Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPOTEZ TESTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPOTEZ TESTLERİ."— Sunum transkripti:

1 HİPOTEZ TESTLERİ

2 Hipotez Nedir? HİPOTEZ, parametre hakkındaki bir inanıştır.
Parametre hakkındaki inanışı test etmek için hipotez testi yapılır. Hipotez testleri sayesinde örnekden elde edilen istatistikler aracılığıyla anakütle parametreleri hakkında karar verilir. Anakütle parametreleri hakkında karar verirken doğru ya da yanlış olması muhtemel yargılardan hareket edilir. “Bu sınıfın not ortalamasının 75 olduğuna inanıyorum.”

3 Bir hipotez testinde iki hipotez yer alır: H : Boş hipotez, sıfır hipotezi H1ya daHa : Alternatif hipotez Daha önce doğru olduğu ispatlanan veya ortak kabul görmüş yargılara sıfır hipotezi(H0) denir. İnandığımız durum H0 hipotezinde yer alır. Aksi ispat edilemedikçe H0 hipotezi doğru kabul edilir.

4 İddia edilen durum H1 hipotezinde ele alınır
İddia edilen durum H1 hipotezinde ele alınır. Sıfır hipotezinde belirtilen yargının tersi bir yargıyı içinde bulunduran hipoteze alternatif hipotez (H1) denir. Kendini kanıtlama zorunluluğu H1 hipotezine aittir. H1 hipotezi daima H0 hipotezinin tersi olarak ifade edilir.

5 Problemlerdeki hipotezleri belirlemek:
Populasyon ortalamasının 75 olduğunu test ediniz. Adımlar: Soruyu istatistiksel olarak belirtin (H0:  = 75) Zıddını istatistiksel olarak belirtin (H1:   75) Hipotezler birbirinden tamamen ayrıktır.

6 Hipotezlerin belirlenmesi alıştırmaları:
Aşağıdaki durumlarda hipotezleri oluşturunuz: 1. Populasyonun günde TV seyrettiği sürenin ortalaması 12 midir?  = 12   H0:  = H1:  12 2. Populasyonun günde TV seyrettiği sürenin ortalaması 12 den farklı mıdır?    = H0:  = H1:  12

7 3. Bir şapkanın ortalama maliyetinin 2
3. Bir şapkanın ortalama maliyetinin 2.000TL’den büyük olduğu iddia edilmektedir, araştırınız. H0:   H1:   2 000 4. Kitapçıda harcanan paranın 25. TL’den küçük olduğu iddia edilmektedir, araştırınız. H0:  >25 H1:   25

8 Z Z Z Hipotez Çiftleri: H0 RED /2 ÇİFT TARAFLI TEST H0 RED
H0 RED ÇİFT TARAFLI TEST TEK TARAFLI TEST (Sağ taraf testi) Z H0 RED H0 RED TEK TARAFLI TEST (Sol taraf testi) Z

9 Önem Seviyesi -  Örnekleme dağılımının RED bölgesinin büyüklüğünü gösterir. Tipik değerleri: 0.01, 0.05, 0.10 Araştırmanın başında araştırmacı tarafından seçilir.

10 Karar Vermedeki Hatalar
Hipotez Testi Bir Mahkeme Jürisi Gerçek Durum Gerçek Durum Karar Masum Suçlu Karar H Doğru H Yanlış II. Tip Hata () H0 red edilemez Masum Doğru HATA 1 - Testin Gücü I. Tip Hata () Suçlu HATA Doğru H0 red (1 - ) H0: Masumdur

11  &  Ters yönlü ilişki içindedir
Her iki hatayı da aynı anda azaltamazsınız!

12 ’yı Etkileyen Faktörler:
Populasyon parametresinin gerçek değeri Hipotezdeki parametre değeri ile parametrenin gerçek değeri arasındaki fark arttıkça  da artar. Önem derecesi -  azalırken  artar. Populasyon standart sapması -   arttıkça  artar. Örnek hacmi - n n azaldıkça  artar

13 Hipotez testi adımları:
1. H0’ı belirle. 2. H1 ’i belirle. 3. ’yı seç. 4. n’i seç. 5. Test istatistiğini seç 6. Kritik değerleri hesapla. 7. Veri topla. 8. Test istatistiğini hesapla. 9. İstatistiksel kararı ver. 10. Kararı açıkla ve yorumla.

14 Test İstatistiğinin Belirlenmesi
Hipotez Testinde Test İstatistiğinin Belirlenmesi Ortalama yada iki ortalama farkı için Varyansların testi Oranlar yada iki oran farkı için Bir varyans için İki varyans oranı için 2 biliniyor 2 bilinmiyor n30 n<30 Z İstatistiği F İstatistiği 2 İstatistiği Z İstatistiği t İstatistiği

15  Bilindiğinde Z Test İstatistiği
ORTALAMALARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİ  Bilindiğinde Z Test İstatistiği  Bilinmediğinde fakat n30 olduğunda Z Test İstatistiği Z X n x Z X n x s Kabul ve Red Alanları: (Çift Taraflı Test) /2 Z H0 RED Rejection region does NOT include critical value. Reject if: Z-Test Statistic > Critical Z Value or Z-Test Statistic < Critical Z Value Z/2 kritik değerler tablodan bulunur.

16 Çift Taraflı Z Testine Örnek:
Bir fabrikada üretilmekte olan vidaların boylarının ortalaması 100 mm, ve standart sapması 2 mm olan normal dağılım gösterdikleri bilinmektedir. Makinalarda olan bir arıza giderildikten sonra üretilen vidalardan alınan 9 vidalık bir örneğin bot ortalaması 102 mm olarak bulunmuştur. Makinalardaki arıza giderilirken vidaların boyunun ayarı bozulmuş mudur? =0.05 için test ediniz ve yorumlayınız. m=100mm s=2mm n=9 1. Adım: Hipotezlerin belirlenmesi 2. Adım: Test istatistiğinin hesaplanması

17 Standart Normal Dağılım Tablosu
3. Adım: Kritik değerlerin belirlenmesi: Standart Normal Dağılım Tablosu .06 Z .05 .07 1.6 .4505 .4515 .4525  /2 = .025  /2 = .025 1.7 .4599 .4608 .4616 -1.96 1.96 Z 1.8 .4678 .4686 .4693 1.9 .4744 .4750 .4756

18 Zhesap=3 -Ztablo= -1.96 Ztablo= 1.96  /2 = .025
4. Adım: İstatistiksel karşılaştırmanın yapılması: H0 RED H0 RED  /2 = .025  /2 = .025 Zhesap=3 -Ztablo= -1.96 Ztablo= 1.96 5. Adım: Karar verme ve yorumlama: Zhesap değeri H0 RED bölgesine düştüğü için H0 hipotezi reddedilir, yani vidaları boy ortalaması 100 mm’den farklıdır, makinanın ayarı bozulmuştur.

19 Tek Taraflı Z Testi Örneği
Bir kutu mısır gevreğinin ağırlığının gr’dan fazla olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca  = 15 gram olduğunu belirtmiştir. n= 25 kutuluk bir örnek alınmış veX = gr. olarak bulunmuştur seviyesinde test ediniz.

20 Çözüm H0:   368 H1:  > 368  = 0.05 n = 25 Kritik değer: Test İstatistiği: Karar: Yorum: X 372 . 5 368 Z 1 . 50 15 n 25 RED bölgesi  = .05 için H0 hipotezi reddedilemez. =.05 Z Ortalamanın 368 gr.dan fazla olduğuna dair yeterli kanıt yoktur. Zhesap=1.5 Ztablo=1.645

21 Z X n    s Çift Taraflı Z testi örneği:
Bu sene DEÜ.İİBF İktisat bölümünden mezun olacak öğrencilerin mezuniyet not ortalamalarının 70 olduğu iddia edilmektedir. Bu amaçla mezuniyet sonrası 36 öğrencilik bir örnek alınmış ve mezuniyet ortalamalarının 66, standart sapmasının 12 olduğu bulunmuştur. Bu veriler ışığında iddiayı =0.01 için test ediniz. H0 : =70 H1 : 70 Z X n x s III.  = 0.01 için z tablo değeri IV. |zhes|<|ztab| H0 red edilemez.

22 ORANLARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTİ
Çift Kuyruk Testi Sol Kuyruk Testi Sağ Kuyruk Testi Örnekten hesaplanan oran p ile gösterilirse oranlarla ilgili test istatistiği;

23 ÖRNEK Bir süpermarketler zinciri sahibi müşterilerinin %95’ten fazlasının süpermarketlerindeki fiyatlardan memnun olduğunu söylemektedir. Tesadüfi olarak seçilen 200 müşteriden 184’ü fiyatlardan memnun olduğunu bildirmektedir.%1 önem düzeyinde, süpermarketteki fiyatlardan memnun olanların oranının %95’e eşit olmadığını söyleyebilir miyiz? Kabul

24 ORTALAMALAR ARASI FARKLARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİ
Çift Kuyruk Testi Sol Kuyruk Testi Sağ Kuyruk Testi

25 İki Ortalama Farkı İçin Test İstatistiği
Ortalamalar arası farklarla ilgili hipotez testlerine ait test istatistiği  biliniyor ise: Anakütle varyansları bilinmediğinde bunların yerine örnek varyansları kullanılır.Sıfır hipotezinin doğru olduğu varsayımı ile hareket edildiğinden m1-m2 farkı sıfır kabul edilir.

26 bilinmiyor fakat örnek hacimleri  30 ise: Sıfır hipotezi örneklerin aynı anakütleden alındığını belirttiği için tersi ispatlanmadığı sürece s1 ve s2 değerlerinin birbiriyle homojen olduğunu varsayılır ve ortak varyans hesaplanır.

27 ÖRNEK Aynı faaliyet kolunda üretim yapan fabrikaların birincisinden tesadüfi olarak seçilen 80 mamulün ortalama dayanma süresi 135 gün ve standart sapması 15 gün; ikincisinden alınan 95 mamulün ise ortalama dayanma süresi 130 gün ve standart sapması 18 gündür. %1 önem seviyesinde , birinci fabrikada üretilen mamullerin ortalama dayanma süresinin daha fazla olduğunu söyleyebilir miyiz? =0.4900

28 %1 önem seviyesinde sıfır hipotezi kabul edilerek birinci fabrikada üretilen mamullerin ortalama dayanma süresinin diğerlerinden daha fazla olmadığına karar verilir.

29 ORANLAR ARASI FARKLARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİ
Çift Kuyruk Testi Sol Kuyruk Testi Sağ Kuyruk Testi

30 Oranlar arası farklarla ilgili hipotez testlerine ait test istatistiği
Anakütle oranları bilinmediğinde bunun yerine örnek oranları kullanılabilir. Sıfır hipotezinin doğru olabileceği varsayımıyla hareket edildiğinden test istatistiği formülündeki P1-P2 farkı sıfır kabul edilir. Test istatistiği aşağıdaki gibidir:

31 Sıfır hipotezi örneklerin aynı anakütleden alındığını belirttiği için p1 ve p2 değerleri birbiriyle homojendir. Aşağıdaki ortak varyans hesaplanır. 31

32 Örnek Bir video kaset kiralayıcısı macera filmi kiralamanın yöredeki erkek ve kadınlar itibariyle farklılık gösterip göstermediğini merak etmektedir. Sözkonusu şahıs belli bir zaman dönemi içersinde dükkanına gelen 60 erkekten 51’nin ve 40 kadından 20’sinin macera filmi kiraladığını müşahede etmiştir. Bu verilere göre yöredeki erkeklerin kadınlardan daha fazla macera filmi kiraladığını % 5 önem seviyesinde söyleyebilir misiniz? RED

33 ALIŞTIRMALAR Bir toplumda erkekler arasında akciğer hastalığı oranının %30 olduğu bilinmektedir. Sigara içenlerde akciğer hastalıklarına daha sık rastlanıp rastlanmadığı araştırılmak isteniyor. Bu amaçla sigara içen erkekler arasından rasgele seçilen 200 erkekten 80’inin bir akciğer hastalığı geçirdiği/geçirmekte olduğu saptanıyor. Sigara içenlerde akciğer hastalığına yakalanma oranının daha fazla olduğu söylenebilir mi? 2. Büyük bir alışveriş merkezinin kayıtlarına göre merkeze gelen 1000 erkekten 100’ü ,1000 bayandan ise 250’si oyuncak reyonundan alışveriş yapmıştır. Bayanların çocuklarına daha çok oyuncak alıp almadıklarını test ediniz.

34 3. Bir çimento fabrikası ürettiği çimentodan yapılan beton blokların sağlamlığının standart sapmasının 10 kg/m2 ‘den fazla olduğunu iddia etmektedir. İddiayı test etmek amacıyla 10 beton blok alınmış ve sağlamlık test yapılmıştır. Test sonucunda alınan örneğin sağlamlık ortalaması 312 kg/m2, varyansı 195 kg2/m4 olarak bulunmuştur. a) İddiayı %95 güvenle test ediniz. b) Aynı veriler için populasyon varyansının 200’ün altında olduğu iddiasını test ediniz. c) Aynı veriler için populasyon varyansının 100 olup olmadığını test ediniz.


"HİPOTEZ TESTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları