Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI

2 Derin boyun alanları ve enfeksiyonları
Servikal fasiyanın anatomisi Derin boyun alanlarının anatomisi Derin boyun alanlarının enfeksiyonları

3 Servikal fasya Yüzeyel fasya Derin fasya: - yüzeyel - orta - derin

4 Yüzeyel fasya - platisma - fasiyal kaslar

5

6

7

8 Derin fasiyanın yüzeyel laminası - kaslar sternocleidomastoid
trapezius - glandlar submandibuler parotid

9 Derin servikal fasyanın orta tabakası
- muskuler katman infrahyoid strep kaslar - visseral katman farenks, larinks, özefagus, trakeya, tiroid, bukkofarengial fasiya

10 Servikal fasiyanın derin tabakası Alar tabaka:
- orta laminanın visseral katmanının arkası - prevertebral fasyanın anterioru Prevertebral fasya

11 Karotis kılıfı - derin fasiyanın her üç tabakasından oluşmuşdur - karıtis arter,internal juguler ven ve vagus sinirini yerleşmekdedir “Linkoln anayolu” olarak da isimlendirilmekdedir

12 Derin boyun alanları Hyoid kemiğe göre tanımlanmakdadır: suprahyoid
infrahyoid boyun boyu yerleşen alanlar

13 Boyun boyu yerleşen alanlar: superfisiyel alan:
Platisma kasıyla çevrelenmişdir Sinirler,damarlar ve areolar doku içermekdedir “subplatismal flep Superfisiyel abse ve sellülitler oluşa bilir Tedavisi antibiotik, gerekirse Langer hatlarına paralel insizyonlarla drene edile bilir.

14 Derin boyun alanları Prevertebral alan - önden prevertebral fasya
Retrofarengial alan - farenks ve özefagusun arkası - derin fasiyanın alar tabakasının önünde - kafatasından T1-T vertebraya kadar uzanır Prevertebral alan - önden prevertebral fasya - arkadan vertebra cisimleri ve derin boyun kasları

15 Retrofarengial alan Prevertebral alan

16 Visseral vaskuler kılıf
karotis kılıfı ve ya linkoln anayolu

17 - anterior/lateralde mandibula
Suprahyoid: submandibuler alan - anterior/lateralde mandibula - superiorda-mukosa - inferiorda derin fasyanın superfisiyel tabakası - posteriora/inferiorda hyoid

18 Suprahyoid: sublingual alan areolar doku
hypoglossal ve lingual sinirler Sublingual bez Wharton duktusu Submilohyoid alan Digastrik kasın anterior karnı

19 Suprahyoid: parafarengial alan superiorda – kafatası
inferiorda – hyoid anteriorda pterymandibuler raphe posteriorda prevertebral fasya medialde buccofarengial fasya lateralde derin fasiyanın superfisiyel tabakası

20 Suprahyoid: prestyloid
Medialde-tonsiller fossa Lateralde- medial pterygoid konnektive doku, lenf bezleri ve yag dokusu içerir

21 Suprahyoid peritonsiller alan medialde palatin tonsilin kapsülü lateralde superior constriktor kas superiorda anterior tonsiller plika inferiorda posterior tonsiller plika

22 Suprahyoid: mastikator ve temporal alan
-derin fasyanın yüzeyel tabakasından oluşur masseter kas,pterygoid kas ve temporal kaslar

23 Suprahyoid: Parotid alanı derin fasyanın superfisiyel tabakası
gland kapsülü septasyanlar iöçerir parafarengial alanla direkt ilişkisi mevcutdur

24 Infrahyoid: Anterior Visceral alan derin fasyanın orta tabakası
tiroid,trakeya,ozefagus içermekdedir. tiroid kartilajdan superior mediastine kadar uzanıyor.

25 Derin boyun alanlarının enfeksiyonlar
manifestasyon/enfeksiyonun orijni mikrobioloji görüntüleme tedavi komplikasyonlar spesifik manifestasyonlar

26 kaynak— tonsillitin ilerlemesi
Peritonsillar enf. ateş, kırğınlık disfaji,odinofaji “sıcak patates” konuşması, trismus, uvulanın deviye olması,üst tonsiller kutup ve yumşak damağın itilmesi kaynak— tonsillitin ilerlemesi

27

28 Lateral posterior oropharyngeal duvarda şişme
Retrofarengial abse %50 vakalar 6-12 aylık hastalar olmakdadır. %96 vakalar 6 yaşın aştındadır. Çocukarda-ateş, huzursuzluk, lenfadenopati, tortikollis, oral alımın zorlaşması, bogaz agrısı, hipersalivasyon Erişkinlerde –agrı, disfaji, anoreksiya, nasal obstruksiyon, nasal rejutiasyon, horlama Dispne ve respirator distres de ola bilir. Lateral posterior oropharyngeal duvarda şişme

29 Retrofarengial enf. Çocuklarda kaynak: Erişkinlerde kaynak:
lenf nodlarındakı süpürasyon Nasal,adenoid,tonsil enfeksiyonları Erişkinlerde kaynak: travma, instrumentasyon ve üsye enf.

30 Retrofarengial enf.

31 “danger spase”=tehlikeli alan
Prevertebral fasiya ve alar fasiya arasındakı boşluk Buradakı enfeksiyonlar mediastinite neden ola bilir.

32 Prevertebral alan enf. Sırt,boyun,omuz agrısı
Yutma zamanı şikayetler daha da artıyor Disfaji,dispne Kaynak: pott absesi, travma, osteomiyelit, retrofarengial ve tehlikeli alandan enfeksyon yayılım

33 Visseral Vaskular alan
SCM üzerinde gerginlik ve indurasyon karşı tarafa Tortikollis ani yükselen ateş,sepsis kaynak—intravenoz ilac kullanımı, komşu dokulardakı enfeksiyonun yayılımı

34 Kaynak: Submandibular alan
agrı, disfaji, boyunda sertlik, agız sulanması agız tabamı ödemi, çenealtında şişlik Kaynak: %70-85 odontojenik sialadenit lymphadenit agız tabanı yaralanması mandibula fraktürleri

35 Taşipne,dispne,stridor
Ludwig’s angina Sellulit var, abse yokdur submandibuler alana sınırlıdır Fasya, kaslar, konnectiv doku tutulu var fluktuans yoktur,ama boyun ön derisi ödemli,sert ve gergindir Sıcak potates konuşması,hipersalivasyon Taşipne,dispne,stridor

36

37

38 Parapharyngeal alan enf.
ateş, titreme, huzursuzluk agrı, disfaji, trismus lateral farengial duvarın mediale itilmesi Kaynak - adenoid,tonsil farenks,mastoid,diş enfeksiyonları, süpüratif lenfadenit

39 Masticator Temporal alan enf.
Agrı,trismus,mandibula ramusu boyunca ödem Kaynak genelde odontojenik enfeksiyonlardır. Parotid alan enf. Agrı,trismus,posterior lateral farengial duvarda mediale itilme, trismus“ Kaynak- parotit,siyalotiziasis,Shogren sendromu

40 Anterior Visseral alan
Ses kısıtlığı, dispne, disfaji, odinofaji eritem, hipofarenksde ödem, glottik ve supraglottik yayılım ola bilir. “boyun ön kısmında ödem,agrı,eritem,krepitasyon, Kaynak—yabançı cisim,instrumentasyon,komşu dokulardan enfeksiyonun yayılımı

41 Mikrobioloji Preantibiotik dönem—S.aureus
Şimdiki dönemde—aerobic Streptokoklar ve non-strep. anaeroblar Gram-negativler nadirdir Her zaman polymikrobial Resistansı unutmamak lazım

42 Cerrahi drenaj T-insizyon Levitt: anterior vs. posterior
Submandibular İNSİZYON Submental insizyon T-insizyon

43 Görüntüleme Lateral boyun filmi- kolay ve ucuz.özellikle retrofarengial abse tanısında degerlidir

44 Imaging Yüksek çözünürüklü USG Avantajları radiasyon olmaması
portabil olması Dezavantajları Kullanım alanı sınırlıdır Yorum yapana baglı Derin yapıları iyi göstermez

45 Görüntüleme Bilgisayar tomografi Avantajları: Dezavantajları
derin ve yüzeyel anatomik yapıları daha ayrıntılı gösteriyor. Abse ve sellülit ayırımını yapmaya yardımçı olur Dezavantajları radiasyon alınması artefaktlar yumşak doku seçiciliği MR kadar değil

46 TEDAVİ Hava yolu saglanması Antibiyotik tedavisi Cerrahi drenaj

47 Tedavi Hava yolu saglanması gözlem entubasyon trakeotomi

48 LUDWIG’S ANGINA = solunum tehlikededir!!!

49 Antibiotik tedavi kültür ve duyarlılık Polymikrobial enfeksiyonlar
Aerobic Strep, anaerobes Ampicillin/sulbactam with metronidazole Beta-Lactam resistans %17-47 Alternatives 3. generasyon cefalosporinler kültür ve duyarlılık

50 Cerrahi drenaj Transoral Eksternal

51 Komplikasyonlar Hava yolu obstruksiyonu Endotrakeal entubasyon
Trakeotomi Abse rüptürü Pneumonia Akciger Absesi

52 İnternal juguler ven trombozu
Lemierre sendromu SCM boyunca şişme ve agrı Bakteremiye,dural sinus trombozu,septik emboli Tedavi İv antibiotik tedavisi Anticoakulantlar(?) Ligasyon ve eksizyon

53 Karotis arter rüptürü TEDAVİ mortalite %20-40 Ciddi kanama
Büyük kısmı internal karotis arterden,az kısmı eksternal ka-den ve nadir olarak CCA-den TEDAVİ Proksimal ve distal kontrol Ligasyon Greftleme ve ya yamama

54 Göğüş tüpü ve torakotomi
Mediastinit mortalite %40 Artan dispne ve göğüş ağrısı CXR = genişlemiş mediastinum Tedavi erken tanı ve erken müdahile Agressiv İV antibiotik tedavisi Cerrahi müdahile Transcervical yaklaşım Göğüş tüpü ve torakotomi

55 Rekürren Derin Boyun Enfeksiyonları
Altında konjenital anomali ola bilir Görüntüleme taniya yardımçı oluyor. Büyük oranda ikinci brankial kleft kisti,aynı zamanda 1.,2.,3.,brankial kistler,tiroglossal kist,timik kist,lenfanjiomlar da ola bilir.


"DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları