Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İyi Örneklerin Paylaşılması Dosyabak.Com adresinden indirilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İyi Örneklerin Paylaşılması Dosyabak.Com adresinden indirilmiştir."— Sunum transkripti:

1 Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İyi Örneklerin Paylaşılması
Dosyabak.Com adresinden indirilmiştir.

2 Serbest zaman eğitimi kişinin bireysel tatminini sağlayan ve bireyi zenginleştiren, serbest zaman fırsatları sunan, toplum üzerinde serbest zamanın etkisini anlamayı gerektiren ve serbest zaman davranışlarını göz önünde bulundurmayı amaçlayan eğitim olarak tanımlanmıştır.

3 Eğitim sürecinin birçok yöntemi vardır
Eğitim sürecinin birçok yöntemi vardır. Bunun için bazı uygun koşulların sağlanması gerekir. Öyleki bireylerdeki farklılıklar tespit edilmeli bunun değerlendirmesi sonucunda süreç oluşturulmalıdır. Bazıları için tanımlama yapılması gerekirken, bazıları tarafından kendiliğinden keşfedilir, bazılarının ise örnekleme yaparak yaşaması gerekir.

4 Toplumsal ve kişisel refah bakımından serbest zaman saatlerinin kişisel gelişme ve toplumsal düzeni geliştirme olarak kullanılması serbest zaman eğitiminin amacıdır. Serbest zaman daha müreffeh bir yaşama hazırlanma ve kişiliğin geliştirilmesi için kullanılması yönünden iyi bir fırsattır. İnsanlar serbest zamanlarını en değerli ve en yararlı bir biçimde değerlendirecek etkinlikleri seçmelidirler.

5 Kuşkusuz serbest zamanın özel bir etkinlikle değerlendirilmesi bireyin ilgi, yaş, cinsiyet, öğrenim, kültürel ve toplumsal durumuna bağlıdır. Bireyin bu özelliklerini dikkate alarak serbest zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği serbest zaman eğitiminin ana hedefidir.

6 Serbest zaman eğitiminin esas amacı çok yönlü, esnek, uyumlu bir insan yetiştirmektir. Aynı zamanda sağduyu ve mantığa yönelik bilişsel yetilerin gelişimi de sağlanır. Bu nedenle serbest zaman eğitimi bireyin uyumunun artmasına, kendisi ve toplum için gurur verici, yararlı bir yaşam sürmesine yardım eden bir süreçtir.

7 Temel amaç, bireyin içinde bulunduğu sosyo-kültürel ortama etkin olarak katılmayı ve o ortamın gerekli kıldığı değerleri, kural ve norm sistemlerini diğerleri ile paylaşmayı, bunları doğru yorumlamayı öğrenmektir. Bireyin mümkün olan seçeneklerin farkına varmasına ve doğru seçimler yapmasına destek verirken birey kendi hayatına hedef belirleme ve yön verme gücünü geliştirir ve bu yoldan demokratik topluma katkıda bulunup topluma uyumlu tercihler yapabilir.

8 Serbest zaman eğitiminin esas amacı çok yönlü, esnek, uyumlu bir insan yetiştirmektir. Aynı zamanda sağduyu ve mantığa yönelik bilişsel yetilerin gelişimi de sağlanır. Bu nedenle serbest zaman eğitimi bireyin uyumunun artmasına, kendisi ve toplum için gurur verici, yararlı bir yaşam sürmesine yardım eden bir süreçtir.

9 İnsan için çok kıymetli olan serbest zamanı verimli geçirmek, kişisel ve toplumsal yarar bakımından önemlidir. Bunun yanında serbest zamanı ekonomik ve sosyal bakımdan hayata entegre edebilmek bu anlayışın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bilginin eğitsel değerinin ve etkisinin vurgulanması, bilginin tutuma dönüşmesiyle mümkündür.

10 Bu şekilde özümsenmesinde belirleyici etken bilginin bireyin yaşamındaki yeri, gerçek yaşamının bütünleyici parçası niteliğinde olup olmadığıdır. Başka deyişle eğitime mecbur olmak değil, eğitimi yaşamak gerekir. Eğitim yaşamla bütünleşmeli bireyler için canlı bir anlamı olmalıdır. Bu anlam içinde davranış kazandırmayı amaçladığımız insanın fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve diğer bütün özelliklerinin ne olduğunu bilmeden onu eğitmeye kalkışmak, zaman ve imkanların olumsuz kullanılmasına neden olacaktır.

11 SERBEST ETKİNLİK SAATİ UYGULAMALARININ AMAÇLARI
* Bireylere temel bilgi edindirme, * Kişiliğin geliştirilmesi, * Mesleki ve toplumsal yaşam durumlarına hazırlama. * Kendilerini ifade edebilecekleri yeterli zaman ve ortamı bulmalarını sağlama * Yeteneklerinin farkına varma, * Eksikliklerini ve fazlalıklarının neler olduğunu bilme, * Kendisine güven duyma, * Hayal güçlerinin gelişmesi, duygu ve heyecanların, arttırma * Başkalarıyla olan ilişkilerinin olumlu gelişmesi,

12 Yaşıtlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlama,
* Yaşıtlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlama, * Yakın çevresini daha iyi ve yakından tanıyabilme, * İyi bir gözlemci olma, * Daha çok duyu organını öğrenmeye katma, * Öğretimin sınıf dışında da gerçekleştiğini öğrenma, * Saldırganlık eğilimleri ve enerji birikimlerini olumlu bir şekilde kullanma, * Zorunlu ders sayısının azalması ile beyinsel dengeyi kurabilme, * Okulda kendisini bekleyen sürprizlerin neler olduğunu merak ederek okula gelme, * Çocukluğunu yaşama

13 Bu amaçların gerçekleştirilmesi için serbest zaman eğitimine gereksinim olduğu ortadadır. Birçok eğitimciye göre serbest zaman eğitimi, çeşitli kurlar ya da müfredat programı dışındaki etkinlikler yoluyla serbest zamanın değerli bir biçimde kullanılması yoluyla sağlanabilir. Kimileri de bu eğitimi geniş ölçüde ilgilerin ve becerilerin yaratılması biçimindeki bir rehberlik sorunu olarak düşünmektedirler.

14 Fakat bunun nasıl sağlanacağı hususunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bununla birlikte, serbest zaman eğitimi, bireyin yaşamının zenginleştirilmesi, ilgilerinin ortaya çıkarılması, becerilerinin geliştirilmesi kadar, bir yaşam felsefesini de içine almaktadır. Serbest zaman eğitimi yaşam için eğitimle eşit tutulmalı ve insanları, zamanlarını kullanmaya hazırlayan bir süreç olarak düşünülmelidir.

15 Bu süreçte birey, kişisel bir doyum sağlamalı ve tüm kişisel gelişmelerine katkıda bulunmalıdır. Serbest zaman eğitimi onlara tutum ve değerler, ilgi ve beceriler kazandırma ve geliştirmeye yöneliktir. Serbest zamanın tümsel doyum sağlayıcı ve yaratıcı olarak kullanılması serbest zaman eğitiminin amacını oluşturmaktadır.

16 Serbest zaman eğitimini uygulamak için bazı kriterler geliştirilmiştir
Serbest zaman eğitimini uygulamak için bazı kriterler geliştirilmiştir. Bunlar; serbest zaman eğitimi uygulama modeli, yaşam deneyimlerinin farkında oluş, serbest zaman tercihleri ve serbest zaman sonuçlarından oluşmaktadır. Bu konuları çalıştıktan sonra diğer seviyeye geçilir. Bunlar ise amaçlar, serbest zaman deneyimleri, karar vermek ve sonuçlardır.

17 Serbest zaman eğitimi kişinin kendini, serbest zamanı, serbest zamanın kendi yaşam biçimi ve sosyal üretimi ile ilişkisini anlamak için geçirilen bir süreçtir. Bu sürecin amacı ve sonuçları insanların yaşam kalitesini artırmak üzerine yoğunlaşmaktadır.

18 SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ 
Serbest zaman etkinlikleri, programın ilk etkinliğidir. Çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği taşıdığı için mümkün olduğunca programdaki yeri değiştirilmemelidir. Bu etkinliklere ayrılan süre yaş gruplarına göre belirlenmelidir. Ancak süre belirlemede çok katı olunmamalı, sürede çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre yapılabilmelidir.

19 Serbest zaman etkinlikleri çocuğun ;
Yaratıcılığını geliştirme Paylaşma İşbirliği Başladığı işi sonuçlandırma konusunda kararlı olma Sorumluluk alma Aldığı sorumluluğu yerine getirme Problem çözme Olaylar arasında neden sonuç bağlantıları kurma Kas becerilerini geliştirme açısından önemlidir.(Oğuzkan ve diğ ;Kandır 2001).

20 Serbest zaman etkinliklerinde öğretmen,günlük eğitim programında yer alan hedef,kazanılması beklenen davranışlar ve araç olarak seçilen konu ile ilgili uyarıcıları daha önceden hazırlayarak,bunları çocuklara en iyi şekilde sunmak için düzenlemeler yapmalıdır.Öğretmen,çocuklar geldiklerinde onlarla yeterince ilgilenebilmek için hazırlıklarını son ana bırakmamalı,çocuklar okula geldiklerinde sınıf ortamını çalışmaya hazır bulmalıdırlar.(Oğuzkan ve diğ. 1993;Kandır b). Öğretmen bu etkinliklerde çocukların bireysel ayrıcalıklarına,ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda seçeneği aynı anda sunmalıdır.Çocuklar istekleri doğrultusunda,hangi çalışmaya katılacaklarına kendileri karar vermelidir.(Kandır,1999)

21 Kukla köşesi Kukla köşesi;çocukların öncelikle yaratıcıklarını ortaya koymalarını sağlayan köşelerden biridir. Kuklalar;el kuklası,parmak kukla,çomak kukla ve ipli kuklalardır. Öğretmen kuklaları,hazır alarak,kendisi hazırlayarak ya da çocuklarla birlikte hazırlayarak temin edebilir. Öğretmen hazırladığı kuklalar için takıp çıkarabilen özellikte aksesuarlar(gözlükler,şapkalar,papyon vb.) kullanarak pek çok karakter yaratabilir.(Sükan,1993;Oğuzkan ve diğ.,1999). Çocukların kuklalarla hikayeler oluşturabilmeleri ve bunları canlandırabilmeleri için sürekli bir kukla köşesi bulundurmalıdır.mukavva kutuları kullanarak yapabilir

22 Kitap Köşesi Bu köşede çocuklar ilgi duydukları kitapların resimlerine bakarak hikayeler oluşturabilirler.Bu onların hayal güçlerini geliştirerek ,yaratıcıklarını ve dil gelişimlerini desteklemektedir. Kitap köşesindeki kitaplar bol resimli olmalıdır.Resimler hikayelerin içeriğini açıklayacak nitelikte olmalı,kullanılan çizgiler ve renkler yuvarlak,yumuşak,gözü yormayacak ve resim bütünlüğü açıklayacak şekilde uyumlu olmalıdır.Resimlerde gereksiz ayrıntılara yer verilmemesine dikkat edilmelidir.Çünkü bunlar çocuğun ilgisini konudan uzaklaştırabilir.Kitap köşesindeki kitaplar,hikaye anlatma etkinliğinde de kullanabilir. Çocuklar kitaptaki kahramanlarla özdeşim kurabilecekleri için kahramanların iyi birer model olma özelliği taşımaları da önemlidir.(Gönen,1994;Dodge ve Colker,1995;Oğuzkan ve diğ.,1999;Tür ve Turla,1999;Aral ve Gürsoy 2000)

23 Kitap köşesinde kitapların nasıl sunulduğu da onların ilgilerini çekmede önemli rol oynar.Öğretmen köşeyi düzenlerken sınıfın sessiz ve aydınlık bir yerini tercih etmeli ve çocukların kitaplara rahatlıkla bakıp,inceleyebilmeleri için burada küçük bir masa ve sandalyeler,halı ya da minderlerden yararlanılmalıdır. Kitap köşesinde popüler kitaplardan birden fazla olmasında da yarar vardır. (Sükan,1993;Dodge ve Colker,1995;Oğuzkan ve diğ.,1999;Aral ve Bulut 2001)

24 VELİLER DE DERS VERECEK Sabah gazetesinin haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı bu son genelgesiyle, öğrencilerin serbest etkinlik saatlerinde yüzme ve çiftliklere gezi, öğretmenlerinin gözetiminde çarşı, pazar gezerek alışverişte bütçe oluşturma, uygun fiyatlı ürün seçme konusunda eğitilmesi istedi. Öğrencilere, çevrenin şartları doğrultusunda sebze ve meyve yetiştirme, balık tutma,bölgenin gelir kaynaklarını inceleme, meslekleri öğrenme, trafik kazalarından korunma gibi uygulamalar öğretilecek. İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, yeni öğretim yılında sorgulayan ve araştıran bir eğitim sistemi uygulaması başlattıklarını söyledi. Amaçlarının öğrencilere dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, nezaket, sabır, hoşgörü, empati, dürüstlük gibi değerleri kazandırmak olduğunu belirten İbrahim Er, "Yapacağımız çalışmalarda bilirkişilerden, konunun uzmanlarından ve velilerden yararlanacağız" dedi.

25 Serbest etkinlik zamanlarında sınıflara çağrılacak olan anne-babalar, meslekleri ve çalışmaları konusunda öğrencileri bilgilendirecek. Etkinlik kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenecek. Bu etkinlikler yapılırken resmi ve özel kurum ve kuruluşların müze, yüzme havuzu, atölye, spor salonu, fabrika, çiftlik, kültür parkı gibi imkanlarından yararlanılacak.

26 Genelgede adalet ve empati vurgusu ise şöyle yer aldı: "Serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde bulunmaları sağlanırken aynı zamanda dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, nezaket, sabır, hoşgörü, empati, dürüstlük gibi değerleri de kazanmalarına özen gösterilmelidir.

27 Serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilik gelişimine yönelik, kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri gibi yapılmalıdır.

28 Buna göre, ilköğretim okullarının haftalık zorunlu ders saati toplamının 1., 2. ve 3. sınıflarda 25; 4. ve 5. sınıflarda 26 ders saati olarak belirlendiğini belirten Tufan, buna ek olarak 1., 2. ve 3. sınıflarda 5; 4. ve 5. sınıflarda da 4 ders saatinde "serbest etkinlik uygulamalarının yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

29 Serbest etkinliklerin amacının öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak, zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlam olduğunu açıklayan Tufan, "Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini tanıma imkanı elde edeceklerdir" dedi.

30 Öğrencilerin serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde bulunmalarının sağlanması gerektiğini belirten Tufan, bunun yanı sıra dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, sabır gibi değerleri de kazanmalarına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

31 Tufan, "Serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilim gelişimine yönelik, kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri yapmalıdır" dedi. Sosyal etkinlik saatinde öğrencilerin farklı ortamlarda bulunmaları sağlanarak sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tufan, şunları kaydetti.

32 Öğretmen öğrencilerle MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına giderek bütçe oluşturma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü seçme, tüketici haklarını bilme konularında onlara yardımcı olabilir.

33 Çevrenin imkanları ölçüsünde sebze, meyve yetiştirme, balık tutma gibi faaliyetler, yaşanılan çevreyi düzenleme, bölgenin gelir kaynağı olan meslekleri tanıma, trafik ve ev kazalarından korunma gibi etkinlikler öğrenci seviyesine uygun olarak yaptırılabilir. Anne babalar sınıflara davet edilerek meslekleri ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirebilir. Kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenebilir

34 ÖĞRENCİLER ŞARKI SÖYLEYEBİLECEK, OYUN OYNAYABİLECEK Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin de düzenlenebileceğini ifade eden Tufan, bu çerçevede kitabı sınıfça okuma ve buna yönelik canlandırma, anlatılan olayı resimleme gibi etkinliklerin etkinliklerin yapılabileceğinin belirtti. Tufan, serbest etkinlikler kapsamında müzik, resim ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunabileceğini, öğrencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere aşinalığını artırmak amacıyla sınıf seviyesinde şarkı söyleme, oyun oynama, drama gibi etkinliklerin de düzenlenebileceğini kaydetti.

35 SERBEST ETKİNLİK DERSİ ÖRNEĞİ
DERS: Serbest Etkinlik ETKİNLİK: Resimleri sıraya koyma BECERİ: - Resimleri olayların oluş sırasına koyabilme. Resimleri olayların oluş sırasına göre anlatma. ARAÇ-GEREÇ: Örnek resimler. SÜREÇ: Öğretmen tarafından, öğrencilere gösterilen resimlerin; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle, olayları oluş sırasına göre sıralamaları ve anlatmaları istenir. DEĞERLENDİRME: - Anlatımların doğru yapılıp, yapılmadığını kontrol edilmesi. Resimlerin sıralamalarının doğru yapılıp , yapılmadığını kontrol edilmesi. Konuşmacı öğrencilerin anlatımları, dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.

36 DERS: Hayat Bilgisi KONU: Mevsimler, Aylar ve Günler ETKİNLİĞİN AMACI: Mevsim, Ay ve Gün kavramalarının görselleştirilmesi ETKİNLİĞİN YAPILIŞI: - 3 adet renkli karton alınır Kartonlardan biri 12, diğeri 7, sonuncusu ise 4 kolu olacak şekilde kesilir. Birinci şeklin koluna aylar, ikinci şeklin koluna günler, üçüncü şeklin koluna ise mevsimler yazılır. Kartondan 3 tane ok şeklinde şekil kesilir. Önceden hazırladığımız şekillerin ortalarına raptiye ile tutturulur. Öğrenciler hazırladıkları modellerde o gün hangi gün ise, hangi ayda ise ve hangi mevsimi yaşıyorsa oku o bölüme çevirir. ETKİNLİK SONUCU: Hazırlamış oldukları bu modellerle öğrenciler her gün okları kullanarak gün,ay ve mevsim kavramını yaparak, yaşayarak ve görsel olarak öğrenmiş olacaktır.


"Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İyi Örneklerin Paylaşılması Dosyabak.Com adresinden indirilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları