kanunu yayımlanan U

74 TEŞEKKÜRLER


"TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları