Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS:ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS:ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 DERS:ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
KONU:EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

2 EĞİTİM KAVRAMININ TANIMI
Eğitim; bireyleri ve toplumları amaçlı, düzgün bir yaşam biçimine ulaştırmada ve sahip olunan bilgi, beceri ve değerleri planlı bir şekilde bir sonraki kuşağa aktarmada ve bu arada insan davranışlarını yaşantılar yoluyla değiştirmedeki bir süreçtir. Eğitim; Ertürk’e göre eğitim;‘‘bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde(eğitimin amaçlarına uygun) değişme meydana getirme sürecidir.’’ .

3 EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1. Eğitim bir süreçtir: . Bireyin eğitimi, doğduğu andan başlayarak, ölünceye kadar devam eder. Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişmelerin tümüdür. Bireyin aldığı eğitimle sürekli olarak değişmesi, yetersiz durumdan daha yeterli duruma gelmesi sağlanmaktadır 2. Eğitim sürecinde bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır: davranışlarda değişme yoksa, eğitim gerçekleşmemiş demektir.

4 3. Davranışlardaki değişme, kasıtlı olarak olumlu yönde gerçekleştirilmektedir. Bireylerin önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda planlı ve programlı bir biçimde yetiştirilmesi, öğretmenler tarafından düzenlenen öğretim faaliyetleri ile gerçekleştirilir. 4. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır: Öğrenci, konularla ilgili etkinliklerde bulunmalı, konuların gerektirdiği araç ve gereçleri hazırlamalı. deney, gezi-gözlem ve araştırmalar yapmalı, mümkün olduğu kadar bütün duyu organlarını, zihni ve bedenini çalıştırmalı, kısaca yaparak ve yaşayarak öğrenmelidir.

5 Eğitimin Amaçları a. Bireyi kültürlü hale getirmek.
b. Bireyi toplumsallaştırmak. c. Bireyi üretkenleştirmek. d. Bireyin bireyselleşmesini sağlamaktır.

6 EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMI
Öğretim sürecini göz önüne aldığımızda karşımıza; eğitim programı, öğretim programı, ders programı, ünite planı, konu planı kavramları çıkmaktadır. Programların aşamalı (Hiyerarşik) sınıflamasını şu şekilde gösterebiliriz

7 Eğitim Programı : Bir eğitim yerinde öğrencilerin önceden belirlenmiş eğitim amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için planlı yaptığı eğitsel etkinliklerin tümüne denir. Öğretim programı; eğitim programının amaçları doğrultusunda öğrenciye kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri olarak planlı bir biçimde düzenlenmesidir. Böylece okul içi yaşantılara dayalı olan bu program, okulda okutulan dersleri ya da kursları kapsayan bir kılavuz kitap ya da doküman durumundadır. Ders programı kavramı ise; Her ders için konunun özel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, belli bir süreye göre planlanmış üniteler, öğretmen-öğrenci etkileşimi, konunun özüne uygun öğretim ilke ve yöntemlerinin uygulanmasıdır.

8 EĞİTİM PROGRAMININ UNSURLARI
1. Amaçlar, ilkeler, açıklamalar 2. Ders konuları, konuların haftalara göre dağılım çizelgesi. 3. Öğretme-öğrenme yöntemleri, teknikleri, ders araç ve gereçleri. 4. Değerlendirme süreci.

9 EĞİTİMİN SINIFLANDIRILMASI
Eğitim, süreç itibariyle informal ve formal olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

10 İnformal Eğitim Bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim denir. İnsanların; aile içinde, sinemada, sokakta, evde, işyerlerinde kısacası her an her yerde gelişigüzel bir şekilde öğrendikleri bilgiler informal eğitime girmektedir. İnformal eğitim, denetimli ve planlı olmadığı için birey farkında olmadan olumlu davranışların yani sıra, yanlış davranışlar da öğrenir.

11 Formal Eğitim Planlı eğitim etkinliklerine formal eğitim denir. Önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde, planlı ve amaçlı olarak öğretim yoluyla yapılan eğitimdir. Bu tür eğitimde, öğretim süreci kontrollü bir şekilde öğretmen tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir.Formal eğitim süreci; örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

12 Örgün Eğitim Örgün eğitim; belli bir yaş grubundaki bireylere, ilgili eğitim sisteminin önceden tespit edilmiş amaçlarına uygun olarak hazırlanmış eğitim programlarıyla okul ortamında düzenli olarak verilen eğitimdir. Bu tanımın üç boyutu bulunmaktadır; > Belirli bir yaş gurubu olması, > Önceden belirlenmiş amaçlara uygun eğitim programı olması, > Okul ortamında düzenli bir eğitimin yapılmasıdır.

13 Okul Öncesi Eğitim: Okul öncesi eğitim, mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Bu eğitim isteğe bağlıdır. Amaç ve Görevleri: Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak: 1.Çocukların beden, duygu ve zihin gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanması sağlamak, Onları temel eğitime hazırlamak, 3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak.

14 İlk okul ve orta okul İlkokul, 6-10 ve orta okul,10-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlk okul, kız ve erkek bütün çocuklar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Amaç ve Görevleri: 1. Her Türk Çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; bu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, 2. Her Türk Çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve bir üst öğretime hazırlamaktır.

15 Ortaöğretim/ Lise Orta öğretim/ lise, temel eğitime dayalı, 4 yıl öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. İlk ve orta okulu tamamlayan, ve orta öğretime başlamayı hak kazanan her öğrenci; orta öğretime devam etme ve orta öğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.

16 Ortaöğretimin Amaç ve Görevleri
1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek sureti ile onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, 2. Öğrencileri; çeşitli program ve okullarla ilgili, iktisat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

17 Yüksek Öğretim Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğretim ve eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Amaç ve Görevleri: Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak: 1. Öğrencileri; ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek, 2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak, 3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere; bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak,

18 3. Yurdumuzun her türlü yönde ilerleme ve gelişimini ilgilendiren bütün sorunları, hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek sureti ile öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararına sunmak inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek, 4. Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayını yapmak, 5. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazıyla halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

19 Yüksek Öğretim Kurumları Şunlardır:
> Üniversiteler > Fakülteler > Enstitüler > Yüksek okullar > Konservatuarlar > Meslek yüksek okulları > Uygulama ve araştırma merkezleri

20 Yüksek Öğretimin Düzenlenmesi
Yüksek öğretim; milli eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içinde düzenlenir. Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluşlar bulunur. Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilerin kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulur.

21 Yaygın Eğitim Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir basamağında bulunan ya da bu basamakların birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda yapılan eğitimdir. Çeşitli merkezlerde açılan kurslar, resmi kurum, özel kurum ve iş yerlerinde düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları yaygın eğitim etkinlikleridir. Formal eğitimle informal eğitimi birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Aynı anda hem formal, hem de informal eğitim gerçekleşebilir.

22 Yaygın Eğitimin Amaç ve Görevleri
Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara yönelik bir eğitimdir. > Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, > Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânlarını hazırlamak, > Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı benimsetici nitelikte eğitim yapmak,

23 > Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıklarını kazandırmak, > İktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, >Boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, > Kısa süreli ve kademeli eğitimi uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun mesleklerini edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, > Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların, hizmet içinde ve meslekle rinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

24 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
Türk Milli Eğitiminin tarih ve 2842 sayılı temel kanununun kapsamı 1. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; “Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesindeki esas olan amaç ve ilkeler; eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.” denilmektedir.

25 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
Genellik ve Eşitlik İlkesi: Eğitim kurumları; dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.(Madde 4) 2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları İlkesi: Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.(Madde 5) 3. Yöneltme İlkesi: Fertler; eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabili yetkileri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler (Madde 6)

26 4. Eğitim Hakkı İlkesi: Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. (Madde 7) 5. Fırsat ve İmkan Eşitliği İlkesi: Eğitimde kadın, erkek herkese fır sat ve imkan eşitliği sağlanır. 6. Süreklilik İlkesi: Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.(Madde 9) 7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği İlkesi: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

27 8. Demokrasi Eğitimi İlkesi: Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçe1de ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır, ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.(Madde II) 9. Bilimsellik İlkesi: Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yenilikle re, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

28 10. Planlılık İlkesi: Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim-insan gücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. 11. Karma Eğitim İlkesi: Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılma sı esastır. 1 eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız ve yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.(Madde 15) 12. Okul ve Ailenin İşbirliği İlkesi: Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağ (anır. Bu maksatla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birliklerinin kuruluş vs işleyişleri Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.(Madde 16)

29 13. Her Yerde Eğitim ilkesi: Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.(Madde 17)

30


"DERS:ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları