Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Akademik Personelin Özlük Hakları Metin UĞURTÜRK Genel Sekreter Yardımcısı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 İÇERİK Öğretim Elemanı Tanımına Giren Personelin Sınıflandırılması
Aylıklar ve Ek Göstergeler Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesinin Şekil/Şartları Sosyal Haklardan Yararlanma Ek Ders Ücreti Üniversite, İdari Görev, Geliştirme Ödenekleri Emekli ve Yabancı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılma Usul ve Esasları PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 Kapsam: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 Öğretim elemanı tanımına giren
personel kimlerdir?? PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 ÖĞRETİM ELEMANLARI Öğretim Yardımcıları Sınıfı Öğretim Üyeleri Sınıfı
Profesör Araş.Gör. Öğretim Gör. Okutman Uzman Doçent Okutman Yrd.Doç. Çevirici Eğit-Öğr. Pl. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Profesör “Öğretim Üyesi” En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 Profesör PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 Doçent “Öğretim Üyesi”
Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 Doçent PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 Yardımcı Doçent “Öğretim Üyesi”
Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 Yardımcı Doçent PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 Öğretim Görevlisi Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir
“öğretim elemanıdır”. Öğretim Görevlisi PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 Öğretim Görevlisi PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 Araştırma Görevlisi Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma,
inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcısıdır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 Araştırma Görevlisi PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 Okutman Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 Okutman PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18 Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcısıdır. Uzman PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 Uzman PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

20 öğretim yardımcısıdır.
Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcısıdır. Çevirici PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 Çevirici PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin planlanması ile görevli öğretim yardımcısıdır. Eğitim-Öğretim Planlamacısı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 Eğitim-Öğretim Planlamacısı
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24 Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması
a. Profesörler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, b. Doçentler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, c. Yardımcı doçentler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin ilk kademe aylığını alırlar. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması
Üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

26 Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması
Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri; Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27 Görev Aylıkları: Öğretim elemanlarının görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur. Bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28 Görev Aylıkları Öğretim üyelerinden kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; & 657 sayılı DMK’nın 161.maddesi uygulanır. Unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar Bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

29 Görev Aylıkları Kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30 Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler
Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında: Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı Ek gösterge cetvelinde unvan/derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31 Ek Gösterge Cetveli: Ünvanı Derecesi Ek Gösterge
a) Prof. (Rektör, Rektör Yrd, Dekan, Dekan Yrd, Yüksekokul Müdürü) ile Prof. kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar b) Profesörler                 5300      c) Doçentler d) Yardımcı Doçentler e) Öğretim Görevlisi, Okutman ve diğer öğretim yardımcıları PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

32 Derece Yükseltilmesi:
Öğretim elemanlarının bir üst dereceye yükseltilebilmesi için; Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş kadronun bulunması Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş olmaları Bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları gerekir. Derece yükseltilmesi üniversite rektörünün onayı ile yapılır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33 Kademe İlerlemesi: İlgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır. Öğretim elemanlarının bulundukları kademede en az 1 yıl çalışmış Olumlu sicil almış olmalarına Aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. Kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

34 Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra;
Hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

35 Ek Ders Ücreti: Öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla ek ders  ücreti ödenir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

36 Öğretim elamanlarına en çok kaç saate kadar ek ders ücreti ödenir?
c) 20 saat b) 10 saat d) 15 saat e) 12 saat PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

37 Öğretim elamanlarına; Örgün öğretimde en çok 20 saate kadar,
Ek Ders Ücreti Öğretim elamanlarına; Örgün öğretimde en çok 20 saate kadar, İkinci öğretimde en çok 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

38 Ek Ders Ücreti: Ünvanı Ücret Göst. Profesör 300 Doçent 250
Yardımcı Doçent 200 Öğretim Görevlisi 160 Okutman 160 0,076791 (DMK’ya göre aylıklar için belirlenen katsayı) PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

39 Elit ATAN, A Üniversitesi’nde profesördür.
Aldığı ek ders ücretini birlikte hesaplayalım... Ek Ders Ücreti = 300 x 0,076791 = 23,0373 23,0373 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

40 Ünvanı Ek Ders Ücreti Profesör 23.03 Doçent 19,19 Yardımcı Doçent
15.35 Öğretim Görevlisi 12,28 Okutman 40 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

41 Ek Ders Ücreti 17:00’den önce yapılan 2. öğretim derslerinde ek ders ücreti; örgün ek ders ücretinin 2 katıdır. 17:00’den sonra yapılan 2. öğretim dersleri ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretleri % 60 daha zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz. 41 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

42 II.Öğretim (17.00’den sonra)
Ek Ders Ücreti Ünvanı II.Öğretim (17.00’den önce) II.Öğretim (17.00’den sonra) Profesör 46,06 73.69 Doçent 38,38 61,40 Yardımcı Doçent 30,70 49,12 Öğretim Görevlisi 24,56 39,29 Okutman 42 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

43 Ek Ders Ücreti Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır. Teorik derslerin, uygulamaların, tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak tespit edilecek ders yükü 5 saati, diğer faaliyetler için 1 saati geçemez. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

44 Ek Ders Ücreti Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır. Kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

45 Ek Ders Ücreti Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar kesilmez. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

46 Sınav Ücreti: Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde sınav ücreti ödenir. Sınav ücreti tespit edilirken; öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

47 Sınav Ücreti (0,076791) (her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamı)
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48 Öğretim Görevlisi Derya AKKURT, 85 kişilik sınıfına yaptığı sınavdan ne kadar sınav ücreti alır?
= ( ) x 0,076791 = 46,07 46.07 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

49 Öğretim elemanlarına ara sınavlar ve bütünleme sınavları için ne kadar sınav ücreti ödenir?
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

50 Üniversite Ödeneği: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; 1) Prof.(Rektör, Rek.Yrd, Dekan, Dekan Yrd. YO müd.) ile Prof.kadrosunda 3 yılını tamamlayanlara %245’i 2) Diğer Prof.kadrosunda bulunanlara %215’i 3) Doç.kadrosunda bulunanlara %175’i 4) Yrd.Doç.kadrosunda bulunanlara %165’i 5) Diğer Öğretim Elemanlarından; a) Birinci dereceden aylık alanlara %130’u b) İkinci dereceden aylık alanlara %117’i c) Üçüncü dereceden aylık alanlara %110’u d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara %104’ü e) Diğer derecelerden aylık alanlara %98’i her ay üniversite ödeneği olarak ödenir. Vergiye tabi tutulmaz (damga v.hariç) PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

51 İdari Görev Ödeneği: Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere Rektör Yardımcıları ve Dekanlara Dekan Yardımcıları, Enstitü Yüksekokul Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına % 70'i % 30'u % 20’si % 15'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

52 İdari Görev Ödeneği Birden fazla idari görevi bulunanlara idari görev ödeneğinden en yüksek olanı verilir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

53 Geliştirme ödeneği nasıl tespit edilir?
Kimlere ödenir? PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

54 Geliştirme Ödeneği: YÖK ile MEB’in görüşü
Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş Yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına ödenir.              YÖK ile MEB’in görüşü Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

55 Öğretim elemanlarına;
Geliştirme Ödeneği Öğretim elemanlarına; Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının, 657 sayılı DMK uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.  PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

56 Devlet Konservatuarlarının Öğretim Elemanları:
Sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

57 Yabancı Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler:
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

58 Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli İstihdamı:
Üniversiteler, İhtiyaç duydukları dallarda 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

59 Geçici Görev: Öğretim elemanları ile diğer kamu görevlileri; Rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

60 Diğer Kurum Mensupları:
7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları, öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır. Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen uygulanır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

61 Eğitim Öğretim Ödeneği:
Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak ödenir. Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

62 Eğitim-öğretim ödeneği kimlere ödenmez?
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

63 Eğitim-Öğretim Ödeneği
2547 sayılı Kanun’un 33, 38 ve 39.maddeleri uyarınca yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlara ödenmez. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

64 Tazminat Göstergeleri
Makam Tazminatı: Makam Tazminatı Tazminat Göstergeleri 0,076791 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

65 Makam Tazminatı Cetveli:
Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Rektörler Profesörler (3 yılını tamamlayanlar) Profesörler Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar) 2.000 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

66 Görev Tazminatı Cetveli:
Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri Rektörler Profesörler (3 yılını tamamlayanlar) Profesörler Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar) PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

67 Kazanılmış hak aylığı 1.derece olan bir doçenttir.
Ali Al, Kazanılmış hak aylığı 1.derece olan bir doçenttir. Kendisine ödenecek makam tazminatı ne kadardır? Hesaplayalım... Makam Tazminatı = ( ) x 0,076791 = 767.91 767.91 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

68 Profesörler (3 yılını tamamlayanlar) 1612,61 Profesörler 1228,65
Ünvanı Makam Tazminatı Rektörler 1842,98 Profesörler (3 yılını tamamlayanlar) 1612,61 Profesörler 1228,65 Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar) 767,91 68 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

69 Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
Makam Tazminatı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro/görev unvanlarına atananlara ödenir. Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

70 2914 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları