Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYANLAR: Hasan KAR İ P Ali İ hsan GENÇ Ali KAYGISIZ D. Gülseren D İ VLEK Ahmet KOÇAK Özcan KILIÇ Ercan GÜNEŞ Osman ARICI Mustafa KAPTAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYANLAR: Hasan KAR İ P Ali İ hsan GENÇ Ali KAYGISIZ D. Gülseren D İ VLEK Ahmet KOÇAK Özcan KILIÇ Ercan GÜNEŞ Osman ARICI Mustafa KAPTAN."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYANLAR: Hasan KAR İ P Ali İ hsan GENÇ Ali KAYGISIZ D. Gülseren D İ VLEK Ahmet KOÇAK Özcan KILIÇ Ercan GÜNEŞ Osman ARICI Mustafa KAPTAN

2 4+4+4 Kademeli E ğ itim Yasasının yürürlü ğ e girmesiyle birlikte de ğ iştirilmesi gereken konulardan biri de İ lkö ğ retim Kurumları ( İ lkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesidir.

3 MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla, 2012-2013 E ğ itim ve Ö ğ retim yılından itibaren, ilkö ğ retim kurumlarında okutulacak haftalık ders çizelgesi belirlendi.

4 Eski Ders Programı Çizelgesi

5 Yeni Ders Programı Çizelgesi

6 TÜRKÇE DERS İ Bu yeni çizelgede İlk göze çarpan değişiklik, ilkokulda Türkçe dersinin haftalık ders saati sayısının 1 ve 2. sınıflarda 1 saat azaltılarak haftalık 10 ders saatine 3. sınıflarda 3 ders saati azaltılarak 8 saate indirilmesi, 4. sınıflarda ise 6 saatten 8 saate çıkarılmasıdır.

7 MATEMAT İ K DERS İ Dikkat çeken diğer bir değişiklik ise Matematik dersinin haftalık ders saati sayısının 1 saat arttırılarak haftalık 5 saate çıkarılmasıdır. Matematik ders saati sayısının arttırılması olumlu bir değişiklik olarak söyleyebiliriz.

8 HAYAT B İ LG İ S İ HAYAT B İ LG İ S İ Hayat Bilgisi dersi 1. ve 2. sınıflarda haftada 4 saat olmak üzere programda yer almaya devam ederken ; 3. sınıftan itibaren Hayat Bilgisi dersi haftada 3 saate indirilmiştir. Bu derse yardımcı olabilecek ve takviye niteli ğ inde ve yeni bir ufuk açma anlamında haftada 3 saat de Fen Bilimleri dersi getirilmiştir. Bu de ğ işiklik olumlu sonuçlar do ğ uracak bir yaklaşımdır.

9 OYUN VE F İ Z İ K İ ETK İ NL İ KLER OYUN VE F İ Z İ K İ ETK İ NL İ KLER Bir başka dikkat çeken konu Haftada 2 saat olan Beden Eğitimi derslerinin kaldırılarak yerine 1, 2 ve 3. sınıflarda haftalık 5 ders saati, 4. sınıfta ise 2 ders saati olan Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin getirilmiş olmasıdır. Yani artık Beden E ğ itimi dersi yok, onun yerine Oyun ve Fiziki Etkinlikler var.

10 MÜZ İ K VE GÖRSEL SANATLAR * Müzik dersinin haftalık ders saati sayısı, 2 saatten 1 saate indirilmiştir. * Aynı şekilde Görsel Sanatlar dersinin de haftalık ders saati sayısı 2 saatten 1 saate indirilmiştir. Böylece Müzik ve Resim için daha az zaman kalmıştır.

11 Oysa Müzik ve Resim dersine daha çok zaman ayırmak daha do ğ ru bir uygulama olabilirdi. Bu derslerde uygulanan programların, yeni ders çizelgesinde “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” ya da “Serbest Etkinlikler” derslerinde uygulanacağı söylenebilir.

12 YABANCI D İ L ; YABANCI D İ L ; Önemli bir değişiklik de Yabancı dil derslerinin 2.sınıftan itibaren başlamasıdır. 2. Sınıfta yabancı dil e ğ itimine başlanması olumlu bir adımdır.

13 Yabancı dil derslerinin 2.sınıfa kadar inmesini çok önemli bir adım olarak nitelendirebiliriz. Fakat İngilizce öğretmenin olmadığı okullarda sınıf öğretmenlerini bu alanda yetiştirmeden yapılacak uygulama eksik olacaktır.

14 FEN B İ L İ MLER İ Diğer bir değişiklik 3. Sınıflara getirilen Fen Bilimleri dersidir. Hayat Bilgisi dersinin yanı sıra 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersini destekleyici nitelikte olacaktır. Merak duygusunu uyandırması bakımından Fen Bilimlerinin olumlu yanları görülecektir.

15 İ nsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 4.sınıf programına haftada 2 ders saati olarak konulan “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersinin amacı, öğrencilerin daha erken yaşta insan haklarına saygılı, vatanına bağlı demokrasi bilincine sahip kişiler olmalarını sağlamaktır.

16 Ancak soyut kavramlardan oluşan insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi gibi kavramlardan oluşacak bir dersi, somut kavramlar aşamasında olan 4.sınıf öğrencilerinin görmesinin yararlı olup olmayacağını zaman gösterecektir. Ders çizelgesinde bu dersin yeri 4+4+4’ ün ikinci aşaması yani ortaokulda olmalıydı.

17 1.Sınıfta 4 ders, 2. ve 3. sınıflarda haftalık 2 ders saati olan Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanır. 2. Serbest etkinlikler saati, zümre ö ğ retmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

18 Sosyal etkinlikler saatinde; Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog,diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

19 Serbest Etkinlikler Serbest etkinliklerde yapılan bir başka değişiklik ise 4.sınıfta bu dersin kaldırılmış olmasıdır.

20 TRAF İ K GÜVENL İĞİ (*) Trafik güvenli ğ i dersi 4 ve 5. sınıf ö ğ retim programları birleştirilerek 2012– 2013 Ö ğ retim Yılından itibaren sadece 5. sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacaktır. 4. sınıfın trafik güvenli ğ i ders saati serbest etkinlikler ders saatine eklenecektir. Trafik güvenli ğ i dersi işlenirken “ders içi faaliyet” kapsamında, gerekti ğ inde tıp doktoru ve trafik polislerinden yararlanılabilecektir

21 REHBERL İ K ve KULÜP Bir başka değişiklik, ya da eksiklik diyelim, rehberlik ve kulüp çalışmalarının nasıl yapılacağı. Daha önce “Serbest Etkinlikler” ders saatlerinde yapılan bu çalışmalar, Serbest Etkinlikler dersinin seçmeli ders haline getirilmesiyle, yeni çizelgede yer almamıştır


"HAZIRLAYANLAR: Hasan KAR İ P Ali İ hsan GENÇ Ali KAYGISIZ D. Gülseren D İ VLEK Ahmet KOÇAK Özcan KILIÇ Ercan GÜNEŞ Osman ARICI Mustafa KAPTAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları