Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB ve DTÖ uyumlu İHRACAT TEŞVİKLERİ ESC Consulting.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB ve DTÖ uyumlu İHRACAT TEŞVİKLERİ ESC Consulting."— Sunum transkripti:

1 AB ve DTÖ uyumlu İHRACAT TEŞVİKLERİ ESC Consulting

2 ESC Consulting© 2002 2 YASAKLANAN ‹HRACAT TEfiV‹KLER‹ 4 ‹hracat performans›yla do¤ru orant›l› olarak iflletmelere ve üretim ünitelerine kamu taraf›ndan nakdi destek sa¤lanmas› 4 ‹hracat›n primle ödüllendirilmesi ve vergi iadeleri 4 ‹hracata yönelik tafl›mac›l›kta navlunun kamu idaresince sübvansiyonu

3 ESC Consulting© 2002 3 YASAKLANAN ‹HRACAT TEfiV‹KLER‹ 4 ‹hracat performans›na ba¤l› olarak do¤rudan vergilerde özel indirimler 4 Kamu taraf›ndan üretilen her türlü mal ve hizmetin ihracata yönelik mal üreten iflletmelere iç piyasa koflullar›ndan daha ucuz sa¤lanmas› 4 ‹hracat performans›na, ihracat taahhüdüne veya gerçeklefltirilen ihracata ba¤l› olarak her türlü sosyal sigorta vb. primlerin ve/veya yüklerin iflveren pay›ndan indirim ve/veya muafiyet imkan› 4 ‹hracata yönelik ürünlere iç piyasa koflullar›ndan daha avantajl› oranlarda dolayl› vergi muafiyeti ve/veya indirimi

4 ESC Consulting© 2002 4 YASAKLANAN ‹HRACAT TEfiV‹KLER‹ 4 ‹hracata yönelik ürünlerin üretiminde kullan›lan ithal hammadde ve/veya ana maddelere normal ithalat vergilerinden daha avantajl› koflullarda ithalat imkan› 4 Kamu taraf›ndan kurulmufl ve/veya kamu kontrolü alt›nda çal›flan ihracat kredisi temin eden kurumlar›n uluslararas› para piyasalar› koflullar› alt›nda ihracat kredilendirilmesi yapmas›, zarar›n tümünü ve/veya bir bölümünü üstlenmesi

5 ESC Consulting© 2002 5 YASAKLANAN ‹HRACAT TEfiV‹KLER‹ 4 Hazine taraf›ndan üstlenilen her türlü ihracat sübvansiyonu 4 Kamu taraf›ndan ve/veya kamu kontrolü alt›nda ihracat garanti, sigorta ve kredi programlar› ihracat ürünlerinin maliyetini düflürücü sigorta ve tevdi programlar› kur risklerine karfl› oluflturulmufl mekanizmalar›n finansman için al›nan primlerin uzun vadede kronik zarara yol açacak biçimde düzenlenmesi

6 6 YASAKLANAN ‹HRACAT TEfiV‹KLER‹ SONUÇ ‹HRACAT SADECE EXIMBANK KRED‹ S‹GORTA VE GARANT‹ PROGRAMLARI ile DESTEKLENMEL‹D‹R


"AB ve DTÖ uyumlu İHRACAT TEŞVİKLERİ ESC Consulting." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları