Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Sisteminde Ebeveyn Faktörü 06.01.20161 AİLE, bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Bireyin yaşamında çok önemli yer tutan beslenme,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Sisteminde Ebeveyn Faktörü 06.01.20161 AİLE, bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Bireyin yaşamında çok önemli yer tutan beslenme,"— Sunum transkripti:

1

2 Eğitim Sisteminde Ebeveyn Faktörü 06.01.20161

3 AİLE, bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Bireyin yaşamında çok önemli yer tutan beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim, psikolojik gelişim, eğitim,kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yer ve çevredir. 06.01.20162

4 EĞİTİM, kişide öğrenme yaşantıları yoluyla istendik davranış değişiklikleri oluşturma sürecidir. 06.01.20163

5 Türk Eğitim Sistemine bakacak olursak; okul dönemindeki en önemli ve sık görülen sorunlar içerisinde; ilkokullarda ve ortaokullarda görülen, devam sorunu, okula ilgisizlik, başarı ortalamasının düşük olması ve sosyo- ekonomik sorunlar gösterilebilir. Bu ve benzeri sorunlar Türkiye içerisinde okul sosyal hizmet sistemine olan ihtiyacı göstermektedir. 06.01.20164

6 Belirtilen bu sorunların çözümlenmesinde; Okullarda ve toplumlarda kaynakların bir araya getirilmesini kolaylaştırmak ve geliştirmek için okul sosyal hizmet uzmanlarının rollerinin kapsamının geliştirilmesi için bir mekanizma, kaynak koordinasyon takımıdır. 06.01.20165

7 Kaynak koordinasyon takımlarının üyeleri okul sosyal hizmet uzmanları, sosyal psikolog, okul danışmanları, hemşireler, okul bırakma danışmanları, sağlık eğitim personeli, okul sonrası program personeli, güvenli ve uyuşturucudan kurtarma okul çalışanları, okul yöneticileri, sınıf öğretmenleri, diğer çalışanlar ve ebeveynlerdir. 06.01.20166

8 7

9 Çocuğun doğduğu andan itibaren ilk sosyal çevresi ailesidir. Çocuğu en iyi tanıyan ve çocukla en çok beraber olan ve gelişimsel süreci boyunca çocuğu en çok destekleyen yine ailesidir. 06.01.20168

10 Çocuğun gelişimi ve eğitiminde doğal eğitimci rolünü üstlenen anne- babaların önemi uzun yıllar göz ardı edilmiş, eğitimde uygulayıcı olmaktan çok bilgi alıcı rol oynamışlardır 06.01.20169

11 Anne Baba-Sosyal Hizmet İşbirliği Anne-baba ile sosyal hizmet uzmanı işbirliği, anne babalar ve okul personelinin öğretim amaçlarına ulaşmada birlikte çaba göstermesi olarak tanımlanabilir. 06.01.201610

12 Anne baba ve sosyal hizmet uzmanları(SHU) etkili çalışmalar düzenleyebilen güçlü bir ekip oluştururlar. 06.01.201611

13 Bu ekibin gerçekleştireceği üretken bir anne-baba ile shu işbirliğinin okul personeline sağladığı yararlar olduğu kadar anne babalara ve en önemlisi çocuklara önemli yararlar sağladığı bilinmektedir. 06.01.201612

14 Üretken bir anne baba öğretmen işbirliğinin u z manlara ve shu’ya sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir: Anne babanın ve çocuğun beklentilerinin, gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çocuğun okul dışındaki yaşantısı için önemli olan birçok davranışın belirlenmesinde daha anlamlı veriler elde edilmesine yardımcı olur. 06.01.201613

15 Uygun davranışların hem ev hem de okul ortamlarında pekiştirilmesi için daha fazla olanak sağlar. Öğretmenin çocuklara kazandırdığı becerilerin genellenmesinde çok önemli olan doğal ortamların daha etkili duruma getirilmesine katkıda bulunmaktadır. Böylece öğretimin amaçlarına ulaşma kolaylaşmaktadır. 06.01.201614

16 Anne babaya çocuğun okul programı ve bu programa nasıl katılabileceği konusunda bilgi sağlar. Okul programlarının olumlu etkilerinin evde de sürdürülmesinin yollarını arar. 06.01.201615

17 Çocuğun ev yaşamı için uygun olacak işlevsel davranışları öğrenmelerine yardımcı olacak becerileri geliştirir. Anne babalara sağlayacağı tüm bu yararlar çocuklarının eğitimi için daha fazla katılımcı olmalarını da beraberinde getirecektir. 06.01.201616

18 Çocuğun en önemli iki çevresi arasında tutarlılık sağlanır. Çocuğun gelişimi ve öğrenmesi için daha çok fırsat sağlanır. Çocuk için işlevsel olacakdaha becerilerin kazandırılmasına da yardımcı olur. 06.01.201617

19 Öğretmenlerin, anne babalarla etkili bir işbirliği kurmasını engelleyen tutum ve davranışları genellikle şöyle sıralanabilir: Anne babaları çaresiz kişiler olarak görme, Uzak ve mesafeli davranma, Anne babaları psikolojik sorunları olan insanlar olarak görme, 06.01.201618

20 Çocuğun bu durumlarından anne babaları sorumlu tutma, Anne babaları yetersiz görme, Anne babalara ilişkin olumsuz beklentiler içinde olma, Anne babaları çeşitli terimlerle etiketleme eğiliminde olma 06.01.201619

21 Buna bakılarak okul içerisinde aile çocuk ve okul yönetimi arasında etkili bir iletişim ve arabuluculuk sağlanması adına bir sosyal servis ve sosyal hizmet uzmanının bulunması gereklidir. 06.01.201620

22 Anne babalar da etkili öğretmen anne baba işbirliğinin kurulmasını engelleyen tutum ve davranışlara sahip olabilirler: Anne babaların ekonomik yetersizlikleri, Öğretmenle işbirliği yapmadaki isteksizliği, Evdeki diğer aile bireylerinin sorumluğunun fazla olması, Evdekilerin gerektiği kadar sorumlu davranmamaları 06.01.201621

23 Günümüzde anne babaların eğitime katılmaları görüşünü destekleyen nedenler şöyle belirtilebilir Aileler çocuklarının gerçek durumunu herkesten daha iyi bilirler ve onları daha iyi tanırlar. Çocuklarının öğrenmeleri ile daha ilgilidirler. Çocuğun eğitime başladığı andan itibaren, onun eğitim programına doğrudan katılan ilk yetişkin grubu ailelerdir. 06.01.201622

24 Aileler toplum tarafından kendilerine ve çocuklarına sağlanan eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmada etkili olabilirler. Aileler, gün boyunca çocuklarına eğitim hizmeti veren ekip tarafından alınan kararları izleyebilir ve uygulayabilirler. 06.01.201623

25 Okul Toplum İşbirliği Örnekleri 21.Yüzyılın Okulu; 0-12 yaş arasında yer alan çocukların okul temelli ve okul bağlantılı çocuk bakım ve aile destek programlarıdır. Aile merkez alınır, toplumsal kaynaklarla bağlantı kurulur. 06.01.201624

26 Comer-Zigler(CoZi) Girişimi; güçlü bir okul topluluğu yaratma ve okul programının her parçasına aileleri dahil etme hedeflerini kapsayan bir programdır. Çocuk merkez alınır; işbirlikçi, aile destek sosyal hizmetlerini kapsamaktadır. 06.01.201625

27 Aileler ve Okullar Birlikte(FAST); düşük gelirli izole edilmiş olan aileleri merkez almaktadır. Genel amacı; risk altında bulunan gençlerin toplumda evde ve okulda başarılı olmalarını sağlamak ve böylece gençler arasındaki başıboşluğu, şiddeti, bağımlılığı, ve okul bırakmayı içeren problemleri en az düzeye indirmektir. 06.01.201626

28 Proje FAST, Çocuklara Yardım Toplum Okulu, Okullarda Topluluklar, Foshay Öğrenme Merkezi ve Elizabeth Öğrenme Merkezi bu örneklerdir. 06.01.201627

29 20.Yüzyıl okulu projesi Bu proje genel anlamda okulu eğitim gören çocuğun ve ailesinin 2. evi yapmaya çalışmaktadır. Bu anlamda okul yalnızca içerisinde çocukların eğitim gördüğü bir kurum olarak kalmayıp bununla birlikte öğrencilerin ailelerinde danışmanlık hizmeti veren, sosyo- ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin bu sorunlarının çözümü için yardımcı olmak, hafta sonları ve okul saatleri dışında da okul da gerek ebeveynlere gerekse öğrencilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin devam ettiği bir sistemi kapsamaktadır. Bu sistemin uygulandığı okullarda devamsızlık süresinin önemli bir ölçüde azaldığı ve öğrencilere verilen eğitimin -ebeveynlerin de aktif bir şekilde katılımı sağlanmasıyla birlikte- kalitesi artmıştır. Bu proje tüm bu danışmanlık hizmetleri ve sosyoekonomik destekleri dil din cinsiyet ayrımı gözetmeden herkese sağlamaktadır. Bu tarz bir hizmetin herkese eşit koşullarda verilmesi eğitimdeki başarının orantısal bir biçimde artışında çok önemli rol oynamaktadırlar. 06.01.201628

30 FAST PROJESİ Bu proje genel anlamda okul içerisinde sosyo-ekonomik olarak sorunlar yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim kalitesini yükseltmeye odaklanan bir yaklaşımdır. Bu anlamda asıl odak nokta bu çocukların aileleri olmaktadır. Temel anlamda ailelerin sorunları çözülerek çocuğun eğitim durumundaki kalite artırılmaya çalışılmıştır. Bu projenin uygulandığı okullarda problemli çocuklarda görülen devamsızlık sorunun büyük ölçüde çözüldüğü tespit edilmiştir. Ailelerle yapılan çalışmalar da ailelerin okul ile daha fazla iletişime girdiği ve bu proje sayesinde çocuğun eğitiminde ebeveynlerin de eğitime katıldığı gözlemlenmiştir. 06.01.201629

31 Co-zi Girişimi Bu proje okulda çok çeşitli meslek gruplarından –kilise papazı, avukat, psikolog, işadamları vb.- insanları okulun çatısı altında birleştirerek sistematik yardım organizasyonların planlanmasını kapsamaktadır. Buradaki temel amaç eğitim gören çocukların ebevynleri ile ilgili problemleri çeşitli meslek grubundaki elemanlarla birlikte toplumsal kaynakları harekete geçirerek ailenin durumu düzeltilerek eğitim gören öğrencinin de eğitim başarısının da artırılması amaçlanmaktadır. Diğer projelerde olduğu gibi bu proje de ebeveynlerin okul ile iletişimlerini arttırmış sonuç olarak eğitim gören çocukların devamsızlık problemleri büyük oranda çözülmüş ve eğitimlerindeki başarıları arttırılmıştır. 06.01.201630

32 Aile iletişim ve Eğitimi için Kullanılacak Yöntemler 1.Bireysel aile görüşmeleri 2.Aile ile telefonla görüşme 3.Mektuplaşma 4.Küçük gruplarla aile toplantıları 5.Büyük gruplarla aile toplantıları 6.Ev ziyaretleri 06.01.201631

33 06.01.201632

34 Kaynakça Yasemin ÖZKAN-Okul Sosyal Hizmeti Charles ZASTROW; Sosyal Hizmete Giriş- 2013 Serap KARAKAYA-İlköğretim Okullarında Ailenin Eğitime Katılımı ve Okul Sosyal Hizmeti-2012 Akdeniz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Eğitim Sunusu Vikipedi Sayfası(Tanımlar için) 06.01.201633

35 Hazırlayanlar: Fazilet Çolak Hande Kayacı Hatice Kübra Coşkun Sena Kırpık Yunus Bayram Teşekkürler


"Eğitim Sisteminde Ebeveyn Faktörü 06.01.20161 AİLE, bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Bireyin yaşamında çok önemli yer tutan beslenme," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları