Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

e-İçişleri Projesi Yerel Yönetim Modülleri Anketi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "e-İçişleri Projesi Yerel Yönetim Modülleri Anketi"— Sunum transkripti:

1 e-İçişleri Projesi Yerel Yönetim Modülleri Anketi
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI e-İçişleri Projesi Yerel Yönetim Modülleri Anketi DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SUNUMU

2 Yerel Yönetim Modülleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden il özel idarelerinin bütün iş ve işlemlerini kapsayan Mali Yaşam Döngüsü unsurlarının entegre bir şekilde çalışması amacıyla geliştirilen modüller setidir. İl özel idarelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 5018 sayılı Kanuna istinaden kurulması planlanan Mali Yaşam Döngüsü planlama, uygulama, izleme ve denetim süreçlerini kapsar; Stratejik Plan Projeler Planlama Bütçe Gelir Uygulama Faaliyet Raporu İzleme ve Denetim

3 UYGULAMADA OLAN MODÜLLER
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ ANALİTİK BÜTÇE ANALİTİK MUHASEBE KARAR ORGANLARI RUHSAT MAKİNE İKMAL HARCAMA STRATEJİK PLAN VARLIK MUHASEBESİ ÜSTYAPI MODÜLLERİ GELİŞTİRİLMEKTE OLAN MODÜLLER BORDRO GELİR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ALTYAPI MODÜLLERİ FAALİYET RAPORU e-TÜRKİYE İl Özel İdareleri için 11 adet modül geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır, 6 adet modülün geliştirilmesine devam edilmektedir.

4 UYGULAMADA OLAN MODÜLLERİN KULLANICI SAYILARI
Taşınır (İl)-1114 Taşınır (İlçe/Birim)-2059 Taşınmaz-369 Taşınmaz Yönetici-248 Analitik Bütçe-1042 Analitik Muhasebe-4702 Karar Organı Encümen-707 Karar Organları Meclis-401 Karar Organları Komisyon-402 Karar Organları Encümen Yönetici-359 Karar Organları Meclis Yönetici-361 Ruhsat-894 Ruhsat Yönetici-596 Makine İkmal-477 Harcama-367 Stratejik Plan-130 Varlık Muhasebesi-275 ÜstYapı-İmar Tespit-31 ÜstYapı-Köy Yerleşim-28

5 Anketin Amacı e-İçişleri Projesi kapsamında ; veri tabanı ve sistem kayıtları üzerinden aşağıdaki bilgiler alınmaktadır. Kullanıcı Durumu Kayıtlı, Aktif , Günlük, Online Kullanıcı Aktif Birimler ilk 10 Kullanım Durumu İşlem Sayıları Elektronik İmza ve paraf kullanımı oranları işlem gören, gelen ve giden “evrak sayıları” bu bilgiler, haftalık, aylık, yıllık gibi periyotlar halinde raporlanmakta, yayınlanmakta ve izlenmektedir.

6 Anketin Amacı Bunlar gibi sayısal olarak ulaşılamayan;
Kullanıcı memnuniyeti Eğilimler Eksiklikler Beklentiler İhtiyaçlar, gibi konularda tespitler yapmak üzere belirli periyotlarla anket çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede modül kullanıcılarına yönelik 23 Mayıs-08 Haziran tarihleri arasında bir anket çalışması yapılmış ve personelden personelin katılımı sağlanmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar analiz edilip bundan sonra yapılacak çalışmalara sonuçlar doğrultusunda yön verilecektir.

7 Ankete Katılanların Unvanlara Göre Dağılımı
Ankete katılanların unvanlarına göre dağılımı şekilde gösterilmiştir.

8 ANKET SORULARI

9 Bu modülleri ne kadar süredir kullanıyorsunuz?
Anketimize katılan kullanıcıların %11’i 1 ay, %8’i 3 ay, %20’si 6 ay, %15’i 1 yıl, %28’i 3 yıl, % 18’i ise 5 yıl ve daha fazla süredir modülleri kullanmaktadır.

10 Kullandığınız modüller ihtiyaçlarınızı ve işinizi karşılıyor mu?

11 Bir önceki soruda cevabınız karşılamıyor ise nedenini veya nedenlerini yazınız.
Kullanıcılar e-İçişleri projesi ile elektronik ortamda yapılan işlemlerin kağıt israfını önlediğini belirtmektedirler. Genel olarak sonuçları incelediğimizde Yerel Yönetim Modülleri kullanıcıların ihtiyacını karşılamaktadır, fakat modüllerin özellikle yeni açılan Analitik Muhasebe Modülünün çok yavaş çalışması kullanıcıları zor durumda bırakmaktadır. Kullanıcılar Analitik Muhasebe Modülünün daha önce kullanılan modüle kıyasla çok fazla ayrıntı içerdiğini belirtmişlerdir. Bu karmaşıklığın nedeni, yeni modülün eski modüle göre kullanıcılara yetki sınırlandırması getirmesinden kaynaklanmaktadır. Kullanıcılar modüllerle ilgili yeterli eğitim alamadıklarından dolayı aktif olarak kullanma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedirler.

12 Kullandığınız modüller; iş akışı,zaman ve maliyet açısından faydalı buluyor musunuz?
Kullanıcıların %57’si kullandıkları modülü iş akışı, zaman ve maliyet açısından faydalı bulmaktadır. %27’si kısmen faydalı olduğunu, %16’sı ise faydasız olduğunu belirtmişlerdir.

13 Modüllerin faydalı olma nedenleri nelerdir
Modüllerin faydalı olma nedenleri nelerdir?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) Modülün faydalı olduğunu düşünen kullanıcıların %76’sı modülün işlerini kolaylaştırdığı ve hızlandırdığını belirtmektedirler. %24’i ise iş yükünü azalttığını düşünmektedir.

14 Modüllerin faydasız olma nedenleri nelerdir
Modüllerin faydasız olma nedenleri nelerdir?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) Modülün faydasız olduğunu düşünen kullanıcıların %72’si modülün işlerini zorlaştırdığı ve yavaşlattığını belirtmektedirler. %28’i ise iş yükünü arttırdığını düşünmektedir.

15 Kendinizi kullandığınız modüller açısından yeterli görüyor musunuz?
Kullanıcıların %41’i kendisini kullandığı modül açısından yeterli görmektedir. %46’sı kısmen yeterli görmekte, %13’ü ise yetersiz görmektedir.

16 Kullandığınız modüldeki yetersizliğinize neden olan faktörler nelerdir?
Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu yetersiz eğitim alamadıklarını için kullandıkları modülde yetersiz olduklarını belirtmişlerdir.

17 Modülünüz hakkında bir sınava girseniz 100 üzerinden kaç alırdınız?

18 Modülü kullanabilmeniz için hangisi veya hangileri yeterlidir
Modülü kullanabilmeniz için hangisi veya hangileri yeterlidir?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

19 Modül hakkında eğitim aldınız mı?
Kullanıcıların %28’i kullandıkları modül hakkında eğitim almışlardır. %33’ü kısmen, %39’u ise hayır cevabını vermişlerdir.

20 e-İçişleri eğitimlerine kaç kez katıldınız?
Ankete katılanların %34’ü 1 defa, %19’u 2 defa, %12’si 3 ve daha fazla e-İçişleri eğitimlerine katılmışlardır. %35’i ise e-İçişleri eğitimlerine hiç katılmamıştır.

21 Modülü kullanabilmeniz için aldığınız eğitim sizin için yeterli mi?
Kullanıcıların %23’ü aldıkları eğitimin yeterli olduğunu, %43’ü kısmen yeterli olduğunu, %34’ü ise yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

22 Aldığınız eğitimi biriminizdeki çalışma arkadaşlarınızla nasıl paylaştınız?

23 Kullanım kılavuzlarını anlamanız için seçeneklerden hangisi veya hangilerini tercih edersiniz?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

24 Sizce modül yeniden yapılmalı mı?
Kullanıcıların %54’ü kullandıkları modülde küçük düzeltmelerin yeterli olacağını düşünmektedir. % 29’u modülün yeniden yapılmasına gerek olmadığını, %17’si ise modülün yeniden yapılmasını düşünmektedir.

25 Bu modül ile ilgili, modüle eklenmesini istediğiniz bir parça, bölüm veya olsa iyi olacağını düşündüğünüz bir eklenti var mı?

26 Bir önceki soruda cevabınız evet ise isteğinizi yazınız.
Taşınır Mal Yönetmeliği Modülünde hazırlanan giriş fişlerin Muhasebe Modülünde çıkış fişlerini yapabilmeleri için yeni düzenleme yapılması istenmektedir. İlgili seçimlerinin sadece T.C. Kimlik numarası ile değil aynı zamanda isimle de aranmasına izin verilmesi istenmektedir. Analitik Muhasebe Modülü kesin kayıt işleminde güncelleme işlemi yapılmasına izin verilmesi istenmektedir. Karar Organları Modülünde İl Genel Meclis Üyelerinin sisteme tanıtılması ve bu kişilerin sisteme giriş yetkisinin olması istenmektedir. Ruhsat Modülünde onay işlemleri için Evrak Modülünde olduğu gibi İmza Rotası oluşturularak işlem yapılması istenmektedir. Analitik Muhasebe ve Taşınır Mal Yönetmeliği modüllerinin entegreli olarak çalışması istenmektedir.

27 Bir önceki soruda cevabınız evet ise isteğinizi yazınız.
Excel tablolarını sisteme atmak için çalışma yapılması istenmektedir. Tahakkuk evrakı hazırlarken daha basit şekle getirilmesi veya excel olarak hazırlanan evrakın sistem kendi içinde dönüştürebilmesi istenmektedir. Kiralanan taşınmazlara ilişkin kira takip sistemi isteği. Gayrimenkullerle ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş TAKBİS ve KVK adı verilen sistemlerden gayrimenkul bilgilerini otomatik olarak alınması istenmektedir. Analitik Muhasebe programında olan raporlar menüsünün Analitik Bütçe programında da görülmesi istenmektedir. Taşınmaz Mal Yönetmeliği modülünün Google Earth ile entegre edilmesi istenmektedir.

28 e-İçişleri modülleri dışında farklı bir program veya excel, word gibi yardımcı yazılımlar kullanıyorsanız, elde edilen ve kaydedilen verilerin güvenli bir ortamda tutulduğunu düşünüyor musunuz?

29 Kullandığınız modül İçişleri Bakanlığı'nın diğer birimlerinden modül için gereken bilgileri (Personel Bilgileri, Araç Bilgileri vb.) otomatik olarak alabiliyor mu?

30 Kullandığınız modül İçişleri Bakanlığı dışındaki Kamu Kurumlarından modül için gereken bilgileri (Nüfus Bilgileri, Araç Bilgileri vb.) otomatik olarak alabiliyor mu?

31 Elektronik ortamda yapılmasının daha kolay olacağını düşündüğünüz bir işiniz var mı?

32 Bir önceki soruda cevabınız evet ise düşüncelerinizi yazınız.
Personel maaşlarının e-İçişleri sistemi üzerinden yapılabilmesi isteği. (Bordro modülü isteği) Bakanlığımız tarafından verilen bazı yetkilerin taşrada proje sorumlularına devredilmesi isteği. İlgililerin SGK ve vergi borçlarının sistem üzerinde görülmesinin sağlanması. (Mükellef işlemleri- Gelir Modülü isteği) Banka ödeme ve havale işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi isteği. Muhasebe Modülüne “Borç Defteri ve Arşivler Defteri” eklenmesi isteği. Vergiler ve Beyannamelerinin sistem üzerinden otomatik olarak vergi dairelerine gönderilebilmesi için entegrasyon isteği. Yaklaşık Maliyetle ilgili modül isteği.


"e-İçişleri Projesi Yerel Yönetim Modülleri Anketi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları