Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME VE YÖNETİM. İŞLETME ; İnsan gereksinmelerini karşılamak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birim olarak tanımlanır. TİCARİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME VE YÖNETİM. İŞLETME ; İnsan gereksinmelerini karşılamak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birim olarak tanımlanır. TİCARİ."— Sunum transkripti:

1 İŞLETME VE YÖNETİM

2 İŞLETME ; İnsan gereksinmelerini karşılamak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birim olarak tanımlanır. TİCARİ İŞLETME: Kar amacı güden işletmelerdir. TOPLUMSAL İŞLETMELER: Toplumun bir kısım mal veya hizmet gereksinmelerini kar amacı gütmeksizin karşılamak üzere kurulmuş işletmelerdir.

3 YÖNETİM ; Bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında eşgüdüm sağlayarak, onları belli hedeflere yöneltme sürecidir.

4 1)Yönetim, “insanların”yönlendirilmesidir. İşletmenin insan gücü dışındaki varlıklarının (tesis, makine, malzeme, para, v.b) çalıştırılması ya da kullanılması doğrudan doğruya bir yönetim anlamına gelmez.Bu varlıkların yönetimi, onları kullanan insanların yönetimi ile dolaylı yoldan sağlanır.

5 2) Yönetim bir süreçtir. Başka bir deyişle yönetim, birbiriyle bağlantılı bir dizi çalışmayı içeren bir faaliyettir. Kapsam ve ayrıntıları değişmekle birlikte, satın almadan satışa, şeflikten genel müdürlüğe kadar hemen her konuda ve her yönetim basamağında söz konusu olan bu çalışmalar gruplandırılarak, genellikle ‘yönetimin temel işlevleri’ adı altında incelenmektedir.

6 Yönetimin Temel İşlevleri 1)Planlama 2)Örgütleme 3)Yürütme 4)Denetleme

7 Planlama; İşletmenin temel kuruluş amacının çizdiği genel sınırlar içinde uygulamaya dönük spesifik amaçların ve bu amaçlara ne şekilde ulaşılacağının belirlenmesidir. Planlama çalışmasını oluşturan unsurlar; -Ulaşılması öngörülen amacın belirlenmesi -Belirlenen amaca erişilmesini sağlayan yolların araştırılması -Eldeki seçeneklerden en uygun olanın saptanması -Saptanan seçeneğe göre, neyin, nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağını gösteren bir planın hazırlanması.

8 Hazırlanan planlar kısa ya da uzun vadeli olabilir. Uzun vadeli planlar, gelecekte birden fazla hesap dönemini (yılı) kapsarlar. Bunların tipik örnekleri “stratejik planlar” ile “yatırım projeleri”dir. Uzun vadeli planların çizdiği genel çerçeve içinde hazırlanan ve en çok bir hesap dönemini ilgilendiren kısa vadeli planlar ise genellikle “bütçeler” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

9 Örgütleme; Hazırlanan planların uygulanmasını sağlayacak yapı ve düzenin kurulmasıdır. Bu amaçla işletmede yürütülmesi gereken çalışmalar; -İşletmede yapılacak işlerin “iş bölümü” ve “uzmanlaşma” ilkeleri göz önünde tutularak ana ve alt gruplara ayrılması, -Bu iş gruplarından her birisini yapacak işlevsel örgüt birimlerinin (işletme bölümlerinin) kurulması, -Bölüm yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi -Bölümlerde çalışacak personelin seçimi -Her bir bölümde uygulanacak çalışma yöntemleri ile iş akışlarının belirlenmesidir.

10 Yürütme; örgütleme ile oluşturulan düzenin, planları uygulamaya koymak üzere harekete geçirilmesi ve aksamadan işlemesinin sağlanmasıdır. “Yöneltme” adı da verilen bu işlev, yönetimin etkin yönünü oluşturur. Gerçekten, burada yönetici astlarına yönelmiş olup, doğrudan doğruya onları yöneltme eylemi içerisinde bulunmaktadır. Bu bakımdan, yürütme işlevini yerine getirirken, yöneticiyi seyir halindeki bir geminin kaptanına benzetmek olanaklıdır.

11 Yürütme işlevi içerisinde yer alan yönetim çalışmalarına aşağıdaki tipik örnekler gösterilebilir: -Yazılı veya sözlü emirler vermek, -Ortaya çıkan anlık sorunlara hemen çözüm bulmak, -Yönetimi altında bulunan kişi ve gruplar arasındaki tartışma ve sürtüşmelerde hakemlik yapmak, -Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin astları tarafından kullanımını gözetiminde bulundurarak,verimsizlik ve savurganlıkların ortaya çıkmasını önlemek.

12 Denetleme; geniş anlamıyla, yürütülen çalışmaların ve ulaşılan sonuçların planlara uygunluğunun sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu da iki şekilde karşımıza çıkmaktadır; (1) Önleyici denetim, (2) Düzeltici denetim. Önleyici denetim, planlardan sapmalar meydana gelmeden önce tespite çalışan denetim şeklidir. Düzeltici denetim, sapmaların olup olmadığını ve eğer varsa ortadan kaldırılmaları amacıyla ne gibi önlemlerin alınabileceğini belirleyen denetim şeklidir.

13 TİCARİ YATÇILIK SEKTÖRÜ’NDE Faaliyet Gösteren Firmalar İçin Şirket İçi Organizasyon Şeması

14 MUHASEBE SATIN ALMA İNSAN KAYNAKLARI DENİZ İŞLETME TURİZM İŞLETME SATIŞ PAZARLAMA A TEKNESİ B TEKNESİ C TEKNESİ YURTİÇİ PAZAR YURTDIŞI PAZAR GENEL MÜDÜR YARDIMCI UNSURLAR ANA UNSURLAR

15 DENİZ İŞLETME: - Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi -Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi -Bakım – tutum kayıtları, yazışmalar -Teknik işletmecilik kapsamında personel idaresi, eğitimi, güvenlik ve ikmal yönetimi -Malzeme takibi, kayıtların tutulması, ihtiyaçların ve ikmalin planlanması

16 TURİZM İŞLETME: -Teknelerde verilen konaklama hizmeti dahilinde turların organize edilmesi -Yolcularla ilgili tüm bilgilerin (Yolcunun ülkesinden çıkışından ülkesine varana kadar süren tüm süreçteki ) kayıt altına alınması ve konuyla ilgili operasyonların yönetimi -Transfer işlemlerinin yönetimi -Tekne personelinin hizmet sektörü bakımından idaresi

17 PAZARLAMA: Bireysel ve kurumsal amaçları tatmin edecek değişimleri sağlamak üzere, ürün, hizmet ve fikirlerin şekillendirilmesi ( üretilmesi ),fiyatlandırılması, dağıtım ve tutundurulmasını planlama ve uygulama sürecidir.

18 SATIŞ: Gelecekte müşteri olması muhtemel bir şahsı,mal ya da hizmet satın alabilmesi için ikna ve yardım etmek ve müşteri durumunda bulunan kimseyi ticari yönden anlamı olan bir fikir üzerinde olumlu harekete (satın almaya) sevk etmekle ilgili şahsi veya gayrişahsi işlemlerdir.

19 MUHASEBE: İşletmelerin faaliyet dönemlerine ilişkin, yaşadıkları ekonomik ve finansal olaylarının,parasal görünümlerine (veya gerektiğinde sayısal verilerine) ait bilgileri; Toplayıp biriktiren, kaydedip sınıflayan, özetleyen ve bu bilgiler ışığında elde edilen sonuçları yorumlayarak raporlar halinde işletmeyle ilgilenen kişi ya da kuruluşlara sunan bir bilim olarak tanımlanabilir.

20 Muhasebe iki ana kola ayrılır: 1) Finansal Muhasebe (Genel Muhasebe) a) Vergi Muhasebesi b) Ticaret Muhasebesi 2) Yönetim Muhasebesi (Analitik Muhasebe)

21 1)Finansal Muhasebe: İşletmenin finansal durumunu etkileyen olay ve işlemlerin para birimiyle ölçülen sonuçlarını işletme dışındaki kişi ve kurumlara bildirmektir. Bu kişi ve kurumlar devlet organları, kredi kuruluşları ve yönetici durumunda olmayan işletme sahipleridir. Yapılacak bildirimlerde ise bilanço ve gelir gider tablosu adlı iki rapor kullanılır.

22 Finansal Muhasebe; - Geçmişe dönük olup “gerçekleşmiş” olay ve işlemlere ait verilerle ilgilidir - Para birimi ile ölçülen değerler esastır - Toplanan veriler ile bunların ait olduğu olay ve işlemlerin fatura, makbuz, senet, bordro vb. gibi bir takım belgelerle kanıtlanması asıldır.

23 2) Yönetim Muhasebesi: İşletme yöneticilerinin sağlıklı kararlar alabilmeleri için sağlar ve ağırlıkla geleceğe yönelik çalışmalar için kullanılır. Genel muhasebe çalışmalarının dış standartlara uygun olma zorunluluğuna karşılık, yönetim muhasebesi iç dinamiklere göre düzenlenir.Finansal muhasebenin yasal ve kurumsal sınırlar içinde kalıplaşmış olmasına karşın yönetim muhasebesi daha anlaşılır, daha esnek ve yönetimin karar verme sürecinde daha etkilidir.

24 SATINALMA: Malzeme ve aygıtların şartnamelerinde belirtilen esaslar içinde, teknik ve ekonomik kurallara en uygun olanının seçimidir. İNSAN KAYNAKLARI: Kurumların kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için; insana odaklanmaları; yani şirket kültürüne uygun donanımlı ve doğru elemanların seçilip yerleştirilmesi, organizasyonu, ücretlendirilmesi, eğitilmesi, kariyer planlarının yapılması, motive edilmesi, değerlendirilmesi, iş güvenliği ile iş sağlığının korunup, gözetilmesi fonksiyonlarının tümüne verilen addır.

25 Hazırlayan : Arcan CAMGÖZ


"İŞLETME VE YÖNETİM. İŞLETME ; İnsan gereksinmelerini karşılamak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birim olarak tanımlanır. TİCARİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları