Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU"— Sunum transkripti:

1 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
ASLIHAN PINAR SEVİMLİ ERDOĞDU MHU

2 Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

3 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihinde kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. tarihinden itibaren bütünüyle yürürlü ğe girmesi gerekirken bütçenin hazırlanması ile ilgili maddeleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil ile ilgili hükümlerini yürürlükten kaldıran maddeleri uygulanmaya ba şlanmış, diğer maddelerin yürürlüğü ise 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 1 yıl ertelenmiştir. Kanun, 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerle tarihinden itibaren tümüyle yürürlüğe girmiş ve çıkarılması gereken ikincil mevzuatın bir kısmı bugünkü tarih itibariyle halen yayımlanmaktadır. 5018 Sayılı Kanunun bir çok maddesinde değişiklik öngören 5436 Sayılı Kanun tarihinde kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve iki maddesi dışında* tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Amaç; Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması Hesap verebilirlik Mali saydamlık

5 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
İş ve İşlemler İtibarıyla 5018 Sayılı Kanunun Amacı: Kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişini, Kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasını, Tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını, Mali kontrolü, Sağlamaktır.

6 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Kapsam Madde 2- Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68 ve ncı maddelerine tâbidir.

7 İDARELER İTİBARİYLE KANUNUN KAPSAMI
GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM 1- GENEL BÜTÇELİ İDARELER (I SAYILI CETVEL) 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (II SAYILI CETVEL) 3-DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI (IV SAYILI CETVEL) 1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2- TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER 1-ÖZEL İDARELER 2-BELEDİYELER 3-BAĞLI İDARELER 4-MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

8 KAPSAM DIŞI İDARELER (md.2)
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAMUYA AİT ŞİRKETLER MALİ ÖZERKLİKLERİNİN KORUNMASI AMACIYLA DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (BAZI MADDELERE TABİ)

9 Tanımlar Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri, Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları, Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını, Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri, Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi, Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri, Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri, Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

10 j) Özel gelir: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirleri, k) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, l) Kamu malî yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, m) Malî kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, o) Malî yıl: Takvim yılını, İfade eder.

11 MALÎ KONTROL (md.3) Kamu kaynaklarının;
Belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, İlgili mevzuata uygun, Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçlerdir.

12 KAMU MALİYESİ Kamu maliyesi; gelirlerin toplanması,
harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar. Kamu maliyesi, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. Kamu idarelerinin görevleri, ilgili kanunlarında açık olarak belirlenir ve kaynakların dağıtımında esas alınır.

13 KAMU MALİYESİNİN TEMEL İLKELERİ
Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür. Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.  Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.

14 KAMU MALİYESİNİN TEMEL İLKELERİ
Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar. Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır. Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet- etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir.  

15 STRATEJİK PLAN NEDİR?(md.9)
Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, Temel ilke ve politikalarını, Hedef ve önceliklerini, Performans ölçütlerini, Bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan.

16 YTÜ STRATEJİK PLAN 2011-2015 7. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 7
YTÜ STRATEJİK PLAN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 7.1 Stratejik Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi 7.2 Stratejik Amaç 2: Eğitim-Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi 7.3 Stratejik Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi 7.4 Stratejik Amaç 4: Uygulama Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi 8. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 8.1 Araştırma ve Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi İle İlgili Performans Göstergeleri 8.2 Eğitim - Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi İle İlgili Performans Göstergeleri 8.3 İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi İle İlgili Performans Göstergeleri 8.4 Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi İle İlgili Performans Göstergeleri

17 STRATEJİK AMAÇ 1: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 1: Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak Performans Hedefi 1.1: Araştırma önceliklerini belirlemek ve öğretim elemanlarının ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası düzeyde araştırma yapmalarını teşvik etmek. Faaliyet: Öğretim elemanlarımızın yurtdışında yüksek lisans veya doktora yapmalarını teşvik etmek. Süre: Gösterge, ölçü birimi: Yüksek lisans ve doktora için yurtdışına gönderilen öğretim elemanı sayısı. Faaliyet 1.1.2: Öğretim üyelerinin TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, SANTEZ ve AB projelerini takip ve teşvik etmek üzere üniversite bünyesinde bir proje destek ofisi kurmak. Süre: Gösterge, ölçü birimi: Proje destek ofisi kurulumunun gerçekleşmesi. Faaliyet 1.1.3: Üniversite dışı kaynaklardan alınan araştırma projelerinin (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, SANTEZ ve AB projelerini) arttırılmasını sağlamak. Süre: Gösterge, ölçü birimi: Dış kaynaklı proje başvuru sayısı. Faaliyet 1.1.4: BAPK tarafından desteklenen proje sayısının ve destek miktarının her yıl %20 artmasını sağlamak. Süre: Gösterge, ölçü birimi: Toplam bütçenin yıllık artış oranı. Faaliyet 1.1.5: Alınan Patentlerin desteklenmesi Süre: Gösterge, ölçü birimi: Desteklenen patent sayısı. Faaliyet 1.1.6: Lisans ve Yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel çalışmalara katılımını teşvik etmek. Süre: Gösterge, ölçü birimi: Öğrencilerin katıldığı bilimsel çalışma sayısı.

18 STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (md.9)
Kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için; Bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; Stratejik planlarına, Yıllık amaç ve hedefleri ile Performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

19 Bütçe Nedir? Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.   Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu: merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5018 ‘in 15. maddesinde tanımlanmıştır. Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

20 Bütçe Türleri ve Kapsamı
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; Merkezî yönetim bütçesi, Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri Mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz. md.

21 Merkezi yönetim Kuruluşları Bütçeleri
Genel Yönetim Bütçesi Merkezi yönetim Kuruluşları Bütçeleri Genel Bütçe Özel Bütçe Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşların Bütçeleri Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçeleri Mahalli İdarelerin Bütçeleri Merkezî yönetim bütçesi, 5018’e ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur.

22 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı 11) İçişleri Bakanlığı 12) Dışişleri Bakanlığı 13) Maliye Bakanlığı 14) Millî Eğitim Bakanlığı 15) Sağlık Bakanlığı 16) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 17) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 18) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 19) Kültür ve Turizm Bakanlığı 20) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 21) Avrupa Birliği Bakanlığı 22) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24) Ekonomi Bakanlığı 25) Gençlik ve Spor Bakanlığı 26) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 27) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 28 Kalkınma Bakanlığı 29) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 30) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 31) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 32) Jandarma Genel Komutanlığı 33) Sahil Güvenlik Komutanlığı 34) Emniyet Genel Müdürlüğü 35) Diyanet İşleri Başkanlığı 36) Hazine Müsteşarlığı 37) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 38) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 39) Devlet Personel Başkanlığı 40) Türkiye İstatistik Kurumu 41) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 42) Gelir İdaresi Başkanlığı 43) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 44) Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 46) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 47) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 48) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

23 Özel Bütçeli İdareler A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 1) Yükseköğretim Kurulu 2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 3) ÜNİVERSİTELER B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3) Atatürk Araştırma Merkezi 4) Atatürk Kültür Merkezi 5) Türk Dil Kurumu 6) Türk Tarih Kurumu 7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 9) Türkiye Bilimler Akademisi 10) Türkiye Adalet Akademisi 11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 12) Karayolları Genel Müdürlüğü 13) Spor Genel Müdürlüğü 14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 16) Orman Genel Müdürlüğü 17) Vakıflar Genel Müdürlüğü 18) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 19) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 20) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 21) Türk Akreditasyon Kurumu 22) Türk Standartları Enstitüsü 23) Türk Patent Enstitüsü 24) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 25) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 26) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 27) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 28) GAP Bölge Kalkınma İdaresi 29) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 30) Kamu Denetçiliği Kurumu 31) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 32) Meslekî Yeterlilik Kurumu 33) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 34) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 35) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 36) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 37) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 38) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 39) Türkiye Su Enstitüsü 40) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu 41) Türkiye İnsan Hakları Kurumu

24 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3) Sermaye Piyasası Kurulu 4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 6) Kamu İhale Kurumu 7) Rekabet Kurumu 8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

25 Bu idareler özel vezne açamaz.
HAZİNE BİRLİĞİ (md. 6) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür. Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne açamaz.

26 a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,
MALÎ SAYDAMLIK (md.7) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,

27 MALÎ SAYDAMLIK (md.7) c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması, d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunludur. Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.

28 HESAP VERME SORUMLULUĞU
5018 sayılı Kanun, kamu mali yönetim ve kontrol sistemini hesap verme sorumluluğu üzerine kurmuştur. Hesap verme sorumluluğu, Hükümetin, Bakanların, Kamu İdarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların; kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iş ve işlemleri nedeniyle yetkili mercilere, parlamentoya ve kamuoyuna hesap vermelerini ifade eder.

29 HESAP VERME SORUMLULUĞU (md.8)
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

30 HESAP VERME SORUMLULUĞU-KİME ?
Hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesini için raporlama esas alınmıştır. Demokratik hesap verme: Kamuoyuna raporlama Siyasi hesap verme: TBMM’ne raporlama Yönetsel hesap verme: Bakana/Üst yöneticiye raporlama

31 HESAP VERME SORUMLULUĞU
Demokratik hesap verme: Kamuoyuna raporlama Kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi.(5018/7) Amaçlar, hedefler, stratejiler, varlıklar, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi. (5018/10) Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılan yardımların kamuoyuna açıklanması.(5018/29)

32 HESAP VERME SORUMLULUĞU
Demokratik hesap verme: Kamuoyuna raporlama Bütçelerin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerin kamuoyuna açıklanması. (5018/30) Maliye Bakanlığınca, gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkelerin, amaçların, stratejilerin ve taahhütlerin  kamuoyuna duyurulması.(5018/36) Faaliyet Raporlarının kamuoyuna açıklanması.(5018/41) Mahallî idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet raporunun kamuoyuna açıklanması.(5018/41) Mali istatistiklerin yayımlanması.(5108/Dördüncü Kısım-İkinci Bölüm)

33 HESAP VERME SORUMLULUĞU
Yönetsel hesap verme: Bakana/Üst Yöneticiye raporlama Faaliyet raporları; üst yöneticiler ve harcama yetkilileri tarafından yıllık olarak hazırlanır.(5018/41) Niçin faaliyet raporu hazırlıyoruz? Performans esaslı bütçelemenin bir unsuru Amaç ve hedeflere ilişkin sonuçların raporu Hesap verebilirliğin sağlanmasında kullanılan bir araç

34 MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ AKTÖRLER
Bakan Üst yönetici Harcama yetkilisi Gerçekleştirme görevlisi Mali hizmetler birimi (SGB) yöneticisi Mali hizmetler uzmanı Muhasebe yetkilisi İç denetçi Dış denetçi

35 BAKANLAR (md.10) Hükümet politikalarının uygulanmasından Stratejik planları ile bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasından Diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğinden Kaynakların kullanımından Kamuoyunun bilgilendirilmesinden sorumludur.

36 BAKANLAR, KİMLERE KARŞI SORUMLUDUR?
Başbakana karşı idari, T.B.M.M.’Ne karşı siyasi olarak sorumludurlar. Kamu kaynaklarının amaca uygun etkin verimli ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bir sorumluluktur. Sorumluluğun gereği ise, yapılan icraatın açıklanması, bu sorumluluğun belirli ve somut bir yaptırımı yoktur. Yaptırım, hesap soran merciin takdirindedir.

37 ÜST YÖNETİCİLER (md.11) MÜSTEŞAR (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA BAKAN)
BAKANLIKLAR DİĞER KAMU İDARELERİ ÜNİVERSİTELER İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELERDE DİĞER KAMU İDARELERİNDE BAĞLI İDARELERDE (ASKİ, EGO GİBİ ) YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNDE MÜSTEŞAR (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA BAKAN) EN ÜST YÖNETİCİ REKTÖR VALİ BELEDİYE BAŞKANI GENEL MÜDÜR BİRLİK BAŞKANI

38 ÜST YÖNETİCİLERİN YETKİLERİ
Harcama yetkilisini belirlemek Şartlı bağış ve yardım için gelir ve ödenek kaydına izin vermek Muhasebe yetkilisini atamak Kanunda sayılan para cezalarını vermek Kamu alacaklarının silinmesine karar vermek İdare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklamak Gelecek yıla veya yıllara sari işlere onay vermek

39 ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU
Bütçelerinin kalkınma planına, kurumun stratejik plan ve performans programına uygun hazırlanması ve uygulanmasından, Sorumlulukları altındaki kaynakların; etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan,

40 ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU
Kaynakların kayıp ve kötüye kullanılmasının önlenmesinden Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesinden bakana; Mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

41 ÜST YÖNETİCİLER, KİMLERE KARŞI SORUMLUDUR ?
Bakana karşı sorumludurlar. Ancak milli savunma bakanlığında üst yönetici olan bakan, başbakana ve T.B.M.M.’ne karşı sorumludur. Mahalli idarelerde üst yönetici konumunda bulunan vali ve belediye başkanları, il genel meclisi ile belediye meclisine karşı sorumludur.

42 ÜST YÖNETİCİLER, BU SORUMLULUĞUN GEREKLERİNİ;
HARCAMA YETKİLİLERİ, MALİ HİZMETLER BİRİMİ (SGB) İLE İÇ DENETÇİLER aracılığıyla yerine getirirler.

43 Mali Yönetim ve Kontrolün Yapısı
ÜST YÖNETİCİ Mali Hizmetler Birimi İç Denetim Birimi Muhasebe Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama sonrası Denetim Ön Mali Kontrol İç Kontrol

44 HARCAMA YETKİLİSİ (md.31)
Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir.

45 HARCAMA YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU NEDİR ?
Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama yetkilileri; Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.

46 HARCAMA BİRİMLERİ MYK sistemine ilişkin görevleri:
Planlama (SP hazırlık çalışmaları) Programlama (PP hazırlık çalışmaları) Bütçeleme (Bütçe hazırlık çalışmaları) Stratejik plan, performans programı ve bütçeye uyum Harcama talimatı verme ve giderin gerçekleştirilmesi Belgelendirme Ön mali kontrol ve süreç kontrolü (Mali mevzuata uyum, ödeneklerin ekonomik, verimli ve etkili kullanımı)

47 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ KİMDİR ? (Giderin gerçekleştirilmesi md. 33)
Harcama talimatı üzerine; İşin yaptırılması Mal veya hizmetin alınması Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması Belgelendirilmesi ve Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten görevlilerdir.

48 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ KİMDİR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ KİMDİR ? İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.

49 Gerçekleştirme Görevlileri
Ödeme Emri Belgesi (ÖEB) düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlileri ÖEB’yi düzenler, kontrol eder ve imzalayarak harcama yetkilisine sunar, ÖEB ve ekleri üzerinde ön mali kontrol yapar. Harcama sürecinde işlem yürüten her bir görevli gerçekleştirme görevlisidir: Onay belgesi, şartname ve sözleşme tasarılarını hazırlayanlar, Mal ve hizmeti teslim alanlar, ihale ve kabul komisyonlarında görev yapanlar…

50 Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları (md
gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.

51 MUHASEBE YETKİLİSİ (md.61)
Ödeme belgelerinde, Yetkililerin imzası İlgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması Maddi hata bulunup bulunmadığı Hak sahibinin kimliği yönlerinden kontrol yapan, ödemeyi gerçekleştiren ve muhasebe kayıtlarını tutan kişidir.

52 MUHASEBE YETKİLİSİ (md.61)
Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.

53 MUHASEBE YETKİLİSİ (md.61)
Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

54 MUHASEBE YETKİLİSİ (md.61)
Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur.

55 MUHASEBE YETKİLİSİ; GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE
MALİYE BAKANLIĞINCA, DİĞER KAMU İDARELERİNDE ÜST YÖNETİCİLER TARAFINDAN ATANIR.

56 YÜKLENMEYE GİRİŞİLMESİ (md.26)
Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak: İş yaptırılması, Mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir.       Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez.       

57 YÜKLENMEYE GİRİŞİLMESİ (md.26)
Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.   

58 Ertesi yıla geçen yüklenme (md 27)
Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; Her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: (… Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri …) a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri. b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. d) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.(1) e) (Değişik: 22/12/ /10 md.) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası. f) (Değişik: 22/12/ /10 md.) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri. g) (Ek: 25/4/ /1 md.) Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile silah, mühimmat ve teçhizat alımları. h) (Ek: 24/7/ /32 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri. (Ek ikinci fıkra: 22/12/ /10 md.) Ancak (d) bendinde sayılan işler için bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için aranmaz.

59 Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler (md 28)
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir. Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri,….. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler Madde 28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan projeler için tarihli ve 3833 sayılı Kanun çerçevesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, yabancı ülkelerde dış temsilcilik binası veya arsa satın alınması, bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir. (Ek dördüncü fıkra: 22/12/ /10 md.; Değişik: 25/4/ /2 md.) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. (2)(3)

60 Harcama talimatı ve sorumluluk (md 32)
Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

61 GİDERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (md.33)
İş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının onaylanması ve Gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve Tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

62 Ödenemeyen Giderler Ve Bütçeleştirilmiş Borçlar (md.34)
Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

63 Ödenemeyen Giderler Ve Bütçeleştirilmiş Borçlar (md34)
İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.

64 Ödenemeyen Giderler ve Bütçeleştirilmiş Borçlar (md34)
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan giderler; dayanağını oluşturan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle usûlüne göre gerçekleştirilerek ilgili hesaplara alınır ve ödeneğinin gelmesini müteakip ödenir. Bu tutarlara ilişkin ödenek gönderme belgeleri, en geç malî yılın sonuna kadar muhasebe birimine gönderilerek muhasebeleştirme işlemleri tamamlanır.

65 ÖN ÖDEME md.35 (AVANS - KREDİ - AKREDİTİF)
Harcama yetkilisinin uygun görmesi, Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, İlgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi giderler için, Her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenecek tutarların altında kalan giderler için ön ödeme yapılabilir. Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. Ön ödeme Madde 35-(Değişik birinci fıkra: 22/12/ /10 md.) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır. Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur. (1) Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yıl sonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir. Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme şekilleri, devir ve mahsup işlemleri, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktarı ve oranlarının belirlenmesi, zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Diğer kamu idarelerinde ön ödemeye ilişkin usul ve esaslar bu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatlarında düzenlenir.(1)

66 Muhasebe Sistemi (md. 49) Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir. Bu standartlar Resmî Gazetede yayımlanır. Kurulun yapısı, çalışma usûl ve esasları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu Kurulda görevlendirilenlerin aslî görevleri devam eder. Başkan ve üyelere, ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacak çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerine ilişkin hususlar, Kurul tarafından belirlenen muhasebe ve raporlama standartları çerçevesinde, ilgili idarelerin de görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.(1) Muhasebe işlemlerine, hesap planlarına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin düzenleme, beşinci fıkrada belirtilen yönetmeliğe uygun olarak, ilgili idarelerin görüşü alınmak suretiyle merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca; sosyal güvenlik kurumları için ilgili idarelerce, mahallî idareler için ise İçişleri Bakanlığınca Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.(1

67 Kayıt Zamanı (md. 50) Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.

68 Kamu Gelir Ve Giderlerinin Yılı Ve Mahsup Dönemi (md 51)
Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir. Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir. Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.

69 Kamu Gelir Ve Giderlerinin Yılı Ve Mahsup Dönemi (md 51)
Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

70 Malî Hizmetler Birimi (md 60)
Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar. İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir.

71 Strateji Geliştirme Birimleri (mali hizmetler birimi)
Koordinasyon Konsolidasyon Veri toplama İzleme Kontrol Muhasebe (Genel bütçeli idarelerde Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe yetkilileri tarafından yürütülür.) Raporlama Danışmanlık


"5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları