Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sakarya vergİ daİresİ başkanlIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sakarya vergİ daİresİ başkanlIĞI"— Sunum transkripti:

1 Sakarya vergİ daİresİ başkanlIĞI

2 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 6111 Sayılı

3 SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANUNUN GEREKÇELERİ Tüm sektörleri etkisi altına alan küresel ekonomik kriz 1 Kredi teminindeki güçlükler sonucu işletmelerin üretim kapasitelerinin düşmesi ve buna bağlı olarak nakit dengelerinin bozulması 2 Dış talebin düşmesine bağlı olarak işletmelerin mal ve hizmet satış gelirlerindeki azalma 3

4 KANUNUN GEREKÇELERİ Mevcut yasal düzenlemeler ile borçlulara sağlanan ödeme imkanlarının borçların tasfiyesinde yeterli olamaması 4 Kamuya yönelik yükümlülüklerini yerine getiremeyen borçlulardan gelen yoğun talepler 5

5 KAPSAMA GİREN İDARELER
Maliye Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Özel İdareleri ve Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri TEDAŞ, YURT- KUR, KOSGEB, TOBB, TÜRMOB gibi çeşitli kuruluşlar 5

6 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
Vergiler ve vergi cezaları, trafik para cezaları vb. Gümrük vergileri ve idari para cezaları Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları Çeşitli kamu kurumlarının; elektrik, öğrenim kredisi, destek, çeşitli aidat, çiftçi kredi ve sulama bedeli, ecrimisil, mecburi hizmet tazminat, kira, irtifak hakkı gibi alacakları 6

7 ALACAKLARIN DÖNEMİ Vergiler ve vergi cezaları açısından;
tarihinden önceki dönemler, Beyana dayanan vergilerde tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler, 2010 yılına ilişkin tarihinden önce tahakkuk eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları Vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve vadesi tarihinden önce olup Kanun kapsamına giren asli ve fer’i amme alacakları 7

8 KANUN İLE GETİRİLEN İMKANLAR
1-Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, 2-İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması, 3-İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki vergilerin de Kanun kapsamında yapılandırılması, 4-Matrah ve vergi artırımı, 5-Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi, 8

9 KANUN İLE GETİRİLEN İMKANLAR
6-Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi 7-Vergi/prim borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi 8-Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi 9-Varlık Barışı Kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle Kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara ilave bir hak tanınması

10 A - KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında; Alacak asıllarının tamamı, Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 50’si, Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer’ileri yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar, ödenecektir. 10

11 A/1 - KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında; Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı, Alacak aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si, Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı, Terkin edilecektir. 11

12 A/2 - KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Kesinleşmiş ve ödeme süresi geçmiş alacaklar; Vadesi Kanunun yayımı tarihinden önce olanlar, Ödeme süresi Kanunun yayımı tarihi itibariyle geçmemiş alacaklar, Uzlaşma nedeniyle kesinleşmiş ödeme süresi geçmemiş, Dava açma süresi geçmiş ödeme süresi geçmemiş, Ceza indirimi talep edilmiş ödeme süresi geçmemiş vb.

13 A/3 - KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Asılları kısmen veya tamamen ödenmiş fer’i alacaklar, Dava açılıp açılmadığına bakılmaksızın ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler 13

14 A/4 - KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN UYGULAMALAR
MTV mükelleflerine Kanun hükümlerini ihlal etmedikleri sürece fenni muayene izni verilecektir. Satış taleplerinde ise borcun tamamının ödenmesi istenilecektir. Borçları Kanun kapsamında yapılandırılan mükelleflere vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazılar verilecektir. Daha önce konulmuş olan hacizler ödeme nispetinde kaldırılacaktır. 14

15 B- İHTİLAFLI ALACAKLAR
İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerde, düzenleme davanın bulunduğu safhaya göre yapılmıştır. İHTİLAF VERGİ MAHKEMESİNDE ise, Alacak asıllarının % 50’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir.

16 B/1 - İHTİLAFLI ALACAKLAR
Kalan; -Vergi asılları, -Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, -Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların, tahsilinden vazgeçilecektir.

17 B/2 - İHTİLAFLI ALACAKLAR
Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise verilen en son karara bakılacaktır. En son karar TERKİN kararı ise; Alacak asıllarının % 20’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. 17

18 B/3- İHTİLAFLI ALACAKLAR
En son karar TASDİK YA DA TADİLEN TASDİK kararı ise; Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. Kalan vergi asılları, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 18

19 B/4- İHTİLAFLI ALACAKLAR
Aynı esaslar çerçevesinde; Asla bağlı olmayan vergi cezaları/gümrük idari para cezalarının % 25’i veya % 10’u, Kanun kapsamına giren idari para cezalarının % 50’si veya % 20’si ödenecektir. Kalan cezalar ile bu cezalara uygulanan fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

20 B/5 - İHTİLAFLI ALACAKLAR
-Vergi dışı alacaklardan dava konusu edilmiş olanlar kesinleşmiş alacak olarak dikkate alınacak ve Kanunun nci maddesinden faydalandırılacaktır. -Uzlaşma için başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da ihtilaflı alacak olarak değerlendirilecektir. 20

21 C - İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda, başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; -Tarh edilen verginin % 50’si, -Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar,

22 C/1 - İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
-Kanunun yayımlandığı tarih ila ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi, -Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25 ödenecektir. Kalan alacak asılları ve vergi cezaları ile gecikme faizi gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir.

23 C/2- İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
İncelemeler Kanunun yayımından sonra tamamlanacağı için ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır. Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. Matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında incelemeler Kanunun yayımını izleyen 1 ay içerisinde tamamlanacaktır. 23

24 D- PİŞMANLIK BEYANLARI
Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin tahakkuk eden; Vergilerin tamamını, Pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarı, ödemeleri halinde; -Vergi Cezalarının, -Pişmanlık Zammının, -Gecikme Faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.

25 D/1- PİŞMANLIK BEYANLARI
-Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere bildirimde bulunma imkanı verilmekte, -Vergiler ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı -Gecikme faizi, gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmesi şartıyla; -Vergiye bağlı gecikme faizinin -Vergi cezalarının Tahsilinden vazgeçilmektedir.

26 E- MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI
Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri; Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir (Stopaj) Vergisi Katma Değer Vergisi -Matrahlarını/vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları, Belli bir oranda vergi ödemeleri koşuluna bağlı olarak, Anılan vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.

27 E/1- GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (İŞLETME H.) (BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI) VERGİ ORANI 2006 % 30 6.370 9.550 % 20 2007 % 25 6.880 10.320 2008 7.480 11.220 2009 % 15 8.150 12.230 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. 27

28 E/2- GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5’idir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10’udur. YIL BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI 2006 955 1.910 2007 1.032 2.064 2008 1.122 2.244 2009 1.223 2.446 28

29 E/3- GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
Gelirleri; Ücret, Menkul sermaye iradı, Diğer kazanç ve irat’lardan oluşan gelir vergisi mükellefleri, Bu gelirlerin yanında GMSİ elde eden gelir vergisi mükellefleri Basit usulde vergilendirilmekle birlikte yukarıda sayılan gelir unsurlarından birini veya birkaçını elde eden gelir vergisi mükellefleri için işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere ait asgari matrah tutarları esas alınacaktır. 29

30 E/4- KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI MATRAH ARTIRIM ORANLARI
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGARİ ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI VERGİ ORANI 2006 % 30 19.110 % 20 2007 % 25 20.650 2008 22.440 2009 % 15 24.460 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. 30

31 E/5-KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
Kurumlar vergisi mükelleflerinin; Yatırım indirimi istisnası stopajı, Menkul kıymet yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj, Altın ve kıymetli madenler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliği nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları stopaj bulunması halinde matrah artırımından yararlanabilmeleri için stopaj yoluyla ödedikleri bu vergileri de, ilgili yıllara ait matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri gerekmektedir.

32 E/6-KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
Kurumlar vergisi mükelleflerinin; Yatırım indirimi istisnası stopajı, Yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj, nedeniyle beyanda bulunmamış olmaları halinde, Kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrah artırım tutarlarının % 50’sinden az olmamak üzere matrah beyan ederek, bu tutarlar üzerinden % 15 oranında vergi ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda artırımda bulunulması halinde kurumlar vergisi yönünden de matrah artırılması zorunludur. 32

33 E/7- GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORTAK HÜKÜMLER
Tevkif yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir. Artırımında bulunulan yıllara ait zararların % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllara devrolan zararlar ve geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan mahsup edilemeyecektir. Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesinin talebi halinde, vergi incelemesi ve tarhiyat hakkı saklı tutulmaktadır. Kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında asgari matrahların tespitinde kıst dönem dikkate alınacaktır. Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımında dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Kar Dağıtımına Bağlı Stopaj Uygulaması, Matrah Artırımı kapsamında değildir. 33

34 E/8- KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI
Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 3,0 2007 % 2,5 2008 % 2,0 2009 % 1,5

35 E/9- KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI
-KDV artırımı bir tam yıl için yapılacaktır. -Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler KIST dönem için yararlanacaklardır. -Artırımda bulunulacak yılda KDV beyannameleri, 12 dönemin tamamında verilmemişse, Verilen beyannameler esas alınarak artırımda bulunulacaktır. 35

36 E/10- KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI
Bir yıllık sürede 3 veya daha fazla beyanname veren mükelleflerin bu beyanlarında yer alan tutarlar tam yıla iblağ edilecektir. Bir yıllık sürede 3 dönemden daha az sayıda beyanda bulunulmuş ise mükelleflerin KDV artırımından yararlanabilmesi için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması şarttır. Bu durumda beyan edilen tutar üzerinden % 18 oranında vergi ödenecektir.

37 E/11- KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI
KDV BEYANNAMESİNDE; İstisnalar ve diğer nedenlerle yıl içinde hiç hesaplanan vergi bulunmuyorsa, İşlemler sadece ihraç kaydıyla teslimlerden oluşuyorsa, KDV artırımından yararlanabilmesi için, gelir/kurumlar vergilerinde matrah artırımında bulunması ve %18 oranında katma değer vergisi ödenmesi gerekmektedir. 37

38 E/12- KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI
Bu kapsamdaki mükelleflerin, yılın bazı dönemlerinde hesaplanan vergisi bulunması halinde; -Hesaplanan vergi üzerinden artırılan vergi ile -Gelir/ kurumlar vergisi matrah artırımı üzerinden hesaplanan vergi kıyasla nacak ve daha büyük olan tutar, katma değer vergisi artırımı olacaktır. 38

39 E/13- KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI
Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, prensip olarak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. İade talebi olanlar bakımından, inceleme hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilir. Ancak, bu inceleme sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak KDV tarhiyat yapılamaz. 39

40 E/14- KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNDE DURUM; (2) nolu Katma Değer Vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gereken vergiler bakımından vergi artırımından yararlanılamaz. 40

41 E/15- GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI
Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri Ücret ödemeleri, Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, Kira ödemeleri, Çiftçilere yapılan ödemeler, Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler, üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.

42 E/16- ÜCRET STOPAJINDA ARTIRIM GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI
Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 5 2007 % 4 2008 % 3 2009 % 2 * İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler için bu maddede asgari işçi sayıları ve bu işçilere ilişkin asgari ücret tutarları belirtilerek düzenleme yapılmıştır. 42

43 E/17- SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM
Muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir. GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 5 2007 % 4 2008 % 3 2009 % 2 43

44 Ödenecek Vergi Tutarı (% 15)
E/18- SERBEST MESLEK STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço esası için belirlenmiş asgari matrahın % 50’si) Ödenecek Vergi Tutarı (% 15) 2006 4.775 716,25 2007 5.160 774,00 2008 5.610 841,50 2009 6.115 917,25 44

45 E/19- KİRA STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM
Yıllar Beyan Edilecek Matrah (GMSİ için belirlenmiş asgari matrah tutarı) Ödenecek Vergi Tutarı (% 15) 2006 1.910 286,50 2007 2.064 309,60 2008 2.244 336,60 2009 2.446 366,90 45

46 E/20- YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI
Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu tevkifat türü için de vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenilen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 3 oranında hesaplanacak vergi ödenerek artırım imkanından yararlanılacaktır. 46

47 E/21- VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI
Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir. Yıllar GVK 94/13-(a) ve (b) bentlerine göre yapılan ödemeler için GVK 94/13-(c) bendine göre yapılan ödemeler için GVK 94/13-(d) bendine göre yapılan ödemeler için 2006 %0,5 %1,25 %2,5 2007 2008 2009 47

48 E/22- VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERİN HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM
Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço usulune göre gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah) Vergiden Muaf Esnafa yapılan Ödemeler İçin (GVK Madde 94/13 kapsamında yapılan ödemeler için) 2006 9.550 %5 2007 10.320 2008 11.220 2009 12.230 48

49 E/23- ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI
Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Yıllar Borsada satışı yapılan hayvan ve mahsulleri Borsada satılan zirai mahsuller Borsa dışı satılan hayvan ve mahsuller Orman idaresine yapılan hizmetler Borsa dışı satılan zirai mahsuller ve diğer hizmetler 2006 %0,25 %0,50 %1 2007 2008 2009 49

50 (GVK Madde 94/11 kapsamında yapılan ödemeler için)
E/24- ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERİN HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço usulünde gelir vergisi asgari matrahı) Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin (GVK Madde 94/11 kapsamında yapılan ödemeler için) 2006 9.550 %2 2007 10.320 2008 11.220 2009 12.230 50

51 F- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 2 katı oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır. Artırılan matrahlar için ayrıca geçici vergi hesaplanmayacaktır. 51

52 F/1- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Mükellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendiğinde ibraza mecburdurlar. Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanundan önce başlanılmış incelemenin 1 (Bir) ay içinde bitirilmemesi halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. 52

53 F/2- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. İnceleme veya takdir komisyonu kararının vergi dairesine gelmesinden önce matrah artırımında bulunulursa inceleme ve takdir sonucu bulunan fark ile matrah artırımı mukayese edilerek gerekli tarhiyat yapılacaktır. Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır. 53

54 F/3- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır. Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllar için beyannamelere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir. Matrah/vergi artırımdan kaynaklı eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit süresi sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve buna göre işlem yapılacaktır. 54

55 G- İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR
Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların deftere kaydı imkanı getirilmektedir. Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranında, İndirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu KDV oranlarının yarısı, esas alınarak hesaplanacak katma değer vergisi ödenecektir. 55

56 G/1- İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR
Emtia üzerinden ödenen vergi indirim konusu yapılabilecektir. Bu mallar için KDV Kanunu uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır. Bu mallardan ÖTV’ye tabi olanların vergisinin ödendiği ispat edilemiyorsa cezasız ve faizsiz ÖTV ödemesi yapılabilecektir. Beyan edilen kıymetlerin satış bedeli bunların deftere kaydedilen bedelinden düşük olamayacaktır. 56

57 G/2- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
Mükelleflerin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlanmaktadır. Fatura düzenlenerek kayıtlara alınan emtia için geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. 57

58 H- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirilmelerine imkan verilmektedir. Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2010 tarihi itibarıyla işletmede olmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan alacak/ortaklara borç hesapları arasındaki net alacak tutarını düzeltebilecektir. 58

59 H/1- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU
VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR Düzeltilen tutarlar için beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi ödenecektir. Ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen tutarlar nedeniyle herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır 59

60 I- 5811 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DÜZENLEME
5811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak, Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenlere, Süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara, Tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere, Varlık barışından yararlanabilmeleri için ilave süre verilmektedir. 60

61 I/1- 5811 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DÜZENLEME
Ayrıca, Vergi incelemesine bağlı olarak takdire sevk edilenler hakkında takdir edilen matrahların, Varlıkların tevsik şartını sonradan yerine getirenlerin geçmişe yönelik olarak 5811 sayılı Kanun avantajlarından yararlanmaları sağlanmaktadır.

62 J- SİLİNEN KÜÇÜK ALACAKLAR
31/12/2010 tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları, (Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç) 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31/12/2004 tarihinden önce olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar ve aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar,

63 B A Ş V U R U Ş E K L İ Kanundan yararlanmak için yazılı başvuru şarttır. Başvurular Kanunun yayımını izleyen ÜÇÜNCÜ ayın sonuna kadar yapılacaktır. ( ) Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru sırasında dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şartı getirilmektedir. Matrah/vergi artırımına yönelik başvuruların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır. 63

64 KATSAYI UYGULAMASI Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. Özel ödeme süresi verilen alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsayıları belirlenmiştir. (Belediyeler, spor kulüpleri, çiftçiler) 64

65 Ö D E M E L E R (I) Kanunun yayımını izleyen 3 üncü aydan başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur. Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere azami taksit süresi verilecektir. İlk taksit ödeme süresi içinde yapılan peşin ödemelere katsayı uygulanmayacaktır. 65

66 Ö D E M E L E R (II) Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden Yıllık gelir/kurumlar vergisini, Gelir/kurumlar (stopaj) vergisini, Katma değer vergisini, Özel tüketim vergisini, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde, kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir. 66

67 Ö D E M E L E R (III) Vergi borçlarının kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlanmaktadır. Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 67

68 İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte,
ÖZEL ÖDEME SÜRESİ İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte, Spor kulüpleri ise 7 yılda 42 taksitte, Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte, ödeyecektir. 68

69 Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır.
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. 69

70 DİĞER HÜKÜMLER Kanunun yayımlandığı tarihten önce tecil edilip tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacakların kalan taksit tutarları için bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar ile ilgili işlem yapılmayacaktır. 70

71 “ Teşekkürler ” Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı


"Sakarya vergİ daİresİ başkanlIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları