Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Haziran-2012 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

2 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sanayi politikalarını hazırlamak, stratejiler geliştirmek, bunların uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, sanayinin genel problemlerini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek. Sanayi sektörüne ilişkin istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, sanayi sektöründe iş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak, mesleki teknik eğitimi desteklemek, nitelikli işgücü programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. Çevre ve iklim değişikliği konularındaki gelişmeleri takip etmek, sanayi politikası oluşturma çalışmalarında değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak. Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda yapılacak çalışmalara, ilgili kuruluşları koordine ederek katılmak.

3 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sanayi ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak, sektörel analizler yapmak, değerlendirme raporları ve stratejiler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi sektörlerine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, sektörel komiteler oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek. İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak savunma sanayii alanındaki yatırımları takip etmek ve gerekli envanter çalışmalarını yapmak. Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sanayi ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek. Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek.

4 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak, araçların teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendirmek veya belgelendirilmesini sağlamak. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali durum, araştırma-geliştirme, fikri ve sınaî mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, enerji ve benzeri muhtelif ekonomik faaliyet bilgi ve verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dahilinde almak, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, istatistikler ve analizler üretmek ve paylaşmak için bilgi sistemi oluşturmak. Yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

5 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yukarıda sayılan görevler kapsamında; ülkemiz sanayinin gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına, milli gelirimizin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılmasına, ihracat, istihdam ve refah seviyesinin artırılmasına, AB ve diğer uluslararası müktesebatın ülkemiz sanayine uyarlanmasına yönelik birçok faaliyet Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

6 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

7 1- Planlama Faaliyetleri 2- Sektörel Faaliyetler
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1- Planlama Faaliyetleri 2- Sektörel Faaliyetler 3- Mevzuat Uyumu Faaliyetleri 4- Teknik Servis Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluşların Tayini 5- Belgelendirme Faaliyetleri 6- Uluslararası Faaliyetler 7- Fuar, Kongre ve Sempozyumlara Katılım 8- Diğer Faaliyetler

8 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ)
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru); 7 Aralık 2010 tarih ve 2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanmış olup, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerine devam edilmektedir.

9 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ)
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru), 5 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile Sayın Bakanımız Nihat ERGÜN tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

10 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ)
Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik müzakereleri çerçevesinde “20. Fasıl İşletme ve Sanayi Politikası” kapanış kriterinin yerine getirilmesini teminen Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin İngilizce tercümesi Avrupa Komisyonu’na iletilmiştir. Avrupa Komisyonu 2011 Yılı İlerleme Raporu’nda Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ile Türkiye Makine Sektör Stratejisi ve Türkiye Otomotiv Sektör Stratejisi Belgesi’nin yayımlanmasına atıf yapılarak bu fasılda daha fazla ilerleme kaydedildiği ifade edilmiş işletme ve sanayi politikası alanında genel olarak AB müktesebatına uyumun yeterli düzeyde olduğu belirtilmiştir.

11 Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi
1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ) VİZYON Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak GENEL AMAÇ Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak Becerilerini sürekli geliştirebilen (güçlü) şirketlerin ekonomideki ağırlığının arttırılması Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki ağırlığının arttırılması Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi 11 11

12 Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi
VİZYON Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak GENEL AMAÇ Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak STRATEJİK HEDEFLER GZFT Becerilerini sürekli geliştirebilen (güçlü) şirketlerin ekonomideki ağırlığının arttırılması Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki ağırlığının arttırılması Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi YATAY POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yatırım ve İş Ortamı Çevre KOBİ’lerin Finansmana Erişimi Altyapı Sektörleri Beceriler ve İnsan Kaynağı Firmaların Teknolojik Gelişimi Bölgesel Kalkınma SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRİLİK ANALİZLERİ SEKTÖREL SANAYİ POLİTİKALARI

13 Eylem Planı 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ)
Eylem Planı 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ) Eylem Sayısı YATAY SANAYİ POLİTİKASI ALANLARI 67 Yatırım ve İş Ortamı 8 Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar 7 Beceriler ve İnsan Kaynağı 11 KOBİ’lerin finansmana erişimi 2 Firmaların Teknolojik Gelişimi 20 Altyapı Sektörleri 10 Çevre 4 Bölgesel Kalkınma 5 SEKTÖREL SANAYİ POLİTİKASI ALANLARI 1 UYGULAMA, İZLEME VE KOORDİNASYON TOPLAM 72 13

14 Eylem Planı 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ) Sanayi Stratejisinin hayata geçirilebilmesi için 2011 yılı içerisinde uygulama, izleme ve koordinasyon mekanizmaları oluşturulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında ilgili tüm paydaşların katılımıyla bir İzleme ve Yönlendirme Komitesi kurulmuş, yatay sanayi politika alanlarına yönelik sekiz adet Girişim oluşturulmuştur. Girişimler arasında koordinasyon sağlamak üzere ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü’nün başkanlığında İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, komite ve Girişimler düzenli olarak toplanmakta, 6 aylık dönemler halinde belgeye yönelik olarak Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. 14

15 Eylem Planı 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ)
Eylem Planı 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ) 15

16 Eylem Planı 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ)
Eylem Planı 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ) 16

17 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (SEKTÖREL STRATEJİLER)
Sektörel Strateji çalışmaları kapsamında; strateji belgelerinin hazırlık, uygulama ve izleme faaliyetleri Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

18 1- PLANLAMA FAALİYETLERİ (SEKTÖREL STRATEJİLER)
UYGULAMAYA GİRENLER Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı HAZIRLIKLARI TAMAMLANANLAR Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Türkiye Elektrik Elektronik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Türkiye Seramik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı HAZIRLIKLARI DEVAM EDENLER Türkiye Tekstil, Hazırgiyim, Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Türkiye İlaç Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Türkiye Geri Dönüşüm Stratejisi

19 2-SEKTÖREL FAALİYETLER
Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren sanayi sektörleri, Sanayi Genel Müdürlüğünde sektör odaklı yapılanma sonucu oluşturulan 12 Şube ile temsil edilmektedir. Sanayi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren 12 adet Sektör Teknik Komitesi ile kamu ve özel sektör arasında süreklilik taşıyan bir işbirliği platformu oluşturulmuş ve “yönetişim” mekanizması geliştirilmiştir. Sanayi Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Teknik Komiteler; Motorlu Araçlar Teknik Komitesi  (MARTEK) Makina Teknik Komitesi (MAKTEK) Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesi (ELTEK) Asansör Teknik Komitesi Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesi (GAZTEK) Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi (BASTEK) Tekstil Teknik Komitesi (TEKS-TEK) Ayakkabı Teknik Komitesi (AY-TEK) Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi (ORKAMOTEK) Metal Sanayi Teknik Komitesi (METAL –TEK) Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK) Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi (TOPRAK-TEK)

20 2- SEKTÖREL FAALİYETLER
Sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik etmek, küresel ekonominin yarattığı rekabet baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin problemlerini yakından takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere, Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından altı aylık dönemler halinde sektörel raporlar hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Ayrıca Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından tüm sektörlerimize ilişkin yıllık değerlendirmelerin yer aldığı Türkiye Sanayi Sektörleri 2010 Yılı Değerlendirmesi kitapçığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Dönemler itibariyle sanayi üretim endeksi ve imalat sanayine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Sanayi Üretim Endeksi ve İmalat Sanayi Değerlendirme Raporu hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

21 3- MEVZUAT UYUMU FAALİYETLERİ
AB teknik mevzuatı kapsamında Türkiye’nin uyumlaştırmaktan sorumlu olduğu toplam 306 direktiften 166’sı Bakanlığımız, bunların 152’si ise Sanayi Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. Bu direktiflerin tamamı uyumlaştırılarak iç mevzuatımıza kazandırılmıştır. Dinamik bir yapıya haiz olan söz konusu AB mevzuatının izlenerek, AB’de meydana gelen değişiklikler çerçevesinde iç mevzuata kazandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

22 4- TEKNİK SERVİS KURULUŞLARININ VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN TAYİNİ
Taşıt araçları ve aksamlarına yönelik mevzuat kapsamına giren ürünlerin deney işlemlerinde teknik hizmet verecek kuruluşların atanması ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna ve AB Komisyonuna bildirimi faaliyetleri yürütülmektedir. Sanayi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Yönetmelikler kapsamındaki ürünlerin, piyasaya arzından önce uygunluk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak üzere Onaylanmış Kuruluş atama işlemleri yapılmaktadır.

23 5- BELGELENDİRME FAALİYETLERİ
Tip Onay İşlemleri Sanayi Sicil İşlemleri Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların ve Aksamının Üretimine Yönelik Kuruluş, Ön İzin ile Üretim İzni Yivsiz Av Tüfekleri ile Sporda Kullanılan Nişan Tüfek ve Tabancaları ve Bunların Aksamına Yönelik Kuruluş İzni, Faaliyet İzni Kimyasal Madde Üretim İzin Belgesi LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri İçin Yeterlilik Belgesi

24 6- ULUSLARARASI FAALİYETLER
D-8 II. SANAYİ BAKANLARI VE 6. SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI Gelişen Sekiz Ülke (D-8), II. Sanayi Bakanları ve 6. Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları, Ekim 2011 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz organizasyonunda gerçekleştirilmiştir. TÜRK – ARAP SANAYİ İŞBİRLİĞİ I. KONFERANSI Türk – Arap Sanayi İşbirliği I. Konferansı 6-7 Aralık 2011 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz organizasyonunda gerçekleştirilmiştir.

25 6- ULUSLARARASI FAALİYETLER
YABANCI YATIRIMLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR Yabancı yatırımların ülkemize kanalize edilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Son dönemde; Çin Halk Cumhuriyeti’ne otomotiv ve iş makineleri sektörü ile ilgili, Almanya’ya otomotiv sektörü ile ilgili, İtalya ve İngiltere’ye iş makineleri sektörü ile ilgili , Amerika Birleşik Devletleri’ne ilaç ve tıbbi cihaz sektörü ile ilgili, ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

26 7- FUAR, KONGRE VE SEMPOZYUMLARA KATILIM
Ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve sempozyumlara katılım sağlanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve İtalya’da Türk Günü etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

27 8- DİĞER FAALİYETLER 81 ile ait İl Durum Raporu hazırlanmaktadır.
Faaliyet alanı içerisinde yer alan ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılım sağlanmaktadır. 81 ile ait İl Durum Raporu hazırlanmaktadır. Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili tüm faaliyetler Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kamu alımlarında Türkiye’de üretilen ürünlerin özendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Savunma Sanayi faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan denetim heyetine katılım sağlanmaktadır. 2941 sayılı “Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu” ve 4083 sayılı “Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayi Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde kaynak katalogları hazırlanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza intikal eden sanayi ürünleri ihtiyaçlarının ilgili firmalar nezdinde planlanması yapılmaktadır. İhalelere katılmak için NATO Bakım ve İkmal Teşkilatı (NAMSA)'ya başvurarak kaynak arşivine dahil edilmeleri ile ilgili firmalara yeterlilik verilmektedir. NATO bünyesinde bulunan sekiz alt komiteden biri olan IPC (Sanayi Planlama Komitesi)'nde Ülkemiz temsil edilmektedir. Maliye Bakanlığından Bakanlığımıza intikal eden amortisman sürelerinin tespiti yapılmaktadır.

28 İlginize Teşekkürler Sanayi Genel Müdürlüğü


"SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları