Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM ÖĞRENME A-GİRİŞ 1.Öğrenciyi öğrenmeye hazırlama.Dikkat çekme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM ÖĞRENME A-GİRİŞ 1.Öğrenciyi öğrenmeye hazırlama.Dikkat çekme."— Sunum transkripti:

1 TAM ÖĞRENME A-GİRİŞ 1.Öğrenciyi öğrenmeye hazırlama.Dikkat çekme.
2.Öğrenciyi güdülemeye hazırlama, 3.Hedef davranışlar sunma, 4.Ön Koşul davranışları gözden geçirme.

2 B-GELİŞME: 1-Öğrencilere hedef davranışları kazandıracak uyarıcılar verme, 2-Öğrencinin konuyu anlayıp,anlamadığı konusunda ara dönüt-düzeltme yapma, 3-öğretmenin rehberliğinde,kazandırılmak istenen davranışlar öğrencinin yapmasına sunulur.(Devinsel alanla ilgili davranışlarda)

3 C-SONUÇ: 1-Öğrencileri ders ve hedef davranışları karşı tekrar güdüleme. 2-Dikkat çekilerek,davranışları yakalayıcı sorular sorulup,cevap alınır. 3-Öğrenilen her bir davranışlarla ilgili en az bir soru sorulur,değerlendirme yapılar.

4 TAM ÖĞRENME MODELİ 1-Dikkat çekme. 2-Güdüleme.
3-Hedef davranışları sunma. 4-Ön koşul davranışları hazırlama. 5-Uyarıcıları sunma, sık sorularla dönüt ve düzeltme.

5 6- Konu ana hatları ile toparlanır, öğrenilenler ortaya dökülür.(Özet)
7-Tekrar güdüleme. 8-Hedef davranışları gösterme. 9-Dönüt ve düzeltme. 10-Ödev- transferi sağlama. 11-Değerlendirme.

6 1-Dikkat Çekme, a.Dersin başında,öğrencilerin dikkatini konuya ve kazandıracak davranışlara çekme. b.Hedef davranışların düzeyine göre,yaş ve cinsiyete göre dikkat çekme, .Hedef davranışlar bilgi düzeyinde ise,

7 .Hedef davranışlar kavrama düzeyinde ise,
.Hedef davranışlar kavrama düzeyinin üzerinde ise. .Dramatizasyon,oyun ve rol yapma, .Dikkat çekmenin bir yönü de olumsuz olanıdır, .Hedef davranışlar,diğer hedef davranışların ön koşulu ise, .Dersliğin aydınlığı,ses tonunu azaltıp-yükseltme,el çırpma gibi.

8 D-Güdüleme,istekli kılma(Motivasyon)
a.öğrencilerin öğrenme isteklerini güdülemek için öğretmen,bu davranışların bir sonraki derste nasıl işe yarayacaklarını,ya da yaşamlarında mutlu ve başarılı olmaları için neden gerekli olacağını örneklerle gösterip,vurgulayabilir.

9 E-GÖZDEN GEÇİRME(Hedef davranışlardan haberdar etme)
.Derste kazandırılacak hedef ve hedeflerle ilgili davranışlar bu basamakta öğrencilere sunulur.Yeni hedef davranışların neler olduğu söylenir. .Öğrencilerin neyi,nasıl kazanacakları konusunda,öğrencilerin bilgi sahibi olmasını,onların kafasında şüpheleri ortadan kaldıracağı için dersin kolayca işlenmesine katkıda bulunacaktır.

10 F-Geçiş(Ön Koşul Davranışlar) :
Davranışların kazandırılması sırasında,öğretmence düzenlenen,olgu,olay,anı,levha,tablo harita gibi araç-gereçlerin sunulduğu basamaktır.

11 G-Geliştirme Bölümü (uyarıcıları sunma)
Kazandırılacak davranışların öğrencilere mal edilmesi için her türlü etkinliği kapsar. 1-Kavram ya da öğretimlerinde,

12 2-Eğer bir öğrenmede,çalışma stratejisi öğrenilecekse,
3-Öğrenme motor becerisi ise, 4-Tutumların öğrenilmesinde,öğrenme yapılacaksa.

13 H-Öğrenmeye rehberlik(Özet)
Özetlemeler değişik zamanlarda yapılır.Eğer davranışların hepsi bilgi düzeyinde ise,bilgi vermek amacıyla her yardımcı nokta (düşünce) açıklandıktan sonra özetleme geçilir. Özetleme hedef davranışlar düzeyinde ise,

14 Her hedef kazandırıldıktan sonra özetlemeye geçilir
Her hedef kazandırıldıktan sonra özetlemeye geçilir.Ara özetlemelerde yardımcı noktalar (düşünceler) söylenmelidir. Dersin sonundaki özetler,tüm yardımcı noktalar açıklandıktan sonra yapılmalıdır. Son özetle ana nokta söylenmelidir.

15 DİKKAT ÇEEKME-2 1-Öğrencinin o dersi,konuyu başarabileceğine ilişkin inancı (akademik güveni) dikkati olumlu etkiler. 2-Slayt,tepegöz,yazı tahtası,renkli yazılar ve renkli kartonlarla hazırlanmış afişler,öğretmenin jest,mimik,ses tonunu alçaltıp yükseltmesi,

16 Vurgulamalar,haritalar,öykü,fıkra,dramatizasyon,oturuş biçimini değiştirme dikkati yönlendirici fiziksel uyarıcılardır. 3-Aşırı uyarılma,az uyarılma dikkati toplamaz.Orta düzeyde uyarılma daha etkilidir. 4-Zıt etki yaratan,aykırı gelen uyarıcılar dikkati harekete geçirir.

17 5-Öğrencilerin adıyla ve duygusal içerik yüklü kelimelerle yapılan hitaplar daha dikkati çekicidir.
6-Özellikle başlığın aşamalarında öğretmen öğrencilerin neye dikkat edeceklerini vurgulamalı,önemli bilgiyi,önemsizden ayırt etmelerini sağlamalıdır.

18 7-Öğrencilerin dikkatlerini toplayıp,belli noktalara odaklanmaları sağlanır.Bunun için;
8-Öğretmen herkesin ilgisini çekmeden derse başlamamalı.

19 Talimat vermemelidir.Bunun için şunlar yapılabilir.
9-Dikkattin çekilmesi kadar,sınıfın canlıda tutulması,herkesin her an kendisine bir şey sorulacağını bilmesi bu amaca hizmet edebilir.

20 DUYUŞSAL GİRİŞ-ÖZETLEME:(Güdülüme)
1-Öğrencinin eldeki öğrenme ünitesini,öğrenebilme gücüne ilişkin görüşü,bu öğrencinin dizide daha sonra gelen üniteleri öğrenme güdüsünü (çabasını) olumlu olarak etkileyecektir. 2-Eğer çocuk bu ünitenin çoğunda başarılı olduğuna dair bir algıya sahip olmalıdır, 3-Öğrencilerin okula karşı tutum ve davranışlarını kuvvetlendirmek,

21 3-Öğretim hizmetinin niteliğini,öğrencilerin çoğunluğunu başarılı kılarak,onlara bu hissi verebilecek bir düzeye çıkarmaktır. 4-Bir öğrenme ünitesine olumsuz duyuşsal giriş özellikleriyle giren öğrenciler,olumlu girenlere göre o üniteyi daha iyi öğrenmeleri.

22 5-Öğrencilerin okula karşı tutumlarının ne olduğunu meydana çıkarabilmek için,onların daha fazla öğrenim görmek isteyip,istemedikleri sorulmalıdır.

23 6-Hangi yolla olursa olsun,her öğrencinin bir ünitedeki kendi başarısı hakkında kabaca da olsa belli bir görüşü vardır. 7-Bir dersteki başarı ya da yeterlilik bu dersle ilgili yeni düşüncelere yol açar.

24 8-Bir yığın öğrenme ünitesi sonunda öğrencinin kendi yetersizliği hakkında genel bir kanı oluşmuşsa,okula karşı olumsuz tutum geliştirebilir. 9-Okulda kendi değerini kanıtlayıcı olumlu işaretlerden yoksun kalan bir kişinin bu tür işaretleri nerede bulabilirse,onları orada aramaya başlar.

25 10-Okullarda atletizm,sosyal etkinlikler,sanat,müzik ve mesleki öğretim gibi daha çok akademik sayılan öğrenmelerle ilişkisi zayıf olan birçok öğrenme ve etkinlik tiplerine yer veril mekte olmasının,bilişsel niteliği baskın olan öğrenme ünitesindeki başarısızlığın etkilerini azaltmasını bekleriz.

26 11-öğrencileri dersin başında amaçlardan haberdar etmek ve bu amaçları hedef davranış olarak belirleyecek,günlük yaşamdaki işlevleri örneklerle de açıklanırsa öğrencilerin dikkatini çeker,güdüler,onları bilinçli eylemlere yönlendirir.

27 12-Hemen ulaşılabilecek amaçlar bilinirse, öğrenme daha etkili olur.
13-Güdüleme yollarından biri,öğrenilecekleri bir sorunla ilişkilendirmektir.

28 14-Başarısızlıktan korkmamayı vurgu lama,cesaretlendirme,özellikle çekingen öğrencileri güdeleyecektir. 15-Öğretmen sorularıyla öğrencileri hazırlıksız yakalamaya çalışmamalıdır. 16-Güdülemeye engel durumlar;

29 17-Övgü,başarı ile ilişkilendirilmeli,haklılığı ve mantığı olmalı,bunun dışında kullanılmamalıdır.
18-Öğrenilenlerin ne işe yarayacağı,öğretmen tarafından açıkça ve somut olarak gösterebilirlerse bu güdeleyici etki yapar. 19-öğretmenin sade giyinişi, inandırıcı,gerçekçi.....bg.durumları Güd.etkiler.

30 20-Sınıfın özellikleri ve çevre de güdülemeyi etkiler.
21-Öğretmen her öğrenciden kendi kapasitesi oranında çalışma ve başarı beklediğini belirtmelidir.

31 22-Maslow’ın ihtiyaç sıralaması;
1-Fizyolojik ihtiyaçlar, 2-Güven duyma(Güvence) 3-Bir gruba alt olma,sevme-sevilme 4-Statü kazanma-onurunu kazanma

32 5-Kendisini gerçekleştirme,
6-Merakı giderme(Bilme) 7-Estetik. 23-Sınıfta genel olarak öğrencinin güdülenmesinde rolü olan dış kaynaklar şunlardır: 1-Öğrenme öncesi durumlar, 2-Öğrenme sonrası durumlar, 3-Pozitif sonuçlar-ödüller-özel haller.

33 24-Güdüleme amacıyla kullanılan özendiriciler davranışların nasıl ve hangi nitelikte yapılacağı hakkında bilgi verir. 25-Öğrenmenin kolay ve çabuk olması için öğrencinin ihtiyaçlarından yararlanılır. 26-İlk derste,her doğru cevaba ve davranışa anında pekiştireç verilir.

34 27-Daha çok yapay değil,doğal güdüleme yoluna gidilir.
BİLİŞSEL GİRİŞ DAVRANIŞLAR(Ön öğrenmeler): 1-Öğrencilere öğretilecek yeni bilgiler,önceki ilişkili bilgilerle bağ kurulmalıdır.

35 2-Bazı konuların öğrenilmesi,herhangi bir ön öğrenmeye gereksinim duymadan öğretilebilir.
3-Dersin öğrenme üniteleri kenedi aralarında aşamalı bir dizi oluşturuyorsa,birinci ünitenin ön şartları diğerlerinde ön şartlarını oluşturur.

36 4-Bilişsel giriş davranışları değişikliğe uğratılabilmekte ve eksiklerin tamamlanması,başarı düzeyine ulaşmaları güvencesini artırmaktadır. 5-Bilişsel giriş davranışları eksik olan öğrenciler için,bunların neler olduğu tespit edilmeli,ünite içinde,dışında yardım edilmeli.

37 6-Verilecek her konuda,öğrencilerin ne derece bilişsel giriş davranışlarına sahip olduğunu yoklayarak dersi ona göre planlamalıdır. 7-öğrencilerin ne derece bilişsel giriş davranışlarına sahip olduğunu yoklayarak dersi ona göre planlamalıdır.

38 ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ:
Öğrenilen şey ister somut,ister karmaşık bir bilişsel beceri ve isterse soyut olsun her halükarda öğrenicin etkin denemelerle öğrenme sürecine katılması gerekir. 1-İşaretler (İpuçları)

39 2-Öğrenilenlerin pekiştirilmesi,
3-Öğrencilerin katılımın sağlanması, 4-Dönüt ve düzeltme yapılması.

40 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ VE ÇOKLU ZEKA ALANLARININ ÖLÇÜLMESİ:
I-Zekaya ilişkin eski anlayış: 1-Zeka doğuştan kazanılır,sabittir bu nedenle de asla değiştirilemez, 2-Zeka niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir,

41 3-Zeka, tekildir, 4-Zeka, gerçek hayattan soyutlanarak (yani belli zeka testleriyle) ölçülür. 5-Zeka,öğrencileri beli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır.

42 3-Zeka, tekildir, 4-Zeka, gerçek hayattan soyutlanarak (yani belli zeka testleriyle) ölçülür. 5-Zeka,öğrencileri beli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır.

43 II-Zekaya ilişkin yeni anlayış:
1-Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği zeka kapasitesi iyileştirilebilir,geliştirilebilir,değiştirilebilir, 2-Zeka,herhangi bir performansta,ürüne veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz.

44 3-Zeka, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir,
4-Zeka,gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz, 5-Zeka öğrencilerin sahip oldukları gizil güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı

45 Yolları keşfetmek için kullanılır.
ÇOKLU ZEKALAR: 1-Sözel Dilsel Zeka(Okuma,yazma ve konuşma zekası): Kelimeleri düşünme ve ifade etme,dildeki kompleks anlamları değerlendirme,kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme,şiir okuma,

46 Mizah,hikaye,anlatma,gramer bilgisi,mecazi anlatım,benzetme,soyut ve simgesel düşünme,kavram oluşturma ve yazama gibi karmaşık olayları içeren dile üretme ve etkili kullanma becerisidir.

47 Öğrenme yolu: Kelimelerle oynayarak,yazarak,okuyarak,konuşarak,mizahı kullanarak,ikna ederek öğrenme. Çalışma alanları:Edebiyat,Yazarlık,Şair,Arşivcilik,hitap,Dil Bilim,Hukuk,Siyaset gibi alanlarda başarıyla çalışırlar.

48 2-Mantıksal-Matematiksel Zeka:(Sayı,anlama ve mantık zekası)
Sayılarla düşünme,hesaplama,sonuç çıkarma,mantıksal ilişkiler kurma,hipotezler üretme,problem çözme,eleştirel düşünme,sayılar,geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma,

49 Bilginin parçaları arasındaki ilişkileri kurma becerisidir.
Öğrenme yolu:Akıl yürüterek,soyut modelleri tasarlayarak,sayılarla düşünerek,ilişkileri ve bağlantıları kurarak öğrenme.

50 Çalışma alanları: Muhasebeci-satın alma,matematik ve mühendislik bilimleri,Bilim adamı,İstatistik,bilgisayar,ekonomi ve fen bilimleri alanlarında başarıyla çalışabilirler.

51 - 3 Görsel ve Mekansal Zeka:(Resim,renk ve şekil zekası) Resimler,imgeler,şekiller ve çizgilerle düşünme,üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir.

52 Öğrenme yolu:İmgeler düzenleyerek,zihinsel resimler oluşturarak,çizerek,desen oluşturarak,hayal ederek öğrenme. Çalışma alanları:Ressam,Artist,Fotoğrafçı,Mühendis,Kameraman,Mimar,Heykeltıraş,Tasarımcı,Dekoratörlük,İzci,Rehber gibi meslek alanla

53 larında başarıyla çalışabilir.
4-Bedensel-Kinestetik Zeka: (Beden,hareket ve denge zekası) Hareketlerle,jest ve mimiklerle kendisini ifade etme,beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir.

54 Öğrenme yolu:Zihinle bedeni birleştirerek,mimiklerle vücudu geliştirerek,dokunarak,dans ederek,üç boyutlu tasarımlar oluşturarak öğrenme. Çalışma alanları:Spor,Dans,Heykeltraş,Teknik direktör,Oyunculuk,Cerrahlık,Sanatçılık gibi alan

55 larda başarıyla çalışabilirler.
5-Müziksel-Ritmik Zeka:(Ses,melodi ve ritim zekası) Sesler,notalar,ritimlerle düşünme,farklı sesleri tanıma,ritimler üretme becerisidir.Ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma,çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitele

56 rini içerir. Öğrenme yolu: Melodi ve ritim yaratarak,empati kurarak,seslerle duyarla olarak,enstrüman kullanarak müziğin yapısını kavrayarak öğrenme.

57 Çalışma alanları:Şarkıcı,besteci,Müzisyen,Orkestra şefi,Müzik eleştirmeni gibi alanlarda başarıyla çalışabilir. 6-Kişiler Arası-Sosyal Zeka:(İnsan,ilişki ve uyum zekası) Grup içersinde işbirlikçi çalışma,sözel ve sözsüz iletişim kurma,insanların

58 Duygu,düşünce ve davranışlarını anlama,paylaşma,ifade edebilme,yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Arkadaşlarıyla birlikte olmadan hoşlanır.Doğal lider olarak davranır.

59 Öğrenme yolu:Sinerji oluşturarak,sempati kurarak,işbirliği yaparak,kaynaşarak,iletişim kurarak öğrenme. Çalışma alanları:Öğretmenlik,Yönetim,İşletme,Danışmanlık,Psikologluk,Rehberlik uzmanı ve politika gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

60 7-Kişisel-İçsel Zeka:(Ben,karakter ve kişilik zekası) İnsanın kendi duygularını,duygusal tepki derecesini,düşünme sürecini tanıma,kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

61 Öğrenme yolu: Yoğunlaşarak,duygu ve düşüncelerin farkına vararak,ruhsal gerçeklerin farkına vararak,düşünmeye düşünerek,benliğini geliştirerek,özgün bireysel etkinlikler yaparak öğrenme.

62 Çalışma alanları:Yazar,Psikoterapist,Sosyal hizmet uzmanı,Dini lider,sanatçı,İş adamı,Ressam,heykeltıraş vb.alanlarda başarıyla çalışabilir. 8-Doğacı-Varoluşçu Zeka(Doğa-çevre ve canlı zeka) Doğadaki tüm canlıları tanıma,araştırma

63 ve canlıların yaşantıları üzerinde düşünme becerisidir.
Öğrenme yolu: Doğada ve doğada olup bitenleri gözleyebilme yeteneği kazanarak,kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrenme.

64 Çalışma alanları:Zooloji,Botanik,Organik Kimya,Biyoloji,Jeoloji,Meteoroloji,Arkeoloji,Çiçekçilik,Tıp,Fotoğrafçılık,Dağcılık,İzcilik vb.Alanlarda başarıyla çalışabilir.

65 ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ:
Öğrenilen şey ister somut,ister karmaşık bir bilişsel beceri,isterse soyut olsun,her halükarda öğrencinin etkin denemelerle öğrenme sürecine katılması gerekir.Özellikle öğrencilerin bazı şeyleri doğru olarak ya da

66 Doğruya yakın bir şekilde yaptığında,öğretmen belli ifadelerle ve sık sık memnuniyetini bildirerek,öğrencilerini yüreklendirmelidir.Bazen sözle,bazen bir gülümseme ile ve bazen de bir bakış ya da mimikle öğrenciye iletilmelidir.

67 1-İşaretler-İpuçları:
a-Hangi öğelerin öğrenileceğinin ve bu öğelerle ilgili olarak nelerin yapılması yönündeki yönergeleri oluşturur.Her ne kadar okullarda daha çok sözlü işaretler kullanmakta isi de,bunların yanında görsel uyarıcı,dokunma kas ve koklama duyumlarından

68


"TAM ÖĞRENME A-GİRİŞ 1.Öğrenciyi öğrenmeye hazırlama.Dikkat çekme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları