Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6102 sayılı yeni TTK Özet Sunum Dr. Atilla UYANIK Yeminli Mali Müşavir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6102 sayılı yeni TTK Özet Sunum Dr. Atilla UYANIK Yeminli Mali Müşavir"— Sunum transkripti:

1 6102 sayılı yeni TTK Özet Sunum Dr. Atilla UYANIK Yeminli Mali Müşavir

2 Genel Gerekçeler 6762 sayılı Kanunun uygulandığı 20. yüzyılın ikinci yarısında, bir ticaret kanunu için önemli, hatta bir anlamda sıra dışı olaylar cereyan etmiş olması, Dış ticaretin çok taraflı uluslararası ticarete dönüşmesi; küreselleşme anlayışının yapılaşması, AB Tam Üyeliğine Aday Olma, Müzakerelere Başlanması Kararı ve “Müzakere Eden Ülke” Konumu, Teknolojik Gelişmeler ve Internet, Ticaret Kanununu Etkileyen Yeni Kanunlar,

3 Genel Gerekçeler Çeşitli Avrupa Ülkelerinde Ticaret Hukuku Reformu
Amerika Birleşik Devletleri ve Özellikle Sarbanes-Oxley Kanunu SOA’nın hedefleri şöyle özetlenebilir: (1) Şirket yönetimi daha çok hesap verir duruma getirilmelidir. (2) Şeffaflık artırılmalı, düzeyi yükseltilmelidir. (3) Şirketleri gözeten kamu kurumlarının ve bağımsız yetkililerin görev ve yetkileri artırılmalıdır. (4) Şirket yönetimi, denetçisi ve danışmanları arasındaki menfaat ihtilafları ortadan kaldırılmalıdır. (5) Denetçi daha güçlü bir konuma getirilmeli, denetleme kuruluşlarını da denetleyen bir kurum hayata geçirilmelidir. (6) Muhasebe standartları geliştirilmelidir. (7) Hukukumuzdaki SPK’yı karşılayan kurum olan Securities Exchange Commission’un gücü daha etken duruma getirilmelidir. 30/07/2002 tarihli bu Kanun, Amerika ve Avrupa literatüründe kurumsal yönetim kurallarına somutluk kazandıran, muhasebe standartlarında hesap verilebilirliği, karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı daha ileri noktalara götürmeyi amaçlayan, bağımsız ve sonuç alıcı ve sadece amaca uygun denetime odaklanan ve hedefleyen bir reform olarak nitelendirilmektedir.

4 Denetleme ve Denetçilere ilişkin gelişmeler
Gelişmeler ışığında aşağıdaki hususların düzenleme ihtiyacı; Denetleme ve Denetçilere ilişkin gelişmeler Kurumsal Yönetime ilişkin gelişmeler Sermayenin Sağlanmasının Kolaylaştırılması Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Finansal Tablolar Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme ile ilgili gelişmeler Şirketin Kendi Paylarını (Pay Senetlerini) İktisabı Alacaklıları Koruyan Alternatif Sistem Arayışları(kâr dağıtımlarının ödeyebilirlik denetimine bağlanmasıdır. Önerilen, finansal nitelikte bir denetimdir: Net malvarlığı, likidite, yani dönen varlıkların kısa vadeli alacaklarla karşılanabilirliği, şirketlere kanunen likidite marjları verilmesi gibi )

5 Pay sahibinin Korunması
Organsal Yapının İyileştirilmesi(Yönetim kurulu gerektiğinde toplanabilmeli, karar almalıdır. Genel kurulda güç boşluğu doğmamalıdır. Yani olabildiği kadar çok paysahibi veya temsilcisi genel kurullara katılabilmelidir. ) Pay sahipliği ve Azlık Hakları ile Pay sahibinin Yeni Dava Hakları Taşıma Hukuku Kitabına Giren Konular Deniz Ticareti Hukuku Kitabına Giren Konular Sigorta Hukuku Kitabına Giren Konular Kurumsal Yönetim(Kurumsal yönetim dört taşıyıcı kolon üzerine oturur: Şeffaflık, âdillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk. Şeffaflık, şirketi "camdan cep" olarak görme anlayışını aşan bir kavram, yeni bir anlayış, şirketi bütün kurumları ile kavrayan bir yaklaşımdır. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve diğer malî hakları denetim altına alınmalıdır. Finansal tablolar uzman, bağımsız ve tarafsız denetçilerce, uluslararası standartlara göre denetlenmelidir )

6 Kuruluşun Yeniden Düzenlenmesi ve Tedrici Kuruluşun Kaldırılması
Genel Gerekçeler Ticarî Defterlerle İspat ( Artık pek çok ülkenin kanununda yer almayan ve ispat hukukunun ilkeleriyle de pek bağdaşmayan ticarî defterlerle ispat usulüne son verilmiştir. Ticarî defterler, doğal olarak, mahkemenin takdirine bağlı delil olma niteliklerini korumaktadır.) Ultra Vires- işletme konusu dışında işlem yapma yasağı (AET'nin yönergesi dikkate alınarak ultra vires hükmüne yer verilmemiştir. ) Şirketler Topluluğu Kuruluşun Yeniden Düzenlenmesi ve Tedrici Kuruluşun Kaldırılması Tek Kişilik Anonim ve Limited Şirket ihtiyacı Sırada Sona Gitme, İflasın Ertelenmesi Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetimi Ölçeklerine Göre İşletmeler ve Sermaye Şirketleri Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

7 Esas Gerekçeler Kastedilen Şirketler ve beklentiler(Çok uluslu, büyük ölçekli, KOBİ vb.) Doğal ortağa karşı sorumluluklar Şirket ortaklarına karşı sorumluluklar İlişkili kişilere (çalışanlar, tedarikçiler,müşteriler, finans kuruluşları vb.) karşı sorumluluklar Topluma karşı sorumluluklar Dünyanın geleceğine ve çevreye karşı sorumluluklar Diğer sorumluluklar (AKS, KH vb.)

8 İşletmenin Hukuki Yapısı
Kurumsallaşma ya da yapı değişikliği (adi ortaklık, kolektif şirkete ya da şahıs işletmesine dönüşülmesi) Haksız rekabetin Giderilmesi (Yönetim, Denetim vb.) Sorumluluk, süreklilik, kar / zarar kardeşliği vb.)

9 Varlık-Kaynak Yönetimi
Öncelikle Mikro bazda Sürdürülebilir Ekonomik büyümenin sağlanması, Aktif kalitesinin sağlanması, -Sermaye birikimindeki yetersizliğinin telafisi ; sonra da bunların korunması ve Yeni TTK…. Güven sorununun bertaraf edilmesi (Şahsi varlık edinme ve bunların korunması ihtiyacı ) Yabancı Kaynak Kullanımı ile ilgili sorunlar (Kredi kullanımı, Bilanço dışı garanti talebi vb.)

10 Maliye/Vergi Politikalarının Uyumlaştırılması
Ağır vergi yükünün giderilmesi, vergi de adaletin sağlanması, Sermaye şirketi ile şahıs firması arasındaki farkın minimize edilmesi, Ortakların şirketten para çekmesindeki vergi yükünün etkileri (maaş, kar payı vb.)

11 Getirilen Cezalar Şirketin kuruluşu, sermaye artırılması ve azaltılması, birleşme bölünme, tür değiştirme, menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin izah name ve taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olması, Defter kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin belgelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elemanlarına istenilmesine rağmen vermeyenler, (Defter İbrazı) Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, Tacirin işletme ile ilgili olarak kullanılan her türlü kağıt ve belgede; Tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı ile internet sitesinin adresi ve numarasının gösterilmemesi, Dürüstlük kurallarına aykırı reklam, satış yöntemleri ve hukuka aykırı davranışlarda bulunmak; İnternet sitesine konulması gereken bilgileri usulüne uygun bir şekilde koymayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve yönetici olan komandite ortaklar, Ticari defterleri tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, • Ticari işletmesiyle ilgili gönderilmiş bulunan her türlü belgenin bir kopyasını yazılı görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü olup bu yükümlülüğe uymayanlar, • Ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmaması(kapanış onayı faaliyet dönemini izleyen altıncı ayın sonuna kadar yapılmalıdır.),

12 Anonim Şirketlerin Kuruluşuna, Yapısına İlişkin Yenilikler
Tek kişi ile kurulabilecek TL esas sermaye/ TL kayıtlı sermaye ile kuruluyor. Fikri Mülkiyet Hakları, Sanal ortamlar dahil mal varlığı sermaye olarak konabiliyor. Kuruculara menfaat tanınması yasaklanmıştır. Buna ilişkin esas sözleşme hükümleri geçersizdir. Bağımsız denetim ve işlem denetimi var. Pay devri gayet kolayca gerçekleştirilebilir. Pay devrini sınırlandırma imkanları daraltıldı. Esas sözleşmede pay sahiplerine yan borçlar yüklenemez. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yok. İşletme konusu dışındaki işlemler de geçerli oluyor.

13 Limited Şirketlerde Getirilen Yenilikler
Tek kişi ile kurulabilecek. TL esas sermaye ile kuruluyor. Kuruluşta Sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekir. Bağımsız denetim ve işlem denetimi var (Bakanlık tarafından istenildiği taktirde). Pay devri, yeni sistemde oldukça kolaylaştırıldı.(Ana sözleşmede hüküm konulmak şartı ile) Yeni düzenlemeyle Limited şirketlerde nama yazılı pay senetleri çıkarılabilmektedir Ayrılmaya ilişkin hükümler aynı (Mahkeme kararı .) Pay devrini olabildiğince kısıtlamak mümkündür.

14 • Kamu borçlarından doğan sorumluluk sürüyor.
• Ortakların sorumluluğu: Sermaye borcu+yan edim yükümlülükleri+ek ödeme yükümlülükleri. • Kamu borçlarından doğan sorumluluk sürüyor. • İşletme konusu dışındaki işlemler de geçerli oluyor. Eski Ticaret Kanunundaki ortaklar kurulu, genel kurul olarak değiştirilmiştir Bir ortağın birden birden fazla esas sermaye payının olabilmesi, payın devrini kolaylaştırmıştır (TTK md. 583) Belirli şartlarda Limited Şirketin Kendi Paylarını İktisabı olanağı getirilmiştir. Yeni TTK ile ortaklara getirilen Ek ödeme yükümü, kural olarak, ortağın şirketten ayrılması ile o ortak yönünden sona erer. Ancak, şirket, ortağın ayrılmasından itibaren iki yıl içinde iflas etmişse, ayrılan ortak bakımından yüküm devam eder (TTK md. 604/1).

15 Şirket kaynaklarının, ortaklar tarafından kullanımı
Ortak, şirketinin kaynaklarından özgürce yararlanamayacaktır. İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamayacaktır, meğerki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun. • Kâr payı avansı, TTK’da ilk kez yer bulmuştur. (Bu konuda tebliğ taslağı mevcuttur.1 defa dağıtım,6-8 aylık M.T.,BD Olumlu Görüş)

16 Denetim ve Denetçiler ile İlgili Özel Durumlar, Denetçiye Tanınan Yetkiler
Tüm Sermaye Şirketleri Denetime Tabi Kılınmıştır. (m.397) 1/3/2013 Tarihine Kadar Denetçi Atamak Zorunludur. (Geçici.m. 6) Kanunda 3 Tür Denetçiliğe Yer Verilmiştir 1- DENETÇİ (m ) 2- İŞLEM DENETÇİSİ (m. 554,351) 3- ÖZEL DENETÇİ (m

17 Denetim ve Denetçiler ile İlgili Özel Durumlar,
Denetlemenin Konusu ve Kapsamı (m.398) (YMM,SMMM,BDK) ►Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ►Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları ►Envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, ►Riskin erken teşhis komitesi raporları (m. 378) (Şirketin ve topluluğun finansal tablolarının ve YK raporlarının denetimi, TMS uygunluğu ile kanuna ve esas sözleşmeye uygunluğunu da kapsar.)  

18 1.ŞİRKET KURULUŞU –MADDE 351 2.SERMAYE ARTIŞI – MADDE 458
İŞLEM DENETÇİSİNİN YAPACAKLARI İŞLER DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR(Genel Kurul Kararıyla, YMM,SMMM,BDK) 1.ŞİRKET KURULUŞU –MADDE 351 2.SERMAYE ARTIŞI – MADDE 458 3.SERMAYE AZALTIMI – MADDE 473 4.BİRLEŞME - MADDE 148 5.BÖLÜNME - MADDE 148 MADDE 170 ATFI DOLAYISI İLE BÖLÜNME 6.TÜR DEĞİŞTİRME – MADDE 187 7.MENKUL KIYMET İHRACI - MADDE 505

19 ÖZEL DENETİM 1.MADDE 406- Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi 2.MADDE 438- Özel denetim isteme hakkı-Genel kurulun kabulü ( her bir pay sahibi 30 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden isteyebilir.) 3.MADDE Genel kurulun reddi (1/10;1/20,pay sahibi ATM de Özel Denetçi talebi,”şirket organlarının şirketi ve pay sahiplerini zarar uğrattığına ikna)

20 Denetçi, denetimin sonucunu, görüş yazısıyla belirtir..
Görüş Yazıları (m.403): Denetçi, denetimin sonucunu, görüş yazısıyla belirtir.. Görüş 4 şekilde olabilir: 1. Olumlu görüş, 2. Sınırlandırılmış olumlu görüş 3. Olumsuz görüş 4. Görüş vermekten kaçınma Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda, genel kurul, (a) söz konusu finansal tabloları esas alarak, açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan herhangi bir karar alamaz. (b) Bu hâllerde yönetim kurulu, görüş tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve toplantı tarihinde geçerlilik kazanacak şekilde istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Bu kurul altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hallerde genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de karara bağlar

21 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 660 nolu KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin 1. Maddesinde amacın; “uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz ; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir.

22 TİCARİ DEFTERLER(m.64-88 Temel Değişiklikler:
Ticari defterlere ilişkin kurallar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenir. Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, belirlenir ve yayımlanır (m.88). Ticari defterlerin özel delil fonksiyonu kaldırılmıştır. (Takdiri delil) Mahkeme ticari defterlerin ibrazına, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verebilir (m. 83/1). Defter Tutma Yükümü (m.64): Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgeler; 1.dosyalanma şeklinde veya 2.veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir Defterlerin onanması (m.64/3) Ticarî defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir

23 KURUMSAL YÖNETİM(Genel Kurul ve Yönetim Kurulu)
Genel kurulun çağrısız bir şekilde toplanması konusunda Yeni TTK herhangi bir yenilik yok. Devredilemez Yetkilerin Belirlenmesi (m.408) Genel Kurul İç Yönetmeliği (m.419) Organ Temsilcisi, Bağımsız Temsilci, Kurumsal Temsilci (m.428,429) Oyda İmtiyazın Sınırlandırılması (m.479) Elektronik Ortamda GK Toplantısı (m.1527) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Sırasında Kusurlarıyla Şirkete Verebilecekleri Zararın Sigorta Ettirilmesi (m.361)

24 Yönetimin, Yönetim Kurulu Tarafından Bir İç Yönergeye Göre Devri mümkün kılınmıştır(m.367)
Yönetim Kurulunun en az üç üyeden oluşacağına ilişkin mevcut düzenleme yeni TTK‟da terk edilmiştir. Bu sayede tek kişi ortaklı anonim şirket düzenlemesine paralel olarak tek kişilik Yönetim Kurulu oluşumu mümkün kılınmıştır. Ancak şu var ki; tek kişiden oluşan bir Yönetim Kurulunun; artık Kurul niteliğinde olmadığı noktasında da eleştiriler mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yeni TTK ile kaldırılmış ve bu sayede Yönetim Kurulu üyelerinin daha uzman ve profesyonel kişilerden oluşması imkanı tanınmıştır

25 ►Yönetim Kurulu üyelerinin sadece gerçek kişi değil, tüzel kişi olması imkanı da getirilmiştir.
►İşlem kolaylığını sağlamak için, Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin Türkiye‟de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması zorunluluğu getirilmiştir. Bu sayede üyelere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk hükümlerinin uygulanması konusunda kolaylık sağlanacaktır. Yeni TTK uyarınca; Yönetim Kurulu toplantılarını kolaylaştırmak amacıyla toplantıların elektronik ortamda yapılabilmesi imkânı getirilmiştir.) ►Yeni TTK, ile Yönetim Kurulunun sorumluluğuna ilişkin olarak kusurun derecelendirilmesi bakımından yeni bir müteselsil sorumluluk anlayışı getirilmiştir. ►Ayrıca şirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görme zorunluluğu getirilerek yönetimin profesyonelleşmesi amaçlanmıştır. Ancak bu kural tek üyeli yönetim kurullarında uygulanmayacaktır.(m.359;1/2,1/3,)

26 Birleşme, Tür değiştirme, Bölünme
Bu işlemler hali hazırda Asliye Ticaret Mahkemeleri tarafından atanan Bilirkişiler aracılığı ile yapılmaktadır. Getirilen düzenleme ile Mahkeme yerine Genel Kurulun (Bilirkişi mahiyetinde, ağırlıklı olarak YMM ler seçiliyordu) işlem denetçisini seçmesinden ibarettir.

27 Birleşme, Tür değiştirme, Bölünme
Birleşme ve nev’i değiştirme için yeni düzenleme getirilirken, bölünme ilk defa olarak düzenlenmiştir. Yeni Kanun‟un bölünme konusunda getirmiş olduğu düzenleme uygulama ile paralel olup tam ve kısmi bölünme olarak düzenlenmiştir. Bölünme işlemi özellikle gereğinden çok veya hızlı büyüyen, birden çok sektörde ya da bölgede faaliyet gösteren ortaklıkların dağılmasını engellemek ve şirketlerin esas faaliyet konularına dönmesi amacıyla yapılmaktadır. Bunun yanında ortaklık yapısında çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi açısından bölünmenin faydalı olduğu da söylenebilir

28 BÖLÜNME •82/891/AET sayılı yönergesini ve İsviçre Birleşme Kanunu’nu model almıştır. •Bölünme Tam ve Kısmi olduğu gibi, Simetrik(Oranların Korunduğu) Asimetrik(Oranların Korunmadığı)bölünme şeklinde, başka bir açıdan da Ortakların bölünen şirkette ortak oldukları veya Yavru ortak oluşturan bölünme diye türlere ayrılmıştır •Sermaye Şirketleri ve kooperatifler, yine sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilir.

29 BİRLEŞME Birleşme, Devralma ve Yeni Kuruluş olup, evrenseldir.
Ticari İşletme de bir Şirketle, devralma yolu ile veya yeni kuruluş şeklinde birleşebilir. Birleşmeye katılan ortaklıkların alacaklıları 3 ay içersinde taleplerini şirkete iletir.

30 Tür Değiştirme Tür değiştirmede ortakların payları ve hakları korunur.
Yönetim organı tür değiştirme hakkında rapor hazırlayıp, işlem denetçisinin denetimine sunar. Şirket,Plan,Tür Değiştirme raporu ve Denetim raporu ile Son 3 yıl Finansal tabloları şirket merkezinde ortakların incelemesine sunar.

31 Sırada Sona Gitme, İflasın Ertelenmesi -
Yönetim kurulunu, borca batıklık halinde şirketin iflâsına karar verebilmesi için, mahkemeye başvurmak zorunluluğundan kurtaran bir çare, İsv. BK'dan alınarak konulmuştur. Bu çare, şirketi batık durumdan çıkaracak kadar, şirket alacaklısının, alacaklarının diğer bütün alacakların kanûnen tabi oldukları sıraların altına gitmesini kabul etmeleridir. Bu suretle en arka sıraya giden alacaklar, silinmedikleri için, arkaya gitmeyi kabul eden alacaklıların bu beyanı şirketin bilançosunu değiştirmez. Borca batıklık durumu varlığını sürdürüp şirket iflâs ederse, diğer alacaklılar iflâs paylaşımında alacaklarını tam olarak almadan, sırada arkaya giden alacaklıya bir ödeme yapılmaz, . İsviçre'de yararlı sonuçlar veren bu yeni araç sıradışı yani bu alacaklı garameye katılmazölçüde öğreti faaliyetine de yol açmıştır. (m.376/3)

32 Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetimi -
Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması, payları borsada işlem gören şirketlerde zorunlu hâle getirilmiştir. Bu komite gerçekte “denetim komitesi” veya “iç denetim komitesi”nden farklıdır. Ancak her iki komite aynı komitede de birleştirilebilir. Türkiye gerçeği bakımından iç denetim komitesi yanında risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesi özel bir önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye’de bir çok şirket, faizlerdeki sık dalgalanmalar, devlet bonoları ve tahvilleriyle yapılan işlemler, yatırımların kredilerle finanse edilip, özvarlık/yabancı para rasyosuna dikkat edilmemesi, döviz üzerine spekülasyon yapılması ve özellikle dövizde açık pozisyon ve benzeri sebeplerle doğrudan ve ciddi risk altındadır. Sanayileşmiş ve istikrarlı ülkelerde pek rastlanılmayan bu tür riskler Türk işletmeleri yönünden, darboğaza girme ve hatta iflâs tehlikesini kolaylıkla beraberinde getirebilmektedir.  (m.378).

33 Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin etkileri
Yeni TTK‟nıngeneline bakıldığında, teknolojik gelişmelerin büyük ölçüde dikkate alındığı görülmektedir. . Teknolojik gelişmelere paralel olarak Yeni TTK ile öngörülen değişiklikler şu şekilde sıralanabilir; ►Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması, ►Sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasının mümkün kılınması, ►Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, ►Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması, toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması, ►Şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmesi ve bu internet sitelerinde kamunun aydınlatılması ilkesi nedeniyle gerekli görülen belgelerin sunulma zorunluluğu, ►Yönetim Kurulu üyesinin bir tüzel kişi temsilcisi olması durumunda tüzel kişi ve temsilcisinin internet sitesinde yayınlanma zorunluluğu, ►Tarafların anlaşmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını elektronik ortamda yapabilmesi imkânının tanınmış olması.

34 Sermaye şirketleri için internet sitesi kurma zorunluluğu (m.1524)
Zorunlu içerik başlıkları; Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar, ►Pay sahipleri ile ortakların haklarını korumaları için gerekli belgeler, ►YK tarafından alınan rüçhan,değiştirme,alım,vb. haklara ilişkin kararlar, ►Değerleme raporları, kurucular beyanı, halka arza dair taahhütler, iflas ertelenmesine ilişkin karar metinleri, şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki GK ve YK kararları, ►Birleşme, bölünme, tür değiştirmeye ilişkin belgeler, ►Esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler,

35 Her türlü çağrılara ait belgeler,raporlar, YK açıklamaları,
►Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler, ►Finansal tablolar, ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar, ►YK yıllık raporu, yöneticilere ödenen paralar, seyahat giderleri, tazminatlar, ►Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları, ►İlgili kurumların konulmasını istedikleri bilgiler Zorunlu içeriğe uyulmaması ilgili kararın iptali sebebidir. ►İnternet sitesinin erişiminin herkese açık olması zorunludur. ►İnternet sitesine konulan bir içerik en az 6 ay süreyle sitede kalır. ►( Finansal tablolar için bu süre 5 yıldır)

36 Şirketler topluluğu kavramı
Yeni TTK‟nın göze çarpan en önemli yeniliklerden biri de şirketler topluluğu ile ilgili düzenlemeler getirmesidir. Şirketler topluluğu müessesesinin düzenlenme amacı yeni TTK‟nın tüm maddelerinde hissedilen şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin bir gereğidir. Zira uygulamada mevcut olan grup şirket yapısı bakımından hukuki anlamda bir boşluk bulunmakta, hakim şirket ve bağlı şirket arasında yapılan her türlü işlemin iç içe geçmesi nedeniyle şirketler gerçek iktisadi varlıklarını saklamaktadırlar. Ayrıca şirketler topluluğu içinde yer alan her şirket için kayıp ve kazançların açıkça görülmesi sağlanacaktır. önlenecektir.

37 Yeni TTK nın mükelleflere etkileri somut olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir ;
Tüm işlemlerde belirli bir disiplin söz konusu olacaktır. Kayıt dışılığın azaltılmasına yardımcı olacaktır. Kurumsal yönetim; tüm parametreleriyle sisteme egemen olacaktır.Şirketler, adil yönetilen, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu işletmelere dönüşecektir. Şeffaflığı, UFRS ve bağımsız denetim güçlendirecektir. Dünyaca kabul görmüş standartlar uygulama alanı bulacaktır. Bağımsız Denetim ve İşlem Denetimi şart koşulmaktadır. Şirketlerin denetimi çok radikal değişikliğe uğramıştır Pay sahibi olmanın değeri yükseltilmektedir.

38 Yeni TTK nın mükelleflere etkileri somut olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir ;
PAY SENEDİ BASTIRILMASI: Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması zorunluluğu getirilmiştir. Nama yazılı pay senetlerinin bastırılması olanağının yolu açılmıştır Azlık isterse nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılacaktır. Kapalı anonim şirketlerde özellikle aile şirketlerinde pay senedinin bastırılamaması ve dağıtılamaması gibi hukuka aykırı yöntemlerin önüne geçilmiştir.(md 486) Şirketlerin kuruluşu ve yeniden yapılanması kolaylaştırılmakta, ancak daha güvenceli hale getirilmektedir. Limited ortaklıklar ve anonim ortaklıklar mantık olarak yaklaştırılmaktadır.

39 Şirketler topluluğu tüm yönleriyle düzenlenmiştir.
. Yönetim kurulunun ve denetçilerin sorumluluğunda “farklılaştırılmış teselsül” ilkesi getirilmiştir Küçük, orta ve büyük şirket kavramları düzenlenmiştir. Her şirketin bir web sayfası olması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurullarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Anonim ve Limited şirket pay sahiplerine, şirkete karşı borçlanma yasağı getirilmiştir

40 Tüm Sermaye Şirketlerinde KOBİ/TFRS ve TMS/TFRS (Yorumları ile) Uygulaması başlatılıyor.
Sermayenin korunması, çok yönlü kurallarla güvence altına alınıyor. Birleşmeler, bölünmeler ve tür değiştirmeler başta olmak üzere yeniden yapılanmalar açıkça düzenlendi. Şirketlerin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin daha esnek bir düzenleme öngörülmüştür.

41 atilla.uyanik@gmail.com atila.uyanik@isbank.net.tr Teşekkürler


"6102 sayılı yeni TTK Özet Sunum Dr. Atilla UYANIK Yeminli Mali Müşavir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları