Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELKODER 27.07.2015 Implementation of the EU Regulatory Framework for Electronic Communication 2015 DEĞERLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELKODER 27.07.2015 Implementation of the EU Regulatory Framework for Electronic Communication 2015 DEĞERLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 TELKODER 27.07.2015 Implementation of the EU Regulatory Framework for Electronic Communication 2015 DEĞERLENDİRME

2 Avrupa 2020 Stratejisinin bir parçası olan «Avrupa İ çin Sayısal Gündem» Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında kabul edilmi ş tir. Sayısal Gündem 13 spesifik hedefe sahiptir. Bu hedeflere ili ş kin geli ş meler «Sayısal Gündem Karnesi» tarafından yıllık olarak de ğ erlendirilmektedir. 2015 Sayısal Gündem Karnesi ço ğ unlukla 2014 yılı verileri kullanılarak hazırlanmı ş tır. AÇIKLAMA 1 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

3 Sektör gelirlerine bakıldı ğ ında, Mobil ve sabit ses gelirlerinin dü ş tü ğ ü, sabit internet eri ş im ve hizmetleri ile mobil veri hizmetleri gelirlerinin artmakta oldu ğ u görülmektedir. SEKTÖR GELİRLERİNİN DAĞILIMI 2 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

4 SABİT x MOBİL SES TRAFİĞİ Türkiye’de oldu ğ u gibi AB’de de sabit ses trafi ğ i 2009 yılından itibaren dü ş meye ba ş lamı ş tır. Ancak, bu dü ş ü ş ün Türkiye kadar hızlı olmadı ğ ı görülmektedir. AB’de sabit ses trafi ğ i %37 iken Türkiye’de ise %6’dır. 3 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

5 SABİT GENİŞBANT GÖSTERGELERİ YNE (Yeni Nesil Eri ş im) kapsama oranı AB ortalaması %68’lere yükselmi ş tir Sabit geni ş bant evlerin %97’sine ula ş mı ş tır 100 Mbps ve yukarısındaki hızlarda yaygınlık oranı bir önceki yıla göre %80 artı ş göstermi ş tir. Sabit geni ş bantta yerle ş ik i ş letmecinin Pazar payı %41’e gerilemi ş tir. 4 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

6 Sabit geni ş bant hizmeti hanelerin %97’sine ula ş mı ş tır. Ancak bu hanelerin %30’unda sabit geni ş bant aboneli ğ i bulunmamaktadır. Sabit geni ş bant eri ş imine sahip hane halkı oranı %70’ler civarındadır. GENİŞBANT ABONE SAYISI-Hane halkı 5 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

7 >30 Mbps hızlarda yeni nesil eri ş im teknolojileri (VDSL, Cable Doscis 3.0 ve FTTP) AB’de hanelerin %68’ine ula ş mı ş durumdadır. Bu sonuçlara göre, sayısal gündem hedefleri konusunda gelinen nokta ş udur; 2013 yılına kadar herkese temel geni ş bant eri ş imi-2014 yılında tamamlandı 2020’ye kadar herkese yüksek hızlı (>30 Mbps) internet – 2014 yılında %68’ine ula ş ıldı GENİŞBANT TEKNOLOJİLERİ-Kapsama 6 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

8 Yeni nesil eri ş im abone sayısı toplam sabit geni ş bant abonelerinin %31’ine ula ş mı ş tır. YENİ NESİL ERİŞİM ABONE SAYISI- Gelişim Trendi 7 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

9 Yeni nesil eri ş im abonelerinin yakla ş ık %50’si Kablo (Docsis 3.0.), %23’ü VDSL, %13’ü FTTH, %12’si ise FTTB’dir. YENİ NESİL ERİŞİM ABONE SAYISI-Teknolojiye Göre 8 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

10 Sabit geni ş bant abone sayısına göre yerle ş ik i ş letmecinin Pazar payı %40’lara gerilemi ş tir. Türkiye’de bu oran halen %80’ler civarındadır. SABİT GENİŞBANT-Pazar Payları 9 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

11 Yeni nesil i ş letmecilerin DSL ba ğ lantılarının neredeyse tamama yakınının Tam YAPA ile oldu ğ u görülmektedir. SABİT GENİŞBANT-Erişim Yöntemi 10 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015

12 2014 yılında AB’de aylık 39 GB olan internet veri trafi ğ inin 2019 yılında 98 GB’a ula ş ması beklenmektedir. SABİT GENİŞBANT-İnternet Trafiği 9 Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015


"TELKODER 27.07.2015 Implementation of the EU Regulatory Framework for Electronic Communication 2015 DEĞERLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları