Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI Yatırım Ortaklıkları Yatırım Fonları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI Yatırım Ortaklıkları Yatırım Fonları."— Sunum transkripti:

1 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI Yatırım Ortaklıkları Yatırım Fonları

2 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 2 YATIRIM ORTAKLIKLARI

3 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 3 Aşağıda belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır.

4 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 4 PORTFÖY KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR VE ARAÇLAR a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulan ortaklıklara ait paylar, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve pay senetleri, c) Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, ç) Kira sertifikaları, repo, ters repo, future, opsiyon ve forward sözleşmeleri, d) Nakit değerlendirmek üzere yapılan Takasbank nezdindeki para piyasası işlemleri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları, e) Kurulca uygun görülen diğer varlık ve araçlar.

5 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 5 Esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25’ini, devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınmış Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırmış ortaklıklar A tipi, diğerleri B tipi olarak adlandırılır. PORTFÖY KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR VE ARAÇLAR

6 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 6 İŞLEVLERİ a)Ortaklık portföyünü oluşturmak, işletmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak, b) Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve şirketlerin durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmak, c) Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak, ç) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak.

7 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 7 KURULUŞ ŞARTLARI Ortaklıklar, ani usulde kurulabilirler. Ortaklıkların kuruluşlarının uygun görülebilmesi için: a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulur, b) Portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurulması, c) Kurucularının, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari % 49’u oranındaki paylarının, halka arz edileceğini Kurula taahhüt etmiş olması, ç) Başlangıç sermayesinin 20 milyon TL’den az olmaması ve nakit karşılığı çıkarılması,

8 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 8 KURULUŞ ŞARTLARI d) Ticaret unvanında “Yatırım Ortaklığı” veya “Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı” ibaresini taşıması, e) Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması, f) Kurucularının ve dolaylı ortaklarının bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması, g) Esas sözleşmesinin TTK, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olması Halka arz sonucu asgari % 49’luk halka açıklık oranına ulaşıldıktan sonra da, çıkarılmış sermayenin asgari % 49’u oranındaki ortaklık paylarının halka arz edilmiş pay niteliğinde olması zorunludur. (3) Bu maddelerde yer alan tutarlar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir.

9 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 9 Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI (9)

10 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 10 a)Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar. b) Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar. c) Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar. ç) Aracılık faaliyetinde bulunamazlar. d) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar. YAPAMAYACAKLARI İŞLEMLER

11 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 11 e) Portföylerindeki varlıkları rehin veremez ve teminat olarak gösteremezler. Ancak bu Tebliğin 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde kredi temini için portföyünün %10’unu teminat olarak gösterebilirler. f) Günlük operasyonlar ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin teminatı kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamazlar. g) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemezler. YAPAMAYACAKLARI İŞLEMLER

12 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 12 ğ) Portföylerine hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satamaz. Rayiç değer borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyen varlıklar için ise işlem gününde ortaklık lehine alımda en düşük satışta en yüksek fiyattır. YAPAMAYACAKLARI İŞLEMLER

13 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 13 Net Aktif Değer Ortaklığın portföy değerine hazır değerler, alacaklar ve diğer aktiflerin eklenerek toplam borçların düşülmesi suretiyle bulunan tutardır.

14 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 14 Ortaklıkta tek başına veya biraraya gelmek suretiyle sermayenin asgari %25’i oranında pay sahibi olan ortak ya da ortaklardır. Ortaklık paylarının halka arz edilmesi sonrasındaki pay edinimleri bu kapsamda değerlendirilmez. LİDER SERMAYEDAR

15 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 15 Ortaklıkta tek başına veya biraraya gelmek suretiyle sermayenin asgari %25’i oranında pay sahibi olan ortak ya da ortaklardır. Ortaklık paylarının halka arz edilmesi sonrasındaki pay edinimleri bu kapsamda değerlendirilmez. LİDER SERMAYEDAR

16 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 16 Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek ve tüzel kişilerin menkul kıymet yatırım ortaklığı kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve yeterli tecrübeye sahip olmaları zorunludur. LİDER SERMAYEDAR

17 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 17 Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek kişinin toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin en az 10 milyon TL olması, birden fazla gerçek kişinin lider sermayedar olması halinde ise gerçek kişi lider sermayedarların menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin toplamının en az 20 milyon TL olması gereklidir. LİDER SERMAYEDAR

18 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY18 Ortaklıkta lider sermayedar olacak tüzel kişilerin en az 3 yıllık faaliyet geçmişinin olması, son hesap dönemine ait konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması ve bu finansal tablolarında yer alan özsermayesinin en az kurulacak ortaklığın çıkarılmış sermayesinin 2 katı ve aktif toplamının kurulacak ortaklığın çıkarılmış sermayesinin en az 3 katı olması gereklidir. LİDER SERMAYEDAR

19 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY19 Yapılacak hesaplamalarda özsermaye şartı için 100 milyon TL, aktif toplamı şartı için ise 200 milyon TL tavan olarak uygulanır. Birden fazla kişinin lider sermayedar olarak belirlenmesi halinde yukarıdaki şartlar her bir tüzel kişi için ayrı ayrı aranır. Kamu kurum ve tüzel kişileri ile kamu yararına faaliyet gösteren tüzel kişilerde lider sermayedara ilişkin mali yeterlilik şartları aranmayabilir. LİDER SERMAYEDAR

20 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 20 Ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. Lider sermayedarın asgari sermaye oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. ORTAKLIK PAYLARI

21 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 21 Ortaklıklar imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler. ORTAKLIK PAYLARI

22 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 22 Yönetim Kurulu Denetçiler Genel Müdür Yeterli sayıda personel istihdam (portföy yönetim şirketlerinden de sağlayabilirler) YÖNETİM

23 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 23 Ortaklıkların personel istihdam, muhasebe, operasyon ve risk yönetim sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personel hizmetler ve personel için ödedikleri yıllık komisyon ve ücretlerin toplamı, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerinin %2’sini geçemez. YÖNETİM

24 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 24 Portföy değerlerinin %10’undan fazlası bir şirketin menkul kıymetlerine yatırılamaz. Hiçbir şirkette sermayenin ya da tüm oy haklarının %9’undan fazlasına sahip olamazlar. Ortaklık portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması esastır. Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına ortaklık portföy değerinin en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir. SINIRLAMALAR

25 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 25 Portföy Değeri Ortaklık portföyündeki varlıkların değerlenmesi neticesinde bulunan değerdir.

26 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 26 Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından belirlenen döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. DEĞERLEME

27 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 27 Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.651.287,02 Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.46.810.211,92 Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. 24.733.586,51 Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 24.189.899,97 Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. 23.285.523,05 Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş 35.907.874,58 İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 230.380.381,53 Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.372.896,00 Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.093.171,09 28.04.2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞERLER(TL)

28 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 28 SAKLAYICI İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile İstanbul Altın Borsası

29 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 29 YATIRIM FONLARI

30 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 30

31 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 31 YATIRIM FONLARI Halktan topladıkları paralar karşılığı, ortaklık payı, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını alarak fon portföyüne ortak olurlar.

32 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 32KURULMASIKURULMASI Ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan portföy yönetim şirketleri fon kurabilirler. Kurucu, fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından sorumludur. Portföyün kurucu tarafından yönetilmiyor olması bu sorumluluğu kaldırmaz.

33 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 33YÖNETİMİYÖNETİMİ Fon kurucu tarafından veya kurucunun belirleyeceği başka bir portföy yönetim şirketi (SPK'dan portföy yöneticiliği yetki belgesi alan portföy yönetim şirketleri yönetici olabilir) ile yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetici tarafından yönetilir. Fon portföyünün yönetilmesi amacıyla portföy yönetim hizmeti ücreti alınır.

34 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 34 Yatırımcının fon portföyüne kaç adet payla ortak olduğunu gösterir. Ortaklık payı sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, katılma payı sahiplerinin fon yönetimine Ortaklık payı sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, katılma payı sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur. KATILMA PAYI

35 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 35 Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları, 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları, Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, NERELERE YATIRIM YAPABİLİR?

36 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 36 Fon katılma payları, Repo ve ters repo işlemleri, Kira sertifikaları, Gayrimenkul sertifikaları, Varantlar ve sertifikalar, Takasbank para piyasası işlemleri, Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları. NERELERE YATIRIM YAPABİLİR?

37 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 37 FON TÜRLERİ Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU Yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlardır. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU Yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.

38 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 38 FON TÜRLERİ Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar dır. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.

39 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 39 FON TÜRLERİ PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fonlardır. KATILIM ŞEMSİYE FONU Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.

40 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 40 FON TÜRLERİ DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonları kapsayan şemsiye fonlardır. SERBEST ŞEMSİYE FON Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonladır.

41 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 41 FON TÜRLERİ Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesine göre; GARANTİLİ ŞEMSİYE FON Uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edilen fonları kapsayan şemsiye fonlardır. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.

42 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 42 YATIRIM FONLARI - Menkul Kıymet Yatırım Fonları Menkul Kıymet Yatırım FonlarıMenkul Kıymet Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Borsa Yatırım FonlarıBorsa Yatırım Fonları - Serbest Yatırım Fonları Serbest Yatırım FonlarıSerbest Yatırım Fonları - Yabancı Yatırım Fonları Yabancı Yatırım FonlarıYabancı Yatırım Fonları - Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım FonlarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları - Gayrimenkul Yatırım Fonları Gayrimenkul Yatırım FonlarıGayrimenkul Yatırım Fonları

43 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 43 426 ADET FAAL Yatırım Fonu426 ADET FAAL Yatırım Fonu 249 ADET FAAL Emeklilik Yatırım Fonları 249 ADET FAAL Emeklilik Yatırım Fonları 17 ADET BORSA YATIRIM FONLARI17 ADET BORSA YATIRIM FONLARI 40 ADET FAAL YABANCI YATIRIM FONLARI40 ADET FAAL YABANCI YATIRIM FONLARI 33 ADET Serbest Yatırım Fonları33 ADET Serbest Yatırım Fonları

44 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 44


"YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI Yatırım Ortaklıkları Yatırım Fonları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları