Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Module 3 – Level of Analysis Translation from Eng to Tr Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavı 1. Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri- 10 Eylül 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Module 3 – Level of Analysis Translation from Eng to Tr Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavı 1. Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri- 10 Eylül 2009."— Sunum transkripti:

1 Module 3 – Level of Analysis Translation from Eng to Tr Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavı 1. Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri- 10 Eylül 2009

2 The idea that EU countries should act together to promote and defend their strategic interests is as old as the Union itself. AB ülkelerinin stratejik çıkarlarını desteklemek ve savunmak için birlikte hareket etmeleri fikri, birliğin kendisi kadar eskidir.

3 It started when the six founder members tried unsuccessfully to create a European Defence community in 1954. Bu oluşum, altı kurucu üyenin 1954’de bir Avrupa Savunma Topluluğunu başarısızca yaratmaya çalıştıklarında başladı.

4 They went on to found the European Economic Community instead. Bunun yerine AET kurma girişiminde bulundular.

5 The roots of the current foreign and security policy are to be found in the process called European Political Cooperation, which was launched in 1970, to coordinate the position of EU countries on big foreign policy issues of the day. Şimdiki güvenlik ve dış politikanın kökleri, 1970’de o günün büyük önemli dış politika konularında AB ülkelerinin konumunu koordine etmek amacıyla başlatılan Avrupa Siyasi İşbirliği olarak adlandırılan sürece dayanır.

6 Decisions were taken by consensus and it sometimes proved hard to find the required unanimity on sensitive issues where the interests of the different countries diverged. Kararlar konsensusa varılarak alınırdı ve bazen farklı ülkelerin çıkarlarının ayrıştığı hassas konularda istenen fikir birliğini bulmak zor olmuştur.

7 As the EU grew in size and entered new policy areas, it intensified efforts to play an international diplomatic and security role more in line with its economic power. AB büyürken ve yeni politika alanlarına girerken, ekonomik gücüyle daha fazla paralel bir durumda olan uluslararası diplomasi ve güvenlik rolünü oynamadaki çabalarını yoğunlaştırdı.

8 The conflicts that broke out in south-east Europe in the 1990s after the collapse of Yugoslavia convinced EU leaders of the need for effective joint action. Yugoslavya’nın çöküşünden sonra 1990’larda Güney-Doğu Avrupa’da patlak veren çatışmalar AB liderlerini etkili bir birleşik eylem ihtiyacı olduğuna ikna etti.

9 More recently, the fight against international terrorism has strenghtened this conviction En yeni olarak, uluslararası terörizme karşı mücadele bu inancı güçlendirdi.

10 The principle of a common foreign and security policy (CFSP) was formalised in the Maastricht Treaty in 1991. Ortak güvenlik ve dış politika ilkesi (OGDP) 1992’de Maastricht anlaşmasıyla çerçevesi çizildi.

11 This defined the types of diplomatic and political activities the EU could undertake in conflict prevention and resolution. Bu, AB’nin yuşmazlığın engellemesi ve çözümünü üstlenebilecek diplomatik ve siyasi eylem türlerini tanımlamıştır.

12 Following the failure of its diplomatic efforts to broker peace between the warring parties as Yugoslavia disintegrated, and in light of major conflicts in Africa, EU leaders gave the goahead in 1999 for a specific European security and defence policy (ESDP) which is incorporated into the overall framework of the CFSP. Yugoslavya’nın parçalanmasıyla savaşa giren taraflar arasındaki barış arabulucuğuna yönelik diplomatik çabaların başarısızlığının ardından Afrika’daki temel çatışmalar ışığında, AB liderleri 1991’de CFSP’nin ana çerçevesine dahil edilen özel bir Avrupa güvenlik ve savunma politikasına doğru gidişi başlattı.

13 The first military missions took place in 2003 in the Balkans, scene of earlier diplomatic failures, and in the Democratic Republic of the Congo. İlk askeri görevlendirmeler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ve ilk diplomatik başarısızlıklara sahne olan Balkanlar’da 2003’te gerçekleşti.

14 In addition, the EU has also created a military rapid reaction capability; seperate from NATO, but with access to NATO resources. Bunun yanında, AB, NATO’dan ayrı olarak ama NATO kaynaklarının devreye sokulmasıyla hızlı bir askeri tepki gücü de oluşturdu.

15 It is based on what is called the battlegroup concept. Bu, askeri-birlik kavramı denen şeye dayanır.

16 At any one time, the EU has two battlegroups on permanent standby, enabling the EU to respond rapidly to emerging crises by military means. Herhangi bir zamanda, AB’nin başgösteren krizlere askeri yollarla ivedi cevap vermesini sağlayan, kalıcı destek kuvvet olarak bekleyen iki askeri-birliği vardır.

17 Battlegroups are multinational, consist of about 1500 soldiers, and are available for a period of six months under a system of rotation. Askeri-birlikler, çokulusludur, yaklaşık 1500 askeri vardır ve bir rotasyon sistemiyle 6 aylık bir dönem için hazır bulunur.


"Module 3 – Level of Analysis Translation from Eng to Tr Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavı 1. Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri- 10 Eylül 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları