Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır."— Sunum transkripti:

1 Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.

2 damga vergİSİ Sunulan hizmet veya düzenlenen belgenin özel hukuk ilişkilerine göre düzenlenmesi nedeniyle alınan vergidir.

3 KAĞITLARIN MAHİYETLERİNİN TAYİNİ
Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının içerdiği hüküm ve manaya bakılır.

4 MÜKELLEF Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir.
Resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder. (Madde 3)

5 SURET- NÜSHA AYRIMI Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen ve taraflarca ayrıca imzalanan kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. (Md:5)

6 SURET- NÜSHA AYRIMI NÜSHA :Belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtlardır.

7 SURET- NÜSHA AYRIMI SURET: Aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden kâğıtları ifade etmektedir. Damga Vergisine konu kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin "Aslına uygundur" ya da "Aslı gibidir" şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva etmesi halinde suret olarak değerlendirilmesi gerekir. (19 Seri No’lu KDV sirküleri)

8 DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI
Damga vergisi, katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanmalıdır. Katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerekmektedir (30 No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği)

9 BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI
Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.

10 BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI
Bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. (Mad.6)

11 VERGİLEME ÖLÇÜLERİ Damga Vergisi nispî veya maktu olarak alınır.
Nispi vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli para, Maktu vergide ise kâğıtların mahiyetleri esas alınır. Belli para terimi, kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder. *(Mad.10)

12 DAMGA VERGİSİNDE ÜST SINIR
Kağıtlardan alınan damga vergisi 2011 yılı için ,40 TL.yi geçemez. Bu miktar her yıl VUK’na göre yeniden değerleme oranına göre artırılır. (Mad.14)

13 RESMİ DAİRE Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.(Mad.8) Döner Sermayeli Kuruluşlarımızın ayrı bir tüzel kişiliği olmadığından resmi daire olarak kabul edilmiştir.

14 RESMİ DAİRELERİN MECBURİYETİ
Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar. (Mad.26)

15 Tablolar Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (II) Sayılı tabloda yazılı olan kağıtlar ise istisna kapsamındadır.

16 1-Akitlerle ilgili Kağıtlar Belli parayı ihtiva edenler kağıtlar
(I) SAYILI TABLO 1-Akitlerle ilgili Kağıtlar Belli parayı ihtiva edenler kağıtlar a) Sözleşmeler , taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25) b) Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli toplamı üzerinden)* (Binde 1,65)

17 (II) Kararlar İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları. (Binde 4,95)

18 MAKBUZLAR Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar. (Binde 8.25)

19 MAKBUZLAR Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ikramiye, yemek,harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar            **              (Binde 6,6)

20 NİSPET-ORAN Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin yenilenmesi, değiştirilmesi, süre uzatılması halinde aynı nispette vergiye tabidir. ** Sözleşmelerin devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır. (Mad.14)

21 İSTİSNALAR Ek (2) tabloda; Resmî daireler arasında kullanılan kâğıtlar
Resmî dairelerden kişilere verilen kâğıtlar Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar Öğrencilerle ilgili kağıtlar ** Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.(Mad.9) **

22 DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE ALIMLARDA DAMGA-karar pulu
İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, İdarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. (44.Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği)

23 İPTAL EDİLEN İHALENİN SÖZLEŞME VE KARAR PULU
İmzalanmak suretiyle tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın daha sonra hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılmış olması, o kağıdın bir hususu ispat veya belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmaz. Kamu İhale Kurulu kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, sözleşme sırasında ödenmiş olan damga vergisi ve karar pulu bedelinin iade edilmesine imkan bulunmamaktadır. **  ( Adana Gelir İdaresi Başkanlığının tarih ve B GİB /88 Sayılı Özelgesi)      

24 FİYAT FARKIÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ
ihale karar ve sözleşmeden doğan fiyat farkları için ek sözleşme düzenlenmiş veya bu kağıtların yerine kaim olmak üzere Makamdan Olur alınmış ise fiyat farkı nispi damga vergisine tabi tutulacaktır. Aksi takdirde damga vergisi alınmayacaktır. Tekirdağ Vergi Dairesinin tarih ve B.07.1.GİB / DMG-104 Sayılı özelgesi

25 HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMET AVANSI
Harcama Yetkilisi mutemetlerine avans verilmesi esnasında düzenlenen avans makbuzlarının damga vergisine tabi tutulmaması , Ancak; mutemetlere avans verilmesi suretiyle yapılan satın almalar sonucu satıcılara yapılan ödemeler dolayısıyla düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. (43 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğinin Mad.)

26 DAMGA VERGİSİ SUNUMU SONA ERMİŞTİR.


"Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları