Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. AMASYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. AMASYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YA PI DENETİM KURULUŞLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 20 / 12 / 2011 Hazırlayan : Ömer BOLAT Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

2 Yapı Denetim Kuruluşu İlişik Şeması
Bir Kuruluşun denetim sorumluluğu m2 inşaat alanı ile sınırlandırılmıştır.

3 YAPI DENETİM KURULUŞLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
4 AŞAMADA TOPLANMIŞTIR. 1-GÖREV ANLAYIŞINDA 2-PROJE DENETİM AŞAMASINDA 3-YAPIM RUHSATI ALINMASI AŞAMASINDA 4-YAPIM AŞAMASINDA

4 1-Görev Anlayışında; 4708 Sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği
MADDE 5 : (1) Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2 ‘inci maddesinde belirtilen görevleri, Kanun ile belirtilmiş süreler içinde ; -imar planına, -fen, sanat ve sağlık kurallarına, -yürürlükteki mevzuata, -mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek zorundadır.

5 2-Proje Denetim Safhasında;
(a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren ; -imar durum belgesi, -aplikasyon krokisi, -tapu kayıt örneği, -zemin etüt raporu ile gerekli diğer belgeleri mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyalarında muhafaza eder.

6 2-Proje Denetim Safhasında;
(b) .... proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, -Müh. Mim. proje düzenleme esasları, -imar planı, -ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile , -yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, -genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder. Proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler ve sicil durum belgesi olmayan müelliflerin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

7 2-Proje Denetim Safhasında;
(c) zemin ve temel etüt raporunun uygun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Onaylamak için, bünyesinde konu ile ilgili yeterlik teknik eleman bulunmadığı hallerde hizmet satın alabilir (ç) … denetçilerin, proje kontrol formunu esas alarak incelediği projelerde tespit edilen hata, eksik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

8 2-Proje Denetim Safhasında;
(d) İncelenen projeler, uygun görülmesi halinde , yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.

9 3-Yapı Ruhsatı Safhasında;
(a) Denetimi üstleneceği yapı ile ilgili bilgileri Bakanlığa bildirir, ( YİBF ) nosu alır. (b) Yapı denetimi izin belgesinin noterlikçe tasdikli sureti ile, onaylı yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapı denetimine üstlendiğine dair taahütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı sözleşmeyi ( sözleşmenin aslının bir sureti ilk hakedişle birlikte Müdürlüğümüze teslim edilir ) ve projedeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir .

10 3-Yapı Ruhsatı Safhasında;
( c ) Proje ilgili idarece onaylandıktan sonra, yapı ruhsatının ilgili bölümünün, kuruluşu temsil eden ortakları veya yetkili kılınmış mühendis veya mimar personelce imzalanmasını sağlar.

11 3-Yapım Aşamasında; (a) … İş yeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak 3 iş günü içerisinde ilgili idarenin onayına sunar (b) … yapının vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesi sağlar. (c) … malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın,.. Muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.

12 3-Yapım Aşamasında; (ç) Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatları kontrol eder… tutanaklarını tutar. Beton ; uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat müh. Veya yardımcı kontrol elemanı nezaretinde dökülür… şantiyede slump deneyi yaptırır.. Slump deneyi sonucu olumlu ise beton dökümüne izin vererek laboratuar için gerekli numuneleri aldırır… beton dökümüne müteakip uygun tutanak tanzim edilir..

13 3-Yapım Aşamasında; (d) … muayene ve deney sonuçları , uygun ise.. Bu raporları, o imalatı içeren hakkediş ekine ilave eder. Uygun değilse düzenleneme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde raporu ilgili idareye verir, hatalı imalatlar uygun hale getirilinceye kadar yapıdaki imalatların durdurulmasını sağlar. (e) Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine ve sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığını denetler.

14 3-Yapım Aşamasında; (f) Yazılı ihtara rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu tespit eder ve yapı müteahhidine bildirir… bu durum devam ettiği takdirde ilgili idareye yazılı olarak bildirimde bulunur. (g)Şantiye şefleri tarafından muhafaza edilen yapı denetleme defterini takip eder (h) malzeme denetimi yapar. (ı) İnşaat alanında; işçi sağlığı ve işçi güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

15 3-Yapım Aşamasında; (i) Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar. (j) Her yılın sonu itibari ile yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen seviye tespit tutanağını tanzim ederek bir suretini ilgili idareye verir. İhtilaf olduğu takdirde ilgili idareden seviye tespitinin yapılmasını talep eder. (k)Ruhsata bağlanmış olmak kaydıyla yapı sahibinin isteğine bağlı ilave işlerin projelerini ve yapımını denetler.

16 3-Yapım Aşamasında; (l)…aykırı imalat belirlendiğinde fotoğrafla tespit eder, ilgili idareye de dağıtımı yapılan bir yazı ile yapının müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla uyarır, giderilmesi için süre verir. Giderilmemesi durumunda, süre bitimine takiben 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur. (m)Denetim işlerine ait hakedişlerin tahakkuka bağlandığı tarihte düzenlenecek olan faturayı… (n)Yapım işinin devamı sırasında kayıt altına alınmasında yarar görülen hususlar için ek tutanaklar.. (o)tanzim edilen diğer tutanakları hakediş ekinde.. (ö)kısmen veya tamamen bitirilen işini iş bitirme tutanağını düzenler ve onaylamak üzere, Ayrıca idarenin istediği diğer belgeleri ilgili idareye teslim eder.

17 MADDE 6 –(1) … hazırlanan projeler incelenir ve onaylanır.
DENETÇİ, KONTROL ELEMANI VE YARDIMCI KONTROL ELEMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI MADDE 6 –(1) … hazırlanan projeler incelenir ve onaylanır. Proje müelliflerinin sicil durum belgelerinin varlığı denetlenir. (2) Yapı ruhsatının alınmasına müteakiben… işyeri teslim tutanağı düzenlenerek ilgili idarenin onayına sunulur.

18 DENETÇİ, KONTROL ELEMANI VE YARDIMCI KONTROL ELEMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
(3) Temel kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı, Temel topraklaması kontrol tutanağı Temel betonu döküm tutanağı tanzim edilerek, yapılan işlerin uygunluğu onaylanır. (4) Yapının taşıyıcı sistem bölümünün (beton) imalatı sırasında,… kalıp ve beton tutanakları ayrı ayrı hazırlanır.

19 DENETÇİ, KONTROL ELEMANI VE YARDIMCI KONTROL ELEMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
(5) Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hale gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise 1-bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, 2-elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, 3-elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, 4-çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, 5-temiz su boru tesisatı, hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, 6-pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, 7-yapının sıvaya hazır hale geldiğini belirten tutanak 8-elektrik ana pano kontrol tutanağı 9-mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir.

20 SİCİLLERİN TUTULMASI VE YAPILARA SERTİFİKA VERİLMESİ
Sicillerin Tutulması ( Madde 30 ); Denetlenen yapının kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylamasından sonra, işin sözleşmesinin feshedilmesi, geçici ve daimi faaliyet durdurma cezaları, eleman değişikliği veya istifa gibi sebeplerle yapı ile ilişkinin kesilmesinden sonra İlgili idarece işlerin bulundukları seviye itibari ile denetçi mim. Ve müh. İle kont. elemanlarının sicil raporları düzenlenerek onaylanır.

21 SİCİLLERİN TUTULMASI VE YAPILARA SERTİFİKA VERİLMESİ
… bir yıllık faaliyet süresi içinde iş bazında düzenlenen sicil raporundaki puanların aritmetik ortalaması alınarak “yıl sonu ortalama sicil puanı” belirlenir. Yıl sonu ortalama sicil puanı ilgili idarelerce Yapı Denetim Komisyonuna ( 12 eylül 2011 tarih ve 6404 sayılı genelge ile komisyon görevleri “yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi görevi “ dışında kalan ceza uygulamaları dahil tüm görevler illerde kurulan Yapı Denetim Komisyonlarına Bakanlıkça devredilmiştir.)

22 SİCİLLERİN TUTULMASI VE YAPILARA SERTİFİKA VERİLMESİ
Ortalama sicil puanı 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puanın altında olanlar olumsuz sicil almış olur. Son üç yılda olumsuz sicil almış olan yapı denetim kuruluşları hakkında komisyonca Kanunun 8. maddesi gereği işlem yapılır. Üst üste iki defa olumsuz sicil almış olan denetçi mühendis ve mimarların belgeleri iptal edilerek, ilgili meslek odasına bildirilir. Üç defa olumsuz sicil almış olanların belgeleri yenilenmez. Faaliyeti geçici olarak durdurulmuş yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasında sorumluluğu bulunan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin durumu sicil değerlendirilmesinde göz önüne alınır ve bu durumda olanların yıl sonu sicilleri olumsuz olarak değerlendirilir.

23 YAPILARA SERTİFİKA VERİLMESİ
MADDE (31) Yapı kullanma izninin verilmesine müteakiben, kuruluşça hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan bir yapı sertifikası on beş gün içerisinde tanzim edilip yapının kolayca görülen bir yerine asılır. Sertifikanın onaylanmış bir kopyası yapıya ilişkin dosyada saklanır.

24 DENETİM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI VE İZİN BELGESİNİN İPTALİ
Yapı denetim kuruluşlarından, bu Kanunda öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmemesi, Yapı denetim kuruluşunun son üç yılda üç defa olumsuz sicil alması, Yapı denetim kuruluşlarının başkaca ticari faaliyette bulunması, Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması durumunda altı iş günü içinde ilgili idareye bildirmemesi, halinde yapı denetim komisyonun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıla kadar durdurulur ve belgesi geri alınır. Geçici faaliyet durdurma kararı Resmi Gazetede yayınlanarak sicillerine işlenir.

25 Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan yapı denetim kuruluşunun mimar ve mühendisleri, bu süre içerisinde başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunamaz. Bakanlıkça ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odaları, bu kişiler hakkında kendi mevzuatına göre işlem yapar. Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun, kusurları mahkeme kararı ile kesinleşen mimar ve mühendisleri başka bir yapı denetim kuruluşunda görev alamaz, görev aldıkları halde bu kuruluşa izin belgesi verilmez, verilmişse iptal edilir. Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini üstlendiği yapıların devamına izin verilmez.

26 CEZA HÜKÜMLERİ Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icraî veya ihmalî davranışla görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yapı denetim kuruluşunun ortak ve yöneticileri, mimar ve mühendisleri ile laboratuvar görevlileri bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemeleri hâlinde Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

27 Yapı denetim kuruluşunun gerçeğe aykırı belge düzenlediğinin anlaşılması halinde izin belgesi iptal edilir. Bu Kanuna aykırı fiilden dolayı hükmü kesinleşmiş olan mahkeme kararları, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bakanlığa ve ilgili meslek odalarına bildirilir. Bu Kanunda hükmü bulunmayan hallerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, tarihi itibariyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 81 ilde uygulanmaya başlanmıştır.

28 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDER SAYGILAR SUNARIM


"T.C. AMASYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları