Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Görev ve Sorumluluklar 31.05.2016 2-Ö Ğ RET İ M ÜYES İ DI Ş INDAK İ Ö Ğ RET İ M ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Görev ve Sorumluluklar 31.05.2016 2-Ö Ğ RET İ M ÜYES İ DI Ş INDAK İ Ö Ğ RET İ M ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK."— Sunum transkripti:

1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Görev ve Sorumluluklar 31.05.2016 2-Ö Ğ RET İ M ÜYES İ DI Ş INDAK İ Ö Ğ RET İ M ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZ İ SINAV İ LE G İ R İŞ SINAVLARINA İ L İŞ K İ N USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL İ K KAPSAMINDA YAPILACAK ATAMALAR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2 1416 sayılı Kanun kapsamında ilk defa bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalar Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları Devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre uzman kadrolarına atanmalar Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmaları Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmaları 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİN UYGULANMAYACAĞI ATAMALAR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

3 Öğretim elemanı kadrolarına başvurularda; ALES’ten en az 70 puan almak şartı aranır. ALES, sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Okutman Uzman YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI başvuru yapılan birimin öğrenci aldığı alandaki ALES puan türü başvuru yapanın lisans mezuniyet alanındaki ALES puan türü DİKKATE ALINIR.

4 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yürütme Kurulu’nun 25.11.2009 tarihli toplantısında, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerektiğine karar verilmiştir. Bu karardan anlaşılması gereken daha önce ÖSYS kapsamında şimdikinden farklı puan türü ile yükseköğretime başlayanların, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında yükseköğretime başladıkları puan türünde ALES puanlarının kullanılmasını sağlamaktır. Örnek olarak 1998 yılında Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler gibi programlar Sözel alanındaki puan türüyle öğrenci alırken 1999 yılında Eşit Ağırlıklı puan türüyle öğrenci almaya başlamıştır. 1998 yılında Kamu Yönetimine başlayanlar öğretim görevlisi ilanlarında söz konusu karar uyarınca Sözel ALES Puanını kullanacaktır. Bu kararda bahsedilen, programın puan türünün değişmesidir. Kişinin öğrenim gördüğü alanının değişmesi bu karar kapsamında değerlendirilemez. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

5 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Özel yetenek ve yabancı dille öğrenci alan programlardan mezun olanların bu programlara başvurularında hangi puan türünde 70 puan ve üzeri aldılar ise o puan türü esas alınır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

6 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yabancı Dil Sınavı:  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak  «Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik» hükümleri uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda geçerli merkezi yabancı dil sınavının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olmasına, bu sınavın eşdeğerliklerinde ÖSYM’ce yapılan eşdeğerliklerin kullanılmasına 16.03.2016 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

7 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

8 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, merkezi sınav ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

9 İ lan: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğretim elemanı ilanları üniversitelerce hazırlanır. Üniversite rektörlüklerince internet yoluyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilir. Uygun görülen ilanlar Yükseköğretim Kurulu’nun internet adresinde yayınlanır ve eş zamanlı olarak Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlattırılır.

10 İ lan İlan metninde: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adaylarda aranacak şartlar Son başvuru tarihi Öndeğerlendirme sonuçlarının ilan tarihi Giriş Sınavı tarihi Sonuçların açıklanacağı tarih Sınav Takvimi Sonuçların açıklanacağı internet adresi

11 İ lan Adayların başvuruları şahsen, postayla ya da internet üzerinden alınır. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 15 günden az olarak belirlenemez. İlanlara lisans ve lisan üstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar konulamaz. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu ilanlarda belirtilir.

12 Ara ş tırma Görevlisi: İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak En az lisans mezunu olmak YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 Ö ğ retim Görevlisi: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güzel San. Fakültesi Güzel San. Eğit. Böl. Önlisans Konservatuar Lisans -Lisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak - Lisans mezunu olmak ve alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak veya -Tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda, YDS den en az 80 puan almış olmak gerekir.

14 Okutman: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yabancı Dil OkutmanıDiğer Okutmanlar -En az lisans mezunu olmak -İlan edilen yabancı dilde YDS’den en az - En az tezli yüksek lisans mezunu olmak 80puan almak

15 Uzman/Çevirici E ğ itim-Ö ğ retim Planlamacısı: En az tezli yüksek lisans mezunu olmak VEYA Lisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çeviricilerde ise İLAVE OLARAK en az bir dilde YDS’den en az 80 almış olmak

16 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yürütme Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli toplantısında; 1- Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanların, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilmesine, 2- Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar hariç) öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanların, alanında lisans sonrası beş yıl tecrübeli kabul edilmesine, 3- Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanların, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmemesine, karar verilmiştir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

17 Ön de ğ erlendirme: ALES puanının Yabancı Dil Puanının YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 40 % 60’ıdikkate alınır. Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere)

18 Ön de ğ erlendirme: ALES puanının Yabancı Dil Puanının YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 60 % 40’ıdikkate alınır. Diğer kadrolarda,

19 Meslek Yüksekokullarında YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES Puanının % 70’i Lisans Mezuniyet Notunun % 30’u dikkate alınır. Ön de ğ erlendirme:

20 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

21 Müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday belirlenir. Belirlenen adaylar kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Yapılan sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 Giri ş Sınavları: Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılır. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü ile yazılı sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır. Sözlü sınav sonuçları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

24 De ğ erlendirme: ALES puanının Lisans mezuniyet notunun Yabancı dil puanının Giriş sınavı puanının YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 30 % 10 % 30’u % 30 dikkate alınır. Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere)

25 De ğ erlendirme: ALES puanının Lisans mezuniyet notunun Yabancı dil puanının Giriş sınavı puanının YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 30 % 30’u % 10 dikkate alınır. Diğer kadrolarda,

26 Meslek Yüksekokullarında DİKKATE ALINIR. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES puanının % 35’i Lisans mezuniyet notunun % 30’u Giriş sınavı puanının % 35’i De ğ erlendirme:

27 Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre belirlenir. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilir. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 31.05.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Görev ve Sorumluluklar 31.05.2016 2-Ö Ğ RET İ M ÜYES İ DI Ş INDAK İ Ö Ğ RET İ M ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları