Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel İlkeler : Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel İlkeler : Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:"— Sunum transkripti:

1 Temel İlkeler : Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:
Kariyer Liyakat Sınıflandırma Temel İlkeler : Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır: Sınıflandırma: A) (Değişik: 31/7/ /2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Kariyer : B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Liyakat : C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

2 Kariyer sisteminin teknik unsurları
hizmet sınıfı derece kademe kadro Sınıf, kariyer sisteminin alt unsuruna dönüşmüştür; kadro da genel sistemin değil kariyer sisteminin alt unsuru olmuştur.

3 Hizmet Sınıfları-657/36 Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

4 Derece. Derece memurluk sisteminde görevin önemi ve sorumluluğunda artışı içeren yükselme adımıdır. Madde 68 – (Değişik: 12/2/ /5 md.) A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için: a) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır.

5 B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.

6 Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

7 Kademe ve Kademe İlerlemesi:
Kademe, memurluk sisteminde ilerleme göstergesidir. Kademe, her derecenin içinde bir yıllık hizmet süresi anlamına gelir. Kademe ve Kademe İlerlemesi: MADDE 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. Ayrıca, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

8 Kariyer Sisteminin Temel İlkeleri
Kariyer sistemi, memurluğun bir yaşamboyu meslek olarak kabulü anlayışına dayanır. Hizmete giriş, yasayla belirlenmiş hak, ödev ve yükümlüklerin de peşinen kabul edilmesini gerektirir. Sistemi tanımlayan başlıca özellikler : Yaşamboyu meslek ilkesi: hak – ödev - yasaklar Hizmete giriş İçeriden ve hizmet süresine bağlı düzenli yükselme Üst görevlere hizmet içinde yetişme Eşit işe eşit ücret değil sosyal ücret Aileyi de kapsayan geniş sosyal güvenlik

9 1. Yaşamboyu meslek ilkesi
Devlet Memurları Kanunu’nun made 6-31 arasında kalan ve memurların “ödevleri ve sorumlulukları”nı, “genel hakları”nı, uyacakları “yasaklar”ı belirleyen kurallar, bu mesleğe girenlerin yaşamları boyunca yalnızca kendileri değil aileleriyle birlikte ve yalnızca hizmet içinde değil hizmet dışında da belli bir yaşam tarzını kabul etmelerini gerektirir. Memurluk devleti temsildir. 6,7,8,17,18,21,24,25.... Memurun, devleti temsilden ayrı olarak, bir de doğal kişiliği vardır. (657/md.14, 16) (657/md.15-31) Memurluk, temsili ve doğal kişiliklerden başka bir de mesleki kişiliğe sahiptir. (657/md.22)

10 2. Hizmete giriş: En alt dereceden ve diplomaya göre
Kamu hizmetleri dikey olarak 10 sınıfa, tüm sınıflar yatay olarak eğitim düzeylerinden oluşan ana basamaklara ayrılmıştır. Her sınıfta, ilkokul mezunları hizmete 15. dereceden; ortaokul mezunları 14. dereceden; liseyi bitirenler 13. dereceden; yüksekokulu bitirenler 9. dereden giriş yapabilmektedirler. Memurluk hizmetine ilk girişte herhangi bir dereceden başlamak sözkonusu değildir. Türkiye’de memurluğa 18 yaşından itibaren ve enaz ortaokul mezunu olarak girilebilir. Yaş bakımından 15 yaşı tamamlamış olmak, eğitim bakımından ise ilkokul mezunluğu kural-dışı durumlar olarak kabul edilmiştir. (657/40-41)

11 3. İçeriden yükselme (=kapalı kariyer sistemi)
Hizmete giriş en alt basamaktan olunca, kariyer sisteminde yükselmelerin mesleğin içinden gerçekleşmesi kendiliğinden sonuçtur. Kariyer sistemi, Amerikan iş sınıflamasının tersine, çalışanların kamu ile özel sektör arasında mekik dokuma hareketini tanımaz. Bu yönüyle kariyer sistemi temelde “kapalılık” özelliği taşır. ANCAK (657/77) (657/36-ortak hükümler-c) “68/B”

12 4. Üst görevlere hizmet içinde yetişme (hizmet-içi eğitim)
Kariyer sistemi, kişinin hizmete girdiğinde hizmetin gereklerini yerine getirecek yeterliğe sahip olduğu varsayımına dayanır. Bu özellik, diploma ile belgeli ve hizmete giriş sınavı ile kanıtlanmış haldedir. Memur, bu kabul nedeniyle aylığını işçi gibi çalışmasının sonunda değil de hemen çalışmaya başladığında peşin olarak alır. Bu kabul nedeniyle, memur o anda yapmakta olduğu iş için değil bir sonraki adımda yapacağı işler için yetiştirme programlarına alınır. Hizmet içi eğitim, memurluğun bir sonraki üst göreve hazırlanmasına odaklanmış yapısıyla sistemde oldukça ağırlıklı bir yer tutar. Devlet Memurları Genel Eğitim Planı (657/ ) Kurumlar hizmete eleman yetiştirmek için okullar kurabilir Yurt dışı programlara öğrenci ve eleman gönderebilir

13 5. Sosyal ödeme ilkesi Kariyer sisteminde memurlara yapılan ödemeler, iş sınıflaması sisteminden farklı olarak eşit işe eşit ücret ilkesine göre değil, memurun devleti temsil gücüyle toplumsal geçim ve saygınlığı arasında kurulan dengeye göre belirlenir. Ödemeler yalnızca parasal değil, parasal ödemelere ek olarak makam arabası, lojman, tatil kampı..... gibi çeşitli tahsisleri de içerir.

14 6. Geniş sosyal güvenlik ilkesi
Memurun kamu gücünü kullanma ve temsil etme özelliği, sosyal güvenlik haklarının diğer çalışan kesimlerden önce memurluk sisteminde doğmuş olmasının nedenidir. Emeklilik hakkı, hastalık ya da sağlık sigortası, aileleri de kapsayan tedavi yardımları, konut tahsisi, çocuk bakımevi, dinlenme tesisi gibi olanaklar, kariyer sisteminin memur statüsünde çalışanların başlıca kazanımları arasında yer almaktadır. Memurluk, hizmet sırasında ve hizmetle ilişki kesildikten sonra, kişinin son derece örgütlü, güçlü ve büyük bir yardımlaşma-dayanışma ağı içinde yer alması anlamına gelmektedir. Bu yapı, yaşamboyu bağlanılan bir mesleğin gereklerini yerine getirebilmek için doğmuş temel özelliklerden biridir.

15 657’de LİYAKAT İLKESİ (Madde 3) Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

16 hem hizmete giriş hem de hizmette kalış bakımından
KAYIRMA SİSTEMİ Kamu görevlerinin hem hizmete giriş hem de hizmette kalış bakımından belli bir sosyoekonomik zümreye, belli bir ideolojiye, siyasal partiye, etnik-mezhebi alt kültüre aidiyet ya da bağlılık ölçütüne göre dağıtılmasıdır. LİYAKAT SİSTEMİ Kamu hizmetine girişin, hizmet içinde her türlü ilerleme ve yükselişin, tüm yurttaşlara açık olduğu ve bu süreçlerin yalnızca göreve uygunluk, yeterlik, başarı ölçütüne dayandırıldığı sistemdir.

17 GÜNÜMÜZDE LİYAKAT SİSTEMİ
1- Uygunluk İlkesi Gereğince Hizmete Alma Memurluğa Giriş Koşulları *T.C. Vatandaşı Olmak *18 yaşını tamamlamış olmak *Ortaöğretim mezunu olmak *Kamu haklarından mahrum bulunmamak *Çeşitli suçları işlememiş olmak *Askerlik *Görevine engel vücut ve akıl hastalığı olmamak

18 TARAFSIZLIK İLKESİ GEREĞİNCE MEMUR GÜVENCESİ
657 sayılı kanun hizmet (memur) güvencesini 5 temel araçla sağlamıştır. Bunlar: 1- Hükümetlere karşı kanun güvencesi 2- İdareye karşı statü güvencesi 3- Görev ve görev yeri güvencesi 4- Yargıya başvurma güvencesi 5- Üçüncü kişilere karşı kamu davasıyla korunma ve yargılanma güvencesi

19 1- Kanun Güvencesi Memurların hak, ödev ve yükümlülükleri kanunla düzenlenir. Anayasa mad.128: “memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.”

20 2- Statü Güvencesi Memur ciddi bir kusur işlemedikçe, memurluk statüsünden çıkarılamaz. Memurluk statüsünden ya da devlet memurluğundan çıkarılma en ağır disiplin cezasıdır.

21 3- Görev ve Görev Yeri Güvencesi
Görev güvencesi, memurun herhangi bir kamu görevinde çalışma güvencesi değil, hizmet sınıfı içinde kazanılmış hak aylığında olan bir görevde çalışma hakkıdır. Görev ve görev yeri değişikliği 1-Sınıflararası nakil 2- Kurumlararası nakil 3- Kurumiçi nakil şeklinde yapılmaktadır.

22 4- Yargıya Başvurma Memurlar, kendi kurumlarına karşı hem resmi hem de kişisel işleriyle ilgili olarak başvuruda bulunma, yöneticileri ya da kurumları tarafından kendilerine uygulanan eylem ve işlemlere ilişkin olarak şikayet etme ve dava açma haklarına sahip kılınmıştır.

23 5-Üçüncü Kişilere Karşı Korunma
A- Kamu Davasıyla Korunma: Memurlara haksız yere suçlama yapanlar kamu davasıyla cezalandırılır. B- Özel yargılanma: Memurlar görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı özel yargılama hükümlerine tabidirler sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN


"Temel İlkeler : Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları