Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alanların Belirlenmesi ve Seçimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alanların Belirlenmesi ve Seçimi"— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

2 Alanların Belirlenmesi ve Seçimi
Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir.

3 Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

4 ALAN SEÇİMİ Alan seçimi, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen süre içinde yapılır. Alanını seçen öğrenciler, alana geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla ders yılı başından itibaren 1 ay içinde alanını değiştirebilir.

5 10.Sınıf Sonunda; 10 uncu sınıf sonunda bir üst sınıfa geçebilecek öğrenciler, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk 1 ayı içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden alan değişikliğini takip eden ilk ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınır.

6 Ortalama Yükseltme Sınavları
Okula devam edenler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Ortalama yükseltme sınavları yeni ders yılının başlamasından bir hafta önce bitecek şekilde bir defa yapılır ve bu sınavlarda öğrencilerin bulundukları sınıfta okudukları en fazla DÖRT dersten sınava katılabilirler. Ders yılı sonunda mezun olmalarına rağmen daha sonra yapılacak olan ortalama yükseltme sınavlarına girmek isteyen son sınıf öğrencilerinin mutlaka okul idarelerine bu durumu yazılı olarak bildirmeleri gerekir,

7 Sorumluluk Sınavları;
Sorumluluk sınavları alt sınıflara ait derslerden yapılan sınavlardır. Ders kesimi ve ortalama yükseltme sınavları ile beraber olmak üzere yılda 2 defa yapılır.

8 Not Düzeni Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. Puan                              Not                             Derece 85-100                             5                                 Pekiyi 70-84                               4                                 İyi 55-69                               3                                 Orta 45-54                               2                                 Geçer ————————————————————— 25-44                               1                               Geçmez 0-24                                 0                               Etkisiz

9 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
   Bir dersten yıl sonunda başarılı olmak için, - İkinci dönem notu en az GEÇER olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA olması gerekir. - Öğrenci yalnızca bir dönem notu almışsa, dönem notunun en az GEÇER olması gerekir. 1. Dönem Notu 2. Dönem Notu Yıl Sonu Notu Sonuç 1 MATEMATİK 3 2 Başarılı Başarısız 4 5

10 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Tüm derslerden başarılı olmak veya
   Okulumuz 9. Sınıf öğrencilerinin doğrudan sınıf geçebilmeleri için; Tüm derslerden başarılı olmak veya Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında bazı dersleri zayıfsa, YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINI Genel Lise Öğrencisi ise en az 2.50, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise öğrencisi ise en az 3.00 tutturmuş olmalıdır.

11 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASININ
HESAPLANMASINA BİR ÖRNEK

12 DOĞRUDAN SINIF GEÇME ÖRNEK 1. (Genel lise öğrencisi için)
DERS ADI 1.D. 2.D. Yıl Sonu Not 1 Türk Dili ve Edebiyatı 3 5 4 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik 6 Biyoloji 7 Fizik 8 Kimya 9 Sağlık Bilgisi 10 Yabancı Dil 11 Beden Eğitimi 12 Seçmeli Ders 1 (Bilgisayar) 13 Seçmeli Ders 2 (Müzik) 14 Rehberlik Yıl Sonu Başarı Ort. 118 / 32 = 3,68

13 DOĞRUDAN SINIF GEÇME ÖRNEK 1. (Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Öğrencisi için) DERS ADI 1.D. 2.D. Yıl Sonu Not 1 Türk Dili ve Edebiyatı 3 5 4 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik 6 Biyoloji 7 Fizik 8 Kimya 9 Sağlık Bilgisi 10 Yabancı Dil 11 Beden Eğitimi 12 Seçmeli Ders 1 (Bilgisayar) 13 Seçmeli Ders 2 (Müzik) 14 Rehberlik Yıl Sonu Başarı Ort. 142 / 36 = 3,94

14 OYS İLE SINIF GEÇME Tanım :
Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) : Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavdır. OYS sonunda, başarısız olduğu dersten GEÇER not alan Öğrenciler ve yıl sonunda notlarının ağırlıklı ortalaması İle sınıf geçme şartlarını taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçer. OYS sonunda sınıf geçemeyen Lise 1. Sınıf öğrencileri ve Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciler sınıf tekrar ederler.

15 Ders Yılında Başarının Tespiti
Öğrencinin başarısı , dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

16 Sınavlara Katılmayanlar
Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum, okul yönetimine yazılı olarak bildirilir."

17 Yıl Sonu Başarısının Tespiti

18 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta", b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az "Geçer"olması gerekir.

19 Doğrudan Sınıf Geçme Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00 Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

20 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı en fazla iki olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Alt sınıftaki dersler de dahil, ikiden fazla sorumlu dersi bulunanlar ise başarısız sayılırlar.

21 Sınıf Tekrarı a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.

22 Sınıf Tekrarı Orta öğretim süresince 1 defa yapılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanların dışındaki mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar, istemeleri hâlinde başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar ederler. Bunlardan sınıf tekrar etmek istemeyenler, sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilirler.

23 Okul Birincilerinin Tespiti
Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayrımı yapılmaksızın diploma notu en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir.

24 Geç Gelme, Devam-Devamsızlık
Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saatin ilk 5 dakikası dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.

25 Devam-Devamsızlık İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz.

26 Devam-Devamsızlık Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 7 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir.

27 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

28 Uyarma, Öğrencinin davranışlarında kusurlu olduğuna yazı ile dikkatinin çekilmesini,

29 “Mahrumiyet”, Öğrencinin belli bir süre için spor çalışmalarına, okul gösteri ve gezileri gibi ders dışı eğitici ve toplu faaliyetlere alınmamasını

30 Kınama, Öğrenciye cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının yazılı olarak bildirilmesini,

31 “Okuldan kısa süreli uzaklaştırma”,
Öğrencinin 1 günden 5 güne kadar okulun açık olduğu sürede okula devamına izin verilmemesini,

32 “Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma”,
Öğrencinin, başka bir okulda öğrenime devam etmek üzere bulunduğu okuldan uzaklaştırılmasını,

33 “Örgün eğitim dışına çıkarma”,
Öğrencinin devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramayacak şekilde okuldan tasdikname ile uzaklaştırılmasını,

34 “Öğretim yılı”, Okulların açıldığı günden bir sonraki öğretim yılının başlama tarihine kadar olan süreyi,

35 “Ders yılı”, Derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki kanaat dönemini veya iki dönemi kapsayan sü­reyi,

36 “Kanaat dönemi”, Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,

37 “Dönem”, En az 90 iş gününü kapsayan eğitim ve öğretim süresini, ifade eder.

38 Uyarma-Mahrumiyet-Kınama cezalarını gerektiren dav­ranışlar;
Görgü kurallarına uymamak, Okulda başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle ko­nuşmak, Okulu ve çevresini kirletmek, Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri yapma­mak, Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymamak, Okulda sigara içmek,

39 Uyarma-Mahrumiyet-Kınama cezalarını gerektiren davranışlar;
Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak, Dersle ilgili araç ve gereçleri yanında bulundurmamak, bu konuda uyarılara aldırış etmemek, Yalan söylemek, Duvarları, sıraları kirletmek, Okula geldiği halde özürsüz olarak derslere, törenlere, etütlere, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara, atölye, lâboratuvar ve uygulama çalışmalarına katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra ayrılmak ve okulu terk etmek, Okul kitaplığından, lâboratuvarlarından, atölyelerinden, pansi­yonundan veya spor yurdundan aldığı kitap, araç ve gereçleri geri vermemek, eksik vermek, kötü kullanmak,

40 Uyarma-Mahrumiyet-Kınama cezalarını gerektiren davranışlar;
Okul içinde veya dışında yöneticilere, öğretmenlere, arkadaşlarına ve okulun diğer personeline kaba ve saygısız davranmak, Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak,

41 Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar
Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başka­larını bu gibi davranışlara kışkırtmak, Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi, amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayırımcılığı körükleyici semboller taşımak, Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, siyasî partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilân, broşür ve benzeri pro­paganda araçlarını dağıtmak,

42 Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar:
Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalmak, Okul demirbaş eşyasına, kendisinin ve arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlâk dışı, ideolojik veya siyasî amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar yazmak, Yasaklanmış her türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak, Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildirmek, Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, Kumar oynamak veya oynatmak,

43 Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar
Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalmak, Okul demirbaş eşyasına, kendisinin ve arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlâk dışı, ideolojik veya siyasî amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar yazmak, Yasaklanmış her türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sok­mak veya yanında bulundurmak, Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildir­mek, Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, Kumar oynamak veya oynatmak,

44 Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar
Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak, özürsüz olarak bayram törenlerine gelmemek, Okul ve çevresinde kavga etmek,

45 Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar
Hırsızlık yapmak, Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak, Okulca verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak, bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak, Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilân ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, ya­pıştırmak, yazmak, okul araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmak, Okul sınırları içinde herhangi bir yeri okul yönetiminden izin­siz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları tahrip etmek,

46 Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar
Ders, sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak, Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara ve diğer görevlilere hakaret etmek, karşı gelmek, onların okulda veya eklentilerinde görevlerini yapmalarına engel olmak, Okula yaralayıcı, öldürücü silâh ve patlayıcı maddeler getirmek veya bunları bulundurmak, Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak, Okulda içki içmek, içkili olarak okula gelmek veya uyuşturucu madde kullanmak, Türk Bayrağı’na, Sancağı’na kasıtlı olarak saygısızlık yapmak, Millî ve manevî değerleri sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak, bu değerlere küfretmek,

47 Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar
Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, Okul içinde siyasî partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasî ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek; para toplamak veya bağışta bulunmaya zorlamak, Toplumun ortak değerleriyle bağdaşmayan ve eğitim-öğretim ortamını olumsuz yönde etkileyen davranışlarda bulunmak,

48 Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını Gerektiren Davranışlar:
Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü toplu eylemlere katılmak, Disiplin ile ilgili işleri ve disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek, Okulda uyuşturucu madde ticareti yapmak,

49 Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını Gerektiren Davranışlar:
Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak, Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmayı kışkırtmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmak, Okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okulun yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,

50 Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını Gerektiren Davranışlar
Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları kasıtlı olarak tahrip etmek, Okul içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silâh, patlayıcı maddeler kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddî ve manevî zarara yol açmak,

51 Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını Gerektiren Davranışlar
Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek, işkence yapmak veya yaptırmak, Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmezliği” ilkesine ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdî veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak, Yol kesmek, adam kaçırmak, haraç almak.

52 Okul Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Okul disiplin kurulunca alınan ve okul müdürünün onayı ile yürürlüğe konulan okul disiplin kurulu kararlarına karşı iti­raz etmek isteyen veli veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde okul müdürlüğü kanalı ile İlçe Öğrenci Disiplin Kuruluna itirazda bulunabilirler.


"Alanların Belirlenmesi ve Seçimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları