Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatı Paylaşmak İçin….

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatı Paylaşmak İçin…."— Sunum transkripti:

1 Hayatı Paylaşmak İçin….

2 Öğrenme Yaklaşımları

3 Öğrendiklerimizin ... ÖĞRENME %1 TATMA %2 DOKUNMA %4 KOKLAMA %10 DUYMA
%83 GÖRME

4 Her bir öğrenci; Her bir öğrenci yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır.

5 Çağdaş Öğrenme Kuramları
Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme, İş Birliğine Dayalı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme, Aktif Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Tam Öğrenme Çoklu Zeka kuramı, Kolb öğrenme kuramı

6 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje tabanlı öğrenmede hedefler: karmaşık zihinsel problemleri çözebilen, iş birliği içinde çalışabilen, karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilen, yaptığı çalışmaların sonucunda bir ürün ortaya koyabilen ve uzun vadede hayat boyu öğrenebilen özerklik kazanmış bireyler yetiştirmektir. Yaklaşımın temeli, bir konun derinlemesine araştırılmasına odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrencilerin konu hakkında bilgi edinmeleri ve edindikleri bilgileri kullanabilmeleridir.

7 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
Bu öğrenme yaklaşımının temeli “yaparak-yaşayarak öğreneme ilkesidir. Temel amacı; öğrencileri mesleki yaşamda; karşılaşılabilecek durumlara uygun koşullarla karşı karşıya getirerek onlara günlük yaşam problemlerinin üstesinden gelebilmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

8 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler; çok öğrenme ortamları içerisinde; kendi öğrenmelerine yapılandırılmaktadırlar. Bireysel farklılıklarına karşılık bulabilmektedirler. Eksikliklerini tamamlamakta, bildiklerini daha iyi pekiştirmekte, öğretirken öğrenmektedirler.

9 BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME Beyin temelli öğrenme bireyin öğrenmesinin daha etkin ve kalıcı olması için sunulan öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Beyin temelli öğrenme, insan beyninin yapısına ve işlevine dayanan bir öğrenme kuramıdır. Bu kuramda anahtar kavram; normal beyin süreci ile tutarlı öğrenme fırsatları sağlamadır. Bu kurama göre; her şey bireyin fizyolojik işlevini ve öğrenme kapasitesini etkiler. Stresle başa çıkma, beslenme, egzersiz ve dinlenme, öğrenme süreçleri ile ilişkilendirilmelidir.

10 AKTİF(ETKİN) ÖĞRENME Etkin eğitim, öğrenmeyi öğrenme amaçlı eğitimdir.
Böyle bir eğitim sürecinde, öğrenciler gelişir, büyür, olgunlaşır, öğrenerek yaşamdan zevk alır, sağlam, güvenli ve ileri görüşlü kişiler durumuna gelir. Öğrencilerin fikri katılımlarını ve uygulamalarını gerektirir. İşin çoğunu öğrenciler yapar. Beyinlerini kullanırlar, fikirleri dönüştürürler, problemleri çözerler ve ne öğrendiler ise uygularlar. Hızlıdır, eğlencelidir, destekleyicidir ve çekicidir.

11 YAŞAM BOYU ÖĞRENME Yaşam boyu öğrenmenin temel ilkesi bilinçli ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir. Yaşam boyu öğrenme, hem mesleki gelişime hem de yaşamı zenginleştirmeye/ bireysel gelişime katkıda bulunur. Yaşam boyu öğrenme sürecinde eğitim öğretmen merkezli değil, öğrenen merkezli olmalıdır. Öğretmenin bilginin tek kaynağı olma rolü değişmiştir. Öğretmen hem öğrencileri hem de kendisi için öğrenmeyi artıran kişidir. Bu yaklaşımda; öğrenme içeriği ve yöntemler, bireyin yaşamına ve iş deneyimlerine uygun olarak belirlenmelidir.

12 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME Buluş Yoluyla Öğrenmede, öğrenci sadece uyaranlara cevap veren değil, içsel tepkilerle etkin biçimde araştırarak öğrenen kişidir. Öğrenmenin etkili ve kalıcı olduğu görüşü kabul edilmektedir. Öğrenme için fazla zaman gerekmektedir.

13 TAM ÖĞRENME Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanıdığı ve bunun için öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verdiği için öğrenciler arasında eşitliği sağlayan öğrenme kuramıdır. İlk aşamadan son aşamaya kadar öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir. Öğrencilere başarıncaya kadar zaman tanınması kendisine olan güvenini artırır.

14 ÇOKLU ZEKA KURAMI

15 ÇOKLU ZEKA KURAMI

16 DİL ZEKÂSI Bir bilgiyi sözel ya da yazılı olarak bir başkasına açıklayabilme veya verilen bir talimatı anlayabilme gücüdür. Örnek: bazı elektronik araçların kullanım kılavuzlarında kısa yollar açıklanır ve diğerlerini anlamak zorken, bunlar kolayca anlaşılabilmektedir.

17 MÜZİKAL ZEKÂ Günlük hayatımızda bizi uyaran seslerin öğrenilme ve duyulma kapasitesi. Örnek: Bir kişiyi ayak seslerinden tanıma, trafik yoğunluğunu veya hava durumunu seslerden kestirme.

18 SOSYAL ZEKÂ Bir grupla iş birliği ve ekip ruhunun güçlenmesini sağlama gücüdür. Örnek: Bir grup çalışmasında elde edilen ürünlerin tek tek bireylerin eseri değil grubunun gücünü ürünü olduğuna inanma ve bu yönde çaba harama.

19 ÖZEDÖNÜK/İÇSEL ZEKÂ Kişinin kendisi ile ilgili bilgisi olması ya da yaşamı ve öğrenmesi ile ilgili sorumluluk alması ile ilgili kapasitesidir. Örnek: Problemler hakkında kendi kendine verilen kararları analiz ederek değerlendirme yapma.

20 MATEMATİK ZEKÂSI Sayılar ve akıl yürütme, birbiri ile ilişkili kavramlar ve düşünceler arasındaki ilişkileri anlama gücüdür. Örnek: Öğrenilen sayı ilişkileri ve matematik işlemlerini günlük hayatta kullanma.

21 DOĞACI ZEKÂSI Doğal çevreyi tanıma, anlama ve koruma ile ilgilidir.
Örnek: Çevremizdeki canlılarla ilgilenme, onları tanıma ve besleme

22 BEDENSEL ZEKÂ Vücut hareketlerini kontrol etme ve yorumlamayı, vücut ile zihin arasında bir uyum oluşturma kapasitesidir. Örnek: Çevremizdeki insanlarla konuşurken kullandığımız jest ve mimikler, vücut dillerindeki farklılıklar.

23 UZAMSAL (GÖRSEL-MEKANSAL) ZEKÂ
Kişinin kendi görsel ve mekana bağlı yaşantılarını yeniden geliştirme kapasitesidir. Örnek: Bulutlara bakarak, şekilleri, hayvanlara, objelere, yüzlere ve olaylara benzeterek hayal gücünü kullanma.

24 ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Çoklu zekâ kuramında çoktan seçmeli ya da boşluk doldurmalı testlerin yerine öğrencilerin belli bir beceri, konu ya da alandaki yeterliğini çeşitli yollarla gösterebilmesi benimsenmiştir.

25 KOLB ÖĞRENME KURAMI KOLB’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve bu öğrenmenin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilebilir.

26 SOMUT YAŞANTI YENİ DURUMLARDA KAVRAMLARIN ANLAMLARINI TEST ETME GÖZLEMLER VE YAŞANTILAR SOYUT KAVRAMLARIN OLUŞUMU VE GENELLEŞTİRMELER

27 Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

28 PROJE ÇALIŞMASI Bu yöntemle öğrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar Proje bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi grup olarak da hazırlanır.Projenin değerlendirmesini öğretmen ve öğrenci birlikte yapar.Diğer öğrenciler de değerlendirmeye katılabilirler. Öğrenci merkezli eğitim için en uygun yöntemlerden biridir.

29 PROBLEM ÇÖZME Problem çözme öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek için kullanılan bir öğretim yöntemidir. Amacı öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek ve yaşam boyu kullanabilecekleri karar verme yeteneği kazandırmaktır. Problem çözme bir düşünme becerisidir.

30 SORU –CEVAP Bu yöntem öğrencilerin düşünmeleri, dil becerilerini kullanmaları ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar. Soru-cevap, öğretmenin yapılandırdığı soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplandırmalarına dayalı bir öğretim yöntemidir. Etkili kullanılırsa, öğrencinin analitik düşünme yetilerini uyandırmaya yarar.

31 GÖSTERİ TEKNİĞİ (DEMONSTRASYON)
Gösteri yöntemi, öğretmenin öğrencilere bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir ilkeyi açıklamak için yaptığı işlemlerdir. Gösterini önemli özelliği herhangi bir şeyin ustaca nasıl yapılacağının gösterilmesidir. Gösteri sonunda öğrencilerin gösteriyi uygulamalarına fırsat verilmelidir.

32 GÖZLEM GEZİSİ Gözlem gezisi öğretim amaçlarına uygun olarak, belirli bir plan çerçevesinde olayların ve durumların yerinde incelenmesine yönelik etkinliklerdir. Örneğin, fabrika, müze, sanat galerisi, çeşitli iş yerlerine vs. yapılan ziyaretlerdir.

33 ROL YAPMA TEKNİĞİ Rol oynama yöntemi, öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmelerini sağlar. Amaç, belli durumlara ilişkin öğrencinin gerçek duygularını anlamaktır.Rol yapma tekniği öğrencinin düşünme becerisini ve düşündüklerini topluluk karşısında söyleme alışkanlığı kazanması açısından yararlıdır.

34 ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Örnek olay üzerinde çalışan öğrenciler olayın içeriğini öğrendikten sonra, verileri analiz ederek değerlendirirler ve sonunda çözüme ulaşırlar.Bazen de konuya ilişkin örnek olayı öğrencilerin yazmaları istenebilir.

35 BENZETİM TEKNİĞİ Benzetim öğrencilerin sınıf içinde bir konuyu gerçekmiş gibi ele alıp, üzerinde çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Öğrenciyi gerçek ortamlarda yetiştirmenin güç, tehlikeli ve masraflı olduğu durumlarda gerçeğin bir benzeri üzerinde çalışma ve yetişme olanağı sunduğu için etkili yöntemdir. Benzetim ile öğrenciler gerçek durumun bir benzeri üzerinde eğitilirler. Örneğin; uçuş personelinin uçak modelleri ile eğitilmesi, sürücü adaylarının özel pistlerde araç kullanması, sanayide işçilerin modeller üzerinde eğitilmesi gibi.

36 BEYİN FIRTINASI Beyin fırtınası bir probleme çözüm getirmek ve çeşitli konularda fikir ve düşünce üretmek için kullanılan bir öğretim tekniğidir. Bir öğrencinin fikrinin diğer öğrencide başka fikirler hatırlatacağı varsayılarak çok sayıda fikrin ortaya atılması esastır. Bir problem, konu ya da soru hakkında ilk akla gelen söylenmelidir. Burada önemli olan herkesin fikirlerini açıkça ve istediği kadar söyleyebilmesidir. Fikirlerin niteliği değil niceliği önemlidir. İyi ya da kötü fikir yoktur. Her fikir kabul edilebilir.

37 TARTIŞMA Tartışma yöntemi, dinleme, sorgulama, fikir alışverişi ve bir konuyu değerlendirme gibi etkinlikler içerir. Tartışma yöntemi, öğretmenin konunun öğrenciler tarafından nasıl kavrandığının saptanması, bilgilerin harekete geçirilmesi ve hayatla ilişkilendirilmesine fırsat tanır. Tartışma yöntemi; öğrencilerin bir konunun kavranması amacıyla karşılıklı görüşler, düşünceler üreterek o konuyu kapsamlı ve detaylı olarak irdelemeleridir. Bu yöntem öğrencilerin etkili konuşma, dinleme, sorgulama, düşünme, fikir alışverişinde bulunma, gibi yetilerini geliştirir. Planlı yapılması gerekir.

38 Öğrenme Ortamları

39 ÖĞRENME ORTAMI Tanım : Hedef ve hedef davranışlarını kazanmak için, bireyin bilgi, beceri ve tutumlarına ilişkin öğrenme süreçlerinin gerçekleştirildiği yerdir.

40 SINIF İÇİNDE ÖĞRENME AÇIK İMKANLI ÖĞRENME GRUP HALİNDE ÖĞRENME e-ÖĞRENME

41 SÖYLEDİKLERİNİN/YAZDIKLARININ
SANAL ÖĞRENME ORTAMLARI İnsanlar hatırlar... YAPTIKLARININ % 90’ını Simülasyon Oyunlar SÖYLEDİKLERİNİN/YAZDIKLARININ % 70’ini Canlı e-sınıf İnteraktif e-kurs DUYDUKLARININ ve GÖRDÜKLERİNİN % 50’sini Audio/video ile e-kurs GÖRDÜKLERİNİN % 30’unu Çevrimiçi kendi kendine çalışma rehberi Video Powerpoint OKUDUKLARININ % 10’unu e-posta e-belgeler e-okuma e-öğrenme Öğretimsel tasarım düzeyi Düşük Yüksek

42 ÖĞRENME ORTAMINA NASIL BAKILMALIDIR?
Kontrol kimde? Öğretmen? Öğrenci? Grup? 4 Boyut Nerede? Ne zaman? Ne ile? Nasıl?

43 ÖĞRENME ORTAMLARININ SINIFLANDIRILMASI
Öğretmen rehberliğindeki öğrenme ortamları 1 İşbirliğine dayanan öğrenme ortamları 2 Kendi başına öğrenim için öğrenme ortamları 3

44 1. Öğretmen Rehberliğindeki Öğrenme Ortamları
Öğretmenin belirleyici,denetleyici olduğu bir öğrenme ortamıdır. Öğrenci,sadece öğretmenin öğrettiği bilgileri öğrenir. Öğretmen bir uzman ve bilgi kaynağı olarak görülür. Öğrenci Öğretmen Sınıf

45 2. İşbirliğine Dayanan Öğrenme Ortamları
Öğrencilerin kendi aralarında yada öğretmenlerin de bir işbirliği çerçevesinde öğrenmeye çalıştıkları ortam Burada esas olan iş birliğidir. Multimedya Çalıştırıcı Kütüphane İnternet Öğretmen Öğrenci İletişim

46 3. Kendi Başına Öğrenim İçin Öğrenme Ortamları
Öğretmen denetleyicilikten uzak bir pozisyondadır. Öğrenci bilgiye yazılı yada elektronik eğitim araçlarını kullanarak ulaşır. Gerektiğinde öğretmenin yardımı da istenebilir.

47 Z M A S ÖĞRENME ORTAMININ BOYUTLARI ZAMAN BOYUTU MEKAN BOYUTU ALTYAPI
SOSYO- PSİKOLOJİK BOYUT S

48 1. Zaman Boyutu Öğrenme Süresi kişiye ,gruba ,zamana ve ortama göre değişiklik gösterir. Bu süre aşağıdaki unsurlara bağlıdır: Program (gündem roster) , Yer (sınıf, uygulama sınıfı) Öğrenme görevinin türü (bireysel, grup, uygulama, staj) Gerekli miktarda zaman. Birkaç saat ya da bir okul uygulaması esnasında.

49 2. Mekan Boyutu Mekansal boyut öğrenim ya da çalışmanın gerçekleştirildiği yere atıfta bulunur: Okulda, Evde, Şirkette staj, Öğretmen staj görevlerinde, Sanal sınıfta Bu her öğrenme ortamı için değişiklik gösterebilir. Öğrenme görevinin başarılması için ne gereklidir?

50 YERLER VE ORGANİZASYON
Öğretim Rol Oynama/Tartışma Çalıştırıcı Gruplar Halinde Çalışmak Bireysel

51 SINIF ORTAMI Sınıfta öğrenme aynı yer aynı zaman aynı hız aynı konu
DEĞİŞİK ORTAMLARDA ÖĞRENME UYGULAMALARI SINIF ORTAMI Öğretmen Sınıfta öğrenme aynı yer aynı zaman aynı hız aynı konu

52 AYNI ORTAMDA FARKLI UYGULAMALAR
çalıştırıcı Açık imkanlar merkezi aynı yerler değişken zaman değişken hız değişken konu

53 SANAL SINIF Sanal (görüntülü) sınıf değişken yerler aynı zaman
çalıştırıcı Sanal (görüntülü) sınıf değişken yerler aynı zaman değişken hız değişken konular

54 2. e-ÖĞRENME ORTAMI e-öğrenme ortamı değişken yer değişken zaman
çalıştırıcı web sunucusu e-öğrenme ortamı değişken yer değişken zaman değişken hız değişken konu

55 FARKLI E-ÖĞRENME ORTAMLARI

56 3. ALTYAPI BOYUTU Altyapıyı oluşturan öğeler; Ekipman,
Eğitim materyalleri (CD, VCD…vs.) BİT altyapısı (Internet altyapısı) Örgüt yapısı. (Merkez ve merkeze bağlı okul)

57 4. SOSYO-PSİKOLOJİK BOYUT
Öğrenme sürecinde etkileşim; Öğrenciler ve öğretmenler Öğrenciler ve diğer öğrenci arkadaşları, arasında “sosyal bir ortamda” gerçekleşir. Bu boyut, aynı zamanda kişisel görüşleri, değerleri, standartları ve öğrenme niyetlerini de içerir.

58 ÖĞRENME SÜRECİNDE FARKLI ETKİLEŞİM ORTAMLARI

59 Etkileşim Öğrenci Öğrenci Bilgisayar Çalıştırıcı

60 Karışımın tadı katışıksız olandan daha güzeldir.

61 1. WEB SAYFASI KULLANMAK

62 BAŞARILI WEB SORGULARI OLUŞTURMAK

63 SORGU TABANLI ÖĞRENME NEDİR?
Dünyayı araştırmayı, keşifler yapmayı, yeni kavrayışlar için bu keşifleri test etmeyi içeren öğrenmedir. Geleneksel eğitim, doğal sorgu sürecinden vazgeçmeye neden olur. Öğrenciler çok fazla soru sormamayı öğrenirler ve bunun yerine beklenen yanıtları vermeleri istenir.

64 GELENEKSELE KARŞI SORGU TABANLI
Kapalı sistem Gerçekler vurgulanır. Kaynaklar sınıfla sınırlıdır. “Kutu dışındaki” sorular bırakılır. Kazanılan bilgiyle ilgili değerlendirme yapılır. Açık sistem Öğrenme vurgulanır. Kaynakların ucu açıktır. Akla gelen tüm sorular incelenir. Sürecin tüm adımlarıyla ilgili değerlendirme yapılır.

65 SORGU TABANLI ÖĞRENMENİN YARARLARI
Öğrencilerin “gerçek” sorularını belirleyerek bunları öğrenme fırsatlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. Tüm öğrencilerin öğrenme sürecine getirdikleri deneyim ve bilginin geçerliliğini kontrol eder. Öğrencilerde güven, ilgi ve özsaygı uyandırır. İşbirliğine dayalı öğrenme ortamlarına uygundur. Tüm yaş gruplarıyla çalışabilir.

66 ÖNEMLİ OLAN Neyi bildiğimiz yerine nasıl bildiğimiz üzerine odaklanmaktır. Çocuklarda soru sorma ve yaşamları boyunca bunların yanıtlarını arama isteği yaratmaktır. Internet boğucu hale gelebilir. Bizim görevimiz, çocukların bilgiden nasıl anlam çıkarılacağını anlamalarını sağlamaktır.

67 ETKİLİ WEB SORGULARININ ÖZELLİKLERİ
Öğrenci motivasyonunu artırır Güvenilirlik Eleştirel düşünme becerileri geliştirir İşbirliğine dayalı öğrenme Teknoloji bütünleştirme

68 VİDEO KONFERANSI VE ÖĞRENME ORTAMI
Öğretmen laboratuvar da , öğrenci sanal ortamda öğretmeni ile iletişim kurmakta UYDU PROJESİ

69 SANAL SINIF Ulus çapında 3 pilot çalışma
Her pilot çalışma aşağıdakilerden oluşur: 1 Merkez okul 4 uydu okul

70 UYDU PROJESİ MERKEZ OKUL CNC - server PC Tezgah Uydu Okul Uydu okul 1
Öğretmen PC Öğrenci Tezgah Merkez Okul Uydu Okul MERKEZ OKUL Uydu okul 1 Uydu okul 4 Uydu okul 3 Uydu okul 2

71 VİDEO İLETİŞİM ARAÇLARI İLE EĞİTİM ORTAMI
Sunum Internet veya ISDN Kodek Speakers Mikrofon Kamera

72 Video iletişimi Beyaz Tahta Uygulama Paylaşımı Veri Göndermek
Video iletişimi ile öğretmen ve öğrenciler aynı anda birbirleri ile iletişim kurabilirler. Video iletişimi Beyaz Tahta Uygulama Paylaşımı Veri Göndermek

73 SANAL ÖĞRENME ORTAMLARI
Blackboard coursesites.blackboard.com’da görülebilir. Bir hesap yaratın. MEGEP kursu terimi için arama yapın. Kursa kayıt olabilirsiniz. WebCT

74 Kurs yönetimi araçları
SANAL ÖĞRENME ORTAMININ İŞLEVSELLİĞİ Bilgi İletişim Değerlendirme Yazı araçları Kurs yönetimi araçları

75 WEB SORGUSU NEDİR? Bilginin tamamının veya bir kısmının öğrenciler tarafından ağdan alındığı sorgu tabanlı bir faaliyettir. Web Sorguları, öğrencilerin zamanlarını iyi kullanacakları, bilgi aramak yerine bilgiye odaklanacakları ve analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde öğrencilerin düşünmesini destekleyecek şekilde tasarlanır. (Bernie Dodge)

76 WEB SORGULARI? Neden? Ne? Nasıl? Örnekler

77 Amaç hakkında düşünür ve planlar yapar.
WEB UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR? Öğrenmeyi kolaylaştırır. Daha fazla sorunun ortaya çıkmasını sağlayan sorular sorar. Amaç hakkında düşünür ve planlar yapar. Engellemelere karşı sürekli tetikte olur.

78 Kaynak : meb

79 Hayatı Paylaşmak İçin….


"Hayatı Paylaşmak İçin…." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları