Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elif AKYOL & Halil BİLİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elif AKYOL & Halil BİLİR"— Sunum transkripti:

1 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma Yapraklarını Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkileri M. Hakan GÜLER & Necdet Sağlam Elif AKYOL & Halil BİLİR 1

2 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Özet Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) geleneksel yönteme göre öğrencilerin biyoloji başarısına bilgisayara yönelik genel tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Elif AKYOL & Halil BİLİR 2

3 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Özet Kontrol grubuna enzimler konusu geleneksel yöntem (çalışma yaprağı), Deney grubuna BDÖ ile bilgisayar laboratuarında birebir öğrenci tipi ders yazılımı (Vitamin) ile konu çalışılması sağlanmıştır. Elif AKYOL & Halil BİLİR 3

4 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Özet Öğrencilerin enzimler konusundaki başarılarını ölçmek üzere geliştirilen başarı testi ve bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek üzere “Bilgisayara Karşı Tutum Ölçeği” her iki gruba da uygulanmıştır. Uygulama sonunda her gurup için ön test ve son test uygulanmıştır Elif AKYOL & Halil BİLİR 4

5 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Özet Ön test ve son test arasındaki fark “t test” ile karşılaştırılmıştır. BDÖ’nün geleneksel yönteme (çalışma yaprağı) göre biyoloji başarısında anlamlı bir fark sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elif AKYOL & Halil BİLİR 5

6 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Giriş Biyoloji dersi ve yetişkinlerin bu alandaki eğitimi, biliminin artan önemi sebebiyle günümüz okulların ve yaygın öğretim kurumlarının sürekli daha önemli hale gelen bir görevi olmuştur. Bu yüzden dersin etkinlik ve verimliliğini artırma çalışmaları başlamıştır. Elif AKYOL & Halil BİLİR 6

7 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Giriş Bilgisayarların sayı, yapı ve fonksiyonları arttıkça kullanım alanları da artmaktadır. Ancak bunların içerisinde “eğitim” daha çok dikkat çekmektedir. Bilgisayarın eğitimdeki en önemli rolü öğretim alanında, öğretimi destekleyici olmaktır. Elif AKYOL & Halil BİLİR 7

8 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Giriş BDÖ, bir eğitsel ortam olarak, öğrenme ve öğretme süreçlerinde, öğretmenin hazırlanması, öğrencinin gerekli niteliklerini ve düzeylerini belirlemesi, yönlendirmesi ve alıştırması gibi etkinlikler sunması, öğretici konuya göre bilgisayarı değişik şekillerde kullanılmaktadır Elif AKYOL & Halil BİLİR 8

9 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Giriş BDÖ uygulandığı öğrencilerin, geleneksel yöntemin uygulandığı öğrencilere göre bilgisayara yönelik daha olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmiştir. Elif AKYOL & Halil BİLİR 9

10 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Yöntem Etkileşim süresince düz anlatım, tartışma metotları gibi yöntemler kullanılmıştır. İki ders saati süresince, deney grubu (bilgisayar); bilgisayar başında, geleneksel yöntem de çalışma yaprakları üzerinde enzimler konusuna çalışılmıştır Elif AKYOL & Halil BİLİR 10

11 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Katılımcılar öğretim yılı bahar döneminde Kuleli Askeri Lisesi 1. sınıfa devam eden 26 ve 25 kişilik iki sınıf halinde toplam 51 öğrenciden oluşmaktadır. Elif AKYOL & Halil BİLİR 11

12 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Veri Toplama Araçları Veri toplama amacıyla “biyoloji başarı testi” ve “bilgisayara yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır. MEB Biyoloji Dersi Müfredatı’na göre hazırlanmış 12 adet soru ve testin güvenilirliği 0,71 olarak bulunmuştur. Tamamen Katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, kısmen katılmıyorum, tamamen katılmıyorum cevaplarını içeren 24 soruluk test hazırlanmış ve testin güvenilirliği 0,89’dur. Elif AKYOL & Halil BİLİR 12

13 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Analiz Yöntemleri Tüm veriler SPSS(Statik Package for the Social Sciences) paket programının sürümü ile analiz edilmiştir. Tüm bulgular a=0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veri analizi olarak f testi ve t testi kullanılmıştır. Elif AKYOL & Halil BİLİR 13

14 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Bulgular ve Yorum Grup N Xort S Sd T P ÇY 26 101,27 10,25 49 -1,94 0,057 BDÖ 25 106,64 9,40 >0,05 Grupların öğretim öncesi enzimler konusuna yönelik bilgi düzeylerini belirlemek için yapılan başarı testi Grupların öğretim öncesi bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek için yapılan ön test Grup N Xort S sd T p ÇY 26 42,31 21,49 49 -0,62 0,536 BDÖ 25 45,92 19,80 >0,05 Elif AKYOL & Halil BİLİR 14

15 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Bulgular ve Yorum Çalışma yaprağı grubuna uygulanan enzimler başarı ve bilgisayara karşı tutum son testi ön testi Grup N Xort S sd T P ÇY 26 18,92 18,39 25 5,248 0,00 <0,05 -4,65 11,84 -2,004 0,056 >0,05 Grup N Xort S Sd T P BDÖ 25 19,72 15,11 24 6,526 0,00 <0,05 0,76 7,58, 0,501 0,621 >0,05 Bilgisayar destekli öğretim grubuna uygulanan enzimler başarı ve bilgisayara karşı tutum son testi ön testi Elif AKYOL & Halil BİLİR 15

16 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Bulgular ve Yorum Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli öğretim gruplarına ait enzimler başarı son test ve ön test puanlarının farkları ortalamalarının karşılaştırılması Grup N Xor S sd T P ÇY 26 18,92 18,39 49 -0,169 0,867 BDÖ 25 19,72 15,11 >0,05 Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli öğretim gruplarına ait bilgisayara karşı tutum son test ve ön test puanlarının farkları ortalamalarının karşılaştırılması Grup N Xor S sd T P ÇY 26 -4,65 11,84 49 -1,936 0,059 BDÖ 25 0,76 7,58 >0,05 Elif AKYOL & Halil BİLİR 16

17 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Bizim Açımızdan Önemi BDÖ’de başarılı olmak için; Öğrencilerin bilgisayarı kullanmaları sadece ders ile sınırlı kalmamalıdır. Derste kullanılacak eğitsel yazılımın kullanışlı ve düzeye uygun olanı seçilmelidir. Bilgisayarın öğretici yönünü ve faydalarını öğrencilere gösterilmedir. Elif AKYOL & Halil BİLİR 17

18 Elif AKYOL & Halil BİLİR
Kaynak Güler, M. H. Ve Sağlam. N. : Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma yapraklarının Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:2002 Sayı:23, [URL]: 23M%20HAKAN%20G%DCLER.pdf Elif AKYOL & Halil BİLİR 18


"Elif AKYOL & Halil BİLİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları