Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ. Ü. REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ. Ü. REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İ. Ü. REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
DİSİPLİN VE CEZA SORUŞTURMALARI HAKKINDA UYGULAMA VE UYGULAMADAN DOĞAN SORUNLAR HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 NİSAN 2013

2 DİSİPLİN SORUŞTURMALARI YÜRÜTÜLÜRKEN UYGULANAN MEVZUAT
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 ile 145. Maddeleri arasında disiplin cezaları ve işlemlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/b maddesi Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 7201 sayılı Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

3 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç : Madde 1 - Bu yönetmelik, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve diğer personelinden, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan davranışta bulunanlara verilecek disiplin cezalarını göstermek amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (9) bendi gereğince düzenlenmiştir. Kapsam : Madde 2 - Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve diğer personeline ilişkin disiplin soruşturması, görevden uzaklaştırma ve itiraz usulleri ile uygulama şekli bu yönetmelikte gösterilmiştir.

4 Tanım ve Kısaltmalar : Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar: Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Atamaya Yetkili Amir: Yükseköğretim Kurulu Başkanını, Üniversitelerarası Kurul Başkanını, Rektör, Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürünü, Üniversite Yöneticisi: Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ile Bölüm, Anabilim Dalı ve Anasanat Dalı Başkanını, Disiplin Amiri: Yükseköğretim Kurulu Başkanını, Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, üst Kuruluşlar ile Üniversiteler Genel Sekreterleri ve birim sekreterlerini, Öğretim Elemanı:Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarını, Memur: Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılan personeli, Diğer Personel: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli veya geçici olarak çalıştırılan görevlileri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları: Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurulu, Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksek okulları, Yüksek Disiplin Kurulu: Yükseköğretim Yürütme Kurulunu, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, rektörlerin ve dekanların disiplin işlerinde Genel Kurulu.

5 Disiplin Kurulları : a - Yükseköğretim Kurulunda: Genel Sekreterin başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Araştırma-Planlama, Koordinasyon ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlarından teşekkül eden kurulu, b - Üniversitelerarası Kurulda: Genel Sekreterin başkanlığında Hukuk Müşaviri ile Personel Müdürü ve iki uzmandan teşekkül eden kurulu, c -Yükseköğretim Kurumlarında: Bu kurumların yönetim kurullarını ifade eder.

6 Disiplin Suçları ve Cezaları
BÖLÜM II Disiplin Suçları ve Cezaları Disiplin Cezaları : Madde 4 - Disiplin cezaları şunlardır a - Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir, b- Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir, c - Yönetim görevinden ayırma: Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, anasanat dalı başkanlığı, bilim dalı başkanlığı veya sanat dalı başkanlığı görevinden ayırmaktır, d - Aylıktan kesme: Brüt aylıkları 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır, e- Kademe ilerlemesinin durdurulması: Bulunulan kademedeki ilerlemenin fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl durdurulmasıdır,

7 f - Görevinden çekilmiş sayma: Görevde ilişkinin istekle olmuşcasına kesilmesidir,
g - (Değişik:RG-07/11/ ) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı veya yardımcısı olarak akademik bir kadroya bir daha alınmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Kamu görevinden çıkarma: Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıkları gibi kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak bir daha alınmamak üzere görevden çıkarmadır. (Mülga paragraf:RG-21/08/ ) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının verilmesini gerektiren hallere ilişkin maddelere bakıldığında, aynı eylem için üç cezanın da verilebileceği görülecektir. Bu durumda eylemin gerçekleşmesinde ihmal, kusur ve kasıt unsurlarının bulunup bulunmadığının dikkate alınarak verilecek cezanın ağırlığının tespit edilmesi gerekir.

8 Madde 5 - Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller,
Madde 6 - Kınama cezası gerektiren fiil ve haller, Madde 7 - Yönetim görevinden ayırma cezasını gerektiren fiil ve halleri, “Yönetim Görevinden Ayırma” cezası ancak yürütülmekte olan idari bir görevden doğan suçlarda verilebilen bir cezadır. “Yönetim Görevinden Ayırma” cezası; 657 sayılı yasaya tabi olan yönetici kadrolarında görev yapan kişiler hakkında verilemez. Aksi takdirde kadroları ile ilişiklerinin kesilmesi sonucunu doğurur. Ancak bölüm, anabilim dalı başkanlığı gibi idari bakımdan yönetim görevlerini yürüten akademik personel hakkında uygulanabilir. (Danıştay 8.Daire gün, E:1998/2627, K:1999/3706)

9 Madde 8 - Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve halleri,
Aylıktan Kesme disiplin cezası ilgiliye tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın maaşından kesilir ve sadece 1 ay süre ile uygulanır. Yönetmeliğin 16. Maddesi uygulanarak, 1 derece hafif ceza verilmesi gereken durumlarda “Aylıktan Kesme” disiplin cezasının 1.derece hafifi olarak “Yönetim Görevinden Ayırma” cezası değil, “Kınama” disiplin cezası verilir. “Yönetim Görevinden Ayırma” cezası ancak idari yönetici sıfatı ile yürütülmekte olan görevden doğan suçlarda verilebilen bir cezadır.

10 Madde 9 - Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve
halleri, 657 sayılı Yasanın 132/4. Maddesi ile; Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara …. Atanamazlar” hükmü getirilmiştir Madde 10 - Görevinden çekilmiş sayma cezasını gerektiren fiil ve halleri, Madde 11 – Üniversite Öğretim Mesleğinden ve Kamu Görevinden Çıkarma cezasını gerektiren fiil ve halleri belirtir. Öngörülmemiş Disiplin Suçları: Madde 12 - Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Disiplin yönetmeliğinde sayılan eylemler ile birebir örtüşmeyen fiillerden doğan suçların cezalandırılmasında, nitelik ve ağırlık olarak benzeyen eylem için belirtilen ceza verilir.

11 Süre Durdurma Cezasının Uygulanamaması:
Madde 13 - Yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer personelin bulunduğu maaş derece ve kademesi itibariyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, fiilin ağırlık derecesine göre brüt aylıklarının ¼’ü - ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Yukarıdaki maddenin uygulandığı durumlarda; Disiplin Kurulu kararında 13.madde delaleti ile “Aylıktan Kesme” disiplin cezası verildiği karara geçirilir ve ilgiliye cezanın tebliği yapılırken bu durum belirtilir. Zira aslında suçun karşılığı olan ve verilen ceza “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasıdır ancak uygulama 13.maddede belirtildiği şekilde yapılmıştır. Uygulamanın tekerrüründe görev ile ilişiğin kesilmesi gerekmekte olup, Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasını vermeye yetkili disiplin kurulunca karar verilerek, ita amiri tarafından tebliğ edilir.

12 Süre Durdurma Cezasının Sonuçları:
Madde 14 - Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alan öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin bulunduğu derece ve kademedeki ilerlemesi ceza süresi kadar durdurulmakla beraber, öğretim elemanının akademik yükselme ve atanması ile ilgili işlemler de ceza süresince durdurulur ve mecburi bekleme süresinden düşürülür. Memurlar bu süre içerisinde yarışma sınav ve seçmelerine giremezler. Disiplin Suçunun Tekerrürü: Madde 15 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır verilir. Aynı eylemin sürekli olarak tekrarlanması sonucunda Maddenin birden fazla defa uygulanması söz konusu olduğunda; her bir uygulamada, son olarak verilen cezanın bir ağırı ceza verilmez. Her uygulamada, eylemin karşılığı olan cezanın bir ağırı verilir.

13 İyi Halin Değerlendirilmesi:
Madde 16 - Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Maddede belirtilen durumda ki kişiler hakkında, gerekçe bulunuyor ise bir hafif ceza verilmeyebilir. Örneğin; soruşturma konusu fiil daha önce de gerçekleşmiş ve ilgili kişi bu konuda soruşturma açılmasa dahi yazılı olarak uyarılmış ise bu durumda artık 16. Madde uygulanmayabilir ve yapılacak ceza tebliği sırasında bu durum da belirtilir. Soruşturmacı eylemin karşılığı olan asıl cezanın 16.madde ile hafifletilmesini önerse bile, asıl cezaya karar verecek olan disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından bu uygulamaya karar verilir. (Danıştay 8.Daire gün, E:2004/4333, K:2005/4919) (Danıştay 8.Daire gün, E:2006/2832, K:2007/2860) (Danıştay 8.Daire gün, E:2004/2772, K:2005/1227) 16. Madde uygulanırken; Bir hafif cezadan anlaşılması gereken cezanın alt sınırı değildir. Yönetmeliğin bir önceki maddesinde belirtilen ceza alt cezadır. (Danıştay 8.Daire gün, E:2004/2253, K:2005/1887) (Danıştay 12.Daire gün, E:2000/3935, K:2002/3875)

14 Disiplin Soruşturması
BÖLÜM III Disiplin Soruşturması Soruşturmaya Yetkili Amir: Madde 17 - Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Disiplin Amiri, disiplin suçu hakkında bizzat veya bilvasıta bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üst kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurumlarının; Rektör, bütün üniversitenin, Dekan, bütün fakültenin; Enstitü veya yüksekokul müdürü, bütün enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki görevlilerin disiplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir. Bölüm Başkanı; anabilim, anasanat, bilim veya sanat dalları başkanları görev alanları ile ilgili disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine yaparlar. Bu talep gecikilmeden uygulanmaya konulur. Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların sanığın akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneticiler hakkındaki soruşturmalarda unvan eşitliği veya üstlüğü aranır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma dosyası ile birleştirilir.

15 Alınan şikayet/ihbar dilekçesinde somut bir olay, iddia ve kişiden bahsediliyor ve belgeye dayanılıyor ise soruşturma başlatılır veya disiplin amiri tarafından kendiliğinden soruşturma açılabilir. İddia, görevle ilgili ve TCK’na aykırılık içeriyorsa veya kamu zararı mevcut ise ceza soruşturması açılmalıdır. Disiplin ve ceza birlikte açılabilir. Şüphelinin birimden ayrılması, emekli olması soruşturma açılmasına ve yürütülmesine engel değildir. Şüphelinin statü ve unvanından daha üst veya eşit unvana sahip kişilerden soruşturmacı görevlendirilmelidir. Sadece Disiplin Amiri ve Vekili soruşturma açabilir.

16 Görevlendirme Emrinde olması gerekenler : Örnek:1
Soruşturma konusu eylemin ne olduğu belirtilmeli, Soruşturmacıya gönderilen belge, rapor v.s. varsa tarih ve sayıları açıkça belirtilmeli, Şüphelilerin isimleri biliniyorsa belirtilmeli, bilinmiyorsa “tespit edilecek sorumlular hakkında” ifadesi yer almalıdır. Peşin hüküm oluşturacağından, Emirde disiplin yönetmeliğinin herhangi bir maddesi veya herhangi bir ceza ile ilintilendirme yapılmamalıdır, sadece eylem/fiil belirtilmelidir. Soruşturma Komisyonu görevlendirilecek ise 3 veya 5 kişiden oluşturulmalıdır.

17 Aynı konuda birden fazla soruşturma açılması; Hukuka aykırıdır
Aynı konuda birden fazla soruşturma açılması; Hukuka aykırıdır. Açan makam A-B formunun A kısmını doldurup üst yazı ile bir üst disiplin amirine göndererek konudan bilgi vermelidir. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı konularda alt disiplin amiri soruşturma açamaz. Soruşturma devam ederken aynı iddialara ilişkin olarak tekrar şikayet gelirse, yürüyen soruşturma ile birleştirilir. Soruşturma sonucunda A-B formunun B kısmı doldurularak üst disiplin amirine sonuç hakkında bilgi verilir. Soruşturma henüz yeni açıldığında, ifade vermek üzere davet edilen kişi belge ve ek süre istediğinde kendisine; soruşturmanın henüz bilgi ve belgeleri bir araya getirip, ilgililerin ifadelerinin alınarak olayı inceleme aşamasında olunduğu ve bu kapsamda kendisinin davet edildiği, ifade vermek üzere hazır bulunduğu takdirde şikayet dilekçesi ve suç isnadına ilişkin belgelerin gösterilerek, ek süre verileceği yazı ile bildirilir. Bu konuda soruşturmacı/komisyona da yazı ile bilgi verilir.

18 Rektörler Hakkında Soruşturma
Madde 18 - (Değişik:RG-31/12/ ) Rektörler hakkında soruşturma açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanının kararı ile olur. Bu soruşturma Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Rektörler hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir. (Değişik son cümle: 18/9/ ) Diğer cezalar için Yüksek Disiplin Kurulunun kararı şarttır. Zamanaşımı : Madde 19 - Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren; a - Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b - Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. (Değişik fıkra:RG-04/11/ ) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

19 Zamanaşımı ile ilgili olarak, iki ayrı konuda hüküm getirilmiştir.
1-Soruşturmanın açılması bakımından zamanaşımı, 2-Ceza verme yetkisi bakımından zamanaşımı belirlenmiştir. Soruşturmanın açılması konusunda; öncelikle inceleme yapıldığı ve inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek duyulduğu hallerde veya başka kurum/birimlerden belge-bilgi temin edilmesi sırasında geçen zaman, zamanaşımı süresi içinde sayılmaz. (Danıştay 8.Daire gün, E:2004/2891, K:2005/1516) Ceza verme yetkisi bakımından zamanaşımı süresi “olayın vukuu bulduğu tarihte” işlemeye başlar.

20 Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
Madde 20 - Aynı olaydan dolayı yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer görevliler hakkında ceza muhakemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Sanığın Ceza Kanunu’na göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz. Disiplin soruşturması veya sonuçları, ceza soruşturmasını etkilemez. Kamu Görevinden Çıkarma veya Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma cezalarının verilmesi gereken durumlarda, adli yargıda verilen BERAAT kararları her zaman disiplin cezası verilmesini engellemez. (Danıştay 8.Daire gün, E:1995/3666, K:1995/4612) Ancak bazı durumlarda beraat kararının dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekir. Kamu Görevinden Çıkarma cezası verilmesi gereken bazı eylemler için adli yargıda dava açılmış ise davanın sonucunun beklenilmesi gerekir. (Danıştay 8.Daire gün, E:2004/2701, K:2005/281)

21 Yer Değiştirme Etkisi :
Madde 21 - Sanığın disiplin suçundan sonra görev yaptığı üst kuruluşu, Yükseköğretim Kurumu’nu veya statüsünü değiştirmiş veya kurumundan ayrılmış olması, suç sırasında bağlı olduğu yükseköğretim kurumu veya üst kuruluş tarafından disiplin soruşturmasının başlatılmasına, başlamışsa tamamlatılmasına ve gerektiğinde disiplin cezasının verilmesine engel olmaz. Görev yeri değişmiş, kurum dışında başka bir kuruma gitmiş olan bir görevli hakkında olayın vukuu bulduğu sırada görev yaptığı birimin disiplin amiri tarafından soruşturma açılabilir. Daha sonraki işlemler de bu birim amiri tarafından yürütülerek, soruşturmanın sonucu gittiği birimin disiplin amirine bildirilir. Soruşturma Süresi : Madde 22 - Soruşturmanın soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı gecikilmeksizin soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruşturmayı kararın kendisine tebliğinden itibaren iki ay içerisinde bitirir. Bu süre içerisinde soruşturma bitirilmiyor ise soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin amiri, ek süre vermesi halinde, durumu bir üst disiplin amirine bilgi olarak sunar. Soruşturmacının ek süre talep ettiği hallerde, olayın vukuu bulduğu tarihin dikkate alınarak değerlendirme yapılması ve ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğramasına sebep olunmaması gerekir. Soruşturmacıya birden fazla ek süre verilebilir.

22 Soruşturma Yapılış Şekli :
Madde 23 - Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tesbit olunur. Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Sorulacak sorular dikkatle tesbit olunur. Şahide yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptırılacak yeminin şekli de yazılır. Yükseköğretim Kurumlarının bütün personeli veya diğer kamu veya özel kuruluş yetkilileri disiplin soruşturmacılarının istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar. Bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket edenler veya disiplin soruşturmasını geciktirenler veya buna sebebiyet verenler hakkında disiplin soruşturması açılır.

23 Soruşturmacıların görevi; kendilerini görevlendirilen disiplin amiri adına, şikayet/ihbar konusu olan eylem ve iddialar hakkında tüm bilgi ve belgeleri bir araya getirip inceleyerek, gerçekten eylem ve iddianın vukuu bulup bulmadığını, deliller ile tespit etmektir. Bunun içinde olayın taraflarının, tanık ve şüphelinin ifadelerini almalı, gerektiğinde keşif yapmalı veya bilirkişiye başvurmalıdır. “Tanık” ifadesinin ne şekilde alınacağı, tanığın çekinmesi, sorulacak sorular ve diğer hususlar CMUK’nun 43 ile 61. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Genel esaslar aşağıda belirtilmiştir: Tanığın ifade vermek üzere davet edilmesine ilişkin yazı: (Örnek:2) Tanıkların yazılı olarak davet edilmesi ve bu yazının kendilerine tebellüğ belgesi karşılığında teslim edilerek; yazının bir örneği ile tebellüğ belgesinin ilgili soruşturma dosyası içinde muhafaza edilmesi gerekir. Böylece ifade vermeye gelmeyen tanıkların çağırıldıkları halde gelmedikleri ispat edilebilecektir.

24 Tanık ifadesinin zapta geçirilmesi gerekir. (İfade Zaptı Örneği: 3)
İfade alma işlemi sırasında soruşturmacılar, yeminli katip ve ifadesi alınan kişi hazır bulunur. Alınan tüm bilgiler zapta geçirilir Tanığın öncelikle kimlik tespiti yapılır, adresi, mesleği, iletişim bilgileri, soruşturmanın tarafları ile arasındaki ilişki sorulur. Tanıklık yapacağı olay ile ilgili olarak kendisine bilgi verilir. Söyleyeceklerinin doğru olduğuna dair yemin etmesi istenilir ve yemin ettiği veya yemin etmekten kaçınır ise bu durumda zapta geçirilir. Anlattıklarının tümü zapta geçirildikten sonra soru da sorulabilir. Tanık tanıklıktan çekinmek istediğini belirtir ise zapta geçirilir. İfade alma işlemi sırasında hazır bulunanlar tarafından zaptın altı imzalanır. Mazereti nedeniyle katılamayan soruşturmacı var ise daha sonra imza attırılmaz. Bilirkişi İncelemesinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar CMUK’nun 62 ile 73. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Keşif işleminin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar CMUK’nun Maddelerinde düzenlenmiştir.

25 “Şüpheli” ifadesinin alınması CMUK’nun 145 ile 148.Maddeleri arasında
düzenlenmiştir. Genel esaslar aşağıda belirtilmiştir: Şüphelinin ifade vermek üzere davet edilmesine ilişkin yazı: (Örnek:4) Şüphelinin yazılı olarak davet edilmesi ve bu yazının kendisine tebellüğ belgesi karşılığında teslim edilerek; yazının bir örneği ile tebellüğ belgesinin ilgili soruşturma dosyası içinde muhafaza edilmesi gerekir. Böylece ifade vermeye gelmeyen şüphelinin çağırıldığı halde gelmediği ispat edilebilecektir. - Davet yazısında; CMUK’nun 147/c maddesi gereğince, avukatı ile birlikte hazır bulunabileceği belirtilmelidir. 149/2. Madde uyarınca; ifade alma sırasında en çok 3 adet avukat bulundurabilir. 153. madde uyarınca; avukatı “soruşturma evresinde” dosyayı inceleyebilir ve istediği belgelerden fotokopi alabilir. Ancak soruşturmanın selameti açısından inceleme ve suret alma kısıtlanabilir. Yalnız; şüpheli ifade zaptı, bilirkişi raporları ve tarafların hazır bulunmaya yetkili oldukları işlemler hakkında tutulan tutanaklar bu kısıtlamanın dışındadır. Soruşturma tamamlandıktan sonra tüm belgeleri inceleyebilir ve alabilir.

26 Şüpheli ifadesinin zapta geçirilmesi gerekir. (İfade Zaptı Örneği: 5)
İfade alma işlemi sırasında soruşturmacılar, yeminli katip ve ifadesi alınan kişi ile isterse müdafii hazır bulunur. Katılanların kimlik bilgileri ve alınan tüm bilgiler zapta geçirilir. Şüphelinin öncelikli kimlik tespiti yapılır, adresi, mesleği, iletişim bilgileri, soruşturmanın tarafları ile arasındaki ilişki sorulur. Kendisi hakkındaki iddialar ve isnat edilen suç ile ilgili olarak kendisine bilgi verilir. Şüpheliden kesinlikle, söyleyeceklerinin doğru olduğuna dair yemin etmesi istenilmez. Suç hakkında açıklamada bulunmaktan kaçınmanın hakkı olduğu bildirilir. Yukarıda belirtilenlerin yapılmadığı durumlarda bunların sebepleri tutanağa geçirilir. Tutanak; şüpheli ve avukatına okutularak ve bu durum da belirtilerek hazır bulunanlara imzalattırılır. İmza atmaktan kaçınma hali varsa bu da tutanağa geçirilir. Mazereti nedeniyle katılamayan soruşturmacı var ise daha sonra imza attırılmaz. Şüpheli ve avukatına tutanağın bir nüshası verilir.

27 Savunma Hakkı: Madde 24 - Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Sanığa gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir. 657 sayılı Kanunun 130. Maddesi gereğince savunma alınmadan ceza verilemez. Maddede geçen “soruşturmayı yapanın” ifadesinden; soruşturmacıların değil, disiplin amirinin anlaşılması gerekir. Zira soruşturmacılar disiplin amiri adına soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş kişilerdir. Soruşturma Raporunun tamamlanması üzerine, hakkında ceza önerilen kişiye; cezanın hangi eylem nedeniyle ve ne sebeple önerildiği bildirilerek, bu duruma karşı yapacağı savunması istenilir. Şüpheliden ifade alınması “savunma” olarak değerlendirilmez. İfade; iddialar hakkındaki bilgileri toplamak amacı ile yapılan bir işlemdir. Bu sebeple ayrı savunma alınmalıdır. (Danıştay 3.Daire gün, E:1973/272, K:1973/269)

28 Soruşturma Raporu : Madde 25 - Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Rapor gecikilmeden onay merciine tevdi edilir. Soruşturma Raporu Örnek : 6 Soruşturma Raporunda bulunması gerekenler : - Soruşturmacıların ad/soyad, unvan ve görevleri, Soruşturulanların ad/soyad, unvan, görev ve kimlik bilgileri ile iletişim adresleri, - Soruşturmayı açan makam ve görevlendirme emrinin tarih, sayısı, - İsnat edilen suç ve olay hakkında açıklama, Alınan şüpheli, tanık ve diğer kişilerin ifadelerinin; anlamı bozulmayacak şekildeki özeti, - Soruşturma konusu ile ilgili elde edilen tüm delil, belge ve bilgiler, Suçun oluşup oluşmadığına ve oluşmuş ise ihmal, kasıt ve kusur unsurlarının bulunup bulunmadığına ilişkin olarak yapılan değerlendirme, Suç sabit görülmüş ise verilmesi gereken ve disiplin yönetmeliğinde karşılığı olan cezaya ilişkin öneri, - Soruşturmacılardan yapılan öneriye karşı görüşü olanların görüşleri, Soruşturmacıların, raporun her sayfasının altında imzalarının bulunması gerekir.

29 Soruşturma Raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Soruşturmacılar, soruşturma sırasında, kendilerine soruşturma yetkisi verilenin dışında başka bir şüphelinin bulunduğunu tespit ederler ise durumu derhal soruşturmayı açan disiplin amirine bildirirler. Soruşturmacılar, soruşturulan kişinin unvan ve idari yöneticilik görevleri bakımından kendilerinden daha üst durumda bulunduklarını tespit ettiklerinde durumu derhal disiplin amirine bildirirler. Soruşturma sırasında, şüphelinin soruşturmaya konu olan eylemi dışında, yönetmelikte suç sayılan başka bir eylemi ortaya çıkar veya haberdar olunur ise soruşturmacı ve komisyon başkanının durumu derhal ilgili disiplin amirine bildirmesi gerekir. Aksi halde soruşturmaya devam edilerek, ortaya çıkan eylem için de ceza önerilmesi aşağıdaki sakıncaları ortaya çıkaracaktır: Görevlendirme yazısı ile disiplin amirinin soruşturmacılara verdiği görevin kapsamı aşılmış olacaktır. -Birden fazla eylemin ayrı ayrı soruşturularak; her bir eylem için farklı olan deliller ve ifadelerin, ayrı ayrı derlenip, bir araya getirilerek raporlandırılması ve dosyalanması gerektiğinden karışıklığa yol açacaktır.

30 Soruşturulan bir fiil ile ilgili olarak birden fazla suç işlendiği tespit edildiği takdirde; her bir suç için disiplin yönetmeliğinin ilgili madde ve fıkrası uyarınca hangi cezanın verilmesi gerektiği ayrı ayrı belirtilmelidir. Ancak; Bir fiil nedeniyle birden fazla ceza verilemez. (Danıştay 5.Daire gün, E:1982/784,K:1984/112) Bir fiil ile disiplin yönetmeliğinin çeşitli kurallarının çiğnenmesi durumunda, en ağır cezayı gerektiren kuralın cezası verilir. (Danıştay 10.Daire gün, E:1984/399, K:1985/244) Suçun ne olduğu ve karşılığı olan ceza, disiplin yönetmeliğinin ilgili madde ve fıkrası ile ilintilendirilerek belirtilmeli; ceza, yönetmeliğin 4. Maddesine dayandırılmamalıdır. -Soruşturma Disiplin ve Ceza soruşturması olarak açılmış ise Disiplin yönünden ve Cezai yönden önerilerin yapılması; ayrıca kamu zararı yönünden ve idari olarak yapılacaklar var ise bu konularda ki tekliflerin de belirtilmesi gerekmektedir.

31 Görevden Uzaklaştırma
BÖLÜM IV Görevden Uzaklaştırma Tanım: Madde 26 - Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir. Yetkililer: Madde 27 - Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır: a - Atamaya yetkili amirler, b - (Mülga :RG-29/11/ ) b(2)-Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri (inceleme veya soruşturma ile görevli). Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararı şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasını da atamaya yetkili amirin yapacağı açıktır.

32 Görevden Uzaklaştıran Yetkilinin Sorumluluğu:
Madde 28 - Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan; bu işlemi keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. Görevden Uzaklaştırılanların Hak ve Yükümlülüğü: Madde 29 - Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Bu yönetmeliğin 31. maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle değerlendirilir.

33 Tedbirin Kaldırılması:
Madde 30 - Soruşturma sonunda, üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası önerilme dışında görevden uzaklaştırma tedbiri 27. maddedeki yetkililerce; Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerince uzaklaştırılanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca derhal kaldırılır. Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 28. madde hükmü uygulanır. Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller: Madde 31 - Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam veya mercilerce hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarılmadan başka bir disiplin cezası verilenlerle, ceza kararından evvel haklarındaki disiplin kovuşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbirin üç ay sürmesi halinde derhal göreve iade edilirler.

34 Amirin Takdiri: Madde 32 - Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmaya konu olan fiiller, hizmetin devamına engel olmadığı hallerde 30. maddede belirtildiği şekilde her zaman kaldırılabilir. Görevden uzaklaştırma tedbiri 657 sayılı Yasanın Maddeleri arasındaki maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre: 140.maddede belirtildiği üzere; haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan memurlarda görevlerinden uzaklaştırılabilirler. 141.maddede belirtildiği üzere tutuklanan veya göz altına alınan memur hakkında da uygulanabilir. Görevli kişi görev yerinde tutuklanır veya tutuklandığı haberi alınır ise derhal hakkında uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanması atamaya yetkili amire teklif edilir. Aynı zamanda ilgili Emniyet Müdürlüğünden tutuklama yapılıp yapılmadığı ve hangi cezaevinde tutulduğu konusunda yazılı olarak bilgi istenilir. Tutukluluk durumu uzun sürerse 2 ayda bir salıverilip verilmediği Emniyet Müdürlüğünden sorulur. İhtiyati tedbir onaylandıktan sonra ilgiliye, kaldığı cezaevi müdürlüğü aracılığıyla tebliğ edilir.

35 143.madde gereğince; Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler, Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenlerin, bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 145.madde gereğince; Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

36 BÖLÜM V Disiplin Cezası Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Madde 33 -(Değişik:RG-29/11/ ) Disiplin cezası vermeye yetkili Amir ve Kurullar şunlardır: a - Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. b - Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, dekanlar için ise, bu ceza disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir. c - Görevinden çekilmiş sayma ve yönetim görevinden ayırma cezaları, Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, dekanlar için bu cezalar disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir. d - Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir. Asıl cezayı vermeye yetkili makam veya kurul 15. Ve 16. Maddenin uygulanmasına karar verir.

37 Disiplin Kurulları: Madde 34 - Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde yardımcı doçentler ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar. Bu sebeple Kurulun teşekkül edememesi halinde bir üst kurul görevlidir. Değişik dereceli kimselerin bir arada suç işlemeleri halinde soruşturma usulü ve görevli disiplin kurulu üst dereceli sanığa göre tayin edilir. Soruşturmayı yürüten kişi aynı zamanda disiplin kurulu üyesi ise, kuruldaki görüşmeye katılamaz. Kurulların Toplanması : Madde 35 - Kurullar, başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanırlar. Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi : Madde 36 -Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

38 Toplantı Nisabı Madde 37 - Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantı nisabı ondört, Yürütme Kurulunun toplantı nisabı altı kişidir. Diğer disiplin kurullarının toplantı nisabı kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır Raportörlük : Madde 38 - Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç 5 gün içinde tamamlar. Raportör; dosya disiplin kurulunda görüşülürken, karara varılamadığı zamanlarda, kurul üyelerinden tayin edilir. Görüşme Usulü : Madde 39 - Kurulda, raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır. tarih, sayılı RG “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 1.maddesi uyarınca; Disiplin Kuruluna, sanığın üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de davet edilir.

39 Oylama : Madde 40 - Disiplin Kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Karar : Madde 41 - Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Disiplin Kurulunda ret edilen bir ceza üzerine atamaya yetkili amirin vermek istediği ceza da disiplin kurulunun vermek yetkisi içinde olan bir ceza ise disiplin kurulunun kararı alınması gerekir. (Danıştay 12.Daire gün, E:2003/1230, K:2003/1693)

40 Karar Süresi : Madde 42 - Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Usulü : Madde 43 - Yüksek Disiplin Kurulu Kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya memurluktan çıkarma cezası istenenler, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler.

41 Kararların Yazılması :
Madde 44 - Kararlar, verdikleri tarihten itibaren en geç 15 gün içinde raportörler tarafından gerekçeli olarak ve oybirliği veya çoğunlukla verildiği belirtilerek yazılır. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini yazar ve imzalarlar. Kararların İlgiliye Tebliği : Madde 45 - Ceza vermeye yetkili amirler tarafından verilen disiplin cezaları bu amirlerce; disiplin kurullarınca verilen cezalar bu kurulların Başkanlıklarınca kararların imzalarının tamamlanmasını izleyen en çok on gün içinde ilgililere tebliğ olunur. Ceza vermeye yetkili amirlerce disiplin kurulu kararlarına dayanılarak verilmiş olan cezalarda bu kararlar da eklenir. Disiplin cezasının tebliği sırasında itiraz usul ve süresi yazılı olarak hatırlatılır. .

42 BÖLÜM VI Uygulama ve İtiraz Uygulama : Madde 46 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen Disiplin cezaları sıralı sicil amirine üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası bütün üniversite rektörlüklerine, kamu görevinden çıkarma cezası ise ayrıca Devlet Personel Dairesine bildirilir. İtiraz: Madde 47 - (Değişik fıkra: 18/9/ ) Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabilir. Bu yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. Ceza verilmeyen durumlarda şikayetçinin itiraz hakkı yoktur. Soruşturmanın; yapılış şekline, mevzuata uygun olarak yapılmadığına ilişkin itirazları olabilir. Bunlar değerlendirilebilir ama ceza verilmemesine itiraz hakkı yoktur. Şikayetçiye durum yazılı olarak bildirilir. Zira itiraz; hafifletme veya ortadan kaldırma istemiyle yapılabilir

43 İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem
Madde 48 - Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. (Değişik fıkra:RG-10/12/ )Kaldırılan cezalar sicilden silinir. İtiraz üzerine, verilen ceza ağırlaştırılamaz. Cezanın iptali talebi ile açılan dava sonucunda “iptal” kararı verilmesi üzerine idare; cezayı geri alıp, aynı konuda yeniden disiplin cezası verme yoluna gidebilir. (Danıştay 10.Daire gün, E:1989/2490, K:1990/270)

44 Disiplin Cezalarının Bir süre Sonra Sicilden Silinmesi
Madde 49 - Disiplin cezaları sicile işlenir. Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Ceza alan kişinin, yukarda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

45 BÖLÜM VII Çeşitli Hükümler Kayıtların Tutulması Madde 50 - Açılan disiplin soruşturması sahife numaraları önceden konmuş ve sonuna sahife sayısı kaydedilmiş bir defterin ayrı sahifelerine yazılır. Bu deftere soruşturmanın bütün safahatı işlenir. Defterin tutulmasından genel sekreterler veya sekreterler sorumludur. Disiplin Soruşturması Defteri Örnek: 7 Dosya Teslimi Madde 51 - Disiplin soruşturma dosyaları, dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur. Yazışma Şekli Madde 52 - Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde alınacak imzalı belge dosyada muhafaza edilir. Diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

46 OYA FİRİDİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ
TEŞEKKÜRLER OYA FİRİDİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ


"İ. Ü. REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları