Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 6111 SAYILI KANUN GEREĞİ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 6111 SAYILI KANUN GEREĞİ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 6111 SAYILI KANUN GEREĞİ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINAN KURUM ALACAKLARI 1- 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin ; •Sigorta primi, •İ şsizlik sigortası primi, •S osyal güvenlik destek primi, •E meklilik keseneği, •D amga vergisi, •E ğitime katkı payı ve özel işlem vergisi TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2

3 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINAN KURUM ALACAKLARI •Ödenme imkanı ortadan kalkmamış İsteğe bağlı sigorta primi ve Topluluk sigortası primi •Özel nitelikteki bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin resen tahakkuk ettirilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 3

4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINAN KURUM ALACAKLARI 2-31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları 3-5510 sayılı Kanunun Geçici 24 ve 25 inci maddeleriyle getirilen yeniden yapılandırmaya müracaat edip şartları yerine getirmediğinden bozulan yapılandırmanın ihyası, TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 4

5 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINAN KURUM ALACAKLARI 4- 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 inci maddesi ne istinaden durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçları, 5- İş Kazası ve Meslek Hastalığı, malüllük ve ölüm halleri ile Genel Sağlık Sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik fiiller nedeniyle tahsili gereken rucu alacakları, 6- Fazla ve Yersiz ödemelere ilişkin alacaklar, TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5

6 B) KAPSAMA GİREN KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIMLARI 1-PRİMLER •Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihten bu kanunun yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak sureti ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilir. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6

7 B) KAPSAMA GİREN KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIMLARI 2-ÖZEL NİTELİKTEKİ BİNA İNŞAATLARI VE İHALE KONUSU İŞLER •30.11.2010 tarihi itibari ile bitirilmiş Özel nitelikteki bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara g.cezası ve g.zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu kanunun yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak sureti ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilir. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 7

8 B) KAPSAMA GİREN KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIMLARI 3-İDARİ PARA CEZALARI kesinleştiği halde •31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup,bu kanunun yayınlandığı tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50 ‘si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihten bu kanunun yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak sureti ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde,idari para cezası asıllarının kalan %50 ‘si ile idari para cezasına uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilir •Yukarıda belirttiğimiz üç konuya ilişkin alacak asıllarının ödenmiş olmasına rağmen fer’ ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda fer’i alacağın %40 ’ı nın ödenmesi halinde kalan %60 ’ ının tahsilinden vazgeçilir. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 8

9 B) KAPSAMA GİREN KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIMLARI 4-DAVA SAFHASINDAKİ İDARİ PARA CEZALARI (mad.13) •31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillerle ilgili Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ( 02.05.2011 ) tahakkuk etmiş ve dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş İPC asıllarının %25’i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak sureti ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %75’i ile İPC’ ye uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 9

10 B) KAPSAMA GİREN KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIMLARI 5-SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ALACAKLARI •Yaşlılık,emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4-b kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle SGDP ödemesi gerekenlerden Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (02.05.2011 ) kadar tescili yapılmış olanların ödenmemiş olan SGDP asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde,bu alacaklara uygulanan g.cezası ve g.zammı gibi alacaklardan vazgeçilir. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 10

11 •5510 geçici 24. ve 25. maddeleri kapsamında bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler anılan yapılandırma kanununa göre mahsup edilecektir. C) 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARINI YAPILANDIRANLARDAN YAPILANDIRMASI BOZULANLAR TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 11

12 •Yapılandırması 12 taksite kadar olanlardan ödemediği taksit sayısı 4’den fazla olmayanlar ile •Yapılandırması 24 taksite kadar olanlardan ödemediği taksit sayısı 8’den fazla olmayanlar, Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna ( 02.05.2011 ) kadar müracaatları halinde bozulmuş olan yapılandırmaları aynı hükümlerle ihya edilecektir. C) 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARINI YAPILANDIRANLARDAN YAPILANDIRMASI BOZULANLAR TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 12

13 •1479 ve 2926 sayılı Kanuna göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulan sigortalıların kendileri yada hak sahipleri geçici 17.maddeye istinaden kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (02.05.2011 ) kadar müracaat etmeleri halinde durdurulan sigortalılık sürelerine ait prim borçları TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının,kanunun yayım tarihini izleyen beşinci ayın ( 01.0 8.2011) sonuna kadar ödenmesi halinde bu sigortalılık süreleri ihya edilecektir. Mayıs 2008 – 30 Kasım 2010 arası borçlar peşin ödeme veya taksitle ödeme yoluyla yapılandırılabilecektir. D) SİGORTALILIK SÜRELERİ DURDURULAN BAĞ-KUR VE TARIM BAĞ-KUR LULARINA İLİŞKİN ALACAKLAR. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 13

14 •2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanun kapsamında yersiz aldıkları aylıkları nedeniyle %50 fazlasıyla geri alınması gereken tutardan %50 fazlaya ilişkin kısmın tahsilinden vazgeçilir. E) 2022 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN YERSİZ ÖDEMELER TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 14

15 •31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş sigorta primi,işsizlik sigortası primi,SGDP ve İPC asılları toplamı 50 TL’yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı g.cezası ve g.zammı gibi fer’ ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’ i alacaklardan tutarı 100 TL’ yi aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. F)5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞ İŞYERLERİNE İLİŞKİN ALACAKLARDA TERKİN MİKTARI TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 15

16 •4/b kapsamındaki sigortalılar borçlarını yapılandırmaları halinde,yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla borçları bulunmaması veya bu borçlarını da taksitlendirmiş olması ve taksitlerini de düzenli ödüyor olmaları halinde bu kanuna göre yapılandırılan borçlarının ilk taksidini ödemeleri halinde hak sahipleri de dahil GSS’ den yararlanmaya başlarlar. G) 4/B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN BORÇLARINI YAPILANDIRMALARI HALİNDE GSS’ DEN YARARLANMALARI TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 16

17 Ğ) YAPILANDIRMAYA BAŞVURU, ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ 1) BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ •Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar müracaat etmeleri şarttır. •İlgililer Müracaatlarını yazılı olarak yapabilecek olmakla beraber e-Sigorta kanalı ile de yapabilecekler. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 17

18 H) YAPILANDIRMAYA BAŞVURU, ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ 2) ÖDEME SÜRESİ  Ödenecek tutarlar defaten yada ilk taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde ;  6 eşit taksit  9 eşit taksit  12 eşit taksit  18 eşit taksit olarak ödenmesi gerekmektedir. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 18

19 I) YAPILANDIRMAYA BAŞVURU, ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ 2) ÖDEME ŞEKLİ  Ödenecek tutar ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenirse bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için her hangi bir faiz uygulanmaz.  Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde  Altı eşit taksit için 1,05  Dokuz eşit taksit için 1,07  Oniki eşit taksit için 1,10  Onsekiz eşit taksit için 1,15 Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek sureti ile ikişer Aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 19

20 İ) YAPILANDIRMAYA BAŞVURU, ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 20

21 İ) YAPILANDIRMAYA BAŞVURU, ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 21

22 İ) YAPILANDIRMAYA BAŞVURU, ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ 3) TAKSİTLERİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ Taksitlerin kredi kartı ile ödenmek istenmesi durumunda, ilgili bankalar borç tutarını taksitler halinde ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydetmek şartıyla, ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınarak ödeme yapılır. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 22

23 •İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte •Spor kulüpleri ise yine ikişer aylık taksitler halinde azami 42 eşit taksitte borçlarını yapılandırabilirler. •Bu durumda  24 eşit taksit için 1,20  30 eşit taksit için 1,25  36 eşit taksit için 1,30  42 eşit taksit için 1,35 katsayı uygulaması yapılır. J) İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE SPOR KULÜPLERİNE AİT BORÇLARIN YAPILANDIRMA ŞEKLİ VE SÜRELERİ TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 23

24 K) 6183 SAYILI KANUNA TABİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI •6183 Sayılı kanuna göre tecil edilmiş ve ödemeleri devam edenler kalan taksit tutarları için müracaatları halinde bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. •Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak uygulanan hacizler ödeme nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. •5393 sayılı Kanun ve 5216 sayılı Kanun kapsamında uzlaşılan belediye alacakları için bu kanun hükümleri uygulanmaz. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 24

25 L) YAPILANDIRMANIN BOZULMA KOŞULLARI •Bir takvim yılında ödenmeyen veya eksik ödenen taksit sayısının iki den fazla olması halinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilir. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 25

26 L) YAPILANDIRMANIN BOZULMA KOŞULLARI •Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma hükümleri devam eder. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 26

27 L) YAPILANDIRMANIN BOZULMA KOŞULLARI •Yapılandırmadan yararlanan borçlunun taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememesi halinde de yapılandırmaları bozulur •Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar yapılmış eksik ödemeler için bu kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 27

28 M) DİĞER HÜKÜMLER  Dava açmamaları ve açılmış davalarından vazgeçmeleri şartına bağlanan alacaklar için borçluların başvuru süresi içinde bu iradelerini yazılı olarak beyan etmeleri şarttır. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 28

29 M) DİĞER HÜKÜMLER  Cari ay sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların yapılandırmaları bozulmaz. TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 29

30 30 Yapılandırmaya Nasıl Başvurulacak ?

31 Yapılandırmaya Başvuru Şekilleri TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 31 • Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden teslim ederek • Posta Yolu İle Kurumca hazırlanacak maktu formun doldurulması suretiyle Yapılandırma başvuruları üç şekilde yapılabilmektedir. • www.sgk.gov.tr/İşveren/e-yapılandırma adresinden e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile internettenwww.sgk.gov.tr/İşveren/e-yapılandırma

32 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 32 Yapılandırma Başvurusu Nereye Yapılacak ?

33 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 33 Yapılandırma başvuruları, ilçelerde dahil olmak üzere tüm Sosyal Güvenlik Merkezlerimizden yapılabilmektedir. Ancak; İcra borçlarına ilişkin yapılandırma talebi İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.

34 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 34 Trabzon ilinde 4’ü ilçelerde 1’i merkez ilçede olmak üzere toplam 5 Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet vermektedir. Araklı

35 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 35 Yapılandırma Sonucu Nereden Alınacak ?

36 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 36 • Eğer icrada borcunuz varsa; icra dosyanızın bulunduğu İcra Servisinden, • Eğer icrada borcunuz yoksa; işyeri dosyanızın bulunduğu Prim Tahsilat Servisinden, Yapılandırma sonucunuzu alabilirsiniz. 4-a Yapılandırma başvurusunu internet ortamından yada posta yolu ile yapacaksanız;

37 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 37 • 4-b dosyanızın bulunduğu size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezinden, Yapılandırma sonucunuzu alabilirsiniz. 4-b Yapılandırma başvurusunu internet ortamından yada posta yolu ile yapacaksanız;

38 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 38 Yapılandırma Başvurusu Hangi Tarihte Yapılmış Sayılacak ?

39 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 39 Başvuru formunu, • İnternet ortamında gönderdiyseniz, formun internetten gönderildiği tarih, • Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden teslim ettiyseniz, formun Sosyal Güvenlik Merkezlerinde teslim alındığı tarih, •APS veya Taahhütlü gönderdiyseniz, postaya verildiği tarih, •Adi posta yoluyla gönderdiyseniz, postanın kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, Başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

40 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 40 Kurum Aleyhine Dava Açanlar Başvuruda Ne Yapacak ?

41 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 41 Kanun gereği Kurum aleyhine dava açmış ve davası devam etmekte olan başvuru sahipleri, davadan feragat etmedikçe yapılandırmadan yararlandırılamayacağından, feragat dilekçeleri başvuru esnasında alınacaktır.

42 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 42 Kurum aleyhinde dava açmış olan başvuru sahiplerinin feragat dilekçelerini verebilmek için: a)Tüzel kişiliklerde şirket yetkilisinin bizzat imza sirküleri ve yetkili olduğuna dair ticaret sicil gazetesi sureti ile bizzat kendileri b)Gerçek kişilerin nüfus cüzdan asılları ile bizzat kendileri c)Ya da Sulh’ e, ibraya, feragate açıkca vekalet ile yetki verdikleri avukatları aracılığı ile başvurmaları gerekmektedir.

43 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 43 Yapılandırma Süresince Nelere Dikkat Edilmeli ?

44 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 44 Her ne kadar başvuru süresi yasanın yayımlandığı ayı takip eden ikinci ayın sonunda (02.05.2011 )bitecek olsa da • Son günlerde yapılan başvurular nedeniyle yığılma olması ve evrak akışının yavaşlaması, •Erken yapılan başvurularda, ödeme planının daha hızlı hazırlandığı, •Taksit miktarlarının öğrenilmesi neticesinde ödeme tarihine kadar hazırlıklarınızın daha iyi yapılacağı, göz önünde bulundurularak erken başvuru yapılmasına özen gösterilmelidir. Erken Başvuruya Özen Gösterilmelidir

45 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 45 Başvuru evrakında, • Unvan ve/veya ad soyadın, • Sicil numaralarının, • TC kimlik numaralarının, eksiksiz yazılması borçların doğru ve yanlışsız hesaplanmasını sağlayacaktır. Başvuru Formunun Eksiksiz Doldurulması

46 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 46 Başvuru evrakında, • Adres, • Telefon, • GSM, • e-Posta adreslerinin eksiksiz yazılması başvuru sahibine yapılandırma süresinde ulaşılmasını ve ödeme planlarının ulaştırılmasını kolaylaştıracaktır. Başvuru Formunun Eksiksiz Doldurulması

47 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 47 •Seçilen taksit sayısını başvuru süresinden sonra artırmak mümkün olmadığından Başvuru sahibinin ödeme gücüne uygun taksit seçeneğini işaretlemesi yapılandırmadan yararlanma hakkının kaybını engelleyecektir. Ayrıca; taksitler iki ( 2 ) ayda bir ödeneceğinden çok uzun vadenin gecikme zammı getireceği hususu göz ardı edilmemelidir. Taksit Sayısını Belirlemek

48 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 48 Borçlarınıza ilişkin belirlenmiş olan taksit planınızda belirlenen tarihlerde ödemelerin yapılması ve her ödemeden sonra ödendi makbuzlarından, yatırılan taksit döneminin incelenmesine özen gösterilmelidir. Yapılandırma Süresince Kontrol

49 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 49 Yapılandırmaya başvurarak borçlarını ödeyen başvuru sahiplerinin, ileride telafisi imkansız hak kayıplarına uğramamaları için son taksiti takip eden ay içerisinde yapılandırmayı yapan Sosyal Güvenlik Merkezine giderek eksik ödenmiş ve/veya ödenmemiş taksitlerinin olup olmadığını kontrol etmesi önem arz etmektedir. Yapılandırma Süresinde Son Kontrolün Önemi

50 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 50 6111 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ?

51 TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 51 Olarak Biz Hazırız !!! Teşekkür Ederiz.


"İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 6111 SAYILI KANUN GEREĞİ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları