Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIRIM BEYAZITÜNİVERSİTESİ STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIRIM BEYAZITÜNİVERSİTESİ STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YILDIRIM BEYAZITÜNİVERSİTESİ STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI
DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

2 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Ders Yükü Tespitinde ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” doğrultusunda uygulama birliğinin sağlanması için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür. Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saattir. Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dışında gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders; normal örgün öğretimde en çok 20 saat, İkinci öğretimde ise en çok 10 saattir.

3 b) Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde, haftalık ders yükünü doldurmuş olmak koşulu aranmaz. c) Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz, bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü aşağıda belirtilen yükün yarısı kadardır. Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüğü ile bölüm başkanlığına Yükseköğretim Kanunda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz. d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

4 DERS YÜKÜ PROFESÖRLER 10 DOÇENTLER YARDIMCI DOÇENTLER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMANLAR 12 İDARİ GÖREVİ VAR İSE DEKAN, MÜDÜR DEKAN YRD./MÜDÜR YRD. 5 BÖLÜM BŞK.

5 Haftalık Ders Yükü Denklikleri
Haftalık ders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartıyla aşağıdaki denklikler esas alınır. Öğretim elemanın eğitim - öğretim faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplanır. Her bir dersi (uzmanlık alan dersleri dahil) sadece teorik veya sadece uygulama olarak kategorize etmek mümkün olmadığından ve bazı derslerin hem teorik hem de uygulama bileşeni bulunabileceğinden derslerin içerikleri ve teorik/uygulama bileşenleri üniversite senatolarınca belirlenir ve üniversite kataloglarında duyurulur. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca üniversitelerin tıp veya diş hekimliği fakülteleri bünyesinde yürütülen uzmanlık eğitimlerinde, Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonlarınca belirlenen müfredata uygun olarak Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan haftalık ders programı esas alınır.

6 a) Teorik Dersler Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim - öğretim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders yüküne eş değerdir. Bu dersler ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) düzeyde açılabilir. Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrenciler için ilgili yönetmeliklere uygun olarak açılabilecek uzmanlık alan dersleri de yukarıdaki koşulları sağlamak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarı yıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

7 b) Diğer Faaliyetler: Teorik dersler dışındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar. 1- Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her ders saati bir ders yüküdür. 2- Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat /hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır. 3- Lisansüstü eğitimde (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) tez danışmanlığı, her bir öğrenci için, 1 saat/ hafta ders yüküdür. Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez danışmalıklarından kazanabileceği azami ders yükü 10 saat/ hafta’yı geçemez. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri dahil) öğrencinin danışmanlığına (ders ve tez dönemleri için) ilgili Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve ilgili Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

8 Öğrenci Sayısı Ders Yükü 1-50 1 saat 51-100 2 saat 101-150 3 saat
4- Bir yarı yıl içinde yapılan her ara sınav karşılığı olarak derse kayıtlı öğrenci sayısına göre; ders yükü sınavın yapıldığı haftanın ders yüküne aynen eklenir. Ara sınavlar için öngörülen yük her bir dersin ara sınavı için haftada beş saati aşamaz. Laboratuvar, uygulamalı dersler, güzel sanat ve beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin yarı yıl içindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi de ara sınav olarak kabul edilir. Öğrenci Sayısı Ders Yükü 1-50 1 saat 51-100 2 saat 3 saat 4 saat 201-ve daha çok 5 saat

9 EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA
Ek ders ücreti ödemelerinde 2 nci maddede belirtilen hususlar da dikkate alınarak aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Ek ders ücreti, haftalık ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir. Kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına normal örgün öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Bir öğretim elemanı hem normal örgün öğretimde, hem de ikinci öğretimde görev alıyorsa en çok otuz saate kadar (20 saati normal öğretim, 10 saati ikinci öğretim için olmak üzere) ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesaplanmasında, öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

10 Yaz ve yarıyıl tatillerinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinde ders yükü zorunluluğu aranmaksızın; sadece normal örgün öğretimde görev alan öğretim üyelerine en çok 30 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 32 saate, hem normal örgün öğretim hem de ikinci öğretimde görev alan öğretim üyelerine de en fazla 40 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 42 saate kadar ek ders ücreti ödenebilir. b) Ara sınavlar için öngörülen yükten doğan ek ders ücretleri, yalnızca ara sınavların veya ara sınav yerine geçen değerlendirmelerin yapıldığı hafta için ödenir. Ek ders ücretinin hesabında, bir yarıyılda bir ders için yapılan ara sınavların en fazla dördü dikkate alınır ve aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez.

11 c) Eğitim programlarının veya derslerin blok halinde uygulandığı durumlarda, faaliyetler bir yarı yıllık süreye yayılarak ek ders yükü hesabı yapılır. d) Tıp Fakültelerinin 4, 5 ve 6 ncı sınıfları, konservatuvar, yabancı dil, resim-iş, beden eğitimi ve spor, müzik eğitim programları, laboratuvar, staj, uygulamalı dersler ve tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi ve benzeri çalışmalar hariç olmak üzere, aynı ders veya faaliyet birden fazla öğretim elemanı tarafından yürütülüyorsa dersin veya faaliyetin haftalık ders yükü ve ek ders saatleri görev alan öğretim elemanlarına bölünerek hesaplanır.

12 e) Eğitim-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalıklığı ve/veya fiziksel olanakların yeterli olmaması nedeniyle teori ve/veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili Bölüm Başkanının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile birden fazla şube halinde açılabilir. Bu takdirde, ayrı ayrı vermeleri kaydıyla, bu dersleri veren öğretim elemanlarının her birine dersin öğretim programındaki haftalık teorik ve uygulama saati ders yükü ve ek ders saati olarak aynen uygulanır. (Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar Ek Ders Ücreti «e» Fıkrası) f) Eğitim programlarının uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması durumunda, faaliyetler eş değer haftalık ders yükü hesabı yapılarak değerlendirilir.

13 DERSTE TELAFİ YAPILIRSA
g) Öğretim elemanlarına geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde anılan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve yürütülen faaliyetler için, Yönetim Kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği prosedüre göre haftalık ders programında yapacağı değişiklik neticesinde belirlenen tarihteki hafta esas alınarak ( 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak ve anılan maddenin son fıkrası hükmüne göre herhangi bir fazla ödemeye yol açmamak üzere) ek ders ücreti ödenir. Boş geçen derslerin, müfredat programında değişiklik yapılmaksızın ilgili öğretim elemanı yerine bir başka öğretim elemanı tarafından telafi edilmesi halinde, ek ders ücreti bu dersleri fiilen ve bizzat veren öğretim elemanına (2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak kaydıyla) ödenir.

14 h) Hafta ve bayram tatili, yarı yıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri dışında yürütülen uzmanlık alan dersleri, tez danışmanlığı, ara sınavlarla ilgili faaliyetler için zamlı ek ders ücreti ödenmez.

15 DERS YÜKÜ TESPİTİ

16 Doçent Kadrosunda Bulunan Öğretim Üyesi İçin NÖ İÖ Teo 2 8
ÖRNEK 1- Normal örgün öğretimde 2 saat teorik ders veren ve 6 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan , ikinci öğretimde de 8 saat teorik ders veren ve 9 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan bir doçente 10 saat olan haftalık zorunlu ders yükünün normal örgün öğretimden 2 saat teorik ders, 6 saat teorik ders dışı faaliyet ve ikinci öğretimden de 2 saat teorik ders ile doldurulmasından sonra, ikinci öğretimde 6 saat teorik ders ve 4 saat teorik ders dışı faaliyet için bir kat fazlasıyla ek ders ücreti ödenecek, ikinci öğretimden kalan 5 saat teorik ders dışı faaliyet için hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir. Doçent Kadrosunda Bulunan Öğretim Üyesi İçin NÖ İÖ Teo Dfaaliyet Maaş Karşılığı = NÖ (2 saat Teo+6 saat Dfaaliyet) + İÖ ( 2 saat Teo)=10 saat Ücretli Kısmı = İÖ ( 6 saat Teo, 4 saat Dfaaliyet) *** İÖ 5 saatlik ders dışı faaliyet ödenmez 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11. Maddesinde Değişik : 26/6/ /4 md.) Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.

17 ÖRNEK 2- Normal örgün öğretimde 4 saat teorik ders veren, ikinci öğretimde de 18 saat teorik ders veren ve 8 saat teorik ders dışı faaliyette bulunan profesöre, 10 saat olan haftalık zorunlu ders yükünün normal örgün öğretimde verdiği 4 saat teorik ders ve ikinci öğretimde verdiği 6 saat teorik ders ile tamamlanmasından sonra, ikinci öğretim için (18-6=) 12 saatlik sürenin 10 saati için ek ders ücreti ödenecek; ek ders ücreti ödenmesinde dikkate alınmayan ikinci öğretimden 2 saat teorik ders ve 8 saat teorik ders dışı faaliyeti için ise gerek normal örgün öğretimde, gerek ikinci öğretimde hiçbir suretle ek ders ücreti ödenmeyecektir. Profesör Kadrosunda Bulunan Öğretim Üyesi İçin NÖ İÖ Teo Dfaaliyet Maaş Karşılığı = NÖ (4 saat Teo) + İÖ ( 6 saat Teo)=10 saat Ücretli Kısmı = İÖ ( 10 saat Teo) *** İÖ 2 saat Teo ve 8 saatlik ders dışı faaliyet ödenmez Bir öğretim elemanı hem normal örgün öğretimde, hem de ikinci öğretimde görev alıyorsa en çok otuz saate kadar (20 saati normal öğretim, 10 saati ikinci öğretim için olmak üzere) ek ders ücreti ödenir.

18 ÖRNEK 3- Normal örgün öğretimde 4 saat teorik ders veren, 14 saat teorik ders dışı faaliyeti bulunan bir profesörün, ikinci öğretimde de 6 saat teorik dersi ile 2 saat teorik ders dışı faaliyeti bulunmaktadır. Bu öğretim üyesine, 10 saat olan zorunlu ders yükü normal örgün öğretimde verdiği 4 saat teorik, 6 saat teorik ders dışındaki faaliyetleri ile doldurulduktan sonra, teorik ders dışındaki faaliyetler için belirlenen 10 saatlik sınır aşılamayacağından normal örgün öğretimden kalan (14–6=) 8 saat teorik ders dışındaki faaliyetlerinin sadece 4 saati için, ikinci öğretimden ise sadece 6 saat teorik dersleri için ek ders ücreti ödenecek, normal örgün öğretimde verdiği 4 saat ve ikinci öğretimde verdiği 2 saat diğer faaliyetleri için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Profesör Kadrosunda Bulunan Öğretim Üyesi İçin NÖ İÖ Teo Dfaaliyet Maaş Karşılığı = NÖ (4 saat Teo+6 Dfaaliyet) =10 saat Ücretli Kısmı = NÖ (4 Dfaaliyet) ve İÖ ( 6 saat Teo) *** NÖ 4 saat ve İÖ 2 saat 8 saatlik ders dışı faaliyet ödenmez

19 Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar 160*Maaş Katsayısı 160* (0,071589)
Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur (2914s.k. md.11) ÜNVAN GÖSTERGE*KATSAYI BRÜT TUTAR Profesörler 300*Maaş Katsayısı 300* (0,071589) 21,48 Doçentler 250*Maaş Katsayısı 250* (0,071589) 17,90 Yardımcı Doçentler 200*Maaş Katsayısı 200* (0,071589) 14,32 Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar 160*Maaş Katsayısı 160* (0,071589) 11,45

20 KADROLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ ve 2547 SAYILI KANUNUN 40/a MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ EKDERS ÖDEME İŞLEMLERİ

21

22

23 2547 SAYILI KANUNUN 31. MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN EKDERS ÖDEME İŞLEMLERİ
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4/a maddesi kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

24 2547 sayılı kanunun 31 maddesi kapsamında görevlendirilen personelin aylık SSK PİRİMLERİNİN gönderilmesi işlemleri https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap

25

26

27

28

29

30

31

32

33 2547 SAYILI KANUNUN 31. MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN EKDERS ÖDEME İŞLEMLERİ 2- Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra ders veren öğretim elemanları

34

35 Öğretim üyelerinin dilekçeleri beyanlarının üzerine takılmalıdır.
SSK girişi yapılacak öğretim üyelerinin SSK giriş işlemleri dönem dersleri başlamadan en geç 1 gün önce tamamlanmış olmalıdır. SSK primlerinin zamanında ödenebilmesi için puantajların en geç takip eden ayın 5’ne kadar Strateji Daire Başkanlığına üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir. Görevlendirme yapılacak personelin statüsü araştırılmalı; 4/b ve 4/c kapsamındaki personele ödeme yapılmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır Ekders işlemleri ile ilgili tüm işlemlerin birimleriniz tarafından yapılacağından ders programları ve görevlendirmelerin takip edilerek gerekli işlemler yapılmalıdır.

36 SINAV ÜCRETİ Dersi veren öğretim elemanına, her ders için ayrı ayrı olmak üzere, yarı yıl ve yıl sonu genel sınav dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının göz önüne alınmasında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. Sınavın dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaması halinde sınav ücreti ödenmez.

37 M.B. BÜMKO 07.10.1999 tarih ve 19704 sayılı görüş yazısı
Sınav ücretinin öğrenci sayısı da dikkate alınarak okunacak sınav kağıtlarının bir karşılığı olarak düşünülmüş olması nedeniyle sınav ücreti konusunu düzenleyen 2914 sayılı kanunun 11. maddesinin 3.fıkrasında yer alan; “dersi veren öğretim elemanına her ders için…” ifadesinden teorik derslerin anlaşılması gerekmekte olup, teorik ders dışında kalan faaliyetlerin sınavları dolayısıyla sınav ücreti ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

38 M.B. BÜMKO 17.08.1994 tarih ve 18303 sayılı görüş yazısı
Buna göre, müfredat programlarında tek bir ders olarak yer alan ve farklı bölüm yada sınıfların öğrencilerine ortak olarak okutulan bu dersleri, farklı bölüm yada sınıflara ait ayrı ayrı dersmiş gibi mütalaa etmek mümkün bulunmadığından bir ders adı altında ortak okutulan söz konusu derslerin sınavlarını yapan öğretim elemanlarına ödenecek sınav ücretinin hesabında bu derslerin sınavına giren toplam öğrenci sayısının esas alınması gerekmektedir. Söz konusu derslerin müfredat programlarında her sınıf yada bölüm itibariyle ayrı ayrı yer alması ve okutulması halinde ise bu programlara kayıtlı olup da fiilen sınava giren öğrenci sayısı dikkate alınarak sınav ücreti ödenecektir.

39 SINAV ÜCRETİ TABLOSU Öğrenci Sayısı Normal Öğretim Göstergesi Tutarı
İkinci Öğretim Göstergesi 0-50 (300*0,071589) 21,48 300*2 (600*0,071589) 42,95 51-100 (600*0,071589) 600*2 (1200*0,071589) 85,91 (900*0,071589) 64,43 900*2 (1800*0,071589) 128,86 (1200*0,071589) 1200*2 (2400*0,071589) 171,81 (1500*0,071589) 107,38 1500*2 (3000*0,071589) 214,77 (1800*0,071589) 1800*2 (3600*0,071589) 257,72 (2100*0,071589) 150,34 2100*2 (4200*0,071589) 300,67 (2400*0,071589) 2400*2 (4800*0,071589) 343,63 (2700*0,071589) 193,29 2700*2 (5400*0,071589) 386,58 (3000*0,071589) 3000*2 (6000*0,071589) 429,53

40 HAZIRLAYAN YÜKSEL ÜNALDI Yüksekokul Sekreteri


"YILDIRIM BEYAZITÜNİVERSİTESİ STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları