Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMELERİN ÇEVRESİ VE ÇEVRE FAKTÖRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMELERİN ÇEVRESİ VE ÇEVRE FAKTÖRLERİ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMELERİN ÇEVRESİ VE ÇEVRE FAKTÖRLERİ

2 İşletme İç ve Dış Çevresi

3 İşletmenin İç Çevresi ve İşletme İşlevleri (Fonksiyonları)

4 İşletmenin Dış Çevresi ve Dış Çevreyle İlişkileri
İşletmelerin dış çevreleri Ulusal sınırlar dikkate alındığında 2 aşamalı olarak incelenebilir: İşletmelerin Makro Dış Çevresi ve Dış Çevre Faktörleri, İşletmelerin Mikro Dış Çevresi ve Dış Çevre Faktörleri.

5 İşletmelerin Makro ve Mikro Dış Çevre Faktörleri

6 Makro Dış Çevre Faktörleri
Demografik Çevre Kültürel ve Sosyal Çevre Ekonomik Çevre Politik ve Hukuki Çevre Teknolojik Çevre Doğal Çevre

7 İşletmelerin Uluslararası Çevresi
İşletmelerin ekonomik ve ticari faaliyetlerini uluslararası düzeyde yürütmelerinde değişik amaçları olabilir. Değişik piyasalara yönelerek satış ve kazanç olanaklarını artırmak, Değişik ülkelerin sağladığı işletmecilik maliyetlerini azaltıcı imkânlardan yararlanmak, Rekabet güçlerini artırarak, yeni teknoloji ve işletmecilik bilgilerine ulaşmak, vb.

8 İşletmelerin Uluslararası Çevresi
İşletmelerin uluslararası piyasalara çıkışı değişik şekillerde olabilir: Dış ticaret (ihracat ve ithalat), Sözleşmeli dışa açılma ve stratejik işbirliği (lisans, ortak girişim, üretim ve yönetim sözleşmeleri), Başka ülkelerde yatırım yapma, Uluslararası E-ticaret. İşletmelerin uluslar arası çevresi; Tüm dünyayı kapsayan "küresel (global) çevre" “Her yabancı ülke çevresi“ olmak üzere ikili bir yaklaşımla ele alınabilir.

9 Demografik çevre Ulusal makro çevre içinde yer alan tüm nüfusun; miktar, yaş, cinsiyet, eğitim ve öğrenim düzeyi, mesleki durum, aile yapısı, nüfusun ulusal boyutta kent ve kırsal kesimlere dağılımı bir çok alt özellikten oluşur. işletme sistemlerinin demografik çevreyle olan ilişkisi sadece ürünlerini değerlendirme amaçlı değildir. Nüfus aynı zamanda işletmenin bir üretim girdisi olan insan kaynaklarını da içermektedir.

10 Kültürel ve sosyal çevre
Sosyal çevre: işletmeyi sarmalayan, doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde olmayı gerektiren kültür, alt kültür ve sosyal sınıflardan oluşan makro çevre faktörü kümesidir. Kültür: genel olarak bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve benimsenen temel değerleri, tercih, tutum ve inançları, gelenek ve görenekleri ile davranışlarından oluşan yapısıdır.

11 Ekonomik çevre Bir toplumun ekonomik yapısı, uygulanan ekonomik sistemler, bu sistemlerde oluşan piyasa yapıları, ekonomik piyasa mekanizmasını oluşturan fiyat ve fiyat dışı ekonomik faktörler, üretim faktörleri, bunların paylaşımı…

12 Politik ve hukuki çevre
Politik çevre, genelde bir toplumun nasıl ve hangi politik düşünce veya düşüncelerin egemenliği doğrultusunda yönetildiğini gösterir. Politik sistemin ve politik düşüncenin en önemli yansıması kişi ve kuruluşlar arası ilişkilerin düzenlenmesinde olur.

13 Teknolojinin yararları
Teknolojik çevre Teknolojinin yararları Verimlilik artışlarının üretim ve işletme maliyetlerinin düşmesine sebep olması İşletme maliyetlerinin aynı kalitedeki çıktı maliyetlerine yansıtılarak fiyatların düşürülmesi İşletmelerin piyasaya toplumun arzu ve isteklerine uygun miktar, kalite, çeşit ve fiyatla mal ve hizmet sunması sonucu toplumsal yaşam standartlarının olumlu etkilenmesi

14 Teknolojinin yararları
Makine ve otomasyona dayalı sistemlerin emek yoğun sistemlere göre zaman ve hız açısından daha yüksek düzeyde üretim artışı sağlaması İşgücü verimliliğinin teknoloji sayesinde attırılması Üretimin daha kaliteli ve standartlara uygun yürütülmesi Üretim girdilerinin daha iyi değerlendirilmesi sonucu üretim sistem verimliliğinin ve ekonomik işleyişin mümkün olması Üretim atıkları ve üretimden kaynaklanacak hatalı çıktı miktarları iş kazası olasılıklarının azaltılıp kontrol altına alınması

15 Teknolojinin zararları
Teknolojiye daha pahalı yatırım harcamalarını gerekli kılmasının işletmenin yatırıma yönelik fon ihtiyacını artırması ve bu fonların dışarıdan temine dilmesi donucu işletmenin ödeme güçlüğü yaşaması Yatırım maliyetlerinin yüksekliğinin yeni teknolojilerin seçilmesini engellemesi Gelişmekte olan ülkelerde yenilik içeren teknolojilerin yaratılmaması sonucu ithal zorunluluğu dışa bağımlılık, ithal güçlükleri, lisans patent kullanma zorlukları yaratması


"İŞLETMELERİN ÇEVRESİ VE ÇEVRE FAKTÖRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları