Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ
İZMİR İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI

3 SORUŞTURMA TEKNİKLERİ
***İNCELEME *SORUŞTURMA *ÖN İNCELEME ****** SORUŞTURMA TEKNİKLERİ

4 İÇİNDEKİLER -DİSİPLİN CEZALARI - İNCELEME NEDİR?
- İNCELEME RAPORU NASIL HAZIRLANIR? - SORUŞTURMA NEDİR? - SORUŞTURMA RAPORU NASIL HAZIRLANIR? - SORUŞTURMA VE İNCELEME GÖREVİ VERİLDİGİNDE NE YAPILIR? SORUŞTURMACIYA NOTLAR: DİSİPLİN CEZALARININ BULUNDUĞU YASA MADDELERİ - BELGE ÖRNEKLERİ SAYILI YASA VE MEMUR SUÇLARI - ÖN İNCELEME RAPORU NEDİR? - ÖN İNCELEME RAPORU NASIL DÜZENLENİR?

5 DİSİPLİN CEZALARININ AMACI: Disiplin cezalarının amacı,kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ve hizmetlilerinin ,görevlerini yetki ve sorumlulukları dahilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan koşulları ve çalışma düzeninin bozucu eylemlerde bulunanları önlemektir. Disiplin cezaları,hizmet ve memur statüsü hükümlerine aykırı hareket edenleri zorlayıcı idari yaptırımlar olmakla birlikte,diğer kamu görevlilerine örnek oluşturma,ibret alma ve caydırıcı nitelikli amaca yöneltecektir. Kısaca,kamu görevlileri için oluşturulan çalışma düzenini korumaktır.

6 DİSİPLİN CEZALARININ ÖZELLİKLERİ: Disiplin cezaları;
a) Sadece kamu görevlileri ile belli meslek mensuplarına uygulanır. b) Kişiseldir. c) Memurun özlük hak ve meslek statüsüne yönelik etkileri vardır. d) Savunma hakkı tanınmadan verilemez. e) Takdiri cezalar olup, takdir yetkisi belli makam ve kurullara aittir. ancak, bu takdir hakkı sınırsız olmayıp, belirli usul ve esaslarla kamu görevlilerini sübjektif etkilenmelerden korur. f) Uygulamada eşitlik ilkesi esas olup, aynı eylemde bulunanların aynı nitelikteki cezalara tabi tutulması temel alınır. g) Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. h)Ertelenmeleri mümkün değildir.

7 Kusurlu davranışlarından dolayı memurlara uygulanan disiplin cezaları;
DİSİPLİN CEZALARINI DÜŞÜREN HALLER: Kusurlu davranışlarından dolayı memurlara uygulanan disiplin cezaları; a) Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi, b) Lehte yeni bir kuralın konması veya cezanın değişmesi ve fiilin disiplin kusuru olmaktan çıkması, c) Zamanaşımı, d) Disiplinle ilgili af kanunları; ile ortadan kalkar.

8 şeklinde hükme bağlanmıştır.
DİSİPLİN CEZALARINDA TEKERRÜR: Disiplin cezalarında tekerrür hali, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde; “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezanın sicilden ,silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır- Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disip­lin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Buna göre tekerrür durumunun oluşabilmesi için, önceden aynı fiilden dolayı disiplin cezası alınmış ve kesinleşmiş bulunması ve aynı eylemin, disiplin ce­zalarının sicilden silinmesini gerektiren süre içinde tekrar işlenmiş olması gerekmek­tedir. Örnek: /A uyarma almış,(5) yıllık süre içerisinde…… fiili işlemiş nasıl ceza verilecek? Açıklama: Tekerrür nedeni ile uygulanacak bir derece ağır cezanın, Her suç işlenişinde önce uygulanan cezanın bir ağırı değil, İşlenen suçun niteliği hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezanın bir derece Ağırının olması gerektiği (Danıştay 8.Daire gün ve E.No:1993/1293 K.N0:1994/680) Tekerrürden dolayı aynı suçun her işlemesinde daha üst ceza verilerek Çıkarma cezası verilemeyeceği. (Danıştay8.Daire Esas No:1994/162 Karar No:1994/1579)

9 657 Sayılı Yasa’ya Göre Disiplin Suçları(Md.124)
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla yasaların,tüzük ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere,uyulması zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara,yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre...disiplin cezası verilir.

10 Memura disiplin cezası verilebilmesi için: Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Yasaların,tüzüklerin ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmemesi, Yasların,tüzüklerin ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmaması, Yasaların,tüzüklerin ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak yasakladığı işleri yapması;gerekmektedir.

11 Memurların Yerine Getirmek Zorunda Oldukları Görevleri:
Devlet memurları,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına sadakatle bağlı kalmak ve T.C.yasalarına sadakatle uygulamak zorundadırlar.(Md.6) Devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar,herhangi bir siyasi parti veya kişinin yararını ve zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar,görevlerini yerine getirirken dil,ırk,cinsiyet,siyasi düşünce felsefi inanç,din ve mezhep ayırımı yapamazlar(Md.7)

12 Devlet memurları resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.(Md.8) Devlet memurlarından yurt dışında görevli bulunanlar devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar(Md.9) Devlet memuru amirinin verdiği emirleri yerine getirmekle görevlidir(Md.11)

13 Yasaların Uyulmasını Zorunlu Kıldığı Hususlar:
Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadırlar.(Md.12) Devlet memurları,basına bilgi veya demeç verebilmeleri için yetkili kılınmalıdırlar.Yetkili olmayanlar basına bilgi ve demeç veremezler.(Md.15) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge ve araç-gereçleri,yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, özel işlerinde kullanamazlar Devlet memurları,görevleri sona erdiği zaman ellerinde bulunan,görevle ilgili resmi belgeleri,araç ve gereçleri iade etmek zorundadırlar(Md.16)

14 Yasların Yasakladığı İşler:
Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile başvuruları ve şikayetleri yasaktır.Devlet memurları,kamu hizmetlerini aksatacak şekilde birlikte çekilmeleri veya göreve gelipte devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.(Md..29) Devlet memurları grev kararı veremezler.Grev düzenleyemezler,ilan edemezler,grev yapılması ile ilgili propaganda yapamazlar,herhangi bir greve katılamazlar,destekleyemezler veya grevi teşvik edemezler.(Md.27)

15 Devlet memurları ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar(Md.28)
Devlet memurlarının hediye almaları görevleri sırasında olmasa bile yarar sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri,iş sahiplerinden ödünç para almaları yasaktır(Md.29) Devlet memurları,kendi denetimi altında bulunan veya görevi veya kurumu ile ilgisi olan teşebbüslerden yarar sağlayamazlar(Md.30) Devlet memurları,kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri,yetkili olmadıkça açıklayamazlar(Md.31)

16 İNCELEME SORUŞTURMA ÖN İNCELEME

17 OLURLAR NASIL VERİLİR Konunun İncelenmesi Konunun İncelenmesi/Soruşturulması Konunun Soruşturulması Ön İnceleme Yapılması,Disiplin Boyutunun Soruşturulması

18 OLURLARA GÖRE İNCELEME VE SORUŞTURMALAR NASIL YAPILIR
OLURLARA GÖRE İNCELEME VE SORUŞTURMALAR NASIL YAPILIR? 1-Olur,”Konunun incelenmesi”şeklinde ise: a)İddialar doğrulanmıyorsa; iddialar doğrulanmadığından...hakkında/haklarında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilerek rapor tamamlanır. b)Olur’daki iddialardan doğrulananların bulunması halinde;kişi/kişiler ve soruşturulması istenen konular belirlenerek ilgili makamdan soruşturma oluru istenir,veya inceleme raporu yazılarak aynı istem raporun;”sonuç-teklif” bölümünde belirtilir.

19 2-Olur, Konunun incelenmesi/soruşturulması şeklinde verilmiş ise;iddialar doğrulanmıyorsa inceleme raporu,doğrulanıyorsa,Soruşturma Raporu düzenlenerek ceza teklifinden bulunulur,doğrulanmayan iddialar tahlil edilerek raporda açıklanır. 3-Olur Konunun soruşturulması şeklinde ise: Gerekli soruşturma yapılır ve soruşturma raporu düzenlenir.

20 4-Olur; 4483 Sayılı Yasaya göre ön incelemesi şeklinde ise, ön inceleme yapılır,ön inceleme raporu düzenlenir.(Ön inceleme emrinde konunun disiplin boyutunun da incelenmesi-soruşturulması istenmiş ise ayrıca inceleme veya soruşturma raporu düzenlenir.)

21 GERÇEKLEŞEN FİİLİN; -Disiplin yönü olabilir -İdari yönü olabilir, -Mali yönü olabilir, -Adli yönü olabilir. ADLİ YÖN: 1-Genel Hükümlere Tabii Suçlar, 2-Takibi Şikayete Bağlı Suçlar, 3-Soruşturulması İzne Bağlı Suçlar , 4-M.Y.H.K kapsamına Giren (Ön İnceleme Raporu Düzenlenecek )Suçlar olabilir.

22 Soruşturmacıya Notlar:
Soruşturma Planı hazırla,(Olur’u incele,kimlere ve nelere ulaşılacağını belirle, değerlendirmeye alacağın iddialarla ilgili yasa yönetmelikleri......incele,zaman aşımını(süreyi) dikkate al...) Soruşturmanın hiçbir aşamasında soruşturma ile ilgili kanaatini yetkililer dahil kimseye açıklama!

23 Şikayetçi,muhbir,tanık ve sanıkların ifadesini tek tek al,
Soruşturmaya,varsa şikayetçiden,yoksa tanıklardan başla,sanık veya sanıkların ifadesini en son al,

24 Sanık ifadelerinin yeni tanık ifadeleri gerektireceğini unutma,
İlgililere yönelteceğin soruların,açık,anlaşılır olmasına dikkat et, İfade verenin titizlik gösterdiği görüşlerine veya cümlelerine aynen yer ver, Soruşturma sırasında,tavsiye,telkin ve gereksiz açıklama ve ikazlarda bulunma,

25 İfadesi alınanların,isim,tarih,kayıtlar ve benzeri notlarına bakmasına izin ver.Ancak,önceden getirdiği bir metnin ifade yerine geçmeyeceğini belirt ve kabul etme, Tanık ve sanık ifadeleri olayı tam aydınlatsa dahi,belgeleri topla ve değerlendir,

26 Devamsızlıklarda;hastalık raporlarının fenne ve usule uygun olup olmadıklarını,iznlerin izin yönergesine uygunluğunu araştır;seminer ve kurslarda,hapiste ve tutuklulukta geçen sürelerin ve resmi tatil günlerinin devamsızlık sayılamayacağını anımsa, Göreve gelmemede; mücbir(zorlayıcı)nedenin(özrün)ölüm,kaza,doğum,ani hastalıklar...olduğunu anımsa ve değerlendir,

27 Fiilin meydana geldiği tarihin,olayın olduğu tarih,(sürekli fiillerde olayın en son günü),Fiilin öğrenildiği tarihin,şikayet dilekçesi veya ihbarın kurumun genel evrak defterine giriş tarihi,soruşturmanın başlandığı tarihin olur tarihi ve soruşturmanın bitirildiği tarihin en son alınan ifade veya belge tarihi olduğunu anımsa,

28 Soruşturmanın uzaması,bazı idari tedbirlerin ivedi olarak alınmasına gereksinim duyulması ve idareye bilgi verilmesi gerektiğinde, ön rapor (**Ön İnceleme**’nin farklı olduğunu anımsa) düzenle(Soruşturma raporu başlıkları olmaksızın düz bir yazıyla yazılabilir) İfade tutanaklarının sonuna;“yazılanları okudu,söylediklerinin aynısı olduğunu beyan etti”sözlerine,sanığa da başka bir diyeceğinin olup olmadığını mutlaka sor ve ifade tutanağında belirt,

29 Öğretmen ve idarecilerin kendilerini haklı göstermek için öğrencileri tanık gösterebileceklerini bunun da okulda gruplaşmalara ve huzurun bozulmasına neden olacağını düşünerek,bu durumlarda zorunluluk olmadıkça öğrenci ifadesine başvurma,başvurulması zorunlu hale gelirse ifadesi alınacak öğrencilerin seçimini bir kurala göre yap ve hassas konularda öğrencilere sorulacak soruları özenle seç, Hasta ve raporlu durumda olan bir tanığın ifadesini almadan önce,ilgilinin ifade verebilecek durumda olduğunu doktor raporuyla belirle,

30 -Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi, -Lehte yeni bir kuralın konması, -Cezanın değişmesi ve fiilin disiplin kusuru olmaktan çıkması, -Zamanaşımı, - Disiplinle ilgili af kanunlarının çıkması ile MEMURLARA UYGULANAN DİSİPLİN CEZALARININ DÜŞTÜĞÜNÜ HATIRLA!

31 Sanığın sorulara yanıt vermemede serbest olduğunu unutma,zorlama,
Zanlıya rahat yanıt verebileceği bir ortamı yarat.Ancak,aşırıya kaçma, İfadelerin alınmasında, soruşturmaya muhatap olan kişi veya kişilerin mevkii ve sıfatlarına uygun yer seçimine özen göster,

32 Soruşturma yaptığın yerde ikram kabul etme,
Soruşturma yapılan kurumda tedhiş havası yaratma,soruşturma sonrasında kurumun düzen ve işleyişinin bozulmasına yol açabilecek davranışlardan kaçın, Soruşturma yaptığın yerde ikram kabul etme,

33 Sanığının aleyhindeki kanıtlar kadar lehindeki kanıtları da toplamaya özen göster,
Tanık sıfatıyla ifadesi alınacakların belirlemesini bir kurala göre yap,( listenin 3,13,23.. sırasındaki kişiler,sınıf başkanları,hizmeti 15 yıldan fazla olanlar...gibi)

34 Topladığın,belge ve tüm ifadeleri raporunda değerlendir,
Ceza tekliflerini öncelikle özel yasasında karşılığının olup olmadığını araştır,yoksa 657 Sayılı DMK.’nun 125 maddesine göre yap,raporunda belirt, Ceza maddesindeki en alt ceza teklifini yap, Cezayı yasadaki şekliyle ifade et.

35 Ceza birden fazla ise en ağırını (“TEVHİDEN”)teklif et,
İdari teklifler getirirken;görevin yürütülmesinde kamu yararı ve zararı,kurumun gelişmesine tesir edecek etkiler,ilgilinin görevde kalmasının sakıncaları değerlendir,müdür görev tanımındaki durumu da değerlendirerek yöneticilik alınarak mı,il dışı mı,il içi mi yer değişikliği gerekeceğini açık ve kesin olarak ifade et,

36 Aynı görevde uzun süre çalıştığı,için yıprandığı veya ilerde bunu yapacağı... şeklinde kestirmelere dayalı olarak idari teklif getirme, Salt, kademe ilerlemesi durdurulması teklifi olduğu için idareci olma koşullarından birinin ortadan kalktığını düşünerek idarecilik görevinin üzerinde alınması teklifini getirme,cezanın kesinleşmesi halinde ilgili makamın bu işi gerçekleştireceğini anımsa,

37 İstifa,emeklilik gibi nedenlerle devlet memurluğundan ayrılan kişilere,memur iken işlediklere kusurlar nedeniyle gereken teklifleri getir,

38 Memurun memura hakareti ve memurun memuru dövmesi durumu re’sen soruşturulması gereken suçlardan olması nedeniyle,şikayette bulunulmamış olsa dahi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulun,fiilin disiplin boyutunu da raporunda değerlendir,

39 Her sanık hakkında iddia konuları için ayrı ayrı teklif getir,
Fiillerin mali yönü varsa,net ve kesin belirleme yap, Gerekiyorsa(uzmanlık gerektiren konularda)CMK’un 63.maddesine göre bilirkişi belirle, Soruşturma yaptığın yerde dokümanlarını unutma,(karbon kağıdı,bilgisayar kaydı gibi..) Tarafları uzlaştırma ve yönlendirme,

40 Disiplin cezalarında zaman aşımı olup olmadığını dikkate al,
Soruşturmaya başlamada zamanaşımı:Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihtir.(süre yönünden başlangıç tarihi evrakın ilgili birimin evrak kaydına giriş tarihidir.) Uyarma,kınama,aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde,memuriyetten çıkarma cezasında ise altı ay içinde soruşturmaya başlanmalıdır.

41 Ceza vermede zamanaşımı;disiplin fiilinin işlendiği tarih ile disiplin cezasının uygulandığı tarih arasıdır.Ani disiplin suçlarında fiilin bütün unsurlarının oluşup tamamlanmasından,teşebbüs suçlarında sonucun gerçekleşmesinden sonra,mütemadi(devamlı,kesintisiz) ve müteselsil(ardarda,zincirlemeli)disiplin suçlarında,temadi(süregelme,sürme) ve teselsülün son bulduğu andan itibaren,iştirak halinde işlenen toplu disiplin suçlarında fiile toplu suç vasfını verecek derecede iştirak halinin tamamlanması ile başlar. Ceza vermede zamanaşımı fiilin işlendiği tarihin ertesinde başlandığı için bu tarihi raporunda belirt,zamanaşımına girmemesi için dikkatli ol,

42 Muhakkikin cezaları hafifletme veya ağırlaştırma yetkisinin bulunmadığını anımsa,
Soruşturma mahalli dışında bulunan tanık,sanık ..ifadelerinin,yasalara uygun olarak o yerdeki bir yetkiliye aldırtmak için,ifade alınmak üzere yetki verilecek kişiye,ifadesi alınacak kişiden istenecek bilgi ve sorulacak sorularla ilgili olarak açıklama yazısı göndererek yani istinabe talimatı ile ifade alabileceğini anımsa,

43 İdari soruşturma veya ön inceleme işlemini yürütürken;genel hükümlere göre kovuşturulması gereken bir suçla karşılaştığında, suçlu kamu görevlisi olsun veya olmasın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulun, (makam aracılığı ile)suç duyurusuna belgeleri ekle,

44 Ön inceleme ve idari soruşturmalarda; C. M. K. ’nun 45,46,47,48
Ön inceleme ve idari soruşturmalarda; C.M.K.’nun 45,46,47,48. maddelerine göre; sanığın nişanlısı,evlilik bağı kalmasa bile karısı veya kocası,sanığın ve eşinin ikinci üçüncü derecedeki nespten akrabalarının tanıklıktan çekinme taleplerine uy,olayların netleşmesi,gerçeğin somut olarak ortaya çıkmasını temin için C.M.K.54,55. madde hükümlerine uyarınca tanıklara yemin verdirilebileceğini anımsa,

45 Yasal olarak susma hakkı olan sanığa ifade vermesi için zorlama
Yasal olarak susma hakkı olan sanığa ifade vermesi için zorlama.Ancak, sanığa CMK.’nün 58.maddesi uyarınca,kimliğe ilişkin soruları cevaplamak zorunda olduğunu anımsat ve al.İfade ve imzadan imtina etmesi halinde durumu bir görevli ile birlikte tutanağa bağla, Fotokopisini alacağın belgeyi aslının fotokopisidir yazısını yazdırarak belgeyi veren makama onaylattır,aslını almak gerektiğinde onaylı fotokopisini bırakarak tutanakla teslim al,

46 YEMİN METNİ (CMK Md.55) Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime (Tanıklıktan sonra verilmesi halinde, söylediğime) namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.

47 Tutuklu bulunan bir kişinin ifadesini C
Tutuklu bulunan bir kişinin ifadesini C.Savcılığından izin alarak,yabancıları tercümanla sağır ve dilsizleri işaretlerden anlayanlarla birlikte al,tutanağı birlikte imzala,

48 -Hakaret;bir kimsenin toplu veya dağınık ikiden fazla kişi ile görüşmek suretiyle diğer bir kimseye kendisini halkın husumetine maruz bırakacak ve namus ve haysiyetine dokunacak mahiyette isnatta bulunmasıdır. Genel nitelikli ve bir şikayete bağlı isnatların hakaret sayılmayacağını hatırla.

49 -Tehdit etmek;bir kimseyi kanuna aykırı şekilde ağır ve haksız bir zarara uğratacağını bildirerek korkutmaktır. -Kanuni bir hakkın kullanılacağının bir diğer kişiye bildirilmesinin,önceden düşünüp tasarlanmadan yapılmayan aniden öfke ile yapılan tehditlerin tehdit suçu oluşturmayacağını hatırla.

50 Suç duyurusunu TCK’nin 263 maddesine göre yap.
Özel Öğretim Kurumlarında görevli olan kişiler hakkında ceza teklifi getirirken “5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9 maddesine göre” açıklamasını yap, Suç duyurusunu TCK’nin 263 maddesine göre yap.

51 Soruşturma raporunu ,soruşturmayı tamamladığın tarihten sonra en geç 20 gün içinde düzenleyerek biri ekli olmak üzere iki suret olarak dizi pusulasına bağlayarak resmi bir yazıyla emri veren makama ver,

52 -İlköğretim okullarında görevli sınıf ve branş öğretmenleri,
müdür yardımcıları ve anasınıfı öğretmenleri hakkında öncelikle 4357 sayılı kanun, İlköğretim Okulları Müdürleri,ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici,öğretmen, anasınıfı ve okul öncesi öğretmenleri hakkında öncelikle 1702 sayılı kanun, -Bağımsız anaokulu yönetici ve öğretmenleri hakkında 657 sayılı kanun’a göre teklif getir.

53 Soruşturmacı olarak görevlendirilenler,soruşturma veya ön inceleme raporu düzenlemekle yükümlü bulunduklarından, bulguların saptırılması ve karartılması halleri hariç olmak üzere,düzenledikleri raporlarda getirilen tekliflerden, karar verme konumda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur. (Danıştay 1. Daire Esas No:2006/262 Karar No: 2006/478)

54 İDARİ TEKLİFLER: -Bakanlık teşkilâtında görevli diğer yönetici, öğretmen ve personel hakkında önerilen disiplin cezası, kendi statüleriyle ilgili atama, yükselme ve yer değiştirme yönetmeliklerinde, bulundukları göreve atanma durumuyla ilişkilendirilmiş ve atanma şartını kaybetme unsuru olarak belirlenmiş ise, bu görevliler hakkında da idarî teklif getirilmelidir.

55 Kamuoyunu meşgul eden, kurum ve/veya kişi zararına neden olan, kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan durumlarda, doğrulanan fiil ve hâllerin nitelik ve nicelik durumları da dikkate alınarak, gerektiğinde idarî teklif getirilmelidir.

56 -İdari tekliflerin; diğer mevzuat (özellikle norm kadro) yönünden de uygulama kolaylığının bulunmasına, Bakanlığa malî yük (özellikle il dışı tekliflerde) getirmemesine ve görev yeri değişiminin kişiye önerilen cezadan daha etkili bir yaptırım niteliğine dönüşmemesine, kamu hizmetlerinin aksatılmamasına, aksine kamu hizmetlerinin sağlıklı, verimli ve zamanında yürütülmesini sağlamaya yönelik olmasına dikkat edilmelidir.

57 -Haklarında, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Devlet memurluğundan çıkarma cezası, özel kanunlarda yer alan ve bu cezalara benzer/eşdeğer nitelikte olan ceza önerilen personele, bulunduğu birimde ve görev alanında kamu hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için, ayrıca idarî teklif getirilmelidir.

58 -    İNCELEME NEDİR ? Bir şeyin özelliklerini ortaya çıkarmak inceden, inceye anlamaya çalışmak.

59 - İNCELEME RAPORU NEDİR ?
Soruşturma emri verme yetkisine sahip bulunan makamın “konunun incelenmesi” şeklinde verdiği emir üzerine gereken incelemeler yapıldıktan, belgeler toplandıktan ve gerektiğinde ilgililerin ifadelerine baş vurulduktan sonra hazırlanan rapora İNCELEME RAPORU denir.

60 İNCELEME YAPILMASI VE İNCELEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI-
1. İnceleme planı hazırlanır 2. İncelemeye önce mahallinde başlanır. 3.Gerekli belge ve bulguya ulaşılır, ya da ulaşılmaz. 4.Gerektiğinde ifade sahiplerinden görüş alınır. 5. Belgeler, bilgiler, bulgular toplanır, tasnif edilir. İnceleme raporunda kullanılacak gerekli belgeler,bulgular ve bilgiler raporda kullanılacak şekilde sıraya konur 6.İnceleme raporunun yazılmasına başlanır.

61 7. Hazırlanan inceleme raporuna dizi pusulası yazılır.
8.Rapora sayfa numarası eklere ek numarası verildikten sonra iki nüsha rapor ve bir nüsha ekler ilgili yerlere paraflar ve imzalar atılır. Raporun ve eklerin her sayfası mühürlenir. (Belge niteliğinde olduğu için) 9.Bir üst yazı ile ilgili emri veren makama teslim edilir.

62 İNCELEME RAPOR ÖRNEĞİ –1 (Bölümler burada açıklanacaktır.)

63 İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI 3.Grup İlköğretim Müfettişliği
T.C. İZMİR VALİLİĞİ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI 3.Grup İlköğretim Müfettişliği SAYI : 410/ KONU : A.L İNCELEME RAPORU   GİRİŞ : İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarih ve sayılı ve İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı’nın tarih ve sayılı görevlendirme emirleri uyarınca; İlimiz İlçesi İlköğretim Okulu öğretmeni hakkında inceleme yapılmış olup, tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır (Ek:1,2/2,3).

64 İncelemenin Başladığı Tarih : 03.11.2005
İNCELEMENİN KONUSU: İlköğretim Okulu öğretmeni ’nın; çocuklara zorunlu olarak kitap verdiği, parasını da kendi belirlediği tarihe kadar getirmelerini istediği, çocuğuna geçen gün yine Bilgi Kaynağı diye bir kitap verdiğini hafta sonuna kadar da mutlaka 6YTL yi getirmesini söylediği, Bunun üzerine öğretmen ile konuşmaya gittiğinde , öğretmenin kendisine “mutlaka almanız gerekiyor, zira ders kitaplarında hiçbir şey yok , verdiğim kitaplardan ders işleyeceğiz” diyerek zorla kitap sattığı, Öğretmen ‘in fotokopi makinesinin bozulduğunu söyleyerek 2YTL.si para istediği, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda kendilerini haraca bağlamak istediği iddiaları .” İncelemenin Başladığı Tarih : İncelemenin Bitirildiği Tarih : İncelemenin Yapıldığı Yer : ...İlköğretim Okulu- Yeşilhisar

65 YAPILAN İNCELEMELER : İlgili emir uyarınca yapılan incelemelerde:
Söz konusu iddialar ile ilgili olarak, M.BULDUR ismi ile Valiliği Makamına posta ile şikayet dilekçesinin ulaştırıldığı.Okuldaki veli kayıtları ve diğer kayıtların incelenmesinde; şikayet dilekçesindeki adı soyadı yazılı olan M.BULDUR adlı bir veliye rastlanmadığı, BULDUR soyadlı bir öğrencinin de bu okulda ve söz konusu öğretmenin sınıfında bulunmadığı saptanmıştır. (Ek:1,2/2,3-)

66 Tanık sıfatıyla ifadesine baş vurulan ,. ,
Tanık sıfatıyla ifadesine baş vurulan , , Öğretmende kendi çocuğunun okuduğunu, , söz konusu öğretmenin , hiçbir zaman kendilerinden herhangi bir şekilde para istemediğini, bahsedilen yardımcı kitabı ise kendi istekleri üzerine, sınıf annesi ile birlikte aldıklarını, öğretmenin , parasal işlere karışmadığını, ders kitaplarında bir şey yok, mutlaka bu kitabı alın diye öğretmenin bir şey söylemediğini,böyle bir şey de yapamayacağını,okula bir fotokopi alındığını, koruma derneğinin yine sınıf annesi aracılığı ile kendilerinden, 2 YTL. yi istediğini , kendisinin bu parayı isteyerek verdiğini , öğretmenlerinden memnun olduklarını “ belirttiği,(Ek:5)

67 Okul Müdürü ,ifadesinde özetle: “Öğretmenler kurulunda, okulda kesinlikle , kitap, dergi gibi şeylerin satılmayacağı ve öğretmenlerin de buna araç olmayacakları doğrultusunda kararlar aldıklarını, başta olmak üzere diğer öğretmenlerin de bu karar uyduklarını, bu öğretmenle ilgili olarak kendisine bu konuda şikayet gelmediğini öğretmenin kesinlikle öğrencisine zorlama yapacak birisi olmadığını, yapıcı olduğunu,, ayrıca koruma derneği tarafından , okula bir fotokopi makinesi alındığını, gönüllü olarak da velilerden, 2 YTL. bağış istendiğini, bu bağışı da ancak öğrencilerin yüzde yetmişi kadarının verdiğini, bu konuda ne öğretmenin ne de bir başkasının dayatması olmadığını, söz konusu öğretmenin dürüst, özverili ve çalışkan bir öğretmen olduğunu, ayrıca , fotokopi makinesinin alınması işlemi ile ilgili , belgelerinde mevcut olduğunu ve sunacağını “ belirtmektedir(Ek:9,9/2,3,4,5,6) .

68 SONUÇVE TEKLİF : İlgili emir uyarınca, ilimiz. İlçesi,
SONUÇVE TEKLİF : İlgili emir uyarınca, ilimiz İlçesi, İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni ile ilgili yapılan inceleme sonucunda.: ’in çocuklara zorunlu olarak kitap verdiği , parasını da kendi belirlediği tarihe kadar getirmelerini istediği, çocuğuna geçen gün yine Bilgi Başarı Kaynağı diye bir kitap verdiğini hafta sonuna kadar da mutlaka 6 YTL yi getirmesini söylediği iddiasına ilişkin örnekleme yöntemi ile , ifadelerine başvurulan, başta sınıf annesi ve diğer velilerden, Y. T, A. P., A. P.,G. E. ve S. G. benzer ifadelerinde , söz konusu yardımcı kitabı kendi istekleri üzerine, sınıf annesinin organizasyonu ile sağladıklarını, burada Sınıf öğretmeni ’in bu konuda dayatması olmadığı gibi, parasal işlere hiçbir zaman karışmadığını belirtmektedirler. Aynı konuda Okul Müdürü de, okulda kesinlikle öğretmenlerin kitap, dergi , gibi şeylerin sağlanmasına karışmayacakları yönünde karar aldıklarını, diğer öğretmenleri gibi , de bu karara uyduğu, kesinlikle böylesi parasal işlere katılmadığını belirtirken, sınıf annelerinin ileri sürdürdükleri yargıyı doğrular nitelikte görülmektedir, böylece bu iddianın sübuta ermediği anlaşılmaktadır.

69 --Öğretmen. ‘in fotokopi makinesinin bozulduğunu söyleyerek 2. 500
--Öğretmen ‘in fotokopi makinesinin bozulduğunu söyleyerek TL.si para istediği, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda kendilerini haraca bağlamak istediği iddiası ile ilgili olarak, ifadesine başvurulan velilerden Y. T., A. P., A. P. ,G. E. ve S. G. benzer ifadelerinde: okula bir fotokopi alındığını, burada da koruma derneğinin , yine sınıf annesi aracılığı ile kendilerinden, 2 YTL. yi istediğini , kendilerinin bu parayı isteyerek verdiğini , bazılarının da vermediğini , buna da kesinlikle sınıf öğretmeni ‘in karışmadığını belirtirlerken, okul müdürü ise; Okul Koruma Derneğinin okula bir fotokopi makinesi alması yönünde bir karar aldığını, bunun için, öğrencilerden bağış niteliğinde, 2YTL. para istendiğini, bunun için gönüllülük esasına bağlı olarak öğrenci velilerinden bağış alındığını,.söz konusu öğretmenin bu parasal işlere hiçbir zaman karışmadığını, tamamen koruma derneği aracılığı ile bu bağışların alındığını belirtirken, yukarıdaki öğrenci velilerinin söylediklerini doğrular nitelikte görülmekte bu iddianın da sübuta ermediği kanaati oluşmaktadır.

70 Hayrullah BAYDOĞAN İlköğretim Müfettişi
Böylece, söz konusu iddialar doğrulanmadığından, İlimiz İlçesi , İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni hakkında yapılacak herhangi bir işleme gerek olmadığı kanaatimi arzederim. Hayrullah BAYDOĞAN İlköğretim Müfettişi

71 S.No: P.Sayısı : Ekin Kime ve Neye Ait Olduğu:
İLİMİZ İLÇESİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENİ YE İLİŞKİN DÜZENLENMİŞ DİZİ PUSULASIDIR: S.No: P.Sayısı : Ekin Kime ve Neye Ait Olduğu: tarih sayılı görevlendirme yazısı. “ “ MEM. Oluru. tarihli G. B.’ a ilişkin yazı. “ Y. T.’ait ifade tutanağı “ “ “ “ “ “ “ “ Bu dizi pusulası, 9(dokuz) sıra numaradan ve 13( on üç) parçadan ibarettir Hayrullah BAYDOĞAN İlköğretim Müfettişi

72 - SORUŞTURMA NEDİR ?  “Belli olmayan bir durumu aydınlatmak için tanık toplama işi”, “Bir incelemeyi idarenin ya da adli bir makamın emri ile yapma, “tahkikat “

73 -SORUŞTURMA EMRİ VEREN MAKAMLAR:
a.Bakanlıklarda: Bakan b.Müstakil Genel Müdürlüklerde : Genel Müdür c.İllerde : Vali, Kaymakam ve Şube İdare Amirleri

74 -Soruşturma kapsamındaki görevliler kimlerdir ?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinde; “mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın Devlet ve diğer Kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlilerini ifa ile görevlendirilenler Ayrıca T.C.K. ‘nun 279. maddesinde devamlı veya muvakkat surette teşrii, müesseseleri memur, müstahdemleri bu kanunu uygulamasında memur sayılır.”

75 a.Şikayet ve ihbar üzerine(Kamu yönünden gerekçe teşkil edecek)
-Hangi hallerde soruşturma emri verilir, Soruşturma emri oluru nasıl istenir ? a.Şikayet ve ihbar üzerine(Kamu yönünden gerekçe teşkil edecek) b.İnceleme sonucunda muhakkik tarafından istenirse c.Denetim elemanları çalışma esnasında soruşturmayı gerektirecek hususları tespit ettiklerinde.

76 -İnceleme ve Soruşturma Emri Kimlere Verilir?
İnceleme ve Soruşturma emri en az soruşturulan kişinin statüsüne denk veya bir üst görevde bulunan kamu görevlilerine (muhakkik) verilir.

77 SORUŞTURMA RAPORU NASIL HAZIRLANIR ?
1.Soruşturma planı hazırlanır. a-)Önce Olurun anlaşılmasına çalışılır. b-)Kimlere ve nelere ulaşılması saptanır. c-) Şikayetçi tanık ve zanlıya yöneltilecek sorular tespit edilir. d-) Değerlendirmeye alınacak iddialarla ilgili dayanak ve yasalar hazırlanır. e-) Süre( zaman aşımı) dikkate alınarak belirlenir.

78 2.Soruşturmaya önce mahallinde başlanır.
3.Gerekli belge ve bulguya ulaşılır, yada ulaşılmaz. 4.İfade sahiplerinin ifadeler alınır. (Şikayetçi,tanık,sanık ) 5.Belgeler, bilgiler, bulgular toplanır, tasnif edilir. Soruşturma raporunda kullanılacak gerekli belgeler, bulgular ve bilgiler raporda kullanılacak şekilde sıraya konur. 6.Soruşturma raporunun yazılmasına başlanır.

79 7. Hazırlanan Soruşturma Raporuna dizi pusulası yazılır.
8. Soruşturma kapağı hazırlanır. 9. Rapora sayfa numarası ve eklere ek numarası verildikten sonra ilgili yerlere paraflar ve imzalar atılır. Raporun ve eklerin her sayfası mühürlenir.( Belge niteliğinde olduğu için) 10. Bir sureti ekli olmak üzere iki adet rapor, dosya şeklinde düzenlenir. 11. Bir üst yazı ile ilgili emri veren makama teslim edilir.

80 SORUŞTURMA RAPOR ÖRNEĞİ –1 (Bölümler burada açıklanacaktır.)

81 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
T.C İZMİR VALİLİĞİ İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı ......Grup İlköğretim Müfettişliği SAYI : /.../..... KONU: MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı’nın gün ve sayılı görevlendirme emirleri ekinde alınan, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün (Valilik Makamı’nın) gün ve sayılı Olur’ları uyarınca, Lisesi Müdürü öğretmeni ve memur haklarında idari soruşturma işlemi yapılmış tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. Fiilin Meydana Geldiği Tarih : Fiilin Öğrenildiği Tarih : Soruşturmaya Başlanıldığı Tarih : Soruşturmanın Bitirildiği Tarih :

82     2)SORUŞTURMANIN KONUSU:
Valilik Makamı’nın (Milli Eğitim Müdürlüğü’nün) gün ve sayılı Olur’larında yer alan; Lisesinde, a)Okul Müdürü nin; Okula gelen öğrenci velisi ye kaba davranışlarda bulunduğu: b) Öğretmeni nın; Derslerine sık sık geç girdiği ve bazen de hiç okula gelmediği: c) Memuru nin; Ev sahibi ye caddede hakaret ettiği ve tokat attığı; İddiaları soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. (Ek: ..)

83 3-    YAPILAN İNCELEME VE SORUŞTURMA:
Soruşturma konusuyla ilgili olarak; Kendisi ile görüşülen Kaymakamı/İlçe Milli Eğitim Müdürü, “ ” demiştir. Şikayetçi ifadesinde özetle “ ” ileri sürmüştür (EK:..). Tanık olarak gösterilen öğretmen ifadesinde özetle “...belirtmektedir (Ek:...) Müdür Yardımcısı ifadesinde özetle “ ” belirtmektedir (Ek:....) Öğrenci ifadesinde özetle “ ” belirtmektedir (Ek:....) Memur ifadesinde özetle “ ” (Ek:....) belirtmişlerdir. Şikayet edilen Okul Müdürü ifadesinde özetle “...belirtmektedir (Ek:....) Şikayet edilen Öğretmen ifadesinde özetle “ belirtmektedir (Ek:....) Şikayet edilen Memur ifadesinde özetle “ ” belirtmektedir (Ek:...)

84 Ayrıca; İddia konuları ile ilgili olmak üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli belge örnekleri (Ek:..); Okulu Müdürlüğünden konuya ilişkin evrak (Ek: ); defterinin ilgili sayfalarının fotokopileri (Ek:.) ve Cumhuriyet Başsavcılığından mahkeme safahatı hakkında gerekli bilgi (Ek:..); alınarak raporumuza ek yapılmıştır.

85 4-TAHLİL-MÜNAKAŞA, SONUÇ VE TEKLİF:
Soruşturma onayında yer alan; a)      Lisesi Müdürü ; okula gelen öğrenci velisi ye kaba davranışlarda bulunduğu; iddiası ile ilgili olarak; Okul Müdürü ifadesinde iddiayı kabullenmemişse de (Ek:..), olayın görgü tanıkları durumunda olan öğretmenler benzer ifadelerinde iddiayı doğrulamaktadırlar.(Ek:....). Bu duruma göre Okul Müdürü nin şikayetçi ’ye kaba davranışlarda bulunduğu iddiası sübuta ermektedir. Kesinleşen bu iddia ile Okul Müdürü nın, mektep dahilinde muallimlik vakarına uymayacak harekette bulunmak eyleminin faili durumunda olduğu ve fiilin 1702 sayılı Kanunun 20/2 maddesi kapsamına girdiği anlaşılmıştır.

86 Bu husus ayrıca tanık öğrencilerce de doğrulamaktadır. (Ek:.......).
b) Öğretmeni ’nın derslere sık sık geç girdiği bazen de hiç okula gelmediği; iddiası ile ilgili olarak; Şikayet edilen öğretmen alınan ifadesinde, hakkında ileri sürülen bu iddiayı, derslerine iki defa geç kaldığı, (7) gün de raporlu olması sebebiyle okula gelmediği şeklinde kabullenmektedir. (Ek:...). Bu husus ayrıca tanık öğrencilerce de doğrulamaktadır. (Ek: ). Müfettişliğimizce yapılan incelemede, Öğretmen nın, tarihlerinde ilk derslerine geç girdiği ve buna dayalı olarak okul müdürü tarafından kendisi hakkında işlem yapılarak ihtar ile tecziye edildiği (Ek:......); gelmediği günlerin ise istirahat raporuna dayalı olduğu (Ek: ) anlaşılmıştır. Bu duruma göre, öğretmen nın devamsızlığı konusunda, gerekli işlemler önceden tamamlandığından ve aynı fiilden dolayı ikinci defa ceza uygulamasına gidilemeyeceğinden ilgili hakkında bu konuda herhangi bir işleme yer olmadığı ortaya çıkmaktadır.

87 c) Memur ’nin Ev sahibi ye caddede hakaret ettiği ve tokat attığı iddiası , ile ilgili olarak; Memur , ev sahibi ile caddede karşılaştığında kira ücreti için tartıştığını kendisine tokat attığını hatırlamadığını (Ek:...) beyan etmiş ise de olayın görgü tanıkları olan öğretmenler ve olayı ileri .. .sürüldüğü şekliyle doğrulamışlardır. (Ek:......)

88 Şikayetçi nin konuyu Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiğini açıklaması üzerine, bu konuda müfettişliğimizce adı geçen savcılıkla yapılan yazışmada, Memur hakkında dava açıldığı ve davanın devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. (Ek:......). Bu duruma göre Memur nin ye hakaret ettiği ve tokat attığı iddiasının sübuta erdiği, böylece hizmet dışında Devlet memurunun itibarını sarsacak şekilde davranışta bulunduğu ve bu eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B/d...maddesi kapsamına girdiği kesinlik kazanmaktadır.

89 a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN: 1702 sayılı Kanunun..20/2.....
Açıklanan ve sübuta eren davranışlarından dolayı; 1) Lisesi Müdürü ve (Fizik) öğretmeni hakkında: a)   DİSİPLİN YÖNÜNDEN: 1702 sayılı Kanunun..20/2..... maddesi uyarınca..İHTAR....ile tecziyesinin; b)   İDARİ YÖNDEN: İşlem tayinine gerek olmadığının; c) MALİ YÖNDEN: İşlem tayinine gerek olmadığının

90 2)........Lisesi Öğretmeni........... .........hakkında:
a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN: Herhangi bir teklife gerek bulunmadığının; b)İDARİ YÖNDEN: İşlem tayinine gerek olmadığının; c) MALİ YÖNDEN: İşlem tayinine gerek olmadığının;

91 a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN: 657 sayılı Devlet
3... 3)……Lisesi Memuru hakkında;     a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-d maddesi uyarınca.KINAMA... ile cezalandırılmasının; b) İDARİ YÖNDEN: İşlem tayinine gerek olmadığının; c )MALİ YÖNDEN: İşlem tayinine gerek olmadığının; Uygun olacağı yönündeki kanaatimi arz ederim.../../2006 H.BAYDOĞAN İlköğretim Müfettişi

92 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SORUŞTURMA RAPORU KAPAĞI T.C. İZMİR İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA RAPORU : /../2006 Muhakkik : Soruşturma emrini veren makam : Mucip tarih ve numarası : Soruşturmanın konusu : Soruşturmanın yapıldığı yer : Soruşturmanın başladığı tarih : Soruşturmanın sona erdiği tarih : Sanıkların adları ve görev unvanları :

93 Bu işten dolayı başka düzenlenmişse tarih ve numarası Fezleke
1) 1 ) 2 ) 3 ) 4 ) Yapılan öneriler : Rapor Bu işten dolayı başka düzenlenmişse tarih ve numarası Fezleke hakkında soruşturma yapılanların Adları

94 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İZMİR İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  SAYI :410/ İZMİR 29./01/2005 SORUŞTURMA RAPORU İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ :Hayrullah BAYDOĞAN SORUŞTURMA EMRİNİ VEREN MAKAM :İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ONAY TARİH VE SAYISI : /62176. GÖREVLENDİRME EMRİ TARİH VE SAYISI : /62389. SORUŞTURMANIN KONUSU : FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİH : FİİLİN İŞLENİLDİĞİNİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH : SORUŞTURMANIN YAPILDIĞI YER : İlköğretim Okulları SORUŞTURMACININ İŞE BAŞLADIĞI TARİH : SORUŞTURMACININ İŞİ BİTİRDİĞİ TARİH :

95 İTHAM EDİLEN ADLAR VE GÖREVLERİ :
İTHAM EDİLENLER HAKKINDA YAPILAN TEKLİFLER: Ekli Listede adları geçen,...., H. K. Lisesinde görevli (7) öğretmen, ,(1) Müdür Yardımcısı, (1) memur ; U. İlköğrt.Okl.da görevli (18) öğretmen ; DİSİPLİN YÖNÜNDEN :657 Sayılı DMK.nun 125/C-b maddesi uyarınca “1/30 Oranında Aylıktan Kesme” ile tecziyeleri; Kaynar İlköğrt Okululu Öğretmeni F. Ö.’nin : DİSİPLİN YÖNÜNDEN; 657 Sayılı DMK. nun 125/A-b maddesi uyarınca “UYARMA” ile tecziyesi. B.C Lisesi Öğretmeni G.T hakkında; yapılacak herhangi bir işleme gerek olmadığı. Bu işten dolayı başka Rapor/Fezleke düzenlenmişse,Tarih ve Numarası: Düzenlenmemiştir

96 T.C. İZMİR VALİLİĞİ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI
4.Grup İlköğretim Müfettişliği SAYI:410/ KONU : MİLLİ EĞİTİM MÜDÜLÜĞÜ ( İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı) İZMİR İLGİ : tarih ve sayılı görevlendirme emriniz. İlçesi , İlköğretim Okulu Öğretmeni F. G.’ye ilişkin inceleme yapılmış olup, dizi pusulasına uygun olarak düzenlenen inceleme raporu ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. Hayrullah BAYDOĞAN İlköğretim Müfettişi  EKLER : Dizi pusulasına uygun olarak Hazırlanmış iki adet inceleme raporu. (Bir dosya).

97 İFADE TUTANAĞI .K.AKAY, ,Hasan oğlu, 1954 Kayseri doğumlu, T.C., evli , halen Çay İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni olup,Talat Paşa Mah.Selmiye Sitesi, G.Blok, Kat 3, Daire :10 Çay adresinde oturur.. Kendisi tarihinde saat 10 00’da, aynı okuldaki çalışma odamıza çağrılarak konu kendisine anlatılıp sorulduğunda:” Cuma günü öğretmenler odasında otururken,Nöbetçi Öğretmen A.Y. Yanımıza gelerek törenin başladığını söyledi,bunun üzerine Türkçe Öğretmeni K.S: tamam duyduk senden mi emir alacağız demesi üzerine.A.Y, benimle nasıl böyle konuşursun ulan diyerek K.S. ’ nin yüzüne eliyle hızlı bir şekilde vurdu ve düşmesine neden oldu.Daha sonra , Dedi. Başkaca bir diyeceğinin olmadığını belirterek. Yazılanları okudu , söylediklerinin aynısı olduğunu beyan ederek, bu ifade tutanağı birlikte imzalandı Hayrullah BAYDOĞAN K.AKAY İlköğretim Müfettişi İfade Sahibi

98 NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : OTURMA ADRESİ : İŞYERİ ADRESİ : MESLEĞİ :
İFADE TUTANAĞI  ADI VE SOYADI :  BABA ADI ANA ADI :  DOĞUM YERİ VE TARİHİ :  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER :  OTURMA ADRESİ :  İŞYERİ ADRESİ :  MESLEĞİ :  MEDENİ HALİ :  İFADENİN ALINDIĞI YER,TARİH :    İfade verene isnat edilen suç anlatıldı, müdafi tayin hakkının bulunduğu,müdafi tayin edebilecek durumda değilse baro tarafından tayin edilecek bir müdafi talep edebileceği ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, isterse müdafiinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile vekaletname aramaksızın ifadede hazır bulunacağı, isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği; kendisine hatırlatılıp açıklandı. Sanık: haklarımı anladım,müdafi istemiyorum, susma hakkımı kullanmıyorum ve savunmamı kendim yapacağım dedi, Soruldu: .

99 YAZILI İFADE. Adı Soyadı:. Baba Adı:. Doğum Yeri Ve Yılı:. Uyruğu:
YAZILI İFADE Adı Soyadı: Baba Adı: Doğum Yeri Ve Yılı: Uyruğu: İşi Ve İş Adresi: Oturma Adresi: Günü Öğretmenler odasında otururken Nöbetçi Öğretmeni A.Y.’nin odaya girerek törenin başladığını söylediği,bunun üzerine ...Öğretmeni K.S.’nin tamam duyduk senden emir mi alacağız demesi üzerine A.Y.’nin benimle nasıl böyle konuşursun ulan diyerek K.S.’nin yüzüne hızlı bir şekilde vurduğu ve düşmesine neden olduğu iddia edilmektedir. İddia ile ilgili bildiklerinizi aşağıda açıklamanızı rica ederim H.BAYDOĞAN İlköğretim Müfettişi Yanıtlara buradan başlayınız ve sayfa arkasına yazmayınız ve gerektiğinde kağıt isteyiniz.

100 Bilirkişi Görevlendirme Yazısı Örneği 
T.C. İZMİR İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı 3. Grup İlköğretim Müfettişliği SAYI : /..../..... KONU: Görevlendirme. S.C. Lisesi Öğretmeni Müfettişliğimizce yürütülmekte olan bir soruşturmada, dersine ait sınav kâğıtlarının değerlendirmesinde usulsüzlükler yapıldığı ileri sürülmektedir. İddia konusu durumun varit olup olmadığının belirlenmesi bakımından, branş öğretmeni olmanız nedeniyle C.M..K. nun ncı maddesi uyarınca bilirkişi olarak görevlendirildiniz. Bu itibarla; günü, saat ....’ da Lisesi Müdür Yardımcısı odasında hazır bulunmanızı rica ederim/ederiz. H.B

101 BİLİRKİŞİ YEMİNİ VE GÖREVE BAŞLAMA TUTANAĞI
BİLİRKİŞİ YEMİNİ VE GÖREVE BAŞLAMA TUTANAĞI .... Bakanlığı müfettişliğinin, ... gün ve .... sayılı bilirkişi görevlendirme yazısı üzerine; ... Lisesi öğretmenlerinden oluşan Bilirkişi Komisyonu, ... Lisesi Müdür Yardımcısı odasında .... günü saat ...’ da toplandı. Komisyon üyelerine ayrı ,ayrı olmak üzere ve C.M..K. nun 64. Maddesine istinaden, “Görevimi adalete bağlı kalarak bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” şeklinde yemin ettirildi. Yemini müteakip, komisyona yapacağı görev aşağıdaki şekilde açıklandı: dersi sınavında (....) öğrenciye ait sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde usulsüzlükler yapıldığı hususunun varit olup olmadığı, müfettişliğimizce bilirkişi komisyonuna verilen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Bilirkişi komisyonu üyeleri, bu görevlerini (.....) günde bitireceklerini ve yapılan açıklamalara göre düzenleyecekleri Bilirkişi Raporunu tarihinde müfettişliğimize verebileceklerini belirttiler. Komisyon üyelerine, Lisesi öğrencilerinden , ve ‘ a ait sınav sınav komisyonunun imzalarını taşıyan (...) adet sınav kâğıdı ile sayfadan ibaret soru ve cevap anahtarı, diğer ilgili belgelerle teslim edildi. Bu tutanak tarafımızdan imza altına alındı. İlköğ.Müf Bilirkişi Bilirkişi Lisesi Lisesi Öğretmeni Öğretmeni

102 (Davetiye) T. C. Sayı: Konu:İnceleme/Soruşturma Sayın:. Mh. Sokak. No:
(Davetiye) T.C Sayı: Konu:İnceleme/Soruşturma Sayın: Mh....Sokak..No:...../ Yürütülmekte olan bir inceleme/soruşturma dolayısıyla tanık olarak bilginize başvurulmak üzere...günü..saat..de...Md.müz..odasına gelmeniz gerekmektedir.Gelmediğiniz takdirde C.M.K.’un 44. Maddesi hükmünün uygulanacağı tebliğ olunur /.../ İsim/imza unvan

103 (Çağrı yazısı) T. C. Sayı: Konu:İnceleme /Soruşturma. /. 2006
(Çağrı yazısı) T.C Sayı: Konu:İnceleme /Soruşturma / Valiliğine/Kaymakamlığına Müfettişçiğimizce yüpürtülen bir inceleme/soruşturmada ,aşağıda isim ve adresi belirtilen tanık sıfatıyla ifadesine başvurulmak için kendisine gönderilen davetiyede belirtilen gün ve saatte çağrımıza uymadığından ,adı geçenin....günü saat...de ... adresteki .....çalışma odasında hazır bulundurulmasının sağlanması hususunda ilgililere emerlerinizi arzederim isim,/imza/unvan Tanığın Adı Soyadı: Adresi:

104 ....Okulu...Öğretmeni.. A.K’nın ifadesinin alınması ile ilgili istinabe talimatı: Tanığın kimliğinin saptanmasından sonra,konu kendisine anlatılarak ifade tutanağı düzenlenecek ve aşağıdaki sorular aynen sorulacaktır.Her sorunun bittiği yerden başlamak üzere tanığın verdiği yanıtlar aynen yazılacaktır. Soru:1Soru:2,Soru: Yukarıdaki sorular aynı sıra ile sorulacak,tanığın söyleyecekleri bittikten sonra”dedi”diye yazılarak ifadesi kendisine okutturulacak,ifadesi kendisine okutturuldu,yazılanların söylediklerinin aynı olduğu şeklinde beyanı üzerine ifade tutanağı birlikte imza altına alındı.”şeklinde bağlanarak imzalanacaktır.Ayrıca,ifade tutanağının altı.. ..ifadesi ..Müfettişi..’nin talimatına uygun olarak ... Tarihinde tarafımdan alınmıştır.yazılarak imzalanacak,ad,soyadı ve unvan yazılacaktır. İfade tutanakları iki suret olarak müfettişliğimiz adresine gönderilecektir İsim/imza/unvan (İstinabe Talimatı Örneği)

105 İfade Tutanağı. A. K,. kızı,. doğumlu,T. C. ,evli,halen
İfade Tutanağı A.K,..kızı,...doğumlu,T.C.,evli,halen.....okulu Öğretmeni olup....adresinde oturur....tarihinde saat...da...Okulu...odasına çağrılarak konu kendisine anlatılıp sorulduğunda:”......gördüm.....söyledi, ”dedi Yazılanları okudu söylediklerinin aynısı olduğunu belirtmesi üzerine ifadesi birlikte imzalandı.../02/ H.B A.K İlköğretim Müfettişi İfade Sahibi ’nın ifadesi..Müfettişi .....’nin talimatına uygun olarak....tarihinde tarafımdan alınmıştır H. B İlköğretim Müfettişi (İstinabe talimatına göre alınan ifade tutanağı örneği)

106 T. C. SAYI:. KONU: CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA KARŞIYAKA. İzmir M. E. M
T.C SAYI: KONU: CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA KARŞIYAKA İzmir M.E.M.’nün.....gün ve...sayılı soruşturma emri uyarınca müfettişliğimizce yürütülen inceleme ve soruşturma sonucunda. İzmir İli Karşıyaka İlçesi ...adresinde;Çaba Dersanesi adı altında bir kurumun faaliyet gösterdiği,ancak resmi kayıtlarda böyle bir dersanenin olmadığı,kurum açma ve öğretime başlama izni almadan 625 Sayılı Özel Öğretim Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen hükümleri yerine getirmeyerek 304 öğrenci kaydı yaparak kaçak eğitim-öğretim faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. İzmir İli Karşıyaka İlçesi....adresinde,izinsiz öğretim yapan Çaba Dershanesi sahibi Murat oğlu Bolu 1948 doğumlu H.T hakkında TCK 261 md.’ne göre kovuşturma yapılması gerektiği hususundaki kanaatimi arzederim.(SUÇ DUYRUSU ÖRNEĞİ) EKİ: H.B İlköretim Müfettişi

107 Soruşturma Oluru’nda isim belirtilmemiş ancak,soruşturma sırasında kişi veya kişiler hakkında disiplin fiilinden dolayı ceza teklifi gerekiyorsa isim oluru istenir.(Ör:A.Lisesi İdarecileri..)

108 “Olur”konunun incelenmesi şeklinde verilmiş ise ceza teklifinde bulunulmaz,mutlaka doğrulanan iddia için “soruşturma oluru” alınması gerekir.Kısaca;soruşturma oluru olmadan ceza teklifinde bulunulamaz.

109 Soruşturma sırasında;kişi veya kişiler hakkında verilen olur dışında disiplin suçunun saptanması halinde mutlaka “soruşturma oluru” alınması gerekir.

110 DİSİPLİN CEZALARININ BULUNDUĞU YASALAR

111 Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz
Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz. (TCK Madde-4)

112 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
MADDE 125 (Değişik: 12/5/ /31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır. A-UYARMA: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a)Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Kurumlarca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g)Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

113 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
B-KINAMA: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a)Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında,görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, B

114 c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
b) Eşlerinin reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

115 e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g)İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına, ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı y azmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l)Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. m)Yetkili olmdığı halde basına,haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek

116 C-AYLIKTAN KESME: Memurun brüt aylığından 1/30- 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; Verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapılmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

117 e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, h) Toplu müracaat veya şikayet etmek, ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, J) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak

118 a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
D-KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademe ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b))Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, c)  Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

119 j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
f)Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g) (mülga) h)  Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı)Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j)  Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

120 k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m)  Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o)Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak,

121 E-DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

122 b)Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, c  Siyasi partiye girmek, d Özürsüz olarak (.....)(1) yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,   Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f)  Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

123 h)Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
g)Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h)Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, i)Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j)Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k)5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

124 **Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. **Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. **Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

125 Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:
* Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/ 4’ü- 1/ 2’ si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:

126 MADDE 126- (Değişik: birinci fıkra: 29/11/1984-KHK 243/27 md) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. (1)   Bu aradaki “kesintisiz 10 gün veya” ibaresi 29/11/1984 tarih ve K.H.K. 243/26 Md. İle metinden çıkarılmıştır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

127 Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

128  Zamanaşımı: Madde 127- Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a)   Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b)  Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

129 MADDE 20- İhtar ve tevbih cezaları şu hareketlere karşı verilir
1702 SAYILI KANUN MADDE 20- İhtar ve tevbih cezaları şu hareketlere karşı verilir 1-   Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek (bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese zarar görürse zararın mahiyet ve derecesine göre daha ağır ceza verilebilir.); 2-  Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak,

130 4- Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek,
  3-Arkadaşlarına ve talebesine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kullanmak, 4-  Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek, 5-  Talebenin vazifelerini tashih etmemek, 6-  Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek, 7-  Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak, Yukarıdaki hallerin ilk defasında ihtar, tekrarında tevbih cezası verilir

131 3- Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek,
MADDE 21- Ders ücretlerinin kesilmesi cezası şu hallerde verilir. 1- Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak, 2- İnzibat ve muallimler meclisi ve mubayaat komisyonu içtimalarına mazeretsiz olarak devam etmemek (bu son halin ilkinde ihtar, ikinci defasında ücret kesilmek cezası verilir), 3- Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek, Derse gelmeyen veya dershanede dersten başka bir işle meşgul olan muallimin maaşından kesilecek miktarı tayin için dört hafta bir ay itibar olunarak muallimin maaş yekunu bir ay zarfında girmeğe mecbur olduğu ders adedine taksit olunur ve boş geçen her ders saati için muallimin maaşından bu miktarı ilk alacağı aylığından kesilir. Mazeret sebebi ile derse girmeyen muallimin mazeretini en çok üç gün zarfında ihbar ve bir hafta içinde de ispat etmesi lazımdır. Yoksa ceza tatbik olunur.

132 MADDE 22- Maaş kesilmesi cezası şu hallerde verilir.
1-  Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek, 2-  Mektebin binasının ve eşyanın muhafazasına ihtimam etmemek, 3-  Talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak, 4-  Talebeyi dövmek, 5-  Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek, 6- Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek, 7-  Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak gezmek, Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten on beş günlüğe kadar kesilir. Daha ziyade kesilmez.

133 MADDE 23- Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir.
1-  İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak, 2-  Amirine karşı harekette bulunmak MADDE 24-Derece indirilmesi cezası şu hallerde tatbik olunur 1-  Sarhoş olarak mektebe gelmek 2-  Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit geçirmek, 3-  Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kasti ile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmamak,

134 MADDE 26- İstifa etmiş sayılmak.
1- Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında başlamayan, 2-  Ders senesi başında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen, 3-Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelmeyen, 4- Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır.

135 MADDE 27- Meslekten çıkarılmak aşağıdaki hallerde tatbik olunur.
1-Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte muallimlik sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan, 2-Talebeyi vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teşvik eden, 3-Müdür, başmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya verenler.

136 4357 SAYILI KANUN Madde 7- ( ) (1) ilkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 sayılı kanunun 36, 40, 41 ve 43 üncü, 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı esaslar altında aşağıdaki inzibat cezalarına çarpılırlar: a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz. Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makamlardan biri tarafından yazı ile bildirilir. 1-Başöğretmen 2-Maarif memuru 3-İlköğretim Müfettişi 4-Maarif müdürü

137 a) b)Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalışma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre birinci defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem maaş hem de ücret alanların yalnız maaşlarından kesilir.

138 c)Kıdem İndirmek:Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

139 a)      d)Vazifelerine son verilmek:
Talebelerine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden veya ettirenlerle bir kıdem müddeti içinde iki defadan fazla on beş günlük ücret veya maaş kesilmek cezasını alan veya başkalarını vazifelerini yapmamağa teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlerin altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir. Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tayin edilemezler. Bu müddetin sonunda bunların yeniden öğretmenliğe tayinleri caizdir.

140 e) Meslekten çıkarılmak:
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suiistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar. Bu konuda tasrih edilmeyen haller Memurin Kanunu hükümlerine tabidir.(2)

141 625 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Madde 47:Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında,kurumun bünyesine göre,657 sayılı D.M.K,1702 sayılı kanun ve 4357 sayılı kanunda yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uygulanır.

142 MEMURLARIN YARGILANMASI:
4483 SAYILI KANUN

143 ÖN İNCELEME

144 ÖN İNCELEME 4483 sayılı Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikayete konu olan eylem ve işlemlerinin hukuki durumunun saptanması amacıyla yapılan inceleme ve soruşturma çalışmalarıdır.

145 ÖN İNCELEME RAPORU NEDİR ?
Bir incelemeyi yetkili idari ve adli mercilerce memur ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlara ilişkin verilen izin onayıyla yapılan tahkikata denir. Ön incelemeyi gerektiren yasa “ 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN dır

146 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
Yayınlandığı Resmi Gazete : Tarih : 4 Aralk Sayı : 23896 Kanun no : 4483 Kabul Tarihi : Amaç Madde 1. -Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. Kapsam Madde 2. -Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanr. Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tâbi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tâbidir . Disiplin hükümleri saklıdır.

147 İzin vermeye yetkili merciler
Madde 3. - Soruşturma izni yetkisi; a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, c ) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, e) Bakanlar Kurulu kararıyla ve bakanlıkların merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan, Başbakanlık merkez teşkilatının aynı durumdaki personeli hakkında Başbakan f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, g) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı, h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı, i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali, Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır. Yetkili mercilerin, saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. Ast ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

148 Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar veşikayetler
Madde 4. - Cumhuriyet Başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali olan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak hakkında ihbar ya da şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.

149 Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler. Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevleri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur.Yukarıdakı fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikayetler, Cumhuriyet Başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum ihbar veya şikayette bulunana bildirilir

150 Ön inceleme Madde 5. - İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yaplabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yaplanın üstü konumundaki memur ve yetkili veya kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptrlabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir.Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır. Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez. Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

151 Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor
Madde 6. - Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişlerileri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmşsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

152 Süre: Madde 7. -Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin, birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır. Soruşturma izninin kapsamı Madde 8. -Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar . Soruşturma sırasnda izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

153 İtiraz İştirak halinde işlenen suçlar
Madde 9. -Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşi ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararınn tebliğinden itibaren on gündür. İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir. İştirak halinde işlenen suçlar Madde 10. -Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla ayrı mahkemede yargılanır.

154 Soruşturma izninin gönderileceği merci
Madde 11. -Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.İzin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır. Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler Madde Hazırlık soruşturması; a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileri ile büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili, b) Ortak kararla veya Başbakanın onayı ile atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları hakkında il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili, c) Diğerleri hakkında genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı, Tarafından yapılır. Hazrlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; (a) bendinde sayılanlar için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, (b) bendinde sayılanlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hakimine başvurulur.

155 Yetkili ve görevli mahkeme
Madde 13. -Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, 12 nci maddenin (a) bendinde sayılanlar için yargtayın ilgili ceza dairesi, (b) bendinde sayılanlar için il ağır ceza mahkemesi, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. Vekillerin durumu Madde 14. -Bu Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tâbi olduğu usule tâbidir.

156 Cumhuriyet başsavcılığına re'sen dava açılacak haller
Madde 15. -Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen soruşturmaya geçilir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır.

157 Memurin Muhakematı Hakkında Kanuni Muvakkata yapılan atıflar
Madde 16. -Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır. Kanunlarda Memurin Muhakemat Hakkmda Kanunu MUvakkalm uygulanmayaca belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır. Deiğiştirilen hükümler Madde Tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu konuda Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yarglanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanr.

158 Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1. -Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış bulunan işlemler, adı geçen Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. Yürürlük Madde Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür .

159 1-Hangi Hallerde Ön İnceleme Görevi Verilir ?
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle suç işlemeleri halinde 4483 sayılı kanun gereğince yetkili merci tarafından verilir. Söz konusu suçun ya doğrudan veya ihbar yahut şikayet vb. yolla öğrenmiş olması halinde ön inceleme yapılmasına karar verip bu incelemeyi ya bizzat ya da izin vermek suretiyle zanlının üst konumundaki memur veya diğer kamu görevlilerine veya denetim elemanlarına verilir. İhbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olması durumunda inceleme yapılmasına izin verilmez

160 2- Ön İncelemenin Yapılmasını Gerektiren 4483 sayılı kanunun Kapsamı Nedir ?
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar (657/ 4 ve 765/279 ve 280, ve sayılı bakanlar kurulu kararında belirtilen şekliyle) (Devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmeliğin 15. maddesinde “diğer”Yargıtay kararıyla işçilerin diğer kamu görevlilerinden sayılmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Danıştay’ın kararı ve işçilerin özlük hakları yönünden 1475 sayılı iş kanununa tabi olmakla birlikte kamu görevlisi ise MMHK kapsamına girer. DMK ’ya tabi olsalar da bu kanuna göre yardımcı ve tamamlayıcı nitelikte kamu hizmeti görenler örn: hizmetliler, araç sürücüleri vb. bu kanunun kapsamında değildir.”Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 166 sayılı genelgesi ekinde belirtilmiştir.”657 sayılı DMK 1. maddesi, 1. fıkrasında sayılan sözleşmeli ve geçici personel aynı kanunun ek 12,13 ve 14. mad. kapsamına giren personel, ek 900. maddesinde sayılan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel diğer kamu görevlileri olarak belirtilmiştir.)ve diğer kamu görevlerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar uygulanır.

161 **** Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kavuşturma usullerine tabii olanlara ilişkin hükümler saklıdır. Ayrıca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.(Silahlı Kuvvetler mensupları, Hakimler ve Savcılar, Yüksek Öğretim Elemanları) Disiplin hükümleri saklıdır. Hükmü gereğince memurları ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle veya görevleri ile ilgili olmayıp görevleri sırasında yahut görevleri dışında işledikleri eylemleri disiplin hukuku yönünden ayrı inceleme ve soruşturma konusu yapılacaktır.

162 Ön incelme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memura kamu görevlilerinden biri veya bir kaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi ilgili kuruluşun taktirine bağlıdır. Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemezler.

163 Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor
Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine haiz olup, bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda ceza muhakemeleri Usulü kanununa göre işlem yapabilirler. Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden fazla kişi tarafından yapılmışsa faklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı, ayrı belirtilirler.

164 3- Hangi suçlar MYHK 2. maddesinin dışında gösterilir ?
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve ayrıca ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerindeki fiiller ( burada genel hükümler uygulanır.)

165 4- 4483 göre izin vermeye yetkili merciler kimlerdir
4-  4483 göre izin vermeye yetkili merciler kimlerdir? (soruşturma izin yetkisi) - İlçede kaymakam ilde ve merkez ilçede Vali - Bölge düzeyinde Olağanüstü Hal Valisi - Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarda görev yapan memur yada diğer kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri - Ortak kararla atanan görevliler hakkında ilgili bakan - Başbakanlıkta çalışanlar için Başbakan İlçelerde Belde Belediye Başkanları ve Köy muhtarları hakkında kaymakam

166 5-Hangi ihbar ve şikayetler işleme konmaz ?
Soyut ve genel nitelikte olmaması veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmemesi 6- Hangi şikayet ve ihbarlar işleme konur ? Bu kanun kapsamına giren suçlara ilişkin ihbar ve şikayetler öğrenildiğinde ivedilikle toplaması gerekli delillerin tespitten başka hiçbir işlem yapılmayacak durumda hakkında ihbar veya şikayette bulunan memur ve diğer görevlilerin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneği ilgili makama gönderilerek soruşturma izni isterler. Ayrıca görevlerini yürütürken elde ettikleri bulgular dolayısıyla da suç duyurusunda bulunurlar.

167 MEMUR SUÇLARI Doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca genel hükümlere göre işlem yapılması gerekli suçlar. Soruşturması takibi şikayete bağlı suçlar Soruşturulması izne bağlı suçlar Görevleri nedeniyle işledikleri suçlar (Ön İnceleme)

168 3628 Sayılı Kanun Kapsamındaki suçlar: -Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma -Mal Bildiriminde Bulunmama -Haksız Mal Edinme,Mal Kaçırma,Mal Gizleme -Mal Bildirimini Açıklama -Basit ve Nitelikli Zimmet -Devlet Alım Satımlarında Çıkar Sağlamak -İrtikap Suçu -Rüşvet Suçu -Devlet Sırlarının Açıklanması ve Açıklanmasına sebebiyet verme Suçu Görev Sırasında veya Görevinden Dolayı Kaçakçılık GENEL HÜKÜMLER UYGULANIR

169 Takibi Şikayete Bağlı Suçlar: (Suçtan zarar gören kişinin şikayette bulunmasına bağlı suçlar) -Adi Tehdit:Bunu yanına bırakmam,sana gösteririm,sonra görüşürüz...gibi.)Bir kimsenin başkasını ağır ve haksız bir zarara uğratacağını bildirerek tehdit etmesi re’sen soruşturulur.) -Haneye Taarruz -Gayrın sırrını ifşa

170 -Dövme ve yaralama gibi müessir fiil(Çehrede sabit izler,hayati tehlike,vaktinden önce doğum gibi benzeri durumlarda kovuşturma yapılması takibi şikayete bağlı değildir.) -Hakaret ve sövme

171 -Emniyeti suistimal -Izrar ve tahrip -Gayri kanuni rekabet -Kendiliğinden hak alma -Kadınlara ve erkeklere laf atma -15 yaşını dolduran bir kızı almak va’di ile iğfal -Karı kocanın yekdiğerine karşı işlediği fena muameleler

172 -İade etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere kendisine verilen imzalı ve yazısız bir kağıda,sahibinin zararına olarak hukukça hükmü haiz bir muamele yazmak ve yazdırmak veya elinde bedelsiz olarak kalmış bir senedi kullanmak -Kaybolmuş bir şeyi bulup mal edinmek gibi ****6 ay içinde dava konusu edilmemişse takibat yapılmaz.

173 SORUŞTURULMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR: -Cumhurbaşkanına hakaret suçu (TCK 299 ) -Temel Milli Yararlara Karşı Hareket (TCK 305) (3)( Savaş hali dışında işlendiği zaman) suçların kovuşturulması Adalet Bakanlığı iznine bağlıdır. ***** Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

174 ÖN İNCELEME GEREKTİREN
4483 SAYILI YASA'YA GÖRE ÖN İNCELEME GEREKTİREN SUÇLAR: Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257) Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması,(TCK 258) Kamu Görevlisinin Ticareti,(TCK 259) Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması,(TCK 260) Denetim Görevinin İhmali,(TCK 251) Resmi Belgede Sahtecilik,(TCK 204,….211) Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK 279) 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 237.Maddesi

175 Kamu çalışanlarına M.Y.H.K.nun uygulanabilmesi için;
Kişinin Memur olması Bu Memurun suç işlemesi Suçun görev nedeniyle işlenmesi Her üçünün aynı anda gerçekleşmesi

176 SUÇUN ÖZELLİKLERİ Suçun Yasal Unsuru:Bir fiilin yasada açıkça suç olarak belirtilmiş olması. Suçun Maddi Unsuru:Yasada suç sayılan bir fiilin işenmiş olması. Suçun manevi Unsuru:Suç sayılan fiilin bilerek ve kasıtlı olarak işlenmiş olması.

177 Genel Kasıt:Eylemin suç olduğunu bilerek ve isteyerek işlenmesi
Özel Kasıt:Eylemin kendisine ya da başkasına çıkar sağlama veya zarar verme amacıyla gerçekleşmesi

178 KAPSAM: Görev nedeniyle işlenen suçları kapsar
KAPSAM: Görev nedeniyle işlenen suçları kapsar. -Suçun memuriyet görevinden doğmuş sayılması için memuriyet işleriyle ilgili olması,diğer bir anlatımla suçu doğuran fiil ile kişinin görevi arasında neden-sonuç ilişkisi (illiyet bağı) olması gerekir. Görevin yapılması sırasında da olsa memuriyet göreviyle ilgisi olmayan suçlarda genel hükümler uygulanır.

179 1-Denetim görevinin ihmali MADDE 251
1-Denetim görevinin ihmali MADDE (1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. (2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

180 2- Görevi kötüye kullanma MADDE 257
2- Görevi kötüye kullanma MADDE (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Genel ve özel kasıt gerekir.) (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

181 Göreve ilişkin sırrın açıklanması MADDE 258
Göreve ilişkin sırrın açıklanması MADDE (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

182 Kamu görevlisinin ticareti MADDE 259
Kamu görevlisinin ticareti MADDE (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

183 Kamu görevinin terki veya yapılmaması MADDE 260
Kamu görevinin terki veya yapılmaması MADDE (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz. (2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.

184 Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi (TCK Md
Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi (TCK Md. 279) (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

185 237 Sayılı Taşıt Kanunu 16.Md. “Bu kanun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun, tahsis olunduğu işin gayrısında veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı halde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş-gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesi ile yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında filin mahiyetine göre bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu yüzden hasıl olan masraf ve zararlar kendilerine teselsülen ayrıca tazmin ettirilir. Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olmaz” şeklinde yer almaktadır.

186 Resmi belgede sahtecilik MADDE 204
Resmi belgede sahtecilik MADDE (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır

187 Yazılı belgenin (varaka)özellikleri:
Yazılı bir biçiminin olması, Belgeyi düzenleyenin bilinebilir olması, Bir içeriğe sahip olması,

188 Suçun Ortak Özellikleri: a)Kasıt olması, b)Gerçeğin taklit ve tahrif edilmesi, c)İşlenen fiilde aldatma(iğfal)kabiliyetinin bulunması d)Fiilin bir zarar(ızrar)doğurma olasılığının bulunması, e)Resmi belge özelliği taşıması, Resmi belgenin özellikleri: -Bir memur veya memura benzetilen tarafından düzenlenmelidir. -Memurun görmekte olduğu görevi gereği düzenlenmelidir. -Belge usulüne uygun biçimde yani öngörülen formalitelere göre düzenlenmiş olmalıdır

189 Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek MADDE 205
Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek MADDE (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır Memurların TCK.:’nda Belirtilen Ticaretle Uğraşmaları(TCK.238) Memurun memuriyet nüfuz ve otoritesinin kendisine sağladığı imkan ve fırsatlardan yararlanarak halkın zorunlu gereksinimleri olan malzemeleri alıp satması,Memurun yaptığı ticaret halkın zorunlu gereksinim maddeleri kapsamında değilse suç oluşmaz.Suçun meydana gelebilmesi için ticaret kastı esastır.Ticaret kastı ise;alım satımın bir faaliyet niteliğinde olması,bir işe dönüşmesi yani sıklıkla yapılmasıdır.Uygulamada “halkın gereksinimlerine tazyik(baskı) edecek ve pahalılığa neden olacak faaliyetler ölçüsü dikkate alınır.Örnek:Piyasada bol ve devamlı olarak bulunan bir mal zorunlu ihtiyaç maddesi de olsa bu madde hükümleri uygulanmaz

190 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan MADDE 206
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan MADDE (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

191 Özel belgede sahtecilik MADDE 207
Özel belgede sahtecilik MADDE (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır .

192 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek MADDE 208
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek MADDE (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.. .

193 Açığa imzanın kötüye kullanılması MADDE 209
Açığa imzanın kötüye kullanılması MADDE (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır. .

194 Resmi belge hükmünde belgeler MADDE 210
Resmi belge hükmünde belgeler MADDE (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur .

195 Daha az cezayı gerektiren hal MADDE 211
Daha az cezayı gerektiren hal MADDE (1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir. .

196 MEMURLARIN BU SUÇLARI İŞLEMELERİ HALİNDE 4483 SAYILI M. Y. H. K
MEMURLARIN BU SUÇLARI İŞLEMELERİ HALİNDE 4483 SAYILI M.Y.H.K.’NA GÖRE ÖN İNCELEME YAPILIR VE SONUÇTA ÖN İNCELEME RAPORU DÜZENLENİR.

197 “.....Öğrenci dövme suçu sanığın görevi ile ilgisi bulunmadığından genel hükümlere göre kovuşturulması gerekir.“ İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarih ve 2002/ sayılı kararı

198 İDDİA:Kamu Hukuku veya iddia yazılır.
ÖN İNCELEME RAPORU BAŞLANGIÇ:Ön İnceleme başlatan merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılır. MUHBİR VE ŞİKAYETÇİ:Muhbir veya şikayetçinin kimlikleri ve adresleri yoksa Kamu Hukuku yazılır. İDDİA:Kamu Hukuku veya iddia yazılır. ÖĞRENME TARİHİ:Hakkında inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılır. SUÇ YERİ VE TARİHİ:Suçun işlendiği yer ve tarih yazılır.

199 HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR: 
Açık kimlikleri ile suç tarihi itibarıyla görev ünvanları yazılır. İNCELEME KONUSU:Onaya göre inceleme konuları yazılır. HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLARIN İFADELERİ:İfade ya da ifade özetleri ve belge içerikleri yazılır. İNCELEME VE TAHLİL:Bu bölümde,inceleme dosyasında konu ile doğrudan ilgili bilgi ve belgeler irdelenelir,muhbir ve müşteki iddiaları,konu hakkında bilgisine başvurulanların ve tanıkların beyanları,şikayet edilenlerin ifadeleri,bilirkişi raporları,inceleme tutanakları,diğer kayıt ve dokümanlardan gerekli görülenler değerlendirilir,tartışılır.Gerekirse karşılaştırmalı çözümler ve değerlendirmeler yapılır.Belirlenen durum,mevzuat hükümleri(Yasa,tüzük,yönetmelik,emir,genelge,yönergeler..)ile karşılaştırılarak suç unsurlarının tamam olup olmadığı,4483 Sayılı Yasa’da belirtilen suçlardan hangisinin oluştuğu gerekçeli bir biçimde ortaya konulur.

200 SONUÇ :a)Suç unsurlarının tamam olduğunun anlaşılması halinde hakkında inceleme yapılanın eylem ve işlemlerine uyan yasa maddeleri de belirtilerek 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa’nın 6.maddesi gereğince SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ, b)Suç unsurlarının tamam olmadığının anlaşılması halinde ise 4483 Sayılı Yasa’nın 6.maddesi gereğince SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ kanaati yazılır.

201 Ön İnceleme Raporu biri ekli, ikisi eksiz olmak üzere üç örnek olarak düzenlenir.

202 SÜRE: -30 gündür. 15 gün ek süre verilebilir
SÜRE: -30 gündür.15 gün ek süre verilebilir. -Sürenin başlangıç tarihi onay tarihidir. Ön İnceleme çeşitli nedenlerle yasada belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılmaması gibi bir durum ortaya çıkarsa tutanağa bağlanarak ulaşılan kanaatler yetkili makama ulaştırılır. -Süre aşımına neden olanlar hakkında “Görevi Kötüye Kullanma”suçu çerçevesinde cezai sorumluluk doğabilir.

203 -30 veya 30+15 günlük süre karar verme süresidir
-30 veya günlük süre karar verme süresidir.Onun için Ön İnceleme Görevlisi raporunu bu sureyi düşünerek süre bitimini beklemeden raporunu teslim etmelidir.

204 Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerinin mahallinde bulunmaması ve adreslerinin saptanama ması durumunda, bu durumu kanıtlayıcı belgeler dosyaya eklenir.

205 Haklarında ön inceleme yapılanlardan mülki idare amirleri, belediye başkanları ve mahallinde bulunamayanların ifadeleri yazılı olarak istenebilir. Yazılı ifade istemlerinde; 4483 Sayılı yasa ile getirilen süre kayıtlaması göz önünde bulundurularak uygun bir süre verilir.

206 Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 Sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, Ön İnceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda “Tevdi Raporu” düzenlerler. Bu hususla ilgili olarak ayrıca Ön İnceleme Raporu düzenlemezler.

207 -Ön İnceleme sırasında:zamanaşımı,af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde,bu husus özellikle belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi”önerisinde bulunulur.

208 Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konulardan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında yeniden izin alınması zorunludur. Ön inceleme onayında belirtilenlerden başka memur ve kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara katıldıklarının anlaşılması halinde,yeni bir onay alınmaksızın ön incelemeye dahil edilirler.

209 Ön inceleme raporuyla soruşturma raporunun birlikte yapılması uygun olmayabilir. Çünkü isnat olunan konuların hepsi ön inceleme kapsamında olmayabilir ve bu da bilgi toplamayı daha geniş zamana yayabilir. Belgelerin birinci sureti ön inceleme raporuna diğerleri de soruşturma raporuna eklenir.

210 Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması halinde ayrıca soruşturma raporu düzenlenir.

211 Ön İnceleme Raporlarında Dikkat Edilecek Hususlar:
Rapor düzgün bir ifade ile yazılmalıdır. Rapor konuları açık bir şekilde belirtilmelidir. Raporlarda konu dışına çıkılmamalı,esas sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Konular yer,zaman,delil,tanık,vb.gibi ana unsurları ve ilgili mevzuat hükümleri ile ele alınmalı,öznel ya da dayanaksız yorumlar yapılmamalıdır. Raporlar,yetkili makamlara yasal süresinde ulaştırılmalı,gecikmelere yer verilmemelidir.

212 Rapor sonlarına inceleme dosyasındaki evrakın sıra numarası,tarihi,sıra numarası,parça adetini gösteren dizi pusulası eklenmelidir. Raporların başlangıçtan sonuç kısmına kadar her sayfası inceleme elamanı tarafından parafa edilmeli son sayfası imzalanmalıdır. Gerçekleşen fiilin 4483 sayılı Yasa kapsamında olmasına özen gösterilmeli,kişinin kapsam dışındaki fiillerinden dolayı yargı karşısına çıkması hususundaki hassasiyette azami özen gösterilmelidir.

213 BELGE ÖRNEKLERİ

214 (Bu bölüm başlıkları altında, hakkında suç tespiti yapılması nedeniyle
TEVDİ RAPORU BAŞLANGIÇ: (Bu bölüme,soruşturma izni vermeye yetkili makam tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır.) MUHBİR VE MÜŞTEKİ : (Bu bölüme, varsa yada şikayetçinin açık kimliği yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.) İDDİA KONUSU : (Bu bölüme kamu hukuku veya muhbir yada şikayetçiden gelen iddia yazılmalıdır.) HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKENLER : (Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi halinde) HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILMASI GEREKENLER : (Cumhuriyet Başsavcılığı dışında kalan mercilere gönderilmesi halinde) (Bu bölüm başlıkları altında, hakkında suç tespiti yapılması nedeniyle hakkında soruşturma veya ön inceleme yapılması gereken memur ve diğer kamu görevlilerinin adı soyadı ile görev unvanları yazılmalıdır. .

215 SUÇ TARİHİ VE YERİ (Bu bölüme, suçun işlendiği yeri ile suç tarihi yazılmalıdır.) TAHLİL VE SONUÇ : (Bu Bölüme, elde edilen bilgi ve belgeler tahlil edilerek, kanaat ve sonuç özet olarak yazılmalıdır.)

216 ÖRNEK YAZI YAZDIRILMASI TESPİT TUTANAĞI
Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede,suç unsuru olarak belirtilen belgelerin tarafından yazıldığı öne sürülmekte olduğundan,yazı incelemesinde değerlendirilmek üzere,iddianın muhatabı ya aşağıdaki metin kendi el yazısı ile yazdırıldı.(küçük bir metin yazdırılır.) Yazı yazdırılması işi huzurumuzda yapılarak bu işlemi belirleyen tutanak de tarihinde ve saat.....da düzenlenmiş ve imzalanmıştır /..../2002 Yazı Sahibi: Tanık Ön İnceleme Görevlisi A.L K.S H.BAYDOĞAN

217 (Hakkında inceleme yapılanın adı-soyadı ve görevi) Hakkınızda:
YAZILI İFADE ALINMASI SAYI: KONU: İfade /.../2002 Sayın (Hakkında inceleme yapılanın adı-soyadı ve görevi) Hakkınızda: İddia edilmektedir. Yukarıda belirtilen iddialardan dolayı nın gün......ve... Sayılı ön inceleme emirleri gereğince ön inceleme yürütülmektedir. Söz konusu iddialarla ilgili ifadenizi,bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren en geç...gün içinde aşağıda belirtilen adresime iki örnek halinde ve şahsınıza ait nüfus cüzdanının onaylı bir örneğinin eklenmesi suretiyle göndermenizi,aksi takdirde ifade vermekten çekinmiş sayılacağınızın bilinmesini önemle rica-(arz ederim) ederim. YAZININ GÖNDERİLECEĞİ ADRES: H.BAYDOĞAN (iadeli taahhütlü olarak gönderilir,acil ÖN İNCELEME ELAMANI durumlarda inceleme yapılanın bağlı bulunduğu birim amirine yazı yazılarak tebliğ istenebilir.)

218 İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BŞK.YRD.
Hazırlayan: HAYRULLAH BAYDOĞAN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BŞK.YRD.

219 İLETİŞİM


"MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları