Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUMLUCA TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUMLUCA TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00."— Sunum transkripti:

1 KUMLUCA TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00

2 MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKAMIZ Misyonumuz: Borsamızdan hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, borsamız ve üyelerimizin eğitim ve gelir seviyesini yükseltmek, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak için mevzuat ve mesleki kurallara uygunluktan taviz vermeden, kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak borsa hizmeti sunmaktır. Vizyonumuz: Üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Borsamızı güçlendirmek, bölgede öncü kuruluş haline getirmek. Kalite Politikamız: Borsa olarak, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yasaların bize verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimizi kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda yapılmasını sağlamak, personelin sürekli eğitimi ile üye memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır. Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

3 BORSAMIZ Borsamız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 12/11/2001 tarihli 75 sayılı onayı ile kurulmuştur. 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alımı-satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumdur. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

4 BORSAMIZIN GÖREVLERİ Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

5 BORSAMIZIN GÖREVLERİ Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

6 BORSAMIZIN GÖREVLERİ Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

7 MECLİS ÜYELERİMİZ Meclis Başkanı: Ekrem KARAKAYA Meclis Başkan Yardımcısı : Hamdi KARAKOYUNLU Meclis Katip Üyesi:Yunus ÖZ Meclis Üyesi :Fatih DURDAŞ Meclis Üyesi :Ahmet KAYA Meclis Üyesi:Süleyman KÖKSAL Meclis Üyesi : İsmail KARAKÖSE Meclis Üyesi : Ali AVCI Meclis Üyesi: Aykut ÇETİN Meclis Üyesi : Rıdvan NACAKÇI Meclis Üyesi : Tolga ÇEVİK Meclis Üyesi: Mehmet ATICI Meclis Üyesi : Mehmet ÖZÇETİNKAYA Meclis Üyesi : Ali ADRASAN EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

8 MECLİS Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulanan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğin seçilemezler. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

9 MECLİSİN GÖREVLERİ Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak. Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

10 MECLİSİN GÖREVLERİ Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. Yurtiçi ve dışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

11 MECLİSİN GÖREVLERİ Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile Borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. Borsa çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

12 YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ Yönetim Kurulu Başkanı: Fatih DURDAŞ Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.: Ahmet KAYA Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.:İsmail KARAKÖSE Sayman Üye: Süleyman KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi : Ali AVCI EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

13 YÖNETİM KURULU Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan borsalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Bir borsanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın meclisinde görev alamaz. Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile en geç toplantının başlamasından önce, gündeme yeni madde eklenir. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

14 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak. Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek. Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

15 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

16 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek. Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

17 YÖNETİM KURULU Yönetim kurulunun yetkilerinin devri: Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

18 BORSAMIZ PERSONELİ Genel Sekreter : Eşref AYDIN Tescil Memuru :Meltem KAYACIK Tescil Memuru : İbrahim KARATEKE Akreditasyon Sorumlusu : İbrahim KARATEKE Akreditasyon Sorumlusu Yrd.: Meltem KAYACIK Kalite Yönetim Temsilcisi : Meltem KAYACIK EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

19 MALİ POLTİKAMIZ Kumluca Ticaret Borsası gelirini güvenli, kazançlı ve değer kaybetmeyecek bir şekilde değerlendirmek için planlama yapar. Kumluca Ticaret Borsası uygun yatırım araçlarını kullanarak gelirini arttırmayı hedefler. Gelirimizi ve mevduatımızı verimli bir şekilde yönetmek. Mali risklerimizi değerlendirerek önlem almak. Gelirimizi üyelere daha iyi hizmet sunmak, üyelerin geliştirilmesini sağlamak için günün ekonomik şartlarına uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirmektir. Yatırım kaynaklarını takip ederek gelirimizi arttırmaktır. Ekonomik göstergeleri takip ederek verimli yatırım kaynaklarını kullanarak gelirimizi arttırmaktır. Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00

20 ŞİKÂYET POLİTİKAMIZ Üyelerimizin şikâyet ve taleplerini, yasal mevzuat şartları doğrultusunda üyelerimizi memnun ederek çözüme kavuşturan müşteri odaklı borsacılık hizmeti sunmaktır. Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00

21 HABERLEŞME POLİTİKAMIZ Üyelerimizin görüşleri doğrultusunda etkin haberleşme araçlarını kullanmak, Bilginin zamanında ulaşmasını sağlamak, Haberleşme araçlarının etkinliğinin izleyerek yöntemimizi sürekli iyileştirmek Personelimizin haberleşme teknolojisini izleme ve yenilikleri kullanma konusunda bilgilendirmek Üyelerimize tercih ettikleri iletişim araçları konusunda danışarak tercih ettikleri yöntemleri kullanmak. Haberleşme yöntemlerinde teknolojiye ayak uydurmak. Doğru ve zamanında bilgi vermek. Haberleşme yöntemlerinin etkinliğini izlemek. Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00

22 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ Personel alımında eşit davranmak, nitelikli personeli seçmek, Personelin eğitimine önem vermek, Personel memnuniyetini sağlamak, Personel haklarını korumak. Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00

23 ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ Üyelerimiz için erişilebilir olmak Üyelerimizin beklentilerini karşılamak, Üyelerimizin kurumsallaşması ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunmak, Üyelerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00

24 BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ Borsamızdaki varlıkların güvenliğini sağlamak. Kesintisiz hizmet sunmak için gerekli önlemleri almak. Bilgi güvenliği konusunda tüm personelimizin bilgi güvenliği riskleri, politikalar, talimatlar konusunda eğitim almalarını sağlamak. Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00

25 ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER Tescil İşlemleri Üye Kayıt İşlemleri Belge Vermek Üye Köşesi - Bilgisayar Hizmeti - İnternet – Wifi Hizmeti - Dergi Hizmeti Online Tahsilat İşlemleri EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

26 BORSAYA KAYIT ZORUNLULUĞU Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’ sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

27 BORSAYA KAYIT ZORUNLULUĞU Borsaya kayıt zorunluluğu olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

28 BORSAYA KAYIT ZORUNLULUĞU Merkezi borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

29 TESCİL İŞLEMLERİ 5174 SAYILI KANUNUN 46. MADDESİ  Borsa İşlemlerinin Tescili: Borsaya tabi maddeleri üzerinden alım satım muamelelerinin borsaya tescili zorunludur. Tescil işlemleri en geç otuz gün içinde borsaya bildirilmesi gerekmektedir. Tescil işlemi otuz gün içerisinde gerçekleşmediği takdirde tescil ücreti %50 fazlasıyla tahsil edilir. Borsamızın tescil ücreti %0,1 (binde bir)’ dir. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

30 TESCİL İŞLEMLERİ Borsada Tescil İşleminin Yapılmadığı Durumlarda EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org Zirai Ürünler İçin Üretici Ürün Tüccar veya Sanayici MALİYE % 4 Stopaj Ödenme Bedel Kasaplar İçin Müstahsil Canlı Hayvan Kasaplar MALİYE % 2 Stopaj Ödenme Bedel

31 TESCİL İŞLEMLERİ Borsada Tescil İşleminin Yapıldığı Durumlarda EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org Zirai Ürünler İçin Müstahsil Tüccar Veya Sanayici MALİYE % 2 Stopaj Ödenme Tüccar TİCARET BORSASI % 0.1 Tescil Ücreti Tüccar Kasaplar İçin MüstahsilKasaplar MALİYE % 1 Stopaj Ödenme TİCARET BORSASI % 0.1 Tescil Ücreti

32 ÜYELİK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR Gerçek Kişi Kayıt Belgeleri Gerçek Kişi Kayıt Formu İkametgah İlmuhaberi Noterden tasdikli imza sirküleri Vergi Levhasının fotokopisi Ticaret Odasına kayıtlı ise Oda Sicil Kayıt Sureti veya Esnaf Odası kayıt sureti Taahhütname (Ticaret Borsasında) Kaşe 3 adet fotoğraf Kayıt Ücreti EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

33 ÜYELİK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR Tüzel Kişi Kayıt Belgeleri Tüzel Kişi Kayıt Formu Ticaret Sicil Tasdiknamesi Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 3 fotoğraf Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı (Vergi Levhasının fotokopisi) Taahhütname (Ticaret Borsasında) Kayıt Ücreti EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

34 AİDATLAR NE ZAMAN ÖDENİR ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ 5174 Sayılı Kanun gereğince, Kumluca Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir. Aidatların 1.Taksitlerinin son ödeme günü 30 HAZİRAN, 2. Taksitlerinin son ödeme günü 31 EKİM‘ dir. Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır. Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

35 ÜYE İSTEK VE BEKLENTİLERİ Sevgili Üyelerimiz, İstek beklenti ve şikayetlerinizi Web sayfamızda bulunan Öneri Şikayet Bölümü Borsamız girişinde bulunan öneri istek kutusuna 0242 887 3333 numaralı telefondan şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz. İstek ve şikayetleriniz gizlilik çerçevesinde ele alınıp sonuç hakkında size bilgi verilecektir. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

36 EĞİTİM / ETKİNLİK TALEPLERİNİZ Borsamız da yapılan anketler sonucunda siz sevgili üyelerimizden gelen talepler ve BORSAMIZ tarafından sizin ihtiyaç duyduğunuzu düşündüğümüz eğitimler belirlenerek Eğitim Planı oluşturulur. Bu plan çerçevesinde verilecek eğitimler sizlere SMS, web sayfası duyurular bölümü, WEB sayfasında bulunan ETKİNLİK TAKVİMİ bölümü, facebook aracılığı ile duyurulur. Eğitim ve etkinlik taleplerinizi anketler, web sayfamız, telefon aracılığı ile borsamıza bildirebilirsiniz. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

37 ÜYE ANKETİ Borsamız tarafından üye anketi yapılmaktadır. Anketler gizlilik çerçevesinde değerlendirilmekte ve sonuçları üyelerimize daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır. Anketleri objektif olarak doldurmanız SİZLERE daha iyi hizmet vermemizi sağlayacaktır. Üye Anketi web sitemizde ve Borsamızda bulunmaktadır. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

38 HEDEFLERİMİZ Borsamız tarafından 4 yıllık Stratejik Plan hazırlanarak BORSAMIZIN hedefleri belirlenmektedir. Hedeflerimize web sayfasında bulunan Stratejik Plandan ulaşabilirsiniz. Hedeflerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

39 FAALİYETLERİMİZ Borsamızın yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri web sayfamızdaki Faaliyet Raporundan takip edebilirsiniz. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

40 BİLGİ GÜNCELLEME Sevgili üyelerimiz bilgilerinizdeki değişiklikleri tarafımıza en geç 1 ay içinde borsamıza gelerek veya web sayfamızda bulunan “Üye Bilgileri Güncelleme Formunu” doldurarak bildirmeniz gerekmektedir. EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org

41 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ Telefon: 0 242 887 3333 Faks: 0 242 887 3130 E-Posta: bilgi@kumlucaborsa.orgbilgi@kumlucaborsa.org Web Sitesi: www.kumlucaborsa.orgwww.kumlucaborsa.org Adres: Yeni Mah. Ahmet Aliağa Bulvarı Ertürk APT. Kat:2 No:2 Kumluca / ANTALYA EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00 Kumluca Ticaret Borsası / www.kumlucaborsa.org


"KUMLUCA TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI EK-05 Tar/No:19.03.2015 /00." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları