Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN ve SONRASI UYGULAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN ve SONRASI UYGULAMALAR"— Sunum transkripti:

1 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN ve SONRASI UYGULAMALAR
ALEV AĞRI

2 İmar kanunu; harita, planlama, imar uygulamaları, yapılaşma ve denetim konularını düzenleyen temel ve genel bir kanundur. Belirtilen bu konuları düzenleyen birden fazla uygulama yönetmelikleri mevcuttur. Denetim konularına ilişkin maddesi ise Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a konu olmuştur.

3 Bu kanun toplam 15 madde ve geçici 3 maddeden oluşmaktadır.
Kanunun amacı : Can ve mal güvenliğini teminen , imar mevzuatına ,kurallara, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini ne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

4 Kapsam: İmar kanunun 26. maddesine de belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler de, 27.maddede belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar da, Tek parselde iki katlı ve iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar da, 2863 Sayılı kanuna (21.madde) göre kültür varlığı olarak tescillenmiş yapılar da bu kanun hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

5 BU KANUN İLE BİRLİKTE: Tasarım ile denetim hizmetleri birbirinden tamamen ayrıldı. Yapıların, ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı yapı müteahhitleri tarafından inşa edilmesi koşulu getirildi. Yapılması düşünülen yapının, proje ve yapım işleri ruhsat öncesinden yapı kullanma izni alınması aşamasına kadar, bu kanun ve eki yönetmeliklerce belirlenmiş usullere göre denetlenmesi kurala bağlandı.

6 Yapı denetim kuruluşlarının proje ve yapı denetimi hizmetleri; yapı ruhsat ve yapı kullanma izni alma sürecinde, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyelerce, bu alanlar dışında kalan alanlarda Valiliklerce, yapı denetim sisteminde izleniyor. Mal sahibince yapı denetim hesabına yatırılan yapı denetim hizmet bedelleri ise belirlenen safhalarda ilgili idarelerce, hakediş raporlarına göre yapı denetim kuruluşlarına ödeniyor.

7 İlgili idarelerce; denetledikleri yapının bitiminde, yapı denetim kuruluşlarına ve bu denetim kuruluşunda görev alan denetçi personele sicil raporu düzenleniyor. İlgili idarelerce; yapı kullanma izninin verilmesinden sonra, söz konusu yapı için bir yapı sertifikası hazırlanarak onaylanıyor. Bu sertifika yapının üzerine asılıyor.

8 BU KANUNDA YER ALAN ÇEŞİTLİ TANIMLAR:
YAPI DENETİM KURULUŞU:Bakanlıktan aldığı izin belgesiyle münhasıran yapı denetim görevi yapan, nama yazılı ödenmiş sermayelerinin ve ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişilik DENETÇİ MİMAR VE MÜHENDİS: İlgili meslek odasına kayıtlı ve kaydı devam eden , bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mimarlar ve mühendisler(denetçi belgesi 5 yıl geçerlidir.)

9 LABORATUVAR: İnşaat ve yapı malzemeleri üzerinde ilgili standartlarına, normlara , şartnamelere göre ölçüm, muayene , kalibrasyon yapabilen bakanlıktan izin almış tesis YAPI HASARI: Kullanımdan doğan hasarlar hariç eksik ,hatalı ,kusurlu yapılması nedeniyle yapıda oluşan her türlü hasar YAPIM SÜRESİ:Yapı ruhsatının alındığı tarih ile yapı kullanma izninin alındığı tarih arasındaki süre

10 Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik, tasarım hizmetlerini iştigal konusu seçmiş, ilgili odasına kayıtlı yapının etüt ve projelerini hazırlayan kişi Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli, Yardımcı kontrol elemanı: Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında ve kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri

11 YAPI DENETİM KOMİSYONU:
Bakanlıkça görevlendirilen, konu ile ilgili en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir başkan ile en az şube müdürü seviyesinde 4 üyeden oluşur. Yapı Denetim Komisyonu:Yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verir, faaliyetlerini denetleyerek sicillerini tutar ve kanun hükümlerine aykırı hareket eden kuruluşlar hakkında işlem yapılmasını sağlar.

12 Y. D. Komisyonunca her il için faaliyet gösterebilecek YDK sayısının tespiti için;
o ilde hesap tarihi itibariyle denetlenen toplam inşaat alanı, yetki sınırı olan m2 ye bölünür, elde edilen sonuç %10 arttırılır. YDK’ nun faaliyet göstereceği ilde en az 100 m2 lik alana sahip bir ofis, 5 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 3 adet otomobil olması gerekmektedir.

13 Bu kanunun uygulanmasında,Yapı Denetim Kuruluşu (YDK) 3194 Sayılı Kanuna göre öngörülen fenni mesuliyeti üstlenir. Yapım sürecinde yer alan YDK’lar, denetçi personeller, proje müellifleri, laboratuar görevlileri ve yapı müteahhidi ortaya çıkan kusur ve hasarlardan dolayı yapı sahibine ve ilgili idareye kusurları oranında sorumludur. Bu süre yapı kullanma tarihinden itibaren taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl diğer kısımlardan dolayı iki yıldır. YDK’lar denetim faaliyeti dışında başka ticari faaliyette bulunamazlar.

14 Bu kanun kapsamında yapılacak yapılar için yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında yapılan sözleşmede; hizmetin konusu, yapıya ilişkin tüm bilgiler, hizmet bedeli, hizmet süresi ve denetimde görev alan teknik personel listesi yer alır. Yapı yaklaşık maliyeti; Bakanlıkça her yıl yayınlanan yapı yaklaşık birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımı, güçlendirme ve tadilatlarda ise yapının keşif bedelidir. Asgari hizmet bedeli yapı yaklaşık maliyetinin %3’üdür. Yapım süresinin 2 yılı aşması durumda bu oran, her 6 ay için %10 arttırılır. 2 yıldan daha az süren inşaatlarda ise, her 6 ay için %5 oranında azaltılır.

15 Yapı denetim bedeline proje yapı denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dahildir .Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden KDV hariç başka bir bedel talebinde bulunamaz. Yapım işi için bir müteahhitle sözleşme yapılır. İnşaatın mal sahibi tarafından yapılması düşünülüyorsa Ticaret Odasına kayıt olunur.İlgili idareye taahhütname verilir.

16 YDK’larda Asgari İstihdam Edilmesi Gereken Denetçiler
1-1 proje ve uygulama denetçisi mimar ( m2) 2-1 proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi ( m2) 3-1 uygulama denetçisi inşaat mühendisi ( m2) 4-1 proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi ( m2) 5-1 proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi ( m2)

17 Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanları(YKE)
Mimar, inşaat mühendisi m2 Makine mühendisi m2 Elektrik mühendisi m2 Yardımcı kontrol elamanları ise; 3b (3b grubu hariç) grubuna kadar olan ve m2’yi geçmeyen inşaatlarda görev alabilirler.

18 Laboratuarlarda, yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda lab
Laboratuarlarda, yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda lab. Denetçi belgesine sahip en az 1 inşaat mühendisi, 1 kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda lab. denetçi belgesine sahip en az 1 inşaat mühendisi veya jeoloji/jeofizik mühendisi ile yardımcı teknik elamanlar istihdam edilir. Lab.denetçi belgesi alınabilmesi için, fiili meslek süresinin, en az 3 yılında lab. ortamında çalışıldığının belgelenmesi gerekir.

19 4708 sayılı kanunun eki uygulama yönetmeliğinin 2
4708 sayılı kanunun eki uygulama yönetmeliğinin 2. bölümünde tarafların görev ve sorumlulukları açıklanmaktadır. İLGİLİ İDARENİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI: Yapı ruhsatı müracaatına esas belgeleri inceler, uygun görüş verilmiş belge ve projelerde, eksiklik ve hata bulunmuyor ise yapı ruhsatı düzenler, Yapım aşamasında tespit edilen eksiklikler ile YDK’ nun aynı yöndeki talebi üzerine inşaatı durdurur, sorunların ortadan kaldırılması durumunda inşaatın devamına izin verir.

20 İnşaatın tamamlanmasını müteakiben iletilen iş bitirme tutanağını inceleyip eksik bulmaması halinde onaylar. İlgili idare görevlileri, görevlerini gereği gibi yerine getirilmemesinden dolayı oluşan kusur ve zararlardan dolayı, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde sorumludur.

21 Anayasanın 128. maddesine göre;
Devletin, genel idare esaslarınca yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile yürütülmesi zorunludur. Genel İdare Hukuku esaslarına göre, yapı ruhsatı, yapı kullanma verilmesi ve denetlenmesi işlemlerinin asli ve sürekli kamu hizmeti olması nedeniyle sayılan hizmetler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gerçekleştirilmek zorundadır. Bu nedenle 4708 sayılı kanun gereğince, YDK’ larınca gerçekleştirilen proje ve yapı denetim işlemleri, İdarece yapılması gereken inceleme ve denetim işlemlerinin yapılması zorunluluğunu ve idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

22 YDK’larının görev ve sorumlulukları:
PROJE DENETİMİ SAFHASINDA: Taşınmaza ait imar durumu, apl. krokisi, tapu kaydı, zemin etüdü ve gerekli diğer belgelerin mevzuata uygunluğunu kontrol eder, Proje müelliflerince hazırlanan projelerin, imar planı, mevzuata, şartnamelere, standartlara, uygunluğunu müelliflerin sicil durum belgelerini kontrol eder, Zemin ve temel etüdü raporunun, rapor hazırlama usul ve esaslarına uygunluğunu kontrol eder,

23 Proje kontrol formuna esas olarak incelediği projelerde gördüğü eksik ve kusurların giderilmesini sağlar, Uygun görülen projeleri imzalayarak, onaylar. YAPI RUHSATI ALINMASI SAFHASINDA: Denetimini üstlendiği yapı ile ilgili bilgileri, form düzenleyerek Bakanlığa bildirir.

24 YİBF nu, yapı denetim izin belgesinin noter onaylı suretini taahhütnameyi, yapı denetim hizmet sözleşmesini, proje kontrol formunu ilgili idareye verir, Düzenlenen yapı ruhsatını imzalar. YAPIM SAFHASINDA: İşyeri teslim tutanağını hazırlayarak, ilgili idareye sunar,

25 Yapının vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlar,
İşin gerektirdiği malzeme ve imalatların Bakanlıkça izin belgesi verilen laboratuarlarda deney ve testlerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder,

26 Kalıp, demir, beton ve gerekli diğer tesisatı kontrol eder, yardımcı kontrol elamanı nezdinde dökülen beton numunelerinin deneyi yapacak lab. elemanları tarafından standartlara uygun olarak alınmasını sağlar, muayene ve deney sonuç raporlarının, ilgili standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder,

27 Bu raporların sonucu hatalı imalatların tespiti halinde inşaatı durdurur ve ilgili idareye bildirir, imalatların uygun hale getirilmesini sağlar, Uygun olan sonuç raporlarını, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye verir, Yapılan imalatların, hizmet sözleşmesine ve mahal listelerine uygunluğunu denetler,

28 Ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan elemanları yapı müteahhidine bildirir,
Denetim sonuçlarının işlendiği yapı denetleme defterini takip eder, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı, güvenliği için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder, Bünyesinde görevli denetçilerin meslek içi eğitime katılmalarını sağlar,

29 Her yılın sonu itibariyle yıl sonu tespitlerini düzenleyerek ilgili idareye verir,
Yukarıda açıklanan görevlerin yapımı esnasında ruhsat ve eklerine aykırı imalat belirlendiğinde, durumu fotoğrafla tespit ederek ilgili idare ile yapı müteahhidine bildirir, yapı müteahhidine aykırılığın giderilmesi için süre verir,

30 Tanzim edilen tutanakları, muayene deney, test sonuçlarını eksik ve kusur bulunmadığı durumlarda hakediş ekinde gerekli faturayı da düzenleyerek ilgili idareye sunar, Yapı, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığında iş bitirme tutanağı düzenleyerek ilgili idareye sunar.

31 Proje müellifinin görev ve sorumlulukları:
Yapı ruhsatına esas uygulama projelerini, zemin etüdü raporlarını,ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamak, Ruhsat eki projelerin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamak, İlgili meslek odasına üye olmayan ve sicil durum belgesi olmayan müellifin projesi YDK tarafından incelenemez.

32 Yapı sahibinin görev ve sorumlulukları:
Yapı sahibi, YDK ile yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalayarak, bu sözleşmede yer alan hükümlere uymak zorundadır. Hizmet bedel taksitlerini zamanında ödemek durumundadır. Ruhsatta ve eki projelerde yer almayan bir imalatın yapımı konusunda, ruhsata bağlanmadıkça talep edemez. Bu isteklerde YDK ve yapı müteahhidince yerine getirilemez. Yapı sahibinin aynı zamanda 1 YDK nun denetçisi olması durumunda, bu denetçiye sorumluluk verilmemesi kaydıyla mensubu olduğu YDK tarafından denetimi üstlenilebilir.

33 Yapı müteahhidi ile şantiye şefi:
Yapımını üstlendiği yapıyı, plana, mevzuata, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelere uygun olarak inşa etmek zorundadır. Yapım işlerini, YDK’da görevli denetim elemanlarının uyarıları doğrultusunda yürütür, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile sözleşme yapar. Şantiye şefi, yapıyı ruhsat ve eklerine, denetim elamanlarının talimatlarına uygun olarak inşa edilmesini sağlar, inşaat mahallindeki tutanak ve belgeleri imzalar. İnşaatta herhangi bir imalata başlamadan önce YDK na bilgi verir. Şantiye şefinin, inşaatla ilgisinin kesilmesi durumunda 3 iş günü içinde YDK bu konuda bilgilendirilir.

34 Serbest çalışmakta olan proje müellifi mimar ve mühendisler müteahhit ve şantiye şefi olarak görev alabilirler. mimar, inşaat, makine, elektrik mühendisleri toplam m2, teknik öğretmenler m2, teknikerler ise 3b grubuna kadar m2lik alanda şantiye şefliği üstlenebilirler. mimar, mühendis, tekniker, teknik öğretmen olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi halinde sözleşme aranmaz.

35 Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni Alma İşlemlerinde Akış Şeması Arsa sahibinin yapı yapma ihtiyacının oluşması Tapu kayıt örneğinin alınması İmar durumunun alınması Aplikasyon krokisinin alınması Yapı yeri uygulama ve kot krokisinin alınması Mimari projelerin hazırlanması Ön izin Zemin etüt raporunun hazırlanması Betonarme, sıhhi tesisat, elektrik projelerinin hazırlanması İlgili odalardan proje müellifi sicil durum belgelerinin alınması

36 Mal sahibi ile inşaatı yapacak müteahhit firma arasında yapım sözleşmesi yapılması
Yapı müteahhidiyle serbest çalışan bir mimar ya da inşaat mühendisinin şantiye şefi sözleşmesi yapılması Yeni yapılması düşünülen yapı için hazırlanan projelerin incelenmek ve onaylamak üzere diğer belgelerle birlikte yapı denetim kuruluşuna iletilmesi, Proje kontrol formuna göre yapılan inceleme sonucunda projelerin onayı, yapıda görev alacak denetçi personelin görevlendirilmesi, YİBF alınması ve mal sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapılması

37

38 Mal sahibince ilgili idarenin yapı denetim hesabına, yapı denetim hizmet bedelinin yatırılması
Yapı ruhsatı alınması için gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili idareye başvurulması Belgelerle birlikte mimari, statik, sıhhi tesisat asansör,iklimlendirme, doğalgaz, sığınak, yangın söndürme projelerin incelenmesi Bina metraj harcının hesaplanması

39 Projelerde yetkili onayları,
Otopark ve sığınak yönetmeliğine göre inceleme ve işlemlerin yapılması, Ulusal adres veri tabanı sisteminde yapı ruhsatının düzenlenmesi,harç ve damga vergisinin ödenmesi İlgili idarenin yetkililerince Ruhsat onayı ve mal sahibi, şantiye şefi, yapı müteahhidi,proje müellifleri, yapı denetim kuruluşunun imzalarının tamamlanması

40 Ruhsat Sonrası Yapılan İşlemler
İlgili idarenin, yapı denetim sisteminde ruhsat bekleyen YİBF nu ruhsat alan YİBF olarak onayı, Yapı denetim kuruluşunun İnşaatın fiilen başladığını belgeleyen işyeri teslim tutanağını ilgili idareye iletmesi, İlgili idarenin, YİBF üzerinde 3 gün içinde yapı denetim sisteminde inşaata başlandığının onayı,

41

42 İnşaat aşamalarında, Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye iletilen seviye tespitleri kontrol edilir, uygun bulunması halinde yapı denetim sisteminde onaylanır. Yapı Denetim Kuruluşu, inşaatın tespit edildiği seviyeye ait hakediş raporunu ileterek hizmet bedelinin ödenmesi talebinde bulunur. Hizmet bedelinin ödenmesini müteakip, yapı denetim sisteminde gerekli onaylar ilgili idarelerce yapılır.

43 Hakediş Başvurusu Yapılması:
Hakediş raporu Dekont- fatura Beton döküm tutanakları Kalıp ve donatı imalatı tutanakları Demir numune alma tutanağı Beton basınç raporu Çelik çubuk çekme deney raporları Topraklama tutanağı Personel bildirgesi

44

45

46 Hakediş Safhaları -Ruhsat aşaması proje inceleme……%10
-Kazı ve temel üst kotu/su basman..%10 -Taşıyıcı sistem bölümü………………. %40 -Çatı örtüsü,duvarlar,kapı ve pencere kasaları,alt yapı sıva öncesi bölüm…..%20 -Mekanik ve elek.tesisatı ile kalan bö..%15 -iş bitirme tutanağı onayı sonrası……..%5

47

48 Yapı denetim kuruluşu, ruhsat ve eklerini, YİBF formunu etkileyen her türlü değişiklikte inşaat durdurur, Seviye tespiti yaparak ilgili idareye iletilir. En geç üç gün içinde gerekli değişiklikler sisteme işlenir. Bundan sonra inşaata devam edilir.

49

50

51 Yapı Denetim Kuruluşunun, herhangi bir nedenle yapı ile ilişkisinin kesilmesi
Yapı denetçisi mimar ve mühendislerin yapı ile ilişkisinin kesilmesi durumlarında yapı derhal durdurulur. İnşaatın durumu tespit edilir. Yeni bir sözleşme yapılması gerekir.

52 Yapı Denetim Kuruluşunca hakedişi tahsil edilen kısmi yapı bölümüne tekabül eden inşaat alanı, bu kuruluş ile birlikte, denetçi mimar ve denetçi mühendisleri, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir. Ancak, bu işlem, Yapı Denetim Kuruluşunun o yapı bölümüyle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

53 YDK, inşaatın başından sonuna kadar inşaatı denetler, ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılmasının tespiti halinde; ilgili idareye bu durumu bildirir. Ruhsat eki projelerde tadilat gerekmesi halinde, bu değişiklik ilgili idarelerce onaylanmadan inşaatın devamına izin vermez. Yapının ruhsat ve eklerine uygun tamamlandığında iş bitirme tutanağını hazırlayarak ilgili idareye bildirir. İlgili idare en geç 15 iş günü içinde söz konusu yapıyı ruhsat ve eklerine göre kontrol ederek onaylar, onaylanamıyorsa gerekçesi yazılı olarak YDK’na bildirilmesi gerekir.

54

55 Yapı kullanma alınması
İş bitirme tutanağı sonrası, mal sahibinin talebi üzerine yapı kullanma izni düzenlenir. Yapı denetim sisteminde gerekli onaylar yapılır. Yapı denetim kuruluşlarının ve bu kuruluşların denetçi mimar ve mühendislerinin sicilleri sistemde düzenlenir. Yapımı tamamlanan yapıya, sertifika düzenlenir.

56 Yapı Denetim Sisteminde Değişiklik Yapmaya Yetkili Kurumlar
İLGİLİ İDARELER Yapı sınıfı, yapı cinsi, yapı sahibi, inşaat alanı, kısmi inş. Alanı, kat adedi, adres, pafta/ada/parsel, yaklaşık birim maliyeti, müteahhit, proje müellifi, ruhsat tarih ve no’su, ruhsat onayı, hizmet bedeli ve süresi, YİBF’ ten denetçi ve YKE çıkışı, hakediş seviyesi, önceki hakediş oranı, YİBF iş bitirme

57 İl Bayındırlık ve İskan md.
Denetçi işe başlama/istifa YKE işe başlama/istifa Kontör yükleme YİBF fesih

58 Yapı Denetim Komisyonu
Firma ünvan/adres vb Kurucu hisse oranı YDK izin ve denetçi belgeleri

59 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (06.03.2007)
Deprem bölgelerinde yeni yapılacak yapılar ile daha önce yapılmış mevcut yapıları kapsar. Kullanım amacı değişen, taşıyıcı sistemi etkilenen, güçlendirilmesi gereken mevcut yapılara uygulanacak hükümler (7.bölümde) belirlenmiştir.

60 Ruhsat yenileme işlemleri
3194 sayılı kanun hükümlerine göre ruhsat alınıp ruhsat süresi içinde tamamlanamayacağı anlaşılan yapılar, 5 yıllık ruhsat süresi içinde ruhsat yenileme(ruhsat süresinin uzatılması) talebinde, işlemler ruhsat alındığı tarihteki hükümlere (3194) tabidir. 5 yıllık ruhsat süresi dolduktan sonra yapılan başvurular için yapılacak işlem yeniden ruhsat tanzimidir.Yeniden ruhsat taleplerinde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

61 Ruhsat Süresi İçinde İmar Mevzuatına Uygun Yapılarak İnşai Faaliyeti Kalmamış, Ancak Yapı Kullanma İzni Alınmadığı İçin Ruhsatsız Konuma Düşen Yapılar Öncelikle yapının ruhsat süresi içinde imar planına, mevzuat hükümlerine, ruhsat eki projelere uygun yapıldığı saptanır. Deprem Yönetmeliği hükümlerine göre, zemin etüdü, taşıyıcı sistem deney ve testleri sonucu yapı güvenliğine ilişkin rapor düzenlenir. Bu tür yapıların sorumluluğu, Yapı Denetim Kuruluşunca üstlenilebileceği gibi, ilk yapı ruhsatının sorumluluğunu alan fenni mesullerce de üstlenilebilir.

62 Mülkiyetinde Ruhsatsız Olarak Başlanmış Yapılarda Ruhsat
Öncelikle yürürlükteki plan ve mevzuata uygun olup olmadığı, uygun değilse mevzuata uygun hale getirilip getirilemeyeceği irdelenir. Zemin etüdü ve yapıda gerekli tüm deney ve testler, tahkikler sonucu yapı güvenliği güçlendirme gerekip gerekmediği belirlenir. Projeler hazırlanır. Keşif bedeli yapılır. Yapı sınıfı bulunur. Toplam maliyet bulunur.toplam maliyetin, yapı alanına bölümüyle birim maliyet hesaplanır. Yapının sorumluluğunu 4708 sayılı kanun hükümlerine göre yapı denetim kuruluşu üstlenir.

63 Mevcut Yapılarda Tadilat İşlemleri
Taşıyıcı sistemi etkileyen, nitelik değişikliği içeren ve benzeri ruhsat gerektiren tadilatlarda, Bakanlık genelgelerinde tariflendiği üzere; İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuata, Deprem Yönetmeliğine göre yapının taşıyıcı sisteminin incelendiği deney sonuçları ve statik rapor, gerekliyse güçlendirme projesi ile birlikte YDK’nca üstlenilir. Kat Mülkiyeti Kanununda; 2007 yılında güçlendirmenin zorunlu olması halinde uygulanacak işlemlerle ilgili değişiklik yapılmıştır.

64 Taşıyıcı Sistemi Etkilemeyen Ancak Ruhsat Gerektiren Kısmi Tadilatlarda
Bu kapsamda, yapı kullanma izni alınmış bir yapıda tüm binayı ilgilendirmeyen taşıyıcı sistemi etkilemeyen bağımsız bölüm sayısını değiştiren, nitelik değişikliği içeren, duvar ve benzeri tadilatlarda kısmi tadilat ruhsatı düzenlenebilir. Yapıda gerekli incelemeler yapılır, yapı güvenliği belirlenir. Bu kısmi tadilatın sorumluluğu ilk ruhsattaki fenni mesullerce üstlenilebileceği gibi YDK’nca da üstlenilebilir.

65 Geçici Olarak Faaliyet Durdurma Cezası Verilmesi, Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali veya Sözleşmenin Feshi Sonrasında Hizmet Bedellerinin Ödenmesi MADDE 29 – (1) Geçici olarak faaliyet durdurma cezası veya yapı denetim izin belgesinin iptali işlemine yol açan denetim işlerinde, ilgili idaresince bu işe ilişkin denetimsizliğin başladığı seviye tespit edilir ve bu seviyeden sonraki yapı denetim hizmet bedeli ödenmez.

66 (2) Faaliyeti geçici olarak durdurulan, yapı denetim izin belgesi iptal edilen veya sözleşme feshi sebebiyle yapı ile ilişiği kesilen YDK’nun sorumluluğu altında bulunan bütün işler için, en geç on beş iş günü içinde, YDK, yapı sahibi ve yapı müteahhidi tarafından bir seviye tespit tutanağı tanzim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur. Seviye tespit tutanağı esas alınarak, YDK’nun mevzuata uygun şekilde yapmış olduğu denetim hizmetlerinin karşılığı olarak, süresi içinde müracaat edip daha önce almamış olduğu hakedişleri ödenir.

67 (3) YDK’nun üzerinde bulunan bütün işler için yapılan seviye tespit işlemi sırasında, ilgili idaresi tarafından ruhsata ve eklerine aykırılıklar belirlenmesi halinde, denetimsizliğin başladığı seviye tespit edilerek, bu seviyeden sonraki yapı denetim hizmet bedeli ödenmez. Bu durum, idaresince ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte yapının bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne bildirilir.

68 Son üç yılda, üç defa olumsuz sicil almış olan YDK’ları hakkında, Yapı Denetim Komisyonunca 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi gereğince işlem yapılır. Üst üste iki yıl olumsuz sicil alan denetçi mimar ve mühendislerin belgeleri Yapı Denetim Komisyonunca iptal edilir, durum ilgili meslek odalarına bildirilir. Denetçi belgelerinin geçerli olduğu süre içerisinde üç kez olumsuz sicil alan denetçi mimar ve mühendislerin belgeleri yenilenmez.

69 BU KANUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYGULANIR


"4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN ve SONRASI UYGULAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları