Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ VE NUMARALAMA ÇALIŞMASI

2 Neden adrese dayalı nüfus kayıt sistemi?
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Neden adrese dayalı nüfus kayıt sistemi?

3 Neden adrese dayalı nüfus kayıt sistemi?
Ulusal ve bölgesel düzeyde daha etkin ve uygulanabilir plan ve politikaların geliştirilmesi Adreslerin standartlaştırılması Daha modern bir yönetim Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi Nüfus hareketlerinin izlenebilmesi Kamu kaynaklarında tasarruf sağlanması

4 Sistem ne getiriyor? Her alanda daha güvenilir ve zamanlı istatistik üretilmesi Kamu hizmetlerinin planlanması Kamu kaynaklarının etkin kullanımı Güncel bilgi ihtiyacının karşılanması Ulusal düzeyde adreslerde standart sağlama, İnsan gücü ve zaman tasarrufu, Kaynak israfının önlenmesi, Yerleşim yeri bazında güncel bilgiye erişim, Adres ve nüfusun tek bir merkezden takibi. Yerel düzeyde yapılacak çalışmalarda hedef kitlenin belirlenmesi; - Sağlık hizmetleri, - Eğitim hizmetleri, - Sosyal hizmetler, - Konut, ulaşım, haberleşme, su, elektrik konularında planlama yapılması, Kent bilgi sisteminin alt yapısının oluşturulması, Bölgesel yatırımların planlanması. Nüfus büyüklüğüne bağlı olan bazı kanunların - Belediye olma, - Milletvekili dağılımı, - Belediyelerin İller Bankası’ndan pay alması, vb. yürütülmesinde kayıt sistemindeki güncel bilgilerin kullanılması. Yerleşim yeri bazında nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet, doğum, ölüm, evlenme, boşanma göç, okullaşma vb. nüfusun niteliklerine ilişkin temel istatistiklerin daha kısa zaman aralıklarında üretilmesi,

5 Yasal dayanak 18 Kasım 2005 tarihinde yayımlanan 5429 sayılı,
“Türkiye İstatistik Kanunu” 29 Nisan 2006 tarihinde yayımlanan 5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu” 31 Temmuz 2006 tarihinde sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”

6 Nüfus Hizmetleri Kanununun Amacı
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile, Adreslerin belirli bir standarda kavuşturulması, Adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması, Adrese ilişkin dağınıklığa son verilerek hizmetin daha etkin üretilmesi ve sunulması, amaçlanmıştır. 1/18

7 Kanunun İçeriği Ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri ve diğer adresler nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden ilişkilendirilerek, elektronik ortamda güncel olarak tutulacaktır. 5/18

8 Kanunun İçeriği İl, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, bulvar, cadde, sokak ve bina numarası, posta kodları gibi adres bileşenlerinden meydana gelen ulusal adres veri tabanının oluşturulmasından ve güncellenmesinden, il özel idareleri ile belediyeler sorumlu tutulmuştur. 10/18

9 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Ulusal Adres Kayıt Sistemi ve Numaralama Yönetmeliği 31 Temmuz 2006’da yürürlüğe girmiştir. 4/18

10 Mevcut Uygulamadaki Sorunlar
Adres ve binaların numaralandırılmasında standart bir sistemin bulunmaması, 1927 tarihli ve 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Numaralama Yönetmeliğinin tam olarak uygulanamaması, Adres ve numaralama konusunda yetkili idarelerin görev tanımlarının belirsizliği, Mevcut sistemde nüfus sayım veya tespitinin yüksek maliyetli ve zor olması, Seçmen kütüklerinin güncellenmesinde yaşanan sorunlar,

11 Mevcut Uygulamadaki Sorunlar
Adres ve numaralamaya ilişkin güncel bir veri tabanının olmaması, Kimlik ve adres bilgileri arasındaki uyumsuzluk, Merkezi ve mahalli idarelerin adres ve numaralamaya gereken önemi vermemesi ve yatırım yapmaması, Hızlı kentleşmeden dolayı adres tespit ve numaralama zorluğu, İmar planlarının yapılamaması, ruhsatsız yapılaşmanın artması sonucu oluşan kayıt dışı binalar, Kimlik, adres ve numaralama sisteminin sağlıklı işlememesinin yolsuzluk ve kayıt dışılığa neden olması.

12 Yönetmeliğin Amacı Adres ve numaralama işlemlerinde ülke genelinde uygulanan ortak standartların belirlenmesi, Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenip usulüne uygun onaylandıktan sonra, Ulusal Adres Veri Tabanından alınan onay numarası alınması, Adres ve numaralama çalışmalarının köy ve mezraları kapsayacak şekilde planlanması, Yetkili idarelerin ve görev tanımlarının netleştirilmesi, Adres ve numaralama bilgilerinin kurumlar arasında paylaşıma açılmasıdır.

13 Getirilen Yenilikler Adres standardının belirlenmesi (Bir adreste bulunması gereken unsurlar); İl, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı, Mahalle adı ve sabit tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanıtım numarası, Site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası, Posta kodu. Bu bileşenlerden il, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta kodunun her adreste bulunması zorunludur.

14 Getirilen Yenilikler Ulusal adres veri tabanının oluşturulması ve güncelleme mekanizmalarının oluşturulması, Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad ve sabit tanıtım numarası verilmesi zorunluluğu, Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi ve onay numarası alınması,

15 Getirilen Yenilikler Kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve hızlı sunumu için ulusal adres veri tabanının kurumların kullanımına açılması, Kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması, Ad ve numara verilmesinde uyulması gereken esasların belirlenmesi,

16 Getirilen Yenilikler Numaralama işlerinin takibinin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla sağlanması, Levhalarda standart sağlanması, Cadde ve sokak esasının dışında yer alan çadır, baraka, afet bölgesindeki geçici konutlar ve benzerine geçici numara verilerek Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi, Standart numaralamanın yapılabilmesi amacıyla Yönetmeliğin içinde yer alan örneklerle uygulayıcılara yol gösterilmesi.

17 Belediyeler ve Özel İdareler
Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması, Ulusal Adres Veritabanına tespit edilen adreslerin işlenmesi ve güncellenmesi, Yapı belgelerinin ulusal adres veritabanı kullanılarak verilmesi.

18 Sistem Nasıl Kurulacak?
Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler MERNİS Ulusal Adres Veri Tabanı TC Kimlik no ile Ulusal Adres Veri Tabanının EŞLEŞTİRİLMESİ Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler ile Ulusal Adres Veri Tabanının EŞLEŞTİRİLMESİ Yurtdışında yaşayan TC vatandaşları ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ

19 Uygulama Aşamaları Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması
Sistemin güncelliğinin sağlanması Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi alan uygulaması Muhtarlık askı süreci Adres ile TC kimlik no eşleştirilmesi

20 Ulusal Adres Veri Tabanının İçeriği
İl İlçe Bucak Köy Mezra Dış kapı no İç kapı no Mahalle (Tanıtım no) Cad/Sok. (Tanıtım no) Adresin niteliği Konut İşyeri Okul, cami Resmi kurum Diğer

21 Ulusal Adres Veri Tabanının Oluşturulması
Belediyelerde Numaralama Bürolarının kurulması ve personel görevlendirilmesi, Özel İdarelerce köylerde numaralama yapacak personel görevlendirilmesi, Numaralama yapacak belediye ve özel idare personelinin eğitimi (TÜİK personeli) Yönetmeliğe uygun numaralama, Ulusal Adres Veri Tabanı yazılımı Belediye ve özel idarelerce; Numaralamanın yapılması, tabela ve levhaların asılması, Verilerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi, Yeni verilen yapı belgelerinin sisteme işlenmesi, Numaralama kontrolü (TÜİK ve Mahalli İdareler personeli) Yönetmeliğe uygunluk Kapsam eksikliği

22 Ulusal Adres Veri Tabanı Yazılımı

23 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI NUMARALAMA YÖNETMELİĞİ

24 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şehirlerde insan unsurundan sonra en önemli obje binadır. Şehirleşme hızının birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakacak oranda arttığı ve klasik yönetim sistemleri ile çözülemeyecek ölçüde karmaşık bir yapıya büründüğü için ülkemizde, binaların standart bir sistemle numaralandırılması artık önemli bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

25 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şehrin temel objesi olan ve kentleşmenin ne şekilde ortaya çıktığının bir göstergesi olan binalar numaralarla tanımlı hale getirilme çabaları cumhuriyetin kuruluşunu takiben 1927’de çıkarılan 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun’la başlamış olmasına ve üzerinden 80 yıl geçmiş olmasına rağmen arzulanan düzeye gelmemiştir.

26 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1003 sayılı Kanun ile içinde yaşayan insan olup olmadığına bakılmaksızın her binaya numara verilmesi, sokaklara ad veya numara verilmesi uygulamasına başlamış 1580 sayılı Belediye Kanunuyla bu görev belediye sınırları içerisinde belediyeye verilmiş belediye sınırları dışında ise mülki idare amirlerince yürütülmesi ön görülmüş; 1003 sayılı kanunun 5 inci maddesine dayanılarak çıkarılan 1963 tarih ve sayılı resmi gazetede de yayımlanan “numaralama yönetmeliği” ile de uygulamanın şekli ortaya konmaya çalışılmıştır.

27 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bu düzenlemelere rağmen kentleşmenin ulaştığı boyut, belediyelerin sayısındaki artış, kat mülkiyeti konusunda yapılan düzenlemeler, bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı dönüşüm göz önünde bulundurulduğunda mevcut yasal zemin yetersiz kalmıştır. Alandaki numaralama çalışmasının ve adres uygulamalarının bir veri tabanına esas olmaktan uzak olduğu da ayrı bir gerçektir.

28 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21. yüzyılın başlarında Türkiye’de vatandaşlar hala aradığı sokağı tabelası olmadığı için bulamamakta, posta kodu yazarak mektup iletilememekte, cadde veya sokakların hangi mahalleye bağlı olduğu tartışılmakta, tebligatın nereye yapılacağı dahi bilinememektedir.

29 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gündelik hayatımızda bu alanda yaşanan karmaşayı görmek için şu iki örneği değerlendirmek yeterli olacaktır. ADI SOYADI POSTA İLETİSİ ADRES Hüseyin YILDIRIM Elektrik Faturası Anavatan Cad. Zirve Otel Yanı Pelitli / TRABZON Su Faturası Devlet Karayolu Cad. Yıldırım Apartmanı Telefon Faturası Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. Zirve Otel Yanı Pelitli / TRABZON Emekli Sandığı Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No:160 Posta İletisi Hükümet Caddesi Zirve Otel Yanı Kat:2 Hüseyin YILDIRIM ÖSYM Hükümet Cad. Adnan Kahveci Mah. No:160

30 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI HASAN GÜMRÜK FERİT KILIÇ İSA ÖZTÜRK Emlak Vergisi Kayıtları 207 Ada / 12 Parsel Yalı Mah. 0 Ada / 547 Parsel Yukarı Mah. 110 Ada / 14 Parsel Yeşilköy Çevre Temizlik Kayıtları Yalı Mah. No:14 Yukarı Mah. No:3 Yeşilköy No:1 Su Tahsilat Kayıtları Yalı Mah. Y–9 F Yukarı Mah. Y–33 3 Çamlıca Mah. Y– 126 1 İsim Kayıt Türü

31 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hayatı zorlaştıran ve belediyecilikten posta hizmetlerine kadar her alanı kuşatan bu problemi ortadan kaldırabilmek için Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulması hedeflenmiş ve bu hedefin ilk adımı olarak Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 31/7/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

32 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI AMAÇ Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlemesidir.

33 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADRES STANDARDI Adres standardı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı; mahalle adı ve sabit tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanıtım numarası ile site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodu bileşenlerinden oluşur (TST EN ). Bu bileşenlerden il, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta kodunun her adreste bulunması zorunludur.

34 YETKİLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI YETKİLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, büyükşehir belediye sınırları içersinde büyükşehir belediyesi, bu alanlar dışında il özel idareleri; Numaralama çalışmalarının adres standardına göre yapılmasını, Adreslerin ise Ulusal Adres Veri Tabanına standarda uygun şekilde işlenmesini sağlamalıdır.

35 ULUSAL ADRES VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler, yetkili idare tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Yetkili idareler hizmet verdikleri adresin Ulusal Adres Veri Tabanında olup olmadığını kontrol ederek, veri tabanında bulunmayan adresleri veri tabanına işlerler.

36 ADRES BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADRES BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI Ad ve numara verilme zorunluluğu; Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.

37 NUMARA VERİLECEK BİNALAR
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI NUMARA VERİLECEK BİNALAR Her çeşit resmi binalarla ev, apartman, işyeri, cami, otel, fabrika, depo ve benzeri bütün binalara numara verilir. Bir binaya numara verilmesi için ikamete mahsus olup olmadığına, kullanım şekline, yapı belgelerinin bulunup bulunmadığına bakılmaz. Bina niteliğinde olmayan fakat içinde devamlı olarak ikamet edilen yerlere de geçici numara verilir.

38 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORUMLULUK VE KONTROL Numaralama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından, yetkili idareler sorumludur. Yetkili idareler yılda en az bir defa sorumluluk alanlarını kontrol ederek numaralama ile ilgili eksiklikleri giderir ve hataları düzeltir. Levhasız veya levhaları gerektiği gibi düzenlenmemiş yer ve binalara yeni levhalar konulur. Sokak ve meydan levhaları ile bina numara levhaları, yetkili idare tarafından hazırlatılır.

39 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI LEVHALARIN KORUNMASI Mahalle ve köy muhtarları, sorumluluk alanlarındaki meydan, bulvar, cadde, sokak, küme evler ve bina levhalarının tam ve okunabilir durumda tutulmasından sorumludurlar. Muhtarlıklar, yılda en az iki defa sorumluluk alanlarındaki tüm levhaları kontrol ederek, levhalardaki aksaklık ve eksiklikleri yetkili idareye bildirir. Yetkili idareler muhtarlıklar tarafından kendilerine iletilen aksaklık ve eksiklikleri en geç bir ay içerisinde gidermekle yükümlüdür. Bina sahipleri de, binalarına takılan numara levhalarını korumakla yükümlüdür.

40 NUMARALAMA İŞLERİNİN TAKİBİ
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI NUMARALAMA İŞLERİNİN TAKİBİ Numaralama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla takip edilir.

41 AD VEYA NUMARA VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI AD VEYA NUMARA VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.

42 AD VEYA NUMARA VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI AD VEYA NUMARA VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.

43 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI LEVHALARIN ŞEKLİ Bir belediye sınırları içindeki, bütün sokak ve meydan levhaları, malzeme, renk ve boyut bakımından, bir örnek olarak hazırlanır. Sokak ve meydan levhaları genişliği 20 santimetreden az, uzunluğu 60 santimetreden fazla olmamak şartıyla, dikdörtgen şeklinde, dayanıklı malzemeden yapılır. Sokak adı veya numarası veya meydan adı, koyu renk bir zemin üzerine beyaz renk ile yazılır.

44 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI LEVHALARIN ŞEKLİ Bir belediye sınırları içindeki bütün bina numara levhaları, belediyelerce uygun görecek ebatlarda kare, dikdörtgen veya oval olacak şekilde bir örnek olarak hazırlanır. Bina numara levhaları, sokak ve meydan levhaları ile aynı renkte olur. Belediye sınırları içerisindeki mahalleler için levhalar, cadde sokak standartlarında hazırlanır. Levhaların üzerinde mahalle adı ve sabit tanıtım numaraları yer alır.

45 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÖY AD LEVHASI Köyün ad levhası, genişliği 20 santimetreden az, uzunluğu 60 santimetreden fazla olmamak şartıyla, bir ucu ok şeklinde, dayanıklı malzemeden yapılır. Hazırlanan bu levhalar 2,5-3 metre yüksekliğindeki direklere sabitlenerek, bu direkler köyün diğer köy ve kasabalara giden yollarının kavşak noktalarına dikilir.

46 GEÇİCİ OLARAK NUMARALANDIRILACAK YERLER
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİCİ OLARAK NUMARALANDIRILACAK YERLER Cadde ve sokak esasının dışında; Çadır, Baraka, Afet bölgesindeki geçici konutlar, Karavanlar ve buna benzer yerlerde her bir birime bağımsız ardışık numara verilerek Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Bu tip yerler geçici olarak numaralandırıldıklarından bu yerlere sabit tanıtım numarası verilmez.

47 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI NUMARALAMA ÇALIŞMASI

48 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sokak levhaları görünür bir yere asılmalıdır. Sokağın başlangıç ve bitişlerinde sokak levhası yer almalıdır. Kavşaklarda levhalar sokak devamlılığını gösterir biçimde yerleştirilmelidir.

49 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Önemli merkezler esas alınarak sokakların başlangıcı belirlenir, başlangıca göre sağ taraf çift sol taraf tek numaraları alır. Sokağın yönünün tespiti ve bina numaralarının birbirini takip eder şekilde verilmesi (Madde 26-27) Bu Krokide Cumhuriyet Meydanı,sokakların yön tayinine esas teşkil etmek üzere yön merkezi olarak kabul edilmiştir.)

50 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Binaların numaralanmasında ise; İçinde insan yaşasın yaşamasın tüm binalara numara verilir. Bir Binaların sokak üzerindeki dükkan,mağaza,yazıhane ve benzeri işyerlerine bina numarası esas alınarak harfli numara verilir.(Ç,Ş,İ,Ö,Ü,Ğ,J harfleri kullanılamaz). Bir binanın sokak üzerindeki dükkan, mağaza ve işyerlerinin numaralanması (Madde 27)

51 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sokağa bir kapı ile açılan ve içinde müstakil binalar bulunan avlu veya bahçe içindeki binalar,sokağın hangi tarafında ise bulunduğu tarafın numaraları (tek ise tek numaralar,çift ise çift numaralar) dikkate alınarak numaralandırılır. Müşterek giriş kapısına avlu içindeki binaların numaralarının başlangıcı ile bitişini gösteren numara levhası asılır. Bir avlu içindeki binaların numaralanması (Madde 28)

52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sitenin meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan birine açılan tek bir giriş kapısının bulunması durumunda giriş kapısına, giriş kapısının bulunduğu bulvar, cadde veya sokak üzerindeki son bina veya arsaya verilmiş olan numarayı takip eden numara verilir. Site içinde yer alan binalara giriş kapısının solundan başlayarak site giriş kapısını takiben ardışık olarak harfli birleşik numaralar verilir Bir giriş kapısı olması durumunda site içindeki binaların numaralanması (Madde 29/1)

53 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birden fazla giriş kapısı olması durumunda site içindeki binaların numaralanması (Madde 29/2) Sitenin meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan birine açılan birden fazla giriş kapısının bulunması durumunda giriş kapılarına, giriş kapısının bulunduğu bulvar, cadde veya sokak üzerindeki son bina veya arsaya verilmiş olan numarayı takip eden numara verilir. Site içinde yer alan binalara, sitenin giriş kapılarından en işlek ve geniş olan yere açılan kapısının numarasını takiben, soldan başlanarak ardışık olarak harfli birleşik numaralar verilir.

54 Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 31)
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 31) Birden fazla sokağa açılan kapıları bulunan binalara her sokaktan, bağımsız numara verilir. Tamer sokaktan 24 numarayı Serdar sokaktan 18 numarayı alan bir bina aktif numarası 18 olup iç kapı numaralarıda bu numaradan verilir,diğer Tamer sokaktan aldığı 24 numara bu bina için Tamer sokaktan aldığı tahsis numarasıdır.

55 Bir sokağın bir tarafındaki dağınık binaların numaralanması (Madde 39)
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bir sokağın bir tarafındaki dağınık binaların numaralanması (Madde 39) Bir sokağa bağlanabilecek durumda olan dağınık binalara, sokağın sağ veya sol tarafında bulunmalarına göre, birbirini takip eden çift veya tek numaralar verilir.

56 Bir sokağa bağlanamayan dağınık binaların numaralanması (Madde 39b)
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bir sokağa bağlanamayan dağınık binaların numaralanması (Madde 39b) Her küme evlerin kapladığı alanın uygun bir köşesinden itibaren, yılankavı bir yol takip edilerek binalara ardışık numaralar verilir. (4/1,7/1,8/1,10/1,11/1 vb binalar sonradan inşa edildiği için kendisine yakın numaranın taksimli numara verilmiştir.)

57 Sokak ve meydan levhaları örneği
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mahalle levhaları örneği Sokak ve meydan levhaları örneği

58 Mahalle Sabit Tanıtım Numaralarının Verilmesi
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mahalle Sabit Tanıtım Numaralarının Verilmesi Belediye sınırları içinde mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere sabit tanıtım numarası verilir. Belediye teşkilatı bulunmayan yerleşim yerlerinde cadde sokak esası bulunsa dahi sabit tanıtım numarası verilmesi zorunlu değildir.

59 Mahallelere Sabit Tanıtım Numarası Verilmesi
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mahallelere Sabit Tanıtım Numarası Verilmesi Sabit tanıtım numaraları, belediye teşkilatı bulunan yerlerde mahalleler için 1’den başlamak suretiyle son mahalleye kadar birer artırılarak verilir. Yeni mahalle kurulması durumunda ise yeni mahallenin sabit tanıtım numarası, daha önce verilmiş olan son sabit tanıtım numarasını takip eden tamsayıyı alır. Mahallenin sadece adının değişmesi durumunda, sabit tanıtım numarası değişmez. Bir caddenin birden fazla mahalleden geçtiği durumda, o cadde veya sokakağa farklı mahallelerde almış oduğu sabit tanıtım numarası verilir.

60 Mahallelere Sabit Tanıtım Numarası Verilmesi
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mahallelere Sabit Tanıtım Numarası Verilmesi Herhangi bir mahalle için kullanılan sabit tanıtım numarası, başka bir yerleşim birimine bağlanma, birleşme, ayrılma gibi nedenler ile mahalle ortadan kalktığında iptal edilir. İptal edilen mahalleye ait sabit tanıtım numarası bir daha kullanılmaz. Bir mahallenin bölünüp, birden fazla yeni mahalle kurulması durumunda, yeni kurulan mahallelerin sabit tanıtım numaraları son kullanılan mahalle sabit tanıtım numarasını takip eden tamsayılardan oluşacak şekilde ardışık olarak verilir.

61 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Örnek: Bir belediye sınırları içinde mahallelere son sabit tanıtım numarası olarak 52 verilmiş olsun. Bu mahallelerden sabit tanıtım numarası 32 olan Yenişehir Mahallesi üç parçaya bölünsün ve yeni oluşan mahallelerin adları, ‘Yenişehir, Cumhuriyet ve Bağlarbaşı’ olsun. Bu durumda Yenişehir adını alan yeni mahallenin sabit tanıtım numarası ‘53’, Cumhuriyet mahallesinin sabit tanıtım numarası ‘54’, Bağlarbaşı mahallesinin sabit tanıtım numarası ‘55’ olur. Sabit tanıtım numarası 32 bir daha kullanılmaz.

62 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bir caddenin birden fazla mahalleden geçtiğ durumda, o cadde veya sokakağa farklı mahallelerde almış oduğu sabit tanıtım numarası verilir.

63 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak ve Küme Evlere Sabit Tanıtım Numarası Verilmesi Belediye sınırları içerisinde yer alan meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere sabit tanıtım numaraları aşağıdaki esaslara göre verilir. Sabit tanıtım numaraları mahalle içerisinde verilir. Sabit tanıtım numaraları meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin birbirlerine olan yakınlıkları esas alınarak verilir. Sabit tanıtım numarası mahallenin yerleşim yerinin merkezine en yakın bir ucundan ve 1’ den başlayarak ardışık olarak verilir.

64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak ve Küme Evlere Sabit Tanıtım Numarası Verilmesi

65 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Örnek: Bir mahalledeki meydan, cadde ve sokağın toplamı ‘150’ ise, meydan, cadde veya sokağa verilen numaralar 1’den başlayarak o mahalle içinde 150’de bitecektir. Ancak, daha sonra bir cadde, sokak veya küme evler açıldı ise, yeni açılan cadde, sokak veya küme evler sabit tanıtım numarası ‘52’ olan cadde veya sokağa yakın ise; unutulan cadde sokağın sabit tanıtım numarası ‘52.1’ olarak verilir. Bir süre sonra yeni sokak açıldığında, bu sokakta 52 sabit tanıtım numaralı sokağa yakın ise yeni açılan sokağa sabit tanıtım numarası ’52.2’ verilir.

66 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Örnek: A mahallesindeki Reşat Nuri Sokağının sabit tanıtım numarası 82 olsun. Reşat Nuri Sokağının isminin Reşat Nuri Caddesi olarak değiştirilmesi durumunda, sabit tanıtım numarası değişmez 82 olarak kalır.

67 Bir arsa veya bir bina alanına birden fazla bina yapılması
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bir arsa veya bir bina alanına birden fazla bina yapılması Numaralı bir alanda bina yapılacak arsa yada binadan sonra herhangi bir bina yok ise yeni yapılan binalardan ilkine daha önce arsaya tahsis edilen veya binaya verilen numara ikincisine ise ya kendisinden önceki binadan sonra gelen numara verilir. Eğer numara almış bir bina mevcut ise arsa veya bina yerine yapılan iki binadan ilkine daha önce kullanılan numara ikincisine ise kesirli numara verilir Örnek: Bir arsaya 75 numara tahsis edilmiş olsun. Arsanın yanındaki binanın numarası 77 ise ve bu arsa üzerine iki bina inşa edildiğinde, birinci binanın numarası 75, ikinci binanın numarası 75/1 olur.

68 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Örnek:Yıkılan binalara ait en küçük bina numarası yeni binaya verilir. Bir sokağın sonundaki binalarının numaraları: 71, 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 79 olsun. Bunlardan 75 No.lu bina dahil olmak üzere daha sonraki binalar yıkılıp yerine bir bina inşa edilmiş ise, yeni binanın bina numarası 75 olur. Birden fazla arsa yada bina üzerine bir bina yapılması Numaralı bir alanda bina yapılacak arsa yada binalardan sonra herhangi bir bina yok ise yeni yapılan binaya yıkılan yada birleştirilen arsalara verilen numaralardan en küçüğü verilir.

69 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Örnek: Yıkılan binalardan birincisi ile sonuncusu bağımsız birer bina numarasına sahip iseler bu iki bina numarası arasına bir (-) koyarak oluşturulan bileşik numara, yeni binaya bina numarası olarak verilir. Yukarıdaki örnekte 73 numaralı binadan 75’e (dahil) kadar altı bina yıkılıp yerlerine yapılan bir binanın numarası (73-75) olur. Eğer numara almış bir bina mevcut ise arsa veya binalar yerine yapılan binaya en küçük numara ile en büyük numara aralarına “-“ konularak verilir.

70 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Örnek: 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4 numaralı binaların yerine yapılan bir binanın bina numarası 73 olur. Bağımsız bir numara ile bundan oluşturulmuş kesirli numaraları bina numarası olarak almış bütün binalar yıkılıp yerine bir bina yapıldığı takdirde yıkılan binalara ait bağımsız numara yeni binaya, bina numarası olarak verilir.

71 Bina iç kapı numaralarının verilmesi
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bina iç kapı numaralarının verilmesi Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda iç kapı numarası konut ise aşağıdaki şekilde verilir.

72 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda iç kapı numarası otel, işhanı apartman ise aşağıdaki şekilde verilir.

73 ADRES FORMLARININ DOLDURULMASI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADRES FORMLARININ DOLDURULMASI

74 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

75 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

76 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

77 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

78 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

79 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

80 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜR EDERİM......


"TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları