Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tekliflerin Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Tekliflerin Değerlendirilmesi
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşaması Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ

2 Teklif Zarfının Hazırlanması
Zarfın yapıştırılan yeri ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanmalı, kaşe veya mühür basılmalı. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde; *** zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından ---imzalanarak kaşelenmeli, ---veya mühürlenmeli. Alattin ÜŞENMEZ

3 İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler.
İhalenin Başlaması İhale komisyonu, ihale saatinde ihaleye başlar ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Alattin ÜŞENMEZ

4 İhaleye Katılan İstekli Sayısı
Soru: Açık ihalelerde teklif verilen ihale kalemine 3 istekliden az teklif veren olursa bu kalem alımı yapılabilir mi? Cevap: İhalelerde en az kaç firma tarafından teklif verilirse "o ihale sonuçlandırılmalı" şeklinde asgari limitler bulunmamaktadır. Bu nedenle ihaleye bir isteklinin teklif vermesi; --Verdiği teklifin yaklaşık maliyetin altında veya eşit olması durumunda, ***İhalenin sonuçlandırılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

5 Kısmi Tekliflerde İhaleye Katılan İstekli Sayısı
Soru: Kısmi teklife açık olan bir ihalenin 5. kalemine yalnızca X firması teklif vermiş olsun. -Bu 5. kalemin alımı yapılır mı? --Yoksa bu durum ihale komisyonunun kararına mı bağladır ya da bu kalem yetersiz teklif verilmesi gerekçesiyle iptal mi edilir? Cevap: Kısmi teklife açık olan ihalelerde de en az kaç firma tarafından teklif verilirse "o ihale sonuçlandırılmalı" şeklinde asgari limitler bulunmamaktadır. Bu nedenle; İlgili kısmın alımının yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

6 Bir İhalenin Sonuçlandırılmasında İstekli Sayısı
Bir ihalenin SONUÇLANDIRILABİLMESİ İÇİN ihale komisyonu ihaleye katılan istekli sayısına bağlı kalmaksızın: Sunulan EN DÜŞÜK FİYATIN yaklaşık maliyete eşit veya altında olması, Sadece bir isteklinin teklif vermesi halinde; --Fiyatın uygun olması, --İhaleye/o kısma itiraz olmadı ise, --Zeyilname taleplerinde bulunulmadı ise, **İhale komisyonunun “rekabet oluşmadı veya yetersiz teklif verilmesi” gerekçelerini ileri sürmesine ve ihaleyi “iptal” etmesine gerek bulunmamaktadır. Tabii ki ihale komisyonu bu yorumu yapabilmeli. Komisyon burada “iptal” yetkisini de kullanabilecektir. Alattin ÜŞENMEZ

7 Görevli Olmayan Kişinin Komisyonda Yer Alması
Komisyonda olmayan bir kişinin, üyelerden birisinin yerine tutanaklara imza atması, Kanunun “Komisyon” ile ilgili düzenlemenin yapıldığı maddeye aykırı bir durumdur. ***İhalenin iptal sebeplerini oluşturmaktadır. KİK Karar No:2006/UM.Z-2534 Alattin ÜŞENMEZ

8 Teklif Zarflarının İncelenmesi (Teklif Zarfının Uygun Olmaması)
 Başvuru ya da teklif zarfının uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir. Alattin ÜŞENMEZ

9 Uygun Olmayan Teklif Zarfının Sonradan Açılması
 İhale komisyonu tarafından gerekli şartları taşımadığı için değerlendirmeye alınmayan ve iade edilen zarfın, yapılan itiraz sonucu ****ihaleden sonra kabul edip açılması, Kanunun Temel İlkelerinden “saydamlık ve saydamlık” ilkelerine aykırı bir durumdur. Teklif zarfları hep birlikte ve isteklilerin huzurunda açılmalıdır. İlk oturumda açılmayan teklif zarfının daha sonra açılmasına karar verilmemelidir. Açılmasına karar verilmesi durumunda, ihalenin iptal edilmesi gerekir. Alattin ÜŞENMEZ

10 Tekliflerin Alınması ve Açılması (Yaklaşık Maliyet Açıklaması)
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

11 Tekliflerin Alınması ve Açılması (Yaklaşık Maliyetin Açıklanması-Açıklanmaması)
Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin uygun olmadığının anlaşılması halinde, yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

12 Tekliflerin Alınması ve Açılması (Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması ) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyet son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanacaktır. Ancak, son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceğinden, ***son yazılı tekliflerin verilip verilmediğine, **teklif zarfları ve tekliflerin usulüne uygun olup olmadığına bakılmaksızın, son yazılı fiyat tekliflerinin verileceği tarih ve saatte yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

13 Belge Kontrol Tutanağı
Aday veya isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Yapılan uygulamalarda ve itirazen şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, ***gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile adaylar veya istekliler arasında ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür. Alattin ÜŞENMEZ

14 Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların İsteklilere Verilmesi
İhale komisyonu tarafından düzenlenen **Belge Kontrol Tutanağı, ** Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanakların Komisyon başkanı tarafından onaylı birer örnekleri, oturum kapatılmadan isteklilere verilmelidir. Buna ilişkin tutanak da imza altına alınmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

15 Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların İsteklilere Verilmesinin Avantajı
Bu Tutanakların 1. OTURUM kapatılmadan isteklilere verilmesi: İsteklilerin daha sonra bu oturuma ilişkin yapacağı çeşitli itirazları engellemiş olacaktır. İhale komisyonunun tutanakları, istekliler tarafından kontrol edilerek yapılan hatalar düzeltilebilir. Zarfından eksik belge çıkanlar ise anında dosyalarını inceleyebilir ve böylece, ---Eksiklik konusunda KOMİSYONDAN şüphe edilmemiş olur. Alattin ÜŞENMEZ

16 Tekliflerin Açılması (2. Oturum) (Yasaklılık Teyidi)
İsteklilerin tekliflerinin detaylı bir şekilde incelenmesine geçilmeden önce tüm isteklilerin yasaklılık incelemesinin 4734/11’e göre yapılması, ihale komisyon çalışmalarını kolaylaştıracaktır. ***Yasaklı olanların dosya incelemesine geçilmemelidir. Alattin ÜŞENMEZ

17 Tekliflerin Açılması (2
Tekliflerin Açılması (2. Oturum) (İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge) İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?  Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak belgeler arasında aday veya isteklilerin ön yeterlik veya ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belge bulunmamaktadır. Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir. Alattin ÜŞENMEZ

18 Tekliflerin Açılması (2
Tekliflerin Açılması (2. Oturum) (İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge) İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır? Ancak, ihale komisyonu tarafından başvuru veya teklif zarfları incelenecek ve yapılan bu inceleme sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları, idare tarafından düzenlenen ve bir nüshası idarede bulunan dokümanın satın alındığına ilişkin formlardan kontrol edilecek, Alattin ÜŞENMEZ

19 İstekli olabilme sıfatı kazanılmış olacaktır.
İstekli Olabilecek Sıfatının Kazanılma Şekilleri (Dokümanın Satın Alınması) İhaleye katılmak için ihale dokümanının idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması, *** EKAP üzerinden münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi, halinde; İstekli olabilme sıfatı kazanılmış olacaktır. *****EKAP üzerinden e-imzasız doküman indirilmesi, bu sıfatın kazanılmasını sağlamayacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

20 İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge (Elenme Nedeni)
Doküman satın almadığı halde teklif verdiği anlaşılanların başvuru veya teklifleri; 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki “… İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

21 Ticaret Sicil Gazetesi &İmza Sirküsü
Ticaret sicil gazetesinde yer alan ortaklar ile imza sirküsünde belirtilen ortakların/yönetim kurulunun aynı olmasına dikkat edilmelidir. İkisi arasında tutarsızlık olması halinde, “Bilgi Tamamlattırma” prensibi çerçevesinde, son durumu gösterir bilgilerin tamamlattırılması gerekir. Alattin ÜŞENMEZ

22 İmzaların Farklılığı Teklif zarfının üzerindeki imzaların zarftan çıkan imza sirküsünden farklı olması durumunda; İsteklinin zarfın üzerindeki imzayı kabul etmesi halinde, teklif geçerlidir. KİK Karar No: 2008/UY.Z-1586 Alattin ÜŞENMEZ

23 Kısmi Teklifte Teminat
İstekliler, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunmaları gerekmektedir. Fakat, teminat miktarının teklif verilen kısımların tamamını karşılamaması durumunda, ***Teminatın yetersiz kaldığı kısımlarda İsteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerine, ---İsteklinin teklifinin tamamının değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

24 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum
Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, **birim fiyatları, **birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra 2 ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilirler. Alattin ÜŞENMEZ

25 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum (Toplam Teklif)
Toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın 2 ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmalıdır. Yuvarlama işleminde, --yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmalı, ---yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

26 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum (Kısmi Teklif Toplamı)
Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, ***en fazla virgülden sonra 2 ondalık basamaklı olacak şekilde verilmelidir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise, *** bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı, en fazla virgülden sonra 2 ondalık basamaklı olacak şekilde verilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

27 Yuvarlama İşlemine İlişkin Örnek:
Hesaplanan Toplam & Kısım Toplamı Teklif Tutarı Yuvarlama Sonucu ,414 ,41 ,4149 ,41582 ,42 ,4169 Alattin ÜŞENMEZ

28 Aritmetik Hata ve Yuvarlama
****Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda; aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. ***Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

29 Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler (Tüm Tekliflerin)
İhale komisyonu (İdare değil); a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese etmeli ve yapılan bu işlemleri bir tutanak altına almalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

30 Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler (Komisyonun Takdir Yetkisi)
İhale komisyonu yapılan değerlendirme sonucunda: Bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, **teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek, ---veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda, takdir yetkisine sahiptir. Alattin ÜŞENMEZ

31 *** idarenin ek ödeneğinin bulunması,
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler (Yaklaşık Maliyet Çalışmasında Düşük Teklif Verenin İhaleye Katılmaması)  Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde: *** idarenin ek ödeneğinin bulunması, *** ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması, durumlarında teklifler, kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir. Alattin ÜŞENMEZ

32 Şirket Ortaklarının Aynı Olması (Alternatif Teklif)
Kısmi teklife açık bir ihalede, ortakları aynı olan 2 ayrı firmanın; İhalenin farklı kalemlerine teklif vermiş olmaları nedeniyle, alternatif teklif olarak değerlendirilmemelidir. Yasaklama kararı da 2 firma için uygulanmamalıdır. KİK Karar No: 2008/UM.Z-1721 Alattin ÜŞENMEZ

33 Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi
İhale komisyonu kararı üzerine; İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Alattin ÜŞENMEZ

34 Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi (İdari İşlemlerin Yargıya Açıklığı)
İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilmelidir. İptal gerekçesinin istekliler tarafından idari yargı yoluna başvurularak iptali istenebilir. Bu nedenle, ihale iptal edilirken gerekçelerinin tamamının dayanaklarıyla birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

35 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması (Yasaklılık Teyidi)
Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin onayından önce idare, ***ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Alattin ÜŞENMEZ

36 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması (Yasaklı Olunması)
Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda; ***ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya *****gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Alattin ÜŞENMEZ

37 İhale Kararının Tebliği
Kesinleşen ihale kararı, --- ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ***ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, ++alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. Alattin ÜŞENMEZ

38 (Bu süre zarfında itiraz olabileceğinden dolayı)
İhale Kararına İtiraz İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe, (Bu süre zarfında itiraz olabileceğinden dolayı) Ön mali kontrol işlemleri yapılamaz, ****Sözleşme imzalanamaz. Alattin ÜŞENMEZ

39 (Mali Hizmetler Uzmanı)
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ


"Tekliflerin Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları