Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Kimdir? ÇHS ‘ne göre; 18 yaşından küçük herkes çocuk sayılmaktadır. ÇKK ve TCK ‘ya göre daha erken reşit olsalar bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Kimdir? ÇHS ‘ne göre; 18 yaşından küçük herkes çocuk sayılmaktadır. ÇKK ve TCK ‘ya göre daha erken reşit olsalar bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi."— Sunum transkripti:

1 Çocukların İhmal ve İstismardan Korunmasında Hukuk HAZIRLAYAN AVUKAT NEVİN CANBAZ

2 Çocuk Kimdir? ÇHS ‘ne göre; 18 yaşından küçük herkes çocuk sayılmaktadır. ÇKK ve TCK ‘ya göre daha erken reşit olsalar bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi çocuk olarak kabul etmiştir. (ÇKK m3, TCK 6)

3 Çocuğun istismardan korunması (ÇHS m19)
Sözleşmeye taraf devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi ya da bakımını üstelenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ve ihmalkar muameleye , ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için yasal, idari,toplumsal eğitsel tüm önlemleri alır.

4

5 Suçu Bildirme Korunma Gereksinimini bildirme
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Suçu Bildirme Korunma Gereksinimini bildirme

6 1. Suçu Bildirim Yükümlülüğü
İşlenmekte olan suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdur 15 yaşından küçük ise ceza yarı oranında artırılır. M 278 Kamu adına görev yapan kişi görevleri sırasında ve görevlerine ilişkin bir suç öğrendiklerinde bildirmezse 6 aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. M. 279 Görevini yaptığı sırada bir suç belirtisi ile karşılaşan sağlık görevlisi durumu yetkili makamlara bildirmez ya da gecikirse bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. M.280

7 Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi
TCK 281 Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen,durumu yetkili makamlara bildirmeyen yada geciktiren sağlık mensubu bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

8 Korunma Gereksinimi Bildirim Yükümlülüğü
Adli ve idari merciler Kolluk görevlileri Sağlık ve eğitim kuruluşları Sivil toplum kuruluşları korunma ihtiyacı olan çocuğu AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ’NE bildirmekle yükümlüdür.

9 Türk Ceza Kanunu’nda fiziksel istismar
Kasten adam öldürme m 82/e İntihara yönlendirme m 84/4 Kasten yaralama m 86 İşkence m 94/2-a Eziyet m 96/2-a Kötü muamele m 232

10 TÜRK CEZA KANUNU’NDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

11 TCK 103. MADDE Çocuğun cinsel istismarı
103(1) (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.

12 Cinsel istismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, ;

13 b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, Anlaşılır.

14 (2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

15 (3) Suçun; a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,

16 d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

17 işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

18 (4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

19 Reşit olmayanla cinsel ilişki

20 MADDE (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, (DEĞİŞİK İBARE RGT: RG NO: KANUN NO: 6545/60) (KOD 2) iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.) DEN ÖNCE CEZASI ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS İDİ.

21 (2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

22 4721 SAYILI MEDENİ KANUN MADDE 129
Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır: 1. Üstsoy (ANNE –BABA –DEDE-NİNE ) ile altsoy ÇOCUKLAR-TORUNLAR ) arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, 2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, 3. Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

23 (3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

24 CİNSEL TACİZ MD (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. .

25 ( 2) Suçun; a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

26 c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, e) Teşhir suretiyle,

27 işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

28 TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN SUÇA YARDIM ETME ;

29 Yardım etme (YÜR. TAR.: ) MADDE 39 - (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

30 (2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.

31 b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak. c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

32 YARDIM ETME HÜKMÜ NEDENİ İLE ;
ÖZELLİKLE 15 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLARDA ,KÜÇÜK YAŞTA YAPTIRILAN EVLİLİKLERDE EVLENDİRİLEN ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI İLE SANIĞIN ANNE VE BABASI SUÇUN İŞLENMESİNDE YARDIM ETMELERİ SEBEBİ İLE CEZALANDIRILACAKLARDIR.

33 Müstehcenlik suçu MADDE (1) (a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

34 c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

35 f) Bu ürünlerin reklamını yapan,
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

36 (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (

37 Fuhuş MADDE (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adi para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

38 Dilencilik MADDE (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

39 AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ MUAMELE
MADDE (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

40 2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir

41 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
MADDE (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

42 MD.233/(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

43

44 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
MADDE (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

45 MD234/(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

46 MD.234/(3) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

47 Ceza Hukukunda çocuğun korunması
Çocuk ihmal ve istismarının suç sayılması İhmal ve istismar mağdurun yargılama sırasında korunması - Ücretsiz avukat yardımından yararlanma - Soruşturma ve kovuşturma aşmasında birkez ifade vermesi - Mağdurun ifadesinin sesli ve görüntülü kaydı - Mağduru ifadesi sırasında yanında uzman bulunması - Psikolojik rapor alınması - Alternatif rapor - Uzman mütalaası

48 Ceza Muhakemesi Kanununda Mağdur Çocuk
Mağdur hakları kabul edildi. M Mağdur çocuk ise veya kendini ifade edemeyecekse istemine bakılmaksızın vekil tayin edilir. Mağdur çocuğun tanıklığına başvurulduğunda bir defa dinlenir. Mağdurun ifadesinin sesli ve görüntülü kaydı Mağdur çocukların dinlenmesi sırasında yanında psikoloji, psikiyatri, eğitim alanlarından bir uzman bulunur.

49 Ceza Muhakemesi Kanununda Mağdur Çocuk
Beden muayenesi : Mağdurun bedeni üzerinde tıbbi muayene yapılması ve örnek alınması Cumhuriyet savcısının istemi ve hakimin kararıyla mümkündür. Tanıklıktan çekinme nedenleri varsa beden muayenesinden de kaçınabilir. Çocuk görüşünü açıklayabilecek durumdaysa görüşü alınır. Değilse kanuni temsilcisi karar verir. Fail kanuni temsilcisi ise hakim karar verir.

50 ÇOCUK KORUMA KANUNU

51 KORUYUCU DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN PRENSİPLERİ
ÇOCUĞUN YARARI VE ESENLİĞİ GÖZETİLECEK, EĞİTİM – ÖĞRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ – HAKLARININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI GÖZETİLECEK, AYRIMCILIK YAPILMAYACAKTIR, BİLGİLENDİRME VE KARARLARA KATILIM SAĞLANACAKTIR, İŞBİRLİĞİ YAPILACAK, ADİL VE SÜRATLİ BİR YARGILAMA YAPILACAK.

52 Koruyucu ve destekleyici tedbirler
Danışmanlık tedbiri ; çocuk ve aileye yol gösterilmesi Eğitim tedbiri; eğitim kurumuna devam meslek kursu ya da usta yanına yerleştirme Bakım tedbiri; resmi ya da özel bakım yurduna yerleştirilmesi Sağlık tedbiri; geçici veya sürekli bakım, tedavi ve rehabilitasyon Barınma tedbiri; çocuklu ve hamileler için barınma olanağı sağlanması

53 Başvuru Hangi makamlara yapılabilir?
MAHKEMELER : Çocuk,ana-baba, yasal temsilci, Cumhuriyet Savcısı bizzat mahkemeye başvurabilir. 1) Aile Mahkemesi ( Aile hukukunu ilgilendiren sorunlarla birlikte açılmışsa) 2) Çocuk Mahkemesi (Aile hukukunu ilgilendiren haller dışında) 3) Asliye Hukuk Mahkemesi ( Aile mahkemesi ve çocuk mahkemesi olmayan yerlerde) B) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: Herkes başvurabilir C) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ : Herkes başvurabilir, doğrudan harekete geçebilir D) POLİS : Herkes başvurabilir. ( Tercihen çocuk polisi)

54 Medeni Hukukta Çocuğu Korunması
TMK’ nda öngörülen koruma Aile Mahkemeleri Kanunu’nda öngörülen koruma tedbirleri Ailenin Korunması Hakkında öngörülen koruma tedbirleri

55 TÜRK MEDENİ KANUNU

56 Velayet Velayet, küçüklerin çıkarlarının korunması, temsil edilmeleri konusunda ana-babanın yükümlülüklerini ifade eder. Evlilik sürüyorsa velayet anne-babaya aittir (eşit görev) Evlilik yoksa velayet anneye aittir. Boşanma durumunda velayetin kimde olacağına yargıç karar verir. Yargıç çocuğun yararı için velayetin kaldırılmasına da karar verebilir. Çocuk 18 yaşına doldurana kadar velayet hakkı devam eder, kendiliğinden ortadan kalkmaz ve anne- baba velayet hakkından vazgeçemez.

57 Velayet kaldırılmadan alınabilecek tedbirler
Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düşerse; Hakim velayet hakkını kaldırmadan çocuğun koruması için gerekli tedbirleri alabilir. A) Aileye destek verilmesi (MK 346) -Ana -babaya ihtar, emir , direktif -Ana – babanın denetimi - Aileye rehberlik, yardım - Kayyım tayini B) Çocuğun bir aile yanına yerleştirilmesi C) Çocuğun bir kuruma yerleştirilmesi

58 Velayetin kaldırılabileceği durumlar
Ana- babanın deneyimsizliği,hasta olması, özürlü olması, ana- babanın başka yerde olması nedeniyle velayet görevini yerine getirememesi Ana babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi ve çocuğa karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması

59 AİLE MAHKEMELERİ KANUNU

60 Aile Mahkemeleri Kanununda öngörülen koruma tedbirleri
Küçükler hakkında; a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,

61 Aile Mahkemeleri Kanununda öngörülen koruma tedbirleri -2
d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar verebilir. Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanır.

62 Medeni Hukukta ekip çalışmasının önemi
Çocuk yararına olan çözümü bulmak Dellilerin toplanması Mahkemenin verdiği tedbir kararlarının uygulanması

63 Sonuç olarak ; Yargılama sırasında çocuğun yararının korunması
İkincil mağduriyetinin doğmaması Çocuk için en iyi çözüme ulaşılabilmesi için HUKUK- TIP-SOSYAL HİZMET KURUMLARI İÇERİSİNDE GÖREV ALANLAR BİRLİKTE ve İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALIDIR.


"Çocuk Kimdir? ÇHS ‘ne göre; 18 yaşından küçük herkes çocuk sayılmaktadır. ÇKK ve TCK ‘ya göre daha erken reşit olsalar bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları