Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU GÜVENLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU GÜVENLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 SU GÜVENLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu SU GÜVENLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI 21-25 Nisan 2014, Antalya

2 SU GÜVENLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI
İçme Kullanma Suyunda Uygunsuzluk Durumları Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Prof.Dr.E.Didem Evci Kiraz Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD.

3 Sunum Planı

4

5

6 Bu projede……… Proje süresinde Fransız uzmanlar Türk uzmanlar ile birlikte; Avrupa Birliği müktesebatı doğrultusunda ulusal mevzuat taslağının hazırlanması, stratejilerin geliştirilmesi, Avrupa Birliğinin eski (76/160/EEC) ve yeni (2006/7/EC) Yüzme Suları Direktifi, İçme Suları Direktifi(98/83/EC) ve Mineralli Sular Direktifi (80/777/EEC) çerçevesinde öngörmekte olduğu gerekliliklere uyulmasını sağlayıcı faaliyetler, yönetmelik, rapor, rehber kitap ve el kitapçıklarının hazırlanması alanlarında çalışmışlardır

7

8 Bu projede……… Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI-2009 programlaması kapsamında “Halk Sağlığının Korunması için İçme Sularında Acil Durum Yönetimi ve Risk Analizi TR 09 IB EN 04 –TWL Kısa süreli eşleştirme projesi ile içme suyu alanında risk değerlendirmesinin, erken uyarı ve acil durum yönetiminin AB içme suyu mevzuatı (98/83/EC) ile aynı doğrultuda gerçekleştirilmesi için Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır

9 Bu projede……… Proje 4 ana hedef doğrultusunda yürütülmüştür:
Hedef 1: İçme Suyu konusunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun risk değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi, Hedef 2: İçme suyunda kirliliklerin belirlenmesine yönelik metodolojiler, Hedef 3: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun içme suyundaki erken uyarı kapasitesinin geliştirilmesi, Hedef 4: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun içme suyundaki acil durum yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

10 Risk Yönetimi Uygunsuzluk durumları Risk değerlendirmesi

11 Uygun Su Güvenli Su-Prof. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ
Sularda Aranan Parametrelerin Kaynağı, Anlamı ve Insan Sağlığına Etkileri-Prof. Dr. Songül ACAR VAİZOĞLU Mevzuat-Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

12 -RENKSİZ -KOKUSUZ -TORTUSUZ -BERRAK

13 -Sağlık için gerekli maddeleri içeren -Hastalık etkenleri olmayan

14 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005, 25730/07.03.2013 değişikliğini içeren)
Genel Esaslar, Madde 6 — Suların, sağlığa uygun ve temiz olması zorunludur. Asgari Şartlar a) İnsan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturan miktar ve yoğunlukta maddeler, mikro-organizmalar ve parazitler içermeme b) Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan şartlara ve 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü maddelerine uyum

15 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005, 25730/07.03.2013 değişikliğini içeren)
Kalite Standartları, Madde 7 — Yönetmeliğin Ek-1' inde belirlenen parametre değerlerini içerir. İnsan sağlığının korunmasının gerektirdiği hallerde Ek-1’de yer almayan parametreler de ilave edilebilir. İlave edilecek parametreler, en azından suyun mikro organizmalardan, parazitlerden ve insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturan miktarlarda herhangi bir maddeden yoksun olmasını sağlamalıdır. 

16 Uygunsuzluk durumları

17 Düzeltici faaliyetler Denetim Uygunsuz ürünün toplanması/imhası
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK ( , 25730/ değişikliğini içeren) Uygunsuz/luk Kalite Standartlarına uymama Sınır değerler Düzeltici faaliyetler Denetim Uygunsuz ürünün toplanması/imhası

18 Risk Yönetimi Risk değerlendirmesi

19

20 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek bu amaçla bir süreç başlatmak

21 RİSK YÖNETİMİ Tehlikenin tanımlanması riskin değerlendirilmesi
kontrol tedbirlerinin uygun şekilde kullanılması tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesi

22

23 Ara Tanımlar Risk noktaları Risk analizi

24 RİSK NOKTALARINI BELİRLEME
Gözlem yeteneği Bilgi Tecrübe Hakimiyet Bilgi kaynaklarını ve erişim yollarını bilme Uzman desteği Protokoller

25

26 Su kesilmesi Şebeke değiştirme Sel vb. afetler Kazalar

27 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005, 25730/07.03.2013 değişikliğini içeren)
Kalite Standartlarının Aranacağı Noktalar, Madde 8 a) Suyun bir şebeke aracılığı ile temin edilmesi halinde, bina ya da bir kuruluşta, suyun insani tüketim için  kullanılmak üzere musluklardan akıtıldığı, b) Suyun tankerden alınması halinde, tankerden alındığı, c) Suyun satılmak üzere şişelere ya da ambalajlara doldurulması halinde, şişelere ya da ambalajlara doldurulduğu ve satıldığı, d) Suyun gıda üretiminde kullanılması halinde, suyun üretimde kullanıldığı noktalar

28 RİSK ANALİZİ

29 İKİNCİ BÖLÜM, Tesislere Ait Hükümler
Kontrol Listesi İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK ( , 25730/ değişikliğini içeren) İKİNCİ BÖLÜM, Tesislere Ait Hükümler

30

31 Matris Matris Metodu

32

33

34 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005, 25730/07.03.2013 değişikliğini içeren)
İzleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri, Madde 10 Denetleme izlemesi ve Kontrol izlemesi :Ek-2 Tablo B1’de belirtilen sıklıklarda, Ek-2 Tablo B1’de belirtilen asgari şartlara uygun izleme programları Denetleme izlemesinin amacı; Yönetmelik Ek-1 (a) ve (b)' deki bütün parametrik değerlere uyulup uyulmadığını belirlemek için gerekli verileri temin etmektir. Sular EK -1 (a) ve (b)’de belirtilen parametreler ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen bütün parametreler denetleme izlemesine tabi tutulur. Müdürlük gerekli gördüğü taktirde Ek-1 (c) ve (d)’ de yer alan parametreleri de denetleme izlemesine dahil edebilir. Kontrol izlemesinin amacı; içme-kullanma suyunun Ek-2 Tablo A’da sayılan parametrelerin Ek- 1’de yer alan değerlerine uyup uymadığını belirlemek amacıyla, suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksiyon) etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır. İçme-kullanma sularına dezenfeksiyon gerekmesi halinde, dezenfeksiyonun etkinliği doğrulanır. Yan ürünlerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için; dezenfeksiyondan taviz verilmeksizin dezenfeksiyon dozu düşük tutulur ve gerekli bütün tedbirler mahalli idare tarafından alınır.

35

36 Ara Tanımlar Risk farkındalığı/algılama Risk iletişimi

37 Son sözler Olaydan olaya değişen risk yaklaşımları olabilir
Önemli olan “çeşitli risklere dengeli yaklaşım” Riskler konusunda sağlık otoritesi tarafından toplumun bilgilendirilmesi önemli- yer/zaman/kişi/bilgilendirme düzeyi vb. ne dikkat!!! Sularda risk yönetiminde kullanılmak üzere “acil durumlarda yapılacakları da içeren su güvenliği planı” olmalı

38 Son sözler Bölgesel risklerin haritalandırılması yapılmalı
İnsan ve toplum sağlığı için risk yönetimi esastır Etkilenen toplum Duyarlı toplum Toplumun şikayetleri gözönünde bulundurulmalıdır Sadece mevzuatlar yeterli değil, değişen ve gelişen bilimsel yaklaşımlar da dikkate alınmalı-literatür takibi/Türkçe’ye tercüme/pratik, kullanıma yönelik özetler

39

40 TEŞEKKÜRLER


"SU GÜVENLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları