Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA V.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA V."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA V

2 HALKLA İ L İ ŞK İ LERDE İ LET İ Ş İ M ARAÇ VE YÖNTEMLER İ HALKLA İ L İ ŞK İ LER ARAÇLARI DO Ğ RUDAN H İ TAP EDEN ARAÇLAR K İ Ş İ LER ARASI PR ARAÇLARI KATEGOR İ K PR ARAÇLARI DOLAYLI OLARAK H İ TAP EDEN ARAÇLAR K İ Ş İ LER ARASI PR ARAÇLARI KATEGOR İ K PR ARAÇLARI

3 HALKLA İ L İ ŞK İ LER ARAÇLARI DO Ğ RUDAN H İ TAP EDEN ARAÇLAR K İ Ş İ LER ARASI PR ARAÇLARI Kişisel Mektuplar Görüşme Toplantı Seminer E ğ itim Telefon görüşmeleri Video konferans KATEGOR İ K PR ARAÇLARI Çalışan Dergileri Faaliyet Raporu Müşteri Yayınları İ şletme Portreleri Görsel ve İ şitsel Gösteriler Film/Video Kapalı Devre TV Videoları Genel Toplantılar Yıl Dönümleri Sempozyumlar

4 HALKLA İ L İ ŞK İ LER ARAÇLARI DDOLAYLI OLARAK H İ TAP EDEN ARAÇLAR K İ Ş İ LER ARASI PR ARAÇLARI Do ğ rudan hitap eden PR araçları gibi ancak kamuoyu önderleri üzerinden dolaylı da ğ ıtım K İ TLE İ LET İ Ş İ M S İ STEM İ N İ NARAÇLARI Basım Hizmeti Basın Dosyası Makale yazma Basın Konferansı Medya Röportajları Radyo ve TV için bülten ve makalelerin redaksiyonu

5 BASINLA İ L İ ŞK İ LER I  Basınla ilişkiler şunları kapsar:  Yazılı basın, radyo, televizyon ve haber de ğ eri taşıyan güncel olaylarla ilgili kısa filmler yaratmak  Kuruluş hakkında bilgi ve anlayış sa ğ lamak  PR uzmanın görevi, ba ğ lı bulundu ğ u kuruluş hakkında medya ilişkileri, medya ihtiyaçları, kuruluşun ihtiyaçlarına göre bilgi yardımı sa ğ lamaktır.

6 PR UZMANI AÇISINDAN GAZETEC İ K İ MD İ R?

7 BASINLA İ L İ ŞK İ LER II  Halkla ilişkiler uzmanı açısından gazeteci, PR uzmanının ve dolayısı ile kuruluşun hedef kitlesine ulaşmasını sa ğ layan, hedef kitlenin bilmesi gerekenleri veren ve onları temsil eden eşik bekçisidir.

8 EŞ İ K BEKÇ İ S İ NE DEMEK?

9 Eşik Bekçisi I  Medyanın içeri ğ ini belirleyen ve hangi konuların ve unsurların bu içeri ğ e girmesi gerekti ğ ine karar veren muhabirler, editörler, yapımcılar gibi kişiler eşik bekçisidir.  Eşik bekçisi şu hususlara karar verir:  Hangi tür haber ve program malzemesi toplanacak ve işlenecek  Toplanan bilgiler hangi biçimde işlenecek Film Kitap Tv programı  Mesaj hangi yolla da ğ ıtılacak Film Sinema Televizyon

10 Eşik Bekçisi II  Eşik bekçisi görevini yürütürken mesleksel ve örgütsel normlara ba ğ lı kalır.  PR uzmanları ve eşik bekçileri iyi niyet ve güvene dayalı bir dostluk geliştirmelidirler.

11 BASINLA İ L İ ŞK İ LER III  Basınla ilişkileri kuvvetlendirmek için:  Gazeteci, o kurumun sorumlu işletmecisiyle tanışmalıdır.  Kurum yöneticisi gazetecilerin çalışmaları hakkında daha fazla şey ö ğ renmeye istekli olmalıdır.  Kurumlar, medyada yer alacak haberlerini o gazetenin/basın kuruluşunun hedef kitlesini gözeterek hazırlamaları gerekmektedir.  Yazım diline önem verilmelidir.  Gazetecilerin zaman problemleri dikkate alınmalı ve onlardan gelen talepler derhal de ğ erlendirilmelidir.  Medyaya gönderilen bültenler haber de ğ eri taşımalıdır

12 BASIN B İ LD İ R İ S İ -BASIN BÜLTEN İ  Basın bildirileri kurumların kendilerinde veya ürettikleri üründe, hizmette bir yenilik ya da gelişme oldu ğ u zaman veya kurumla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı ğ ında basına ilettikleri ve basında yer almasını istedikleri haberlerdir.  Basın bültenleri de aynı hedefi olan ancak basın bildirilerinden farklı olarak periyodik ve düzenli bir biçimde hazırlanan çalışmalardır. Basın bültenleri bir kuruluş hakkında haber veren bültenlerdir.

13 Basın Bülteni  Basın bültenleri şu konularda yazılabilir:  Bir işletmenin kurulması  Yeni bir şubenin açılması  Kuruluş yönetiminde meydana gelen de ğ işiklik  Yeni modellerin tanıtılması  Ürün çeşitlerinin arttırılması  Kuruluş yıldönümü  Kuruluşun ödüllendirilmesi  Kuruluş çalışanlarının ödüllendirilmesi  Araştırma sonuçlarının kamuya bildirilmesi  Tanınmış kişilerin ziyareti  Di ğ er kuruluşlarla işbirli ğ i  Di ğ er

14 Basın Bülteni Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  Yabancı kelimeler ve zor anlaşılır kavramların kullanımından kaçınmalı  Kısa olmalı  Objektif olmalı  Sayfanın tek yüzüne yazılmış olmalı  Somut veriler iletilmeli  Geçerli nedenlerden ötürü uzun bir basın bülteni hazırlanacaksa ara başlıklarla metne nefes aldırılmalı

15 Basın Bülteninde İ çerik ve Şekilde Dikkat Edilecek Hususlar I  Basın bülteni ibaresi metnin üzerinde mutlaka yer almalıdır.  Bülten başlıkları dikkat çekici olmalıdır.  Başlıklar iki satırı geçmemelidir.  Pasif ve sıkıcı anlatım tarzından kaçınılmalıdır.  Metin içerisinde dikkat çekmek amacıyla büyük harf kullanımından kaçınılmalıdır.  Kısaltmalarda araya nokta konulmamalıdır. TBMM gibi.

16 Basın Bülteninde İ çerik ve Şekilde Dikkat Edilecek Hususlar II  Basın bülteninin yazımı bittikten sonra, e ğ er anlatılacak konu bitti ise metnin sonuna son-bitti ifadesi konulmalıdır. Bülten devam ediyorsa devam ediyor ibaresi yazılmalıdır.  Basın bülteninin sonuna konu hakkında kim ile irtibat kurulması gerekti ğ i yazılmalı, telefon ve adres bilgileri yer almalıdır.  Ambargo bilgisi mümkünse verilmemelidir.

17 Basın Bülteni Yazma  Basın bülteninde şu bilgilere yer verilmelidir:  Olay nedir?  Kuruluşun adı nedir?  Kuruluş nerededir?  Kuruluş tarafından sunulan olanaklar, yenilik ve avantajlar?  Ürün ve hizmetten kimler yararlanacak?  Ürünle ilgili ayrıntılar? (renk, performans vs.)  Haber kayna ğ ı neresi?

18 Basın Bülteni Çeşitleri  Klasik basın bülteni  Öncesi basın bülteni  Sonrası basın bülteni  Arka plan bilgilerinin verildi ğ i bülten (amaç do ğ rudan haber olmak de ğ ildir).  Özetin eklendi ğ i teknik bülten  Rapora ya da konuşma metnine eklenen özet bülten  Resimler hakkında bilgi veren bülten  Kuruluşa ilgili kısa duyurular.

19 Basın Bülteni Yazınız.

20 Gerekli Bilgiler  Sektör: Kuyum  Firma: Atasay  Konu: Atasay 70. yılında kadınlara yönelik bir kampanya yaparak, pırlanta satışlarını arttırmak amacındadır. Pırlantada 36 aya kadar çeşitli vade imkanı sa ğ lanmaktadır.


"HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA V." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları