Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Dinçay Köksal 16 Nisan 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Dinçay Köksal 16 Nisan 2013"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Dinçay Köksal 16 Nisan 2013
DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS I Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması Prof. Dr. Dinçay Köksal 16 Nisan 2013 Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

2 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
«Ders Öğrenme Kazanımlarının- Course Learning Outcomes» yazılmasındaki sorunları gidermek için sunumda sizlere yardımcı olacak açıklamalar yer almaktadır. Dil ve üslup birlikteliğinin sağlanması gerekmektedir. Kazanımların altında ardından verilen ÖLÇME ifadeleri sadece yazılacak olan kazanımların ölçülebilir eylem fiiller ile yazılması gerektiğine dikkat çekmek içindir. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

3 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
1. Öğrenme kazanımı nedir? 2. Öğrenme kazanımları nasıl yazılır\ifade edilir? 3. Öğrenme kazanımları ile öğretim ve değerlendirme arasındaki ilişki nasıl kurulur? 4. Öğrenme kazanımları faydaları ve olası problemleri nelerdir? Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

4 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
Öğrenme etkinlikleri sonucunda öğrencilerden YAPABİLMELERİ beklenilen durumları ifade ederler. Her bir dersin sonunda öğrencilerden anlamasını, bilmesini ya da yapabilmesini beklediğimiz belirli durumları gösterirler. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

5 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
Açık ve basit olarak ifade edilmelidir. Geçerli değerlendirmelerin yapılabileceği biçimde gözlenebilir olarak tanımlanmalıdır. Öğreneni (öğrenciyi) ve öğrenenin yapabileceklerini vurgulamalıdır. Aktif fiiller içeren ifadeler olmalıdır. Konu başlıkları olmamalıdır. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

6 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
Karmaşık ifadeler kullanılmamalı, gerekirse açıklamak için birden fazla cümle kullanılmalıdır. Öğrenme çıktıları, “öğrencilerin başardığını nasıl anlayacağımız” göz önüne alarak yazılmalıdır. Çok kapsamlı ya da çok dar olmamalıdır. Çok kapsamlı olursa, değerlendirmek sorun olabilir. Çok dar olursa da değerlendirilemeyecek kadar çok çıktı oluşur. Öğrenme çıktıları sadece bilişsel alanın alt basamaklarından seçilmemelidir. Bu öğrencileri ezberciliğe iter. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

7 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
Literatürde geçerli olan, Bloom’un taksonomisine (1956) uygun yazım şeklidir. Bu taksonomi, öğrencilerin ulaşması istenilen süreci basitten karmaşığa hiyerarşik bir yapıda ifade eder. Bloom’un taksonomisi, öğretmenlerin öğrenme çıktılarını yazması için eylemler listesinden oluşan hazır bir yapı sunar. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

8 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir. Tanımlar Tekrarlar Kaydeder Listelerler/ Sıralar Hatırlar Adlandırır Anlatır Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

9 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
ÖRNEKLER D.K. İstatistik dersine ilişkin temel kavramları tanımlar. ÖLÇ. Değişken, parametre, istatistik ve örneklem kavramlarını tanımlayınız. D.K. Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçülerini sıralar. ÖLÇ. Bir veri grubunun değişkenliği konusunda bilgi veren istatistikleri listeleyiniz. D.K. Verileri gruplandırma adımlarını sayar. ÖLÇ. Bir veri setini gruplandırırken hangi basamaklar izlenir? Sıralayınız. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

10 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
KAVRAMA Kavrama düzeyi bir öğrencinin öğrenilen bilgiyi kendi bilgisi haline getirmesidir. Kendi kelimeleriyle ifadesi, açıklaması, farklı şekilde ifade etmesini gerektirir. Çevirir Bir başka şekilde / Kendi cümleleriyle ifade eder Betimler / Tasvir eder Farklı şekliyle tanır Açıklar İfade eder Örnek verir Yorumlar Saptar/ Belirler Yerini belirler Rapor eder Özetler Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

11 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
ÖRNEKLER D.K. Merkezi eğilim ölçüleri arasındaki farkı açıklar. ÖLÇME. Aritmetik ortalama ile ortanca (medyan) arasındaki farkı açılayınız. D.K. Frekansları ile sayısal olarak verilmiş veri setini grafikle gösterir. ÖLÇME. Aşağıdaki verileri frekanslarına göre bar grafiği ile gösteriniz. D.K. Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırır. ÖLÇME. Aşağıdaki değişkenleri sürekli-süreksiz olma durumlarına göre sınıflandırınız. D.K. Merkezi eğilim ölçülerinin değerlerine göre dağılımın şeklini betimler. ÖLÇME. Normalden sağa çarpık dağılım eğrisi gösteren bir veri setine ait aritmetik ortalama, ortanca ve tepedeğer (mod) örneği veriniz. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

12 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
UYGULAMA Uygulama düzeyindeki davranışlar daha önce öğrenilen kavramların, ilkelerin, kuramların yeni durumlarda kullanılması ile ilgilidir. Uygular Kullanır Nasıl yapılacağını gösterir Dramatize eder Çalıştırır Takvimini hazırlar Taslak hazırlar Uyarlar Yönetir Gerçekleştirir Örnek problem çözer Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

13 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
ÖRNEKLER D.K. Bir veri setinden merkezi eğilim ölçülerini hesaplar. ÖLÇME. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve ortancasını hesaplayınız. D.K. İki değişken arasında korelasyon katsayısını hesaplar. ÖLÇME. Aşağıda yıllara göre gerçekleşen enflasyon oranları ile ihracat/ithalat oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak pearson korelasyon hesaplayınız. D.K. Ölçme değerlendirme ile ilgili istatistik hesaplamaları yapar. ÖLÇME. Yandaki tablodaki verileri kullanarak, öğrenci puanlarının standart sapmasını hesaplayınız. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

14 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
ANALİZ Bir bütün ya da sistemi öğelerine ayırmak, öğeler arasındaki ilişkileri belirlemek. Bütün ya da sistemle ilgili özellikleri, kuram ve ilkeleri bilmek. Hipotez kurar Deney yapar Test eder/ Sınar Karşılaştırır İlişkilendirir Çözümler Öğelerini belirler Öğelerine ayırır Analiz eder Bağıntıları saptar İlkeleri bulur Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

15 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
ÖRNEKLER D.K. Bir kooperatifin birimleri arasındaki işlevsel ilişkileri belirler. ÖLÇME. Kooperatifin üyeleri olmazsa hangi işlevinde ne tür aksamalar meydana gelir? D.K. Verilen araştırma hipotezini uygun istatistiksel hipotez testini kullanarak test eder. ÖLÇME. Basın özgürlüğü olan ülkelerin ekonomik büyümesinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir. Aşağıda bazı ülkelerin basın özgürlüğü olma durumu ve büyüme oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak iddiayı test ediniz. D.K. Öğrenme öğretme süreci içerisinde zamana ve deneyime göre öğretmen rolünün nasıl değiştiğini analiz eder. ÖLÇME. Yeni mezun bir öğretmen ile 20 yıllık deneyimi olan bir öğretmenin sınıf uygulamalarını karşılaştırınız Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

16 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
SENTEZ Belirli fikir yada öğeleri bir takım ilişki ve kurallara göre bir araya getirip bir bütüne, bir genellemeye, bir kurama ulaşma şeklindeki davranışları kapsar. Sentezde yenilik, özgünlük olmalıdır. Birleştirir (özgün şekilde) Plan oluşturur Önerir Tasarlar Formüle eder Yapılandırır / İnşa eder Oluşturur Organize eder Üretir Geliştirir Simule eder/ Benzetim kurar Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

17 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
ÖRNEKLER D.K. Ekonomik krizden çıkma konusunda özgün bir ekonomik model geliştirir. ÖLÇME. Ekonomik krizin en az etkileyebileceği bir ekonomik model oluşturunuz ve modelin niçin diğer modellerden daha fazla işe yarayacağını savununuz. D.K. Bilinen ekonomik problemlere çözüm önerileri geliştirir. ÖLÇME. …… ekonomik problemi konusunda bir araştırma gerçekleştirerek araştırma bulguları ışığında probleme ilişkin çözüm önerilerinizi belirtiniz. D.K. Hasta eğitimine ilişkin yeni bir program tasarlar. ÖLÇME. Hastaların eğitimine ilişkin bir program organize ediniz. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

18 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
DEĞERLENDİRME Bu düzeydeki davranışlar daha çok bir olayın, bir durumun ya da bir ürünün niteliği hakkında belirli ölçütler kullanarak bir değer yargısına ulaşılması gibi davranışları içerir. Yargıya varır /Hüküm verir İrdeler Karşılaştırıp eleştirir Değer biçer Uygunluğunu denetler Değerlendirir Tutarsızlıkları söyler Hataları Düzeltir/Yeniler Doğruluğu-yanlışlığını kanıtlar Ölçütlere göre eleştirir Kural ve ölçüte uygunluğu araştırır Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

19 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
ÖRNEKLER D.K. Bilimsel metinleri ölçütlere göre değerlendirir. ÖLÇME. Bir araştırma makalesini, bilimsel araştırma kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. D.K. Bir ekonomik uygulamayı ölçütlere göre eleştirir. ÖLÇME. Merkez bankasının uyguladığı serbest döviz kuru rejimini eleştiriniz. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

20 DERS TANITIM BİLGİLERİ/SYLLABUS Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması
Değerli Öğretim Elemanları Dersin öğrenme kazanımlarını İngilizce yazarken yazarken bir sonraki slaytta verilen «Bloom’s Taxonomy Verbs» tablosunda yer alan fiilleri kullanmanız yararlı olacaktır. Örnek : Explain the concepts and scope of the educational psychology Discuss the characteristics of physical and cognitive development in terms of developmental stages Analyze personality development within the framework of different theories. Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013

21 Bloom’s Taxonomy Action Verbs/ Bloom’un Taksonomi Fiilleri
Knowledge Arrange, Define, Describe, Duplicate, Identify, Label, List, Match, Memorize, Name, Order, Outline, Recognize, Relate, Recall, Repeat, Reproduce, Select, State Comprehension Classify, Convert, Defend, Describe, Discuss, Distinguish, Estimate, Explain, Express, Extend, Generalized, Give example(s), Identify, Indicate, Infer, Locate, Paraphrase, Predict, Recognize, Rewrite, Review, Select, Summarize, Translate Application Apply, Change, Choose, Compute, Demonstrate, Discover, Dramatize, Employ, Illustrate, Interpret, Manipulate, Modify, Operate, Practice, Predict, Prepare, Produce, Relate, Schedule, Show, Sketch, Solve, Use, Write Analysis Analyze, Appraise, Breakdown, Calculate, Categorize, Compare, Contrast, Criticize, Diagram, Differentiate, Discriminate, Distinguish, Examine, Experiment, Identify, Illustrate, Infer, Model, Outline, Point out, Question, Relate, Select, Separate, Subdivide, Test Synthesis Arrange, Assemble, Categorize, Collect, Combine, Comply, Compose, Construct, Create, Design, Develop, Devise, Explain, Formulate, Generate, Plan, Prepare, Rearrange, Reconstruct, Relate, Reorganize, Revise, Rewrite, Set up, Summarize, Synthesize, Tell, Write Evaluation Appraise, Argue, Assess, Attach, Choose, Compare, Conclude, Contrast, Defend, Describe, Discriminate, Estimate, Evaluate, Explain, Judge, Justify, Interpret, Relate, Predict, Rate, Select, Summarize, Support, Value Prof. Dr. Dinçay Köksal Nisan 2013


"Prof. Dr. Dinçay Köksal 16 Nisan 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları